Ph? bi?n các gi?i pháp cho v?n đ? đăng nh?p tài kho?n Windows Messenger

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307294 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t s? gi?i pháp ph? bi?n cho các v?n đ? có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào Windows Messenger.

THÔNG TIN THÊM

G? r?i v?n đ? đi?n h?nh đăng nh?p v?

N?u b?n đang g?p v?n đ? khi đăng nh?p, h?y xem xét các v?n đ? sau:
 • B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo "Server không ph?n h?i" l?i khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào Windows Messenger. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  307293 H? ph?c v? không ph?n h?i l?i khi b?n đăng nh?p vào Messenger
 • M?c dù ph?n l?n đăng nh?p tên không có ch?, m?t s? tên là ch?. N?u b?n đang g?p v?n đ? khi đăng nh?p, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang g? đăng nh?p tên c?a b?n m?t cách chính xác.
 • N?u b?n đ? s? d?ng m?t tài kho?n Hotmail đ? đăng nh?p vào m?t phiên b?n c? c?a Windows Messenger, nhưng b?n không s? d?ng tài kho?n Hotmail cho b?t k? m?c đích nào khác, tài kho?n Hotmail c?a b?n có th? không c?n t?n t?i. M?t tài kho?n Hotmail này s? b? xóa n?u nó không đư?c s? d?ng trong 10 ngày đ?u tiên sau khi b?n đăng k? ho?c cho b?t k? 60 ngày liên ti?p.

  Đ? xác minh r?ng tài kho?n c?a b?n v?n c?n t?n t?i, đăng nh?p vào tài kho?n Hotmail và MSN Web site sau:
  http://www.hotmail.com/
  N?u b?n không th? đăng nh?p vào Hotmail, b?n không th? đăng nh?p vào Windows Messenger b?ng cách s? d?ng tên đăng nh?p. B?i v? Hotmail không th? kích ho?t l?i m?t tài kho?n b? xóa, b?n ph?i đăng k? m?t tài kho?n Hotmail m?i. Sau khi b?n t?o tài kho?n m?i, đăng nh?p vào Windows Messenger b?ng cách s? d?ng đăng nh?p tên m?i (tên này có "@ hotmail.com"). Đ? đăng k? m?t tài kho?n Hotmail m?i, h?y truy c?p MSN Web site sau:
  http://hotmail.com/cgi-bin/register
 • B?n có th? t?o m?t.NET h? chi?u tài kho?n b?ng cách s? d?ng b?t k? đ?a ch? thư đi?n t?, và sau đó đăng nh?p vào Windows Messenger v?i m?i c?a b?n.NET h? chi?u đăng nh?p tên và m?t kh?u.

  Đ? đăng k? m?t m?i.NET h? chi?u, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://register.Passport.net
  Đ? bi?t thêm thông tin v? các.D?ch v? NET h? chi?u, đi đ?n các Đăng nh?p vào Windows Messenger b?ng cách s? d?ng.NET h? chi?u ch? đ? trong bài vi?t này.

Đăng nh?p vào Windows Messenger b?ng cách s? d?ng.NET h? chi?u

Microsoft.H? chi?u NET là m?t d?ch v? duy nh?t cho phép b?n s? d?ng m?t tên e-mail và m?t m?t kh?u trên microsoft.com liên k?t các trang web và m?t s? ngày càng tăng c?a các trang Web tham gia qua Internet. N?u b?n có m?t.NET h? chi?u, b?n ch? c?n ph?i nh? m?t đăng nh?p tên và m?t kh?u m?t. Sau khi b?n đăng nh?p vào m?t trang web tham gia, b?n có th? đăng nh?p vào các trang web tham gia khác. Ngoài ra, b?n có th? lưu tr? thông tin v? b?n thân b?n trong c?a b?n.NET h? chi?u đăng nh?p profile do đó b?n không ph?i nh?p l?i nó khi b?n truy c?p vào các trang web tham gia.

M?T.NET h? chi?u s? giúp cung c?p b?o m?t. M?T.NET h? chi?u s? giúp b?o v? thông tin c?a b?n b?ng cách s? d?ng công ngh? m? hóa m?nh m? và các chính sách b?o m?t toàn di?n, và b?n đang ki?m soát trên các trang web mà có th? truy c?p vào các thông tin đư?c lưu tr? trong h? chi?u c?a b?n, bao g?m c? e-mail c?a b?n và g?i thư đ?a ch?, ngo?i tr? như mô t? trong các.Quy?n riêng tư c?a NET h? chi?u. .H? chi?u NET c?ng m?t bư?c đ? b?o v? riêng tư c?a b?n trên các máy tính công c?ng hay dùng chung. Ví d?, khi b?n đăng xu?t, t?t c? các b?n.H? chi?u NET liên quan đ?n thông tin cá nhân s? b? xóa kh?i máy tính.

Đ? có đư?c m?t.NET h? chi?u, ki?m tra l?i hi?n t?i c?a b?n.NET h? chi?u, ho?c t?m hi?u thêm v? nh?ng l?i th? c?a vi?c có m?t.NET h? chi?u, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Passport.net

G? r?i các v?n đ? v?i.NET h? chi?u

N?u Windows Messenger s? hi?n th?"yourusername@yourdomain (E-mail đ?a ch? không xác minh) "đ?i v?i tên màn h?nh c?a b?n và b?n không th? thay đ?i nó, b?n đ? không xác minh đ?a ch? thư đi?n t? c?a b?n v?i.NET h? chi?u. Khi b?n đăng k? cho m?t.NET h? chi?u, m?t e-mail xác minh đư?c g?i đ?n đ?a ch? e-mail b?n đăng k? v?i.NET h? chi?u. B?n ph?i nh?p vào liên k?t trong thư này xác minh đ? xác minh đ?a ch? thư đi?n t? c?a b?n. N?u b?n không nh?n đư?c tin nh?n này, ho?c n?u b?n xóa tin nh?n xác minh, h?y làm theo các bư?c sau đ? có m?t tin nh?n xác minh đư?c g?i cho b?n:
 1. Truy c?p vào như sau.NET Passport Member Services Web site:
  http://memberservices.Passport.net
 2. B?m vào các Tr? giúp liên k?t.
 3. B?m vào các Đ?t l?i c?a b?n.M?t kh?u NET h? chi?u liên k?t, và sau đó b?m các Liên h? liên k?t ? dư?i cùng c?a c?a s? tr? giúp.
 4. Đi?n vào bi?u m?u liên h? v?i chúng tôi và yêu c?u m?t tin nh?n xác minh đư?c g?i đ?n b?n.
 5. Làm theo hư?ng d?n trong thư xác minh đ? xác minh đ?a ch? thư đi?n t? c?a b?n.
N?u b?n v?n không nh?n đư?c thư xác minh, vô hi?u hóa b?t k? b? l?c thư rác có th? đ? ch?n tin nh?n ho?c ki?m tra v?i ISP c?a b?n đ? xác minh r?ng thông đi?p không b? m?c k?t t?i máy ch?.

N?u Windows Messenger không công nh?n c?a b?n.NET h? chi?u, truy c?p vào m?t trong Microsoft sau.NET h? chi?u các trang web đ? xác minh r?ng h? chi?u c?a b?n đư?c công nh?n:
http://www.Passport.net/
- hay -
http://www.hotmail.com/
N?u các.H? chi?u NET trang web nh?n th?c h? chi?u c?a b?n nhưng Windows Messenger không công nh?n h? chi?u c?a b?n, các máy ch? nh?n tin có th? t?m th?i không s?n dùng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ch? đ?i m?t th?i gian ng?n, và sau đó th? l?i.

N?u các.H? chi?u NET trang web không công nh?n h? chi?u c?a b?n, t?o ra m?t.NET h? chi?u tài kho?n b?ng cách s? d?ng b?t k? đ?a ch? thư đi?n t?, và sau đó đăng nh?p vào Windows Messenger b?ng cách s? d?ng m?i c?a b?n.NET h? chi?u đăng nh?p tên và m?t kh?u. Đ? đăng k? cho m?t m?i.NET h? chi?u, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://register.Passport.net/

Đăng nh?p đ?u tiên

Khi b?n đăng nh?p vào Windows Messenger đ?u tiên, lo?i đ?y đ? đăng nh?p tên c?a b?n (ví d? yourusername@yourdomain) và c?a b?n.H? chi?u NET m?t kh?u. H?y nh? r?ng các m?t kh?u là ch?; b?n ph?i s? d?ng cùng m?t l?i chính t? và v?n hóa m?i l?n b?n đăng nh?p vào tài kho?n c?a b?n.

N?u b?n không mu?n nh?p m?t kh?u c?a b?n m?i khi b?n đăng nh?p, b?m vào đ? ch?n các Nh? tên và m?t kh?u trên máy tính này c?a tôi h?p ki?m.

LƯU ?: Lưu ? r?ng b?t c? ai đang s? d?ng máy tính c?a b?n có th? đăng nh?p n?u b?n ki?m tra h?p này.

Đ? thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx

Đăng nh?p b?ng tay

 1. B?t đ?u Windows Messenger, và sau đó b?m các Click vào đây đ? đăng nh?p liên k?t trên trang ch?.

  Ngoài ra, b?t đ?u Windows Messenger, và sau đó nh?p vào Đăng nh?p trên các T?p tin tr?nh đơn.
 2. G? đ?y đ? đăng nh?p tên c?a b?n (ví d? yourusername@yourdomain) và m?t kh?u c?a b?n. H?y nh? r?ng m?t kh?u là ch?; s? d?ng cùng m?t l?i chính t? và ch? vi?t hoa mà b?n đ? s? d?ng khi đăng k? tài kho?n c?a b?n.
 3. N?u b?n không mu?n nh?p m?t kh?u c?a b?n m?i khi b?n đăng nh?p, b?m vào đ? ch?n các Nh? tên và m?t kh?u trên máy tính này c?a tôi h?p ki?m.

Đăng nh?p t? đ?ng

 1. B?t đ?u Windows Messenger.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
 3. B?m vào các S? thích tab, và sau đó nh?p vào Ch?y chương tr?nh này khi Windows kh?i đ?ng.
 4. Sau khi b?n đăng nh?p vào Windows Messenger, b?m Nh? tên và m?t kh?u trên máy tính này c?a tôi.
Sau khi hoàn t?t th? t?c này, Windows Messenger đăng b?n nh?p t? đ?ng m?i l?n b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n.

Đ? bi?t thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx

Đăng nh?p thông qua m?t m?ng LAN

N?u b?n đang g?p v?n đ? k?t n?i v?i d?ch v? thông qua m?t công ty m?ng c?c b? (LAN), b?n ngư?i đàn ông s? d?ng m?t proxy gi? thi?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ki?m tra cho m?t proxy gi? thi?t.

LƯU ?: Không s? d?ng các thi?t đ?t đư?c mô t? trong th? t?c này b?t h?p pháp t? qu?n tr? m?ng ho?c nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP).
 1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
 2. B?m vào các K?t n?i tab, và ch?c ch?n r?ng đó là Tôi s? d?ng m?t máy ch? proxy ki?m tra h?p không đư?c ch?n.
N?u b?n yêu c?u s? d?ng m?t máy ch? proxy trong môi trư?ng c?a b?n, qu?n tr? m?ng ho?c ISP c?a b?n có th? cho b?n thông tin c?u h?nh. Ngoài ra, n?u máy ch? đang ho?t đ?ng và b?n v?n không th? k?t n?i, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n cho các cài đ?t mà b?n yêu c?u s? d?ng d?ch v? Windows Messenger thông qua m?ng LAN c?a b?n.

N?u b?n v?n không th? n?i v?i d?ch v? Windows Messenger ngay c? khi b?n k?t n?i t?i Internet, ki?m tra t?nh tr?ng c?a máy ch? Windows Messenger c?a b?n t?i Web site sau Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx

Đăng nh?p thông qua tư?ng l?a ho?c m?t NAT

Windows Messenger đư?c c?u h?nh đ? ch?y b?t c? khi nào b?n b?t máy tính c?a b?n. Khi b?n k?t n?i t?i Internet, Windows Messenger t? đ?ng k?t n?i đ?n máy ch? c?a m?nh, ngay c? t? phía sau m?t tư?ng l?a ho?c m?t d?ch đ?a ch? m?ng (NAT). Windows Messenger đ?u tiên c? g?ng k?t n?i tr?c ti?p do đó b?n có th? s? d?ng ch?c năng đ?y đ? c?a nó. N?u Windows Messenger không th? k?t n?i tr?c ti?p, nó s? d?ng các k?t n?i HTTP cùng m?t tr?nh duy?t m?c đ?nh c?a b?n s? d?ng đ? k?t n?i Internet.

QUAN TR?NG: N?u Windows Messenger s? d?ng k?t n?i tr?nh duy?t c?a b?n, b?n có th? g?i tin nh?n nhanh, nhưng m?t s? tính năng c?a Windows Messenger ch?ng h?n như vi?c đ?t cu?c g?i, g?i t?p ho?c k?t n?i v?i các d?ch v? nh?n tin khác có th? không có s?n.

Đ? ki?m tra ki?u k?t n?i c?a b?n:
 1. B?t đ?u Windows Messenger.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
 3. B?m vào các K?t n?i tab.

  Lo?i k?t n?i c?a b?n đư?c li?t kê trên dư?i cùng c?a tab. Ví d?, thông báo sau có th? xu?t hi?n:
  B?n đang k?t n?i t?i Windows Messenger dùng thi?t đ?t tr?nh duy?t m?c đ?nh.
Đ? có đư?c đ?y đ? ch?c năng và đ? tránh s? d?ng k?t n?i tr?nh duy?t m?c đ?nh c?a b?n, h?y yêu c?u ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? c?u h?nh m?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng thông tin t? tr? giúp tr?c tuy?n cho Windows Messenger. Tr?c ti?p qu?n tr? c?a b?n đ? các "c?u h?nh c?a b?n m?ng cho gi?ng nói truy?n thông và t?p tin chuy?n" trong tài li?u hư?ng d?n cho nhà qu?n tr? m?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx

Các v?n đ? m?t kh?u

Hotmail g?n đây đ? thay đ?i như th? nào nó x? l? các trư?ng h?p nh?y c?m cho m?t kh?u. Do đó, m?t s? thành viên v?i trư?ng h?p h?n h?p m?t kh?u không th? đăng nh?p vào Windows Messenger. N?u b?n có m?t trư?ng h?p h?n h?p m?t kh?u, h?y th? g? chính xác như b?n t?o ra nó, ngay c? khi Hotmail cho phép b?n đăng nh?p m?t cách khác nhau.

Đ? thay đ?i c?a b?n.H? chi?u NET m?t kh?u:
 1. B?t đ?u Windows Messenger.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n, sau đó b?m Tài kho?n.
 3. Dư?i .NET h? chi?u tài kho?n, b?m D?ch Vuï Hoäi vieân.
 4. Trên các D?ch Vuï Hoäi vieân Trang, nh?p vào Thay đ?i m?t kh?u c?a tôi, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n.
M?t kh?u đư?c ch?. B?n ph?i s? d?ng cùng m?t l?i chính t? và v?n hóa m?i l?n b?n đăng nh?p. B?n có th? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n b?t c? khi nào b?n mu?n. Cho m?c đích b?o m?t, b?n có th? mu?n thay đ?i nó theo đ?nh k?.

N?u b?n đ? quên c?a b?n.NET h? chi?u m?t kh?u, h?y làm theo các bư?c sau đ? thi?t l?p l?i nó:
 1. M? Windows Messenger Đăng nh?p h?p tho?i ho?c truy c?p vào sau đây.NET Passport Member Services Web site:
  http://memberservices.Passport.net
 2. Nh?p vào Tôi quên m?t kh?u c?a tôi đ? b?t đ?u m?t m?t kh?u thi?t l?p l?i quá tr?nh t?i các.NET h? chi?u tài kho?n c?a d?ch v? Web trang web.
H?y nh? nh?ng đi?u sau đây.Hư?ng d?n m?t kh?u NET h? chi?u:
 • M?t kh?u không th? ch?a b?t k? d?u cách.
 • M?t kh?u ph?i có ít nh?t sáu k? t?.
 • M?t kh?u là ch?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 307294 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB307294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307294
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com