Phiên b?n Outlook Express 6 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307295 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? bi?t thông tin v? s? khác bi?t gi?a Microsoft Outlook và Microsoft Outlook Express e-mail khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257824 OL2000: S? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? nh?ng thay đ?i và c?i ti?n đư?c bao g?m trong Outlook Express 6, và làm th? nào đ? t?i v? Outlook Express 6.

Thông tin thêm

Outlook Express 6 đư?c cài đ?t chuyên bi?t làm m?t ph?n c?a Microsoft Internet Explorer 6. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 6 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98 ho?c sau này ho?c Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ho?c sau đó. B?n c?ng có th? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 6 là m?t nâng c?p lên phiên b?n hi?n có nào c?a Internet Explorer. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 6, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Internet Explorer 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293513 Tính kh? d?ng và mô t? c?a Internet Explorer 6

ch?ng vi rút trong Outlook Express 6

M?t s? tính năng đ? đư?c thêm vào Outlook Express 6 đ? b?o v? b?n ch?ng l?i vi-rút có th? đư?c truy?n qua b?c e-mail. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291387 B?ng cách s? d?ng tính năng ch?ng vi rút trong Outlook Express 6

Thông tin t?ng h?p thi?t l?p

Outlook Express 6 đư?c cài đ?t chuyên bi?t làm m?t ph?n c?a Internet Explorer 6. Đ? bi?t thông tin v? yêu c?u h? th?ng, đư?c bi?t đ?n v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, và làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 6, xem t?p tin Readme.txt trong m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer. Các thông tin sau mô t? hành vi duy nh?t đó là m?i ho?c thay đ?i t? Microsoft Internet Explorer 5, 5.01 và 5,5.

Thi?t l?p trên Microsoft Windows 2000 bao g?m Outlook Express 6

T?i th?i đi?m tháng 3 năm 2001, tiêu bi?u và đ?y đ? cài đ?t chuyên bi?t là không có s?n cho Windows 2000. Internet Explorer 6 cài đ?t chuyên bi?t m?t b? t?i thi?u c?a các t?p tin trên máy tính c?a b?n; này t?p h?p các t?p tin bao g?m tr?nh duy?t Internet Explorer 6 Web, k?ch b?n h? tr?, và Outlook Express 6.

Thi?t l?p không đư?c h? tr? trên Windows 95

Internet Explorer 6 cài đ?t chuyên bi?t không đư?c h? tr? trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95. B?n ph?i ch?y Windows 98 ho?c sau này ho?c Windows NT 4.0 SP6a ho?c sau này đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 6.

Cài đặt Windows NT 4.0 yêu c?u Windows NT 4.0 SP6a

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 6 trên m?t máy tính đang ch?y Windows NT 4.0, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Gói b?n ghi d?ch v? NT4 6a ho?c l?n hơn ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi The Windows Update: Internet Explorer và các công c? Internet có th? ti?p t?c
Yêu c?u Internet Explorer 6 Windows NT 4.0 SP6a ho?c m?i hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

H? tr? m? hóa cao

N?u b?n đang ch?y Internet Explorer 5.01 ho?c trư?c đó trên máy tính đó isrunning Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, ho?c Windows NT 4.0, khi youinstall Internet Explorer 6, b?n nâng c?p máy tính c?a b?n đ? m? hóa 128-bit. N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Windows 2000, khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 6, b?n không thay đ?i m?c đ? m? hóa trên máy tính c?a b?n. B?n có th? nâng c?p Windows 2000 b?ng cách s? d?ng các gói m? hóa cao n?m trên các phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u và vào Microsoft Web site Windows Update. N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Microsoft Windows tôi, máy tính c?a b?n đ? s? d?ng m? hóa 128-bit.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307295 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook Express 6.0, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbmt KB307295 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307295

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com