Làm th? nào đ? áp d?ng m?t bi?n đ?i XSL cho m?t tài li?u XML b?ng cách s? d?ng Visual C#

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307322 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Visual Basic.net này Bài vi?t, xem 300929.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Visual C++ .NET này Bài vi?t, xem 815653.
Bài vi?t này đ? c?p đ?n nh?ng đi?u sau đây Microsoft Khuôn kh? .NET l?p thư vi?n không gian tên:
 • System.Xml
 • System.Xml.Xsl
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này cho b?n th?y làm th? nào đ? áp d?ng m?t Chuy?n đ?i ngôn ng? Stylesheet (XSL) m? r?ng (XSLT) đ? m? r?ng m?t Đánh d?u ki?m ngôn ng? XML tài li?u b?ng cách s? d?ng XslTransform l?p đ? t?o ra m?t tài li?u XML m?i. XSL là m?t ngôn ng? d?a trên XML đó đư?c thi?t k? đ? chuy?n đ?i m?t tài li?u XML thành m?t tài li?u XML ho?c m?t Các tài li?u XML vào b?t k? tài li?u khác c?a c?u trúc.

Yêu c?u

Danh sách này phác th?o đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, m?ng cơ s? h? t?ng và các gói b?n ghi d?ch v? mà b?n c?n:
 • Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Visual Studio năm 2005, ho?c Microsoft Visual Studio net.
 • Microsoft .NET SDK QuickStart
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i sau Các ch? đ?:
 • Thu?t ng? XML
 • T?o và đ?c m?t t?p tin XML
 • Cú pháp Ngôn ng? đư?ng XML (XPath)
 • XSL

Các bư?c đ? xây d?ng các m?u

Ví d? này s? d?ng hai t?p tin đư?c đ?t tên Books.xml và Books.xsl. B?n có th? t?o riêng c?a b?n Books.xml và Books.xsl các t?p tin ho?c s? d?ng m?u t?p tin đó đư?c bao g?m trong QuickStart .NET Kit phát tri?n ph?n m?m (SDK). B?n ph?i sao chép các t?p tin Books.xml và Books.xsl vào m?c tin thư thoại Bin\Debug n?m bên dư?i m?c tin thư thoại trong đó b?n t?o ra d? án này. Nh?ng t?p tin này có th? t?m th?y trong m?c tin thư thoại sau đây:
..\Program Files\Microsoft visual Studio .NET\FrameworkSDK\Samples\QuickStart\Howto\Samples\Xml\Transformxml\Cs
 1. T?o ra m?t m?i C# giao di?n đi?u khi?n đơn trong Visual Studio 2008 ho?c trong m?t phiên b?n trư?c đó c?a Visual Studio.
 2. Đ?m b?o r?ng các d? án có ch?a m?t tham chi?u đ?n không gian tên System.Xml , và thêm m?t tài li?u tham kh?o n?u nó không.
 3. Ch? đ?nh tuyên b? b?ng cách s? d?ng trên không gian tên XmlXsl , do đó b?n không c?n ph?i vư?t qua v?ng lo?i tuyên b? trong nh?ng không gian tên sau đó trong m? c?a b?n. B?n ph?i s? d?ng các báo cáo b?ng cách s? d?ng trư?c khi b?t k? tuyên b? nào khác.
  using System.Xml;
  using System.Xml.Xsl;
  					
 4. Tuyên b? các y?u t? thích h?p, và tuyên b? m?t đ?i tư?ng XslTransform đ? chuy?n đ?i tài li?u XML.
  XslTransform myXslTransform;
  					
 5. Xây d?ng m?t đ?i tư?ng m?i c?a XslTransform . Các l?p h?c XslTransform là m?t b? x? l? XSLT th?c hi?n phiên b?n 1.0 XSLT đ? ngh?.
  myXslTransform = new XslTransform();
  					
 6. S? d?ng phương pháp t?i n?p đ?i tư?ng XslTransform nh?n style sheet. Bi?n đ?i này t? phong cách các chi ti?t c?a các t?p tin Books.xsl vào m?t danh sách đơn gi?n ISBN c?a sách.
  myXslTransform.Load("books.xsl")
  					
 7. G?i các phương pháp chuy?n đ?i đ? B?t đ?u chuy?n đ?i, đi qua trong m? ngu?n XML tài li?u và tên tài li?u XML chuy?n.
  myXslTransform.Transform("books.xml", "ISBNBookList.xml");
  					
 8. Xây d?ng và sau đó ch?y d? án c?a b?n. B?n có th? t?m th?y k?t qu? ISBNBookList.xml t?p tin trong m?c tin thư thoại Bin\Debug trong t?p d? án c?a b?n m?c tin thư thoại.

M? hoàn ch?nh m?u

using System;
using System.Xml;
using System.Xml.Xsl; 
namespace XSLTransformation
{
  /// Summary description for Class1.
  class Class1
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      XslTransform myXslTransform; 
      myXslTransform = new XslTransform();
      myXslTransform.Load("books.xsl"); 
      myXslTransform.Transform("books.xml", "ISBNBookList.xml"); 

    }
  }
}
				

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các class XslTransform v?i các đ?i tư?ng XslTransform , h?y truy c?p MSDN Web site sau:
XslTransform l?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? XML .NET, xem các "XML .NET: Khuôn kh? .NET XML l?p và C# cung c?p các thao tác d? li?u đơn gi?n, kh? năng m? r?ng" Bài vi?t t? T?p chí MSDN. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/msdnmag/issues/01/01/XML/default.aspx
 

Thu?c tính

ID c?a bài: 307322 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB307322 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307322

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com