Các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL Server không th? đư?c đ?i tên thành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307336 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Nhóm ngư?i qu?n tr? cung c?p m?t phương pháp đ? đ?i tên c?m tài nguyên. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào các ngu?n tài nguyên trong c?m sao qu?n tr? viên, và sau đó b?m Đ?i tên.

Tuy nhiên, vi?c đ?i tên máy ch? SQL máy ch? ?o, ho?c t?p h?p, không đư?c h? tr? trong phiên b?n hi?n t?i c?a Microsoft SQL H? ph?c v?. N?u b?n đ?i tên các ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL Server, m?t lo?t các v?n đ? có th? x?y ra. M?t trong nh?ng v?n đ? có th? x?y ra là SQL Server ?o trư?ng h?p máy ch? có th? không c?n đ?n tr?c tuy?n. Khi v?n đ? này x?y ra, các thông tin sau có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:
MSSQLSERVER l?i (3) 17052 n/A BOPDEV1 [sqsrvres] checkODBCConnectError: sqlstate = 08001; b?n x? l?i = 11; tin nh?n = [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [DBNETLIB] SQL Server không t?n t?i ho?c truy nh?p b? c?m.
MSSQLSERVER l?i (3) 17052 n/A BOPDEV1 [sqsrvres] ODBC sqldriverconnect th?t b?i

GI?I PHÁP

M?t cách chính xác đ? đ?i tên m?t t?p h?p SQL Server 2000 máy ch? ?o là đ? lo?i b? và sau đó cài đ?t l?i SQL Server 2000 b?ng cách s? d?ng tên máy ch? ?o m?i. Hành vi này là do thi?t k?.

Lưu ? Trư?c khi b?n lo?i b? SQL Server 2000, đ?m b?o r?ng b?n đ? sao l?p cơ s? d? li?u, bao g?m c? các Th?c s? cơ s? d? li?u. Sau đó b?n có th? khôi ph?c l?i các cơ s? d? li?u sau khi b?n cài đ?t l?i máy ch? SQL.

B?n c?ng có th? đ?i tên g?c hi?n có c?a b?n cơ s? d? li?u thư m?c \Data đ?n m?t tên mà là tương t? như \DataSave. C?p này là thư?ng ? v? trí sau:
%Drive%\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data
Đ? xác nh?n v? trí, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p.
  2. Nh?p chu?t ph?i th? hi?n c?a SQL Server mà b?n mu?n đ? lo?i b?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các T?ng quát tab.
  4. Nh?p vào Tham s? kh?i đ?ng.

    V? trí cơ s? d? li?u đư?c li?t kê v?i m?c –d (ví d?: -dC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\master.mdf)
Thêm vào vi?c đ?i tên thư m?c \Data c?a b?n, b?n có th? làm cho m?t riêng bi?t sao c?p này và dán nó ? m?t v? trí trên ? đ?a.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
224071Di chuy?n cơ s? d? li?u SQL Server đ?n m?t đ?a đi?m m?i v?i Detach/đính kèm

Thu?c tính

ID c?a bài: 307336 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
T? khóa: 
kbhowto kbclustering kbinfo kbmt KB307336 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307336

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com