Làm th? nào đ? t?o các l?p và các đ?i tư?ng trong Visual C#

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307368 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t Microsoft Visual Basic.NET Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 307210.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này cho b?n th?y làm th? nào đ? t?o m?t l?p m?i trong C# đ? đ?i di?n cho m?t đ?i bóng chày. B?n s? xác đ?nh các l?nh v?c, phương pháp, và thu?c tính cho các l?p h?c. B?n sau đó s? t?o ra m?t đ?i tư?ng c?a ki?u l?p h?c, và làm cho vi?c s? d?ng các phương pháp và thu?c tính c?a nó.

C# là m?t ngôn ng? l?p tr?nh hư?ng đ?i tư?ng. B?n xác đ?nh các l?p h?c đ? đ?i di?n cho các lo?i trong ?ng d?ng c?a b?n, và sau đó b?n t?o ra các đ?i tư?ng như trư?ng h?p c?a các l?p h?c. M?t l?p có th? ch?a các l?nh v?c, phương pháp, tài s?n, và indexers.

Yêu c?u

Ki?n th?c c?n thi?t:
 • C# cú pháp
 • Hư?ng đ?i tư?ng khái ni?m

T?o m?t ?ng d?ng giao di?n đi?u khi?n

 1. B?t đ?u Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005, và t?o ra m?t C# giao di?n đi?u khi?n d? ?ng d?ng án m?i đ?t tên ClassesAndObjects.
 2. Lưu d? án.

T?o m?t l?p m?i

 1. T? các Dự án tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Class.
 2. Trong các Thêm m?c m?i h?p tho?i h?p, cho Tên l?p lo?i BaseballTeam, sau đó b?m M?.

  Chú ý Visual C# 2005, M? là đ? thay đ?i Thêm.
 3. Ki?m tra các m? cho các l?p h?c m?i trong c?a s? Code View.

Xác đ?nh các l?nh v?c và nhà th?u

 1. T? các Xem tr?nh đơn, nh?p vào L?p View. Trong c?a s? l?p View, m? r?ng d? án ClassesAndObjects, và sau đó m? r?ng không gian tên ClassesAndObjects. Nh?p chu?t ph?i vào l?p BaseballTeam, ch?n Thêm, sau đó b?m Thêm l?nh v?c.

  Chú ý Visual C# 2005 có m?t s? thay đ?i thi?t k?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/t27ahy37.aspx
 2. Trong các Thu?t s? C# Field, đ?t các L?nh v?c truy c?p đ? tư nhân và thi?t l?p các Trư?ng lo?i đ? chu?i. Cho Tên trư?ng, lo?i Tên. Nh?p vào K?t thúc. Đi?u này cho bi?t thêm các l?nh v?c sau l?p:
  private string name;
 3. L?p l?i bư?c 1 và 2 (ho?c g? m? s? b?ng tay), thêm m?t l?nh v?c như sau:
  private string stadium;
 4. Thêm hai b? các l?nh v?c, và cung c?p giá tr? ban đ?u trư?ng như sau:
  private int wins = 0;
  private int defeats = 0;
 5. S?a đ?i các nhà xây d?ng cho l?p kh?i t?o tên c?a nhóm và các sân v?n đ?ng:
  public BaseballTeam(string n, string s)
  {
    this.name = n;
    this.stadium = s;
  
  }

Xác đ?nh phương pháp

 1. Trong các L?p View, b?m chu?t ph?i vào l?p BaseballTeam. Ch?n Thêm, sau đó b?m Thêm phương pháp.

  Chú ý Visual C# 2005 có m?t s? thay đ?i thi?t k?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/t27ahy37.aspx
 2. Đ?t các Phương pháp ti?p c?n đ? công c?ng và thi?t l?p các Tr? v? lo?i đ? void. Đ?i v?i các Phương pháp tên lo?i PlayGame. Thêm hai int tham s? tên runsForrunsAgainst. Nh?p vào K?t thúc. Đi?u này cho bi?t thêm các phương pháp sau đây sang l?p:
  public void PlayGame(int runsFor, int runsAgainst)
  {
  
  }
 3. Xác đ?nh cơ th? c?a phương pháp như sau:
  public void PlayGame(int runsFor, int runsAgainst)
  {
    if (runsFor > runsAgainst)
     this.wins++;
    else
     this.defeats++;
  
  }
 4. T?t c? các l?p trong C# cu?i cùng k? th?a t? m?t l?p cơ s? đư?c g?i là Đ?i tư?ng. L?p này đ?nh ngh?a kh? năng ph? bi?n cho t?t c? các l?p h?c. M?t ví d? là các ToString phương pháp, mà tr? v? chu?i đ?i di?n cho bang l?p. Ghi đè phương pháp này trong l?p h?c c?a b?n BaseballTeam như sau:
  public override string ToString()
  {
    return this.name + ", play at " + this.stadium + ": " +
       " W" + this.wins + " L" + this.defeats;
  
  }

Xác đ?nh phương pháp b? quá t?i

C# h? tr? b? quá t?i phương th?c, phương pháp có cùng tên nhưng m?t ch? k? khác nhau. Trong bư?c 2 dư?i đây, b?n s? xác đ?nh m?t phiên b?n b? quá t?i c?a các PlayGame phương pháp đó s? đưa k?t qu? c?a m?t tr? chơi như là tham s? c?a nó.
 1. Trư?c tiên, xác đ?nh m?t Enum trong l?p BaseballTeam như sau:
  public enum Result {Win, Lose}
 2. T?o khác PlayGame phương pháp như sau:
  public void PlayGame(Result r)
  {
    if (r == Result.Win)
     this.wins++;
    else if (r == Result.Lose)
     this.defeats++;
  
  }

Xác đ?nh tính ch?t

 1. Trong các L?p View, b?m chu?t ph?i vào l?p BaseballTeam. Ch?n Thêm, sau đó b?m Thêm b?t đ?ng s?n.

  Chú ý Visual C# 2005 có m?t s? thay đ?i thi?t k?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/t27ahy37.aspx
 2. Đ?t các Truy c?p vào b?t đ?ng s?n đ? công c?ng và thi?t l?p các Lo?i tài s?n đ? đôi. Đ?i v?i các Tên đ?c tính lo?i K? l?c. B?m vào các có đư?c nút, và sau đó nh?p vào K?t thúc. Đi?u này cho bi?t thêm tài s?n sau l?p:
  public double Record
  {
    get
    {
     return 0;
    }
  
  }
 3. S?a đ?i các tài s?n như sau, do đó nó có tr? l?i đ?i bóng chày c?a chơi k? l?c (ví d?, n?u đ?i th?ng 10 tr? chơi và m?t 10 tr? chơi, h? sơ c?a m?nh là 0,5):
  public double Record
  {
    get
    {
     int played = this.wins + this.defeats;
     return (double)this.wins / played;
    }
  
  }
 4. Thêm m?t Get/set b?t đ?ng s?n đ?t tên Ballpark như sau. Đ?c tính này cho phép các đ?i bóng chày Sân v?n đ?ng trư?ng đư?c đ?c ho?c thay đ?i:
  public string Ballpark
  {
    get 
    {
     return this.stadium; 
    }
    set 
    {
     this.stadium = value; // value is an implicit parameter
    }
  
  }

T?o và s? d?ng m?t đ?i tư?ng

 1. Hi?n th? m? cho Class1.cs trong c?a s? Code View.
 2. Trong các Chính phương pháp, t?o m?t đ?i tư?ng BaseballTeam b?ng cách s? d?ng các nhà đi?u hành m?i. Ch? đ?nh đ?i tư?ng tham chi?u đ?n m?t bi?n BaseballTeam đ?a phương như sau:
  BaseballTeam sf = new BaseballTeam("San Francisco Giants", 
                    "Candlestick Park");
 3. Thêm m? sau đây đ? th? nghi?m các phương pháp công c?ng trên đ?i tư?ng:
  sf.PlayGame(7, 2);
  sf.PlayGame(BaseballTeam.Result.Lose);
 4. Đ?a ch? các câu sau đây mà t?p th? d?c các thu?c tính c?a đ?i tư?ng:
  Console.Out.WriteLine("Record: " + sf.Record);
  sf.Ballpark = "3Com Park";
 5. Hi?n th? tr?ng thái hi?n t?i c?a đ?i tư?ng, như sau:
  Console.Out.WriteLine(sf.ToString());
 6. Đ?t tham kh?o đ?i tư?ng null đ? ch? ra r?ng b?n không c?n c?n các đ?i tư?ng BaseballTeam. Đi?u này làm cho các đ?i tư?ng có s?n cho b? sưu t?p rác (lưu ? r?ng C# không có m?t xóa b? đi?u hành):
  sf = null;

Xác minh r?ng nó ho?t đ?ng

 1. Xây d?ng và ch?y các ?ng d?ng.
 2. Xác minh r?ng các ?ng d?ng s? hi?n th? các thông tin sau trên bàn đi?u khi?n:
  Record: 0.5
  San Francisco Giants, play at 3Com Park: W1 L1

Thu?c tính

ID c?a bài: 307368 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB307368 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307368

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com