Start?jot programmu Word vai Excel, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Compile error in hidden module" (Kompil??anas k??da pasl?pt? modul?)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 307410 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Start?jot k?du no programm?m, kas nor?d?tas sada?? "Applies to" (Attiecas uz), var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs k?dam no ?iem:
Compile error in hidden module: AutoExec (Kompil??anas k??da pasl?pt? modul?: AutoExec)
Compile error in hidden module: AutoExecNew (Kompil??anas k??da pasl?pt? modul?: AutoExecNew)
Compile error in hidden module: DistMon (Kompil??anas k??da pasl?pt? modul?: DistMon)

Turkl?t oper?t?jsist?m? Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 vai Microsoft Windows Millennium Edition (Me) tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Excel has performed an error in module excel.exe and will be closed. (Programmas Excel modul? excel.exe ir radusies k??da, un programma tiks aizv?rta.)

Savuk?rt oper?t?jsist?m? Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 vai Microsoft Windows NT tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Application name has encountered a problem and needs to close. (Programm? x radusies k?da probl?ma, un programma ir j?aizver.) Atvainojiet par sag?d?taj?m ne?rt?b?m.
Lai skat?tu detaliz?tu k??das paraksta inform?ciju, k??das dialoglodzi?? noklik??iniet uz saites To see what data this error report contains, click here (Lai redz?tu ?? k??das zi?ojuma saturu, noklik??iniet ?eit). Tiek par?d?ts ??ds k??das paraksts, kur App.exe ir izpildfaila nosaukums tai programmai, kur? k??da radusies. Piem?ram, App.exe var par?d?ties k? "Winword.exe":

Lpr. nos.   Lpr. versija Modu?a nosaukums Modu?a versija  Nob?de
------------------------------------------------------------------
<App.exe>  9.0.0.5302  Vbe6.dll   6.0.89.67    0000d799
				
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
296493 K??das zi?ojums: Programm? Microsoft Word ir radusies probl?ma, t?p?c programma ir j?aizver (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Microsoft Office map? Startup (Uzs?k?ana) vai Microsoft Excel map? Startup ir k?ds no ?iem Adobe Acrobat PDFMaker pievienojumprogrammas veid?u failiem vai tie abi:
  Pdfmaker.dot
  Pdfmaker.xla
 • Ir instal?ta programmat?ra Norton AntiVirus.

RISIN?JUMS

1. metode. Lejupiel?d?jiet programmas Adobe Acrobat 5.0 pievienojumprogrammas jaun?ko versiju

Lai ieg?tu jaun?ko pievienojumprogrammu programmai Adobe Acrobat 5.0, apmekl?jiet ?o Adobe Web vietu:
http://www.adobe.com/products/acrobat/update.html
Piez?me. Microsoft neatbalsta pievienojumprogrammu lejupiel?di un instal??anu no Adobe Web vietas. Ja nepiecie?ama pal?dz?ba, sazinieties ar Adobe tehnisk? atbalsta darbiniekiem.

2. metode. P?rvietojiet failus

Failu Pdfmaker.dot un Pdfmaker.xla (ja t?ds ir) p?rvietojiet no Office vai Excel mapes Startup (Uzs?k?ana) uz citu mapi datora cietaj? disk?. Piem?ram, failus var p?rvietot uz mapi My Documents (Mani dokumenti). Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
Piez?me. T? k? ir da??das sist?mas Microsoft Windows versijas, darb?bas j?su dator? var at??irties. Ja t? ir, skatiet produkta dokument?ciju, lai veiktu ??s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Search (Mekl?t) un p?c tam noklik??iniet uz For files or Folders (Failus vai mapes).
 2. Lodzi?? Search for file or folders named (Mekl?t failus vai mapes, kuru nosaukums ir) ievadiet pdfmaker.dot pdfmaker.xla.
 3. Lodzi?? Look In (Mekl?t ?eit) noklik??iniet uz t? diska, kur? sist?ma Windows ir instal?ta, piem?ram, C:, un p?c tam noklik??iniet uz Search Now (Mekl?t t?l?t).

  Fails Pdfmaker.dot atrodas vien? no ??m map?m:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup (Word 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup (Word 2002)
  • C:\Documents and Settings\Lietot?ja v?rds\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Fails Pdfmaker.xla atrodas vien? no ??m map?m:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart (Excel 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart (Excel 2002)
  • C:\Documents and Settings\Lietot?ja v?rds\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 4. Lodzi?? Search Results (Mekl??anas rezult?ti) ar peles labo pogu noklik??iniet uz katra atrast? faila un noklik??iniet uz Cut (Izgriezt).
 5. Darbvirsm? ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes My Documents (Mani dokumenti) un p?c tam noklik??iniet uz Paste (Iel?m?t).

3. metode. Apmekl?jiet Symantec Web vietu, lai ieg?tu inform?ciju par Norton Antivirus un produktu atjaunin?jumus

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, apmekl?jiet ?o Symantec Web vietu, kur sa?emsit pla??ku inform?ciju un produktu atjaunin?jumus:
http://www.symantec.com/techsupp/

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Pdfmaker.dot probl?mu nov?r?anu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
276001 Tr?kst Adobe Acrobat pogu, p?c jaunin??anas uz Word 2002 tiek par?d?ts k??das zi?ojums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
235326 Start?jot Excel, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Compile Error in Hidden Module: RegistrationDB" (Kompil??anas k??da pasl?pt? modul?: RegistrationDB) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
291214 Start?jot Excel, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "Compile Error in Hidden Module: RegistrationDB" (Kompil??anas k??da pasl?pt? modul?: RegistrationDB) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 307410 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 19. septembris - P?rskat??ana: 8.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbstartprogram kberrmsg kbprb KB307410

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com