Identifikator ?lanka: 307410 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pokrenete neki od programa koji su navedeni u odeljku ?Primenjuje se na?, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na nekoj od slede?ih:
Gre?ka pri prevo?enju u skrivenom modulu: AutoExec
Gre?ka pri prevo?enju u skrivenom modulu: AutoExecNew
Gre?ka pri prevo?enju u skrivenom modulu: DistMon

Pored toga, u operativnim sistemima Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows Millennium Edition (Me) dobijate slede?u poruku o gre?ci:
U programu Excel do?lo je do gre?ke u modulu excel.exe i on ?e biti zatvoren.

Pored toga, u operativnim sistemima Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 ili Microsoft Windows NT dobijate slede?u poruku o gre?ci:
U Ime aplikacije do?lo je do problema i mora?e da se zatvori. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti.
Da biste videli detalje potpisa gre?ke, u dijalogu gre?ke kliknite na vezu Da biste videli koje podatke sadr?i ovaj izve?taj o gre?ci, kliknite ovde. Pojavi?e se slede?i potpis gre?ke gde je App.exe ime izvr?ne datoteke programa u kojem je do?lo do gre?ke. Na primer, App.exe mo?e da se pojavi kao ?Winword.exe?:

Ime aplikacije Verzija aplikacije Ime modula Verzija modula Pomak
------------------------------------------------------------------
<App.exe>  9.0.0.5302  Vbe6.dll   6.0.89.67    0000d799
				
Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
296493 Poruka o gre?ci: U programu Microsoft Word do?lo je do problema i mora?e da se zatvori (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i kada se ispune slede?i uslovi:
 • Fascikla za pokretanje sistema Microsoft Office ili fascikla za pokretanje programa Microsoft Excel sadr?i neki (ili oba) od slede?ih Adobe Acrobat PDFMaker datoteka predlo?aka programskih dodataka:
  Pdfmaker.dot
  Pdfmaker.xla
 • Instaliran je Norton AntiVirus softver.

RE?ENJE

1. metod: Preuzimanje najnovije verzije programskog dodatka za Adobe Acrobat 5.0

Da biste nabavili a?urirani programski dodatak za Adobe Acrobat 5.0, posetite slede?u Adobe Web lokaciju:
http://www.adobe.com/products/acrobat/update.html
Napomena Microsoft ne podr?ava preuzimanje i instalaciju programskih dodataka sa Adobe Web lokacije. Ako vam je potrebna pomo?, morate se obratiti Adobe tehni?koj podr?ci.

2. metod: Preme?tanje datoteka

Premestite datoteku Pdfmaker.dot i, ako je prisutna, datoteku Pdfmaker.xla iz fascikle za pokretanje sistema Office ili programa Excel u drugu fasciklu na ?vrstom disku. Na primer, mo?ete da premestite datoteke u fasciklu ?Moji dokumenti?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
Napomena Zbog toga ?to postoji nekoliko verzija operativnog sistema Microsoft Windows, slede?i koraci mogu biti druga?iji na va?em ra?unaru. Ako jesu, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovr?ili ove korake.
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Pretra?i, a zatim izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 2. U polju Tra?i datoteke i fascikle po imenu otkucajte pdfmaker.dot pdfmaker.xla.
 3. U polju Tra?i u kliknite na disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows kao ?to je C:, a zatim kliknite na dugme Tra?i odmah.

  Datoteka Pdfmaker.dot nalazi se u jednoj od slede?ih fascikli:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup (Word 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup (Word 2002)
  • C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Datoteka Pdfmaker.xla nalazi se u jednoj od slede?ih fascikli:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart (Excel 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart (Excel 2002)
  • C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 4. U prozoru sa rezultatima pretrage kliknite desnim tasterom mi?a na svaku datoteku koja je prona?ena, a zatim kliknite na dugme Iseci.
 5. Na radnoj povr?ini kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Moji dokumenti i zatim izaberite stavku Nalepi.

3. metod: Posetite Symantec Web lokaciju za informacije o programu Norton Antivirus i ispravkama za proizvode

Da biste re?ili ovo pona?anje, posetite slede?u Symantec Web lokaciju za vi?e informacija i ispravki za proizvode:
http://www.symantec.com/techsupp/

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije o re?avanju drugih problema vezanih za programski dodatak Pdfmaker.dot kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
276001 Adobe Acrobat dugmad nedostaju, poruka o gre?ci kada nadogradite na Word 2002 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
235326 ?Gre?ka pri prevo?enju u skrivenom modulu: RegistrationDB? gre?ka pri pokretanju programa Excel (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
291214 ?Gre?ka pri prevo?enju u skrivenom modulu: RegistrationDB? gre?ka pri pokretanju programa Excel (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Proizvodi nezavisnih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku su proizvedeni od strane preduze?a koja nisu zavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi i pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307410 - Poslednji pregled: 19. septembar 2011. - Revizija: 8.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Word 2000
Klju?ne re?i: 
kbstartprogram kberrmsg kbprb KB307410

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com