MS01-052: D? li?u không h?p l? RDP có th? gây ra d?ch v? đ?u cu?i th?t b?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307454 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
K? THU?T THÔNG TIN C?P NH?T
 • Ngày 11 tháng 5 năm 2004: Bài vi?t này đ? đư?c c?p nh?t đ? cung c?p thông tin v? m?t C?p Nh?t b?o m?t m?i cho Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t s? t? ch?i d?ch v? d? b? t?n thương t?n t?i trong d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. K? t?n công có th? s? d?ng l? h?ng này đ? gây ra m?t Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0 ga máy ch? th?t b?i. H? ph?c v? có th? đư?c kh?i đ?ng l?i mà không có s? c?, nhưng b?t k? công vi?c mà đ? ti?n hành t?i th?i đi?m c?a s? th?t b?i s? b? m?t.

Gi?m nh? các y?u t?

 • Không có không có kh? năng vi ph?m b?o m?t c?a m?t phiên ph?c v? đ?u cu?i b?ng cách s? d?ng l? h?ng này, ho?c đ? thêm, thay đ?i ho?c xóa d? li?u trên máy ch?. Đó là m?t s? t? ch?i d?ch v? d? b? t?n thương ch?.
 • Th? t? c? th? c?a các gói d? li?u có liên quan trong l? h?ng này không th? đư?c t?o ra như m?t ph?n c?a m?t bu?i h?p pháp ph?c v? đ?u cu?i.
Quan tr?ng Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i RDP-TCP bu?i sau khi b?n áp d?ng c?a Windows 2000 ngày 18 tháng 10 năm 2001, phiên b?n C?p Nh?t, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Khách hàng d?ch v? đ?u cu?i đ? ng?t k?t n?i
Các khách hàng đ? không k?t n?i t?i h? ph?c v? đ?u cu?i. H? ph?c v? có th? quá b?n r?n. H?y th? k?t n?i sau đó.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các phiên b?n ngày 22 tháng 10 năm 2001 C?p nh?t Windows 2000. H?y xem ph?n "Gi?i quy?t" thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c nh?ng c?p nh?t m?i nh?t.

V?n đ? này không x?y ra v?i Windows NT Server 4.0, Terminal Services Edition C?p Nh?t.

NGUYÊN NHÂN

L? h?ng này x?y ra b?i v? Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition và d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 không khi h? nh?n đư?c m?t lo?t đ?c bi?t c?a các gói d? li?u qua k?t n?i Remote Desktop Protocol (RDP).

GI?I PHÁP

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Gi?i pháp cho v?n đ? này c?ng đư?c bao g?m trong Windows 2000 Security Rollup gói 1 (SRP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SRP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311401Windows 2000 Security Rollup gói 1 (SR v? SRP1), tháng 1 năm 2002
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Anh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (Ph?n th?) ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Séc

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Đan M?ch

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hà Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ph?n Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Đ?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hy L?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hungary

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tri?u tiên

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Na Uy

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ba Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nga

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th?y Đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th? Nh? K?

Ngày phát hành: Ngày 22 tháng 10 năm 2001

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size   File name
  --------------------------------------------------------------------
  19-Oct-2001 14:40 5.0.2195.3895   125,712 Icaapi.dll    
  19-Oct-2001 14:42 5.0.2195.4527   107,280 Instrdp5.dll   
  19-Jul-2001 20:39 5.0.2195.3895   93,456 Licmgr.exe    
  28-Sep-2001 18:30 5.0.2195.4435   330,000 Lserver.exe   
  19-Oct-2001 14:40 5.0.2195.3895   26,384 Mstlsapi.dll
  19-Oct-2001 14:42 5.0.2195.4527   89,080 Rdpwd.sys   128-bit
  19-Oct-2001 14:42 5.0.2195.4527   89,048 Rdpwd.sys   56-bit
  18-Oct-2001 21:22 5.0.2195.4527   100,248 Rdpwsx.dll    
  19-Jul-2001 20:39 5.0.2195.3895   141,584 Termsrv.exe   
  19-Oct-2001 14:40 5.0.2195.3895   23,312 Tls236.dll    
				
Chú ý Do quan h? ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này đ?i h?i Windows 2000 Service Pack 1 ho?c Service Pack 2.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? WindowsNT4TerminalServer-KB307454-x 86-ENU.exe-ENU.EXE gói bây gi?.Ngày phát hành: 11 tháng 5 năm 2004

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  14-Apr-2004 10:08 4.0.1381.33564   70,928 Icaapi.dll    
  14-Apr-2004 10:10 4.0.1381.33564   91,608 Rdpwd.sys
  15-Feb-2002 21:27 4.0.1381.33528   41,880 Rdpwsx.dll    

Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t b?o m?t b?n g?c (Q307454i.exe) đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 10 năm 2001. C?p Nh?t ban đ?u có t?p tin thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------
  31-Jul-2001 11:22 4.0.1381.33478   61,712 Icaapi.dll
  08-Oct-2001 16:16 4.0.1381.33478   91,512 Rdpwd.sys
  08-Oct-2001 16:36 4.0.1381.33478   41,880 Rdpwsx.dll
				
Chú ý Do quan h? ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này đ?i h?i Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6.

T?NH TR?NG

Windows 2000

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong Microsoft Windows 2000. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS01-052.mspx
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và Windows 2000 Datacenter Server s?n ph?m
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 307454 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbnetwork kbsecbulletin kbsechack kbsecurity kbsecvulnerability kbtermserv kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB307454 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307454

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com