Làm th? nào đ? s? d?ng m?t thư vi?n ki?u cho văn ph?ng t? đ?ng hóa t? Visual C++.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307473 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách xây d?ng m?t Visual C++.NET d? án ho?t đ?ng như m?t khách hàng t? đ?ng hóa cho các ?ng d?ng là thành ph?n Đ?i tư?ng mô h?nh (COM) tuân th?. Các m?u trong bài vi?t này s? d?ng Microsoft T? ch?c các l?p h?c (MFC) v?i l?p gi? cho m?t thành ph?n văn ph?ng.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c sau đây ch?ng minh làm th? nào đ? xây d?ng m?t đơn gi?n Khách hàng t? đ?ng hóa. Có ba bư?c chính cho th? t?c này:
 1. T?o ra các khách hàng t? đ?ng hóa.
 2. Thêm m? đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel.
 3. Hành khách hàng t? đ?ng hóa.
B?n có th? s? d?ng bư?c đ?u tiên, , đ? t?o ra m?t t? đ?ng hóa m?i khách hàng không phân bi?t c?a máy ch? t? đ?ng hóa mà b?n đang s? d?ng. Bư?c th? hai, Thêm m? đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel, là c? th? cho các máy ch? t? đ?ng hóa.

T?o ra m?t khách hàng t? đ?ng hóa

 1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Dự án. Ch?n ?ng d?ng MFC Visual C++ d? án các lo?i và sau đó tên d? án AutoProject.
 2. Khi MFC ?ng d?ng Wizard xu?t hi?n, nh?p vào Lo?i ?ng d?ng, thi?t l?p lo?i ?ng d?ng đ? H?p tho?i d?a, sau đó b?m K?t thúc.
 3. S?a đ?i các IDD_AUTOPROJECT_DIALOG h?p tho?i như sau:
  1. Lo?i b? các Nh?n hi?u ki?m soát (IDC_STATIC) và các H?y b? nút (IDCANCEL).
  2. Thay đ?i ID c?a các Ok nút đ? "IDRUN" và chú thích cho "Run."
 4. T?o l?p hàm bao t? thư vi?n ki?u cho các T? đ?ng hóa máy ch? như sau:
  1. Trong gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào AutoProject, sau đó b?m Thêm Class.
  2. Nh?p vào MFC l?p t? Typelib, sau đó b?m M?.
  3. Nh?p vào Thêm m?t l?p h?c t?: đăng k?, và đ?nh v? nh?ng lo?i thư vi?n cho t? đ?ng hóa c?a b?n h? ph?c v?.

   Ví d? này, ch?n "Microsoft Excel 10,0 Type Library" Đ?i v?i Microsoft ExcelXP hay "Thư vi?n ki?u Microsoft Excel 9,0" cho Microsoft Excel năm 2000.
  4. Ch?n interface(s) b?n c?n trong danh sách, và sau đó nh?p vào l?n hơn so v?i bi?u tư?ng (>) đ? thêm chúng vào danh sách giao di?n mà MFC t?o ra hàm bao. Nh?p vào K?t thúc khi b?n đ? thêm t?t c? các giao di?n.

   Đ?i v?i đi?u này Ví d?, b?n ch? c?n các _Application giao di?n.

   Quan tr?ng N?u có r?t nhi?u giao di?n trong thư vi?n lo?i b?n đ? ch?n, ch?n ch? là nh?ng giao di?n mà b?n s? s? d?ng v? MFC s? t?o ra m?t t?p tin tiêu đ? riêng bi?t cho m?i l?a ch?n giao di?n. B?ng cách gi?m thi?u giao di?n c?a b?n l?a ch?n, b?n có th? tránh chi phí không c?n thi?t trong th? h? t?p tin và tr?nh biên d?ch.
 5. Đ? t?i và kích ho?t tính năng d?ch v? COM thư vi?n đ? các CAutoProjectApp::InitInstance ch?c năng, thêm m? sau đây:
  if(!AfxOleInit()) // Your addition starts here.
  {
   AfxMessageBox("Cannot initialize COM dll");
   return FALSE;
   // End of your addition.
  }
  
  AfxEnableControlContainer();
  					
 6. Thêm m?t ch? th? bao g?m cho m?i t?p tin tiêu đ? đó là đư?c t?o ra t? các giao di?n trong thư vi?n lo?i c?a máy ch? t? đ?ng hóa. Thêm các ch? th? sau khi các báo cáo bao g?m cho Stdafx.h ? trên cùng c?a AutoProjectDlg.cpp.

  Ví d? này, thêm m?t bao g?m cho các CApplication.h t?p tin tiêu đ?, đư?c t?o ra cho các _Application giao di?n:
     #include "stdafx.h"
     #include "CApplication.h"
  					

Thêm m? đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel

Trong các IDD_AUTOPROJECT_DIALOG h?p tho?i h?p, b?m chu?t Ch?y, sau đó b?m Thêm x? l? s? ki?n t? danh sách th? xu?ng c?a ô. Trong trư?ng h?p Handler Wizard, ch?n các BN_CLICKED thông đi?p ki?u, và sau đó nh?p vào Thêm và ch?nh s?a. Thêm m? sau đây đ? t? đ?ng hoá Excel trong b? x? l?:
void CAutoProjectDlg::OnBnClickedRun()
{
  CApplication app; // app is the Excel _Application object

  // Start Excel and get Application object.

  if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))
  {
   AfxMessageBox("Cannot start Excel and get Application object.");
   return;
  }
  else
  {
   //Make the application visible and give the user control of
   //Microsoft Excel.
   app.put_Visible(TRUE);
   app.put_UserControl(TRUE);
  }
} 
				

Ch?y các khách hàng t? đ?ng hóa

B?m phím F5 đ? xây d?ng và ch?y các khách hàng t? đ?ng hóa. Khi các h?p tho?i xu?t hi?n, nh?p vào Ch?y. Khách hàng t? đ?ng hóa b?t đ?u Excel và làm cho các ?ng d?ng có th? nh?n th?y. Thông báo r?ng Excel v?n c?n ch?y ngay c? khi khách hàng t? đ?ng hóa k?t thúc b?i v? ngư?i dùng có th? đư?c trao quy?n ki?m soát c?a các ?ng d?ng.

Chú ý bổ sung

Sau khi b?n đ? thêm vào các l?p h?c t? m?t thư vi?n ki?u cho d? án c?a b?n, b?n có th? nh?n th?y r?ng chúng xu?t hi?n trong l?p giao di?n c?a d? án c?a b?n. Trong l?p h?c Xem, b?n có th? nh?p đúp vào m?t l?p h?c đ? xem các phương pháp c?a l?p đó, và sau đó b?m đúp vào phương pháp đ? xem đ?nh ngh?a c?a ch?c năng đó trong các th?c hi?n file c?a MFC wrapper. B?n có th? xem xét đ?nh ngh?a c?a m?t tài kho?n c?a ch?c năng n?u b?n mu?n xác minh m?t lo?i tr? l?i, ho?c n?u b?n ph?i thay đ?i m?t th?c hi?n m?t ch?c năng.

M?c dù các bư?c trư?c đó minh h?a làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel, b?n có th? áp d?ng nh?ng ? tư?ng tương t? đ? t? đ?ng hoá khác các ?ng d?ng. Danh sách sau đây có ch?a các tên t?p tin cho các thư vi?n ki?u c?a các ?ng d?ng Microsoft Office khác:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
?ng d?ngThư vi?n ki?u
Microsoft truy c?p 97Msacc8.olb
Microsoft ph?n l?c cơ s? d? li?u 3.5DAO350.dll
Microsoft Binder 97Msbdr8.olb
Microsoft Excel 97Excel8.olb
Microsoft đ? th? 97Graph8.olb
Microsoft văn ph?ng 97Mso97.dll
Microsoft Outlook 97Msoutl97.olb
Microsoft PowerPoint 97Msppt8.olb
Microsoft Word 97Msword8.olb
Microsoft Access 2000Msacc9.olb
Microsoft ph?n l?c cơ s? d? li?u 3.51DAO360.dll
Microsoft Binder 2000Msbdr9.olb
Microsoft Excel 2000Excel9.olb
Microsoft đ? th? 2000 Graph9.olb
Microsoft Office 2000Mso9.dll
Microsoft Outlook 2000Msoutl9.olb
Microsoft PowerPoint 2000Msppt9.olb
Microsoft Word 2000Msword9.olb
Microsoft Access 2002Msacc.olb
Microsoft Excel 2002Excel.exe
Microsoft đ? th? 2002Graph.exe
Microsoft văn ph?ng 2002 MSO.dll
Microsoft Outlook 2002MSOutl.olb
Microsoft PowerPoint 2002MSPpt.olb
Microsoft Word 2002MSWord.olb
Microsoft Office Access 2003Msacc.olb
Microsoft Office Excel 2003Excel.exe
Đ? th? Microsoft Office 2003Graph.exe
Microsoft Office 2003MSO.dll
Microsoft Office Outlook 2003MSOutl.olb
Microsoft Office PowerPoint 2003MSPpt.olb
Microsoft Office Word 2003MSWord.olb
Microsoft Office Access 2007Msacc.olb
Microsoft Office Excel 2007Excel.exe
Đ? th? Microsoft Office 2007Graph.exe
2007 Microsoft OfficeMSO.dll
Microsoft Office Outlook 2007MSOutl.olb
Microsoft Office PowerPoint 2007MSPpt.olb
Microsoft Office Word 2007MSWord.olb
Chú ý V? trí m?c đ?nh cho các thư vi?n ki?u là:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên bản OfficeĐường dẫn
Văn ph?ng 97C: Program Files Files\Microsoft chương
Office 2000C: Program Files Files\Microsoft chương
Office XPC: Program Files Files\Microsoft Office\Office10
Office 2003C: Program Files Files\Microsoft Office\Office11
Văn ph?ng 2007C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
Các v? trí m?c đ?nh cho Dao350.dll và Dao360.dll là C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao.

THAM KH?O

Đ? bi?t thông tin t?ng quát hơn v? Visual C++.NET, xem các nhóm tin Usenet sau đây:
Microsoft.Public.DotNet.languages.VC
Truy c?p vào Visual c + +.Trung tâm h? tr? NET lúc sau đây Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?xmlid=FH%3BEN-US%3Bvcnet

Thu?c tính

ID c?a bài: 307473 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 97 Developer Edition
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbautomation kbhowto kbnewsgrouplink kbmt KB307473 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307473

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com