Article ID: 307545 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לשחזר מערכת Windows XP שאינה מתחילה כתוצאה מפגיעה ברישום. תהליך זה אינו מבטיח התאוששות מלאה של המערכת למצב קודם. עם זאת, התהליך אמור לאפשר לשחזר נתונים.

אזהרה אין להשתמש בתהליך המתואר במאמר זה אם המחשב כולל מערכת הפעלה שהותקנה על-ידי יצרן ציוד מקורי (OEM). כוורת המערכת בהתקנות יצרן ציוד מקורי (OEM) יוצרת סיסמאות וחשבונות משתמשים שלא היו קיימים קודם לכן. אם תשתמש בתהליך המתואר במאמר זה, ייתכן שלא תוכל להיכנס בחזרה למסוף השחזור לשחזור כוורות הרישום המקוריות.

באפשרותך לתקן רישום פגום ב-Windows XP. קובצי רישום פגומים יכולים לגרום למיגוון הודעות שגיאה שונות. עיין במאגר הידע Microsoft Knowledge Base למאמרים אודות הודעות שגיאה הקשורות לבעיות ברישום.

מאמר זה מניח ששיטות השחזור וההתאוששות הרגילות נכשלו ואין גישה למערכת אלא באמצעות 'מסוף השחזור'. אם קיים גיבוי אוטומטי של Automatic System Recovery (ASR), זוהי אפשרות מועדפת לשחזור. Microsoft ממליצה להשתמש בגיבוי ASR לפני שתנסה את התהליך המתואר במאמר זה.

שים לב הקפד להחליף את כל חמש הכוורות של הרישום. אם תחליף רק כוורת אחת או שתיים, הדבר עלול לגרום לבעיות אפשריות כתוצאה מכך שלתוכנה ולחומרה יש הגדרות במספר מיקומים ברישום.

מידע נוסף

כשאתה מנסה להפעיל או להפעיל מחדש מחשב מבוסס Windows XP ייתכן שתקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות:
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt (לא ניתן להפעיל את Windows XP כיוון שהקובץ הבא חסר או פגום) \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt (לא ניתן להפעיל את Windows XP כיוון שהקובץ הבא חסר או פגום) \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {כשל קובץ רישום} לרישום אין אפשרות לטעון את רכיב ה-hive (קובץ): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE או את יומן הרישום שלו או קובץ חלופי
שגיאת מערכת: Lsass.exe
בעת ניסיון לעדכן סיסמה המצב המוחזר מראה על כך שהערך שניתן כסיסמה הנוכחית אינו נכון.

שחזור רישום פגום המונע אתחול של Windows XP

התהליך המתואר במאמר זה משתמש ב'מסוף השחזור' וב'שחזור מערכת'. מאמר זה גם מתאר את כל הצעדים הדרושים בסדר מסוים כדי לוודא השלמה מלאה של התהליך. בסיום תהליך זה, המערכת חוזרת למצב קרוב מאוד למצב שהיה לפני שהתרחשה הבעיה. אם הפעלת פעם את NTBackup והשלמת גיבוי של מצב מערכת, אין צורך לבצע את התהליכים שבחלק השני והשלישי. תוכל לעבור לחלק הרביעי.

חלק ראשון

בחלק הראשון, עליך להפעיל את 'מסוף השחזור', ליצור תיקייה זמנית, לגבות את קובצי הרישום הקיימים למיקום חדש, למחוק את קובצי הרישום מהמיקום הקיים שלהם, ואז להעתיק את קובצי הרישום מתיקיית התיקון אל התיקייה System32\Config. בסיום תהליך זה, נוצר רישום שבו ניתן להשתמש להפעלת Windows XP. רישום זה נוצר ונשמר בעת ההתקנה הראשונית של Windows XP. לכן שינויים כלשהם והגדרות כלשהן שנוצרו לאחר סיום תוכנית ההתקנה הראשונית, יאבדו.

להשלמת החלק הראשון, בצע את הצעדים הבאים:
 1. הכנס את תקליטון האתחול של Windows XP לכונן התקליטונים, או הכנס את התקליטור של Windows XP לכונן התקליטורים, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
  לחץ כדי לסמן את האפשרויות הדרושות להפעלת המחשב מכונן התקליטורים, אם תתבקש לעשות זאת.
 2. עם הופעת מסך הפתיחה, לחץ על מקש R כדי להפעיל את מסוף השחזור.
 3. אם ברשותך מחשב בעל אפשרות לאתחול כפול או לאתחול מרובה, בחר בהתקנה שאליה ברצונך לקבל גישה ממסוף השחזור.
 4. הקלד את סיסמת המנהל, כאשר תתבקש לעשות זאת. אם סיסמת המנהל ריקה, פשוט לחץ על מקש ENTER.
 5. בשורת הפקודה של 'מסוף השחזור' הקלד את השורות הבאות והקש על ENTER אחרי כל שורה:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. הקלד exit כדי לצאת ממסוף השחזור. המחשב יופעל מחדש.
הערה תהליך זה מניח שמערכת Windows XP מותקנת בתיקייה C:\Windows. הקפד להחליף את C:\Windows לתיקיית windows_folder המתאימה אם היא במיקום אחר.

אם יש לך גישה למחשב אחר, כדי לחסוך זמן, תוכל להעתיק את הטקסט שבצעד חמש, ואז ליצור קובץ טקסט בשם "Regcopy1.txt" (לדוגמה). כדי להשתמש בקובץ זה, הרץ את הפקודה הבאה כאשר תתחיל במסוף השחזור:
batch regcopy1.txt
באמצעות פקודת האצווה batch במסוף השחזור, תוכל לעבד את כל הפקודות בקובץ טקסט לפי הסדר. בעת שימוש בפקודת batch, אין צורך להקליד ידנית מספר רב של פקודות.

חלק שני

כדי להשלים את התהליך המתואר בסעיף זה, עליך להיכנס כמנהל, או כמשתמש עם הרשאות ניהול (משתמש שיש לו חשבון בקבוצת המנהלים). אם אתה משתמש ב- Windows XP Home Edition, תוכל להיכנס כמשתמש עם הרשאות ניהול.you can log on as an administrative user. אם אתה נכנס כמנהל, עליך להפעיל תחילה את Windows XP Home Edition במצב בטוח. כדי להפעיל את מחשב Windows XP Home Edition במצב בטוח, בצע את הצעדים הבאים.

הערה הדפס הנחיות אלו לפני שתמשיך. לא תוכל להציג הנחיות אלו לאחר שתפעיל מחדש את המחשב במצב בטוח. אם אתה משתמש במערכת קבצים NTFS, הדפס גם את ההנחיות ממאמר KB309531 במאגר הידע. צעד 7 מכיל הפנייה למאמר זה.
 1. לחץ על התחל, לחץ על כיבוי (או לחץ על כבה את המחשב), לחץ על הפעלה מחדש, ולחץ על אישור (או לחץ על הפעלה מחדש).
 2. הקש על מקש F8.

  במחשב המוגדר לאתחול ממערכות הפעלה מרובות, באפשרותך להקיש F8 עם הופעת תפריט ההפעלה.
 3. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור את האפשרות המתאימה של המצב הבטוח (Safe mode) והקש על ENTER.
 4. אם ברשותך מערכת עם אתחול כפול או אתחול מרובה, השתמש במקשי החצים כדי לבחור בהתקנה שאליה ברצונך לגשת, ולאחר מכן הקש על ENTER.
בחלק השני תעתיק את קובצי הרישום ממקום הגיבוי שלהם באמצעות 'שחזור מערכת'. תיקייה זו אינה זמינה במסוף השחזור ובדרך כלל אינה נראית במהלך שימוש רגיל. לפני שתתחיל תהליך זה, עליך לשנות מספר הגדרות כדי שניתן יהיה לראות את התיקייה:
 1. הפעל את סייר Windows.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה.
 3. לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
 4. תחת קבצים ותיקיות מוסתרים, לחץ כדי לבחור הצג קבצים ותיקיות מוסתרים, ואז לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה (מומלץ).
 5. לחץ על כן בתיבת הדו-שיח לאישור שברצונך להציג קבצים אלה.
 6. לחץ לחיצה כפולה על הכונן שבו התקנת את Windows XP כדי להציג רשימה של התיקיות. חשוב ללחוץ על הכונן הנכון.
 7. פתח את התיקייה System Volume Information. תיקייה זו אינה זמינה ונראית מעומעמת מכיוון שהיא מוגדרת כתיקייה נסתרת במיוחד.

  הערה תיקייה זו מכילה תיקייה אחת או יותר מסוג _restore {GUID} כגון "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

  הערה ייתכן שתראה את הודעת השגיאה הבאה:
  C:\System Volume Information is not accessible (אין גישה לתיקייה C:\System Volume Information) Access is denied. (הגישה נדחתה.)
  אם תקבל הודעה זו, עיין במאמר הבא של Microsoft Knowledge Base כדי לקבל גישה לתיקייה זו ולהמשיך בתהליך:
  309531 כיצד לקבל גישה לתיקיה System Volume Information
 8. פתח תיקייה שלא נוצרה בזמן הנוכחי. ייתכן שתצטרך ללחוץ על פרטים בתפריט תצוגה כדי לראות מתי נוצרו תיקיות אלו. תחת תיקייה זו עשויות להיות תיקייה אחת או יותר שהשם שלהן מתחיל ב- "RPx. אלו הן נקודות שחזור.
 9. פתח אחת מתיקיות אלו כדי לאתר תיקיית משנה Snapshot. הנתיב הבא הוא דוגמה לנתיב תיקייה אל תיקיית Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. מתוך התיקייה Snapshot, העתק את הקבצים הבאים אל התיקייה C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. שנה את שמות הקבצים שבתיקייה C:\Windows\Tmp לפי הפירוט הבא:
  • שנה את השם של _REGISTRY_USER_.DEFAULT ל- DEFAULT
  • שנה את השם של _REGISTRY_MACHINE_SECURITY ל- SECURITY
  • שנה את השם של _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE ל- SOFTWARE
  • שנה את השם של _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM ל- SYSTEM
  • שנה את השם של _REGISTRY_MACHINE_SAM ל- SAM
קבצים אלה הם קובצי הרישום המגובים מ'שחזור מערכת'. מכיוון שהשתמשת בקובץ הרישום שנוצר על-ידי תוכנית ההתקנה, רישום זה אינו יודע על קיום וזמינות נקודות שחזור אלו. נוצרת תיקייה חדשה עם GUID חדש תחת System Volume Information ונוצרת נקודת שחזור הכוללת עותק של קובצי הרישום שהועתקו במהלך החלק הראשון. לכן, חשוב לא להשתמש בתיקייה העדכנית ביותר, במיוחד עם חותמת הזמן על תיקייה זו זהה לשעה הנוכחית.

תצורת המערכת הנוכחית אינה מודעת לנקודות השחזור הקודמות. דרוש לך עותק קודם של הרישום מנקודת שחזור קודמת כדי שנקודות השחזור הקודמות יהיו זמינות שוב.

קובצי הרישום שהועתקו אל התיקייה הזמנית Tmp בתיקייה C:\Windows מוזזים כדי לוודא שהקבצים זמינים תחת 'מסוף השחזור'. עליך להשתמש בקבצים אלה כדי להחליף את קובצי הרישום הנמצאים כעת בתיקייה C:\Windows\System32\Config. כברירת מחדל, ל'מסוף השחזור' יש גישה מוגבלת לתיקיות והוא אינו יכול להעתיק קבצים מהתיקייה System Volume.

הערה התהליך המתואר בסעיף זה מניח שאתה מריץ את המחשב עם מערכת קבצים FAT32. למידע נוסף על אופן הגישה לתיקייה System Volume Information עם מערכת קבצים NTFS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309531 כיצד לקבל גישה לתיקיה System Volume Information

חלק שלישי

בחלק השלישי, תמחק את קובצי הרישום הקיימים, ואז תעתיק את קובצי הרישום של שחזור המערכת אל התיקייה C:\Windows\System32\Config:
 1. הפעל את מסוף השחזור.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את השורות הבאות והקש על ENTER אחרי כל שורה:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  הערה ייתכן שחלק מפקודות אלה יופיעו כגולשות כדי להקל על הקריאה.
 3. הקלד exit כדי לצאת ממסוף השחזור. המחשב יופעל מחדש.
הערה תהליך זה מניח שמערכת Windows XP מותקנת בתיקייה C:\Windows. הקפד להחליף את C:\Windows לתיקיית windows_folder המתאימה אם היא במיקום אחר.

אם יש לך גישה למחשב אחר, כדי לחסוך זמן, תוכל להעתיק את הטקסט שבצעד שתיים, ואז ליצור קובץ טקסט בשם "Regcopy2.txt" (לדוגמה). כדי להשתמש בקובץ זה, הרץ את הפקודה הבאה כאשר תתחיל במסוף השחזור:
batch regcopy2.txt

חלק ארבע

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על כל התוכניות.
 2. לחץ על אביזרים, ואז לחץ על כלי מערכת.
 3. לחץ על System Restore (שחזור מערכת) ולאחר מכן לחץ על Restore to a previous RestorePoint (שחזר לנקודת שחזור קודמת).

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על השימוש במסוף השחזור Recovery Console, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307654 כיצד להתקין ולהפעיל את 'מסוף השחזור' ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
216417 כיצד להתקין את מסוף השחזור Recovery Console של Windows
240831 כיצד להעתיק קבצים ממסוף השחזור אל מדיה שליפה
314058 תיאור 'מסוף השחזור' של מערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף על כלי שחזור המערכת System Restore, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306084 כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
261716 'שחזור מערכת' מסיר קבצים בתהליך השחזור
לקבלת מידע נוסף על שלושת הגורמים האפשריים לפגיעה ברישום והדרך לבודד אותם, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
822705 שלבים לפתרון בעיות ברישום עבור משתמשים מתקדמים

מאפיינים

Article ID: 307545 - Last Review: שבת 08 מרץ 2014 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
מילות מפתח 
kbenv kbinfo KB307545

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com