Identifikator članka: 307545 - Prikažite proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj članak opisuje kako se oporavlja sistem Windows XP koji se može pokrenuti zbog oštećenja registratora. Ova procedura ne garantuje potpuno vraćanje sistema u prethodno stanje. Međutim, trebalo bi da uspete da oporavite podatke korišćenjem ove procedure. 

Upozorenje Nemojte koristiti proceduru opisanu u ovom članku ako na računaru imate operativni sistem koji je instalirao OEM. Sistemsko saće na OEM instalacijama kreira lozinke i korisničke naloge koji prethodno nisu postojali. Ako koristite proceduru koja je opisana u ovom članku, možda nećete moći ponovo da se prijavite u alatku Recovery Console da biste vratili originalna saća registratora u prethodno stanje.

Možete popraviti oštećeni registrator u operativnom sistemu Windows XP. Oštećene datoteke registratora mogu dovesti do različitih poruka o greškama. Pogledajte Microsoft bazu znanja i potražite članke o porukama o greškama u vezi sa problemima sa registratorom.

Ovaj članak pretpostavlja da uobičajeni metodi oporavka nisu uspeli i da se sistemu ne može pristupiti osim pomoću alatke Recovery Console. Ako postoji rezervna kopija automatskog oporavka sistema (ASR), ona predstavlja bolji metod za oporavak. Microsoft preporučuje da koristite ASR rezervnu kopiju pre nego što isprobate proceduru opisanu u ovom članku.

Napomena Uverite se da ste zamenili svih pet saća registratora. Ako zamenite samo jedno ili dva saća, to može dovesti do potencijalnih problema zato što softver i hardver mogu imati postavke na više lokacija u registratoru.

Dodatne informacije

Kada pokušate da pokrenete ili ponovo pokrenete računar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP, možete dobiti neku od sledećih poruka o greškama:
Windows XP ne može da se pokrene zato što sledeća datoteka nedostaje ili je oštećena: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP ne može da se pokrene zato što sledeća datoteka nedostaje ili je oštećena: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {otkazivanje datoteke registratora} Registrator ne može da učita saće (datoteku): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE ili njenu evidenciju ili drugu datoteku
Sistemska greška: Lsass.exe
Kada pokušate da ažurirate lozinku, vraćeni status ukazuje na to da vrednost navedena kao trenutna lozinka nije tačna.

Oporavak oštećenog registratora koji sprečava pokretanje operativnog sistema Windows XP

Procedura opisana u ovom članku koristi alatke Recovery Console i „Oporavak sistema“. Ovaj članak takođe navodi sve potrebne korake određenim redosledom da biste bili sigurni da je proces u potpunosti dovršen. Kada dovršite ovu proceduru, sistem se vraća u stanje veoma blizu stanju pre nego što je došlo do problema. Ako ste ikada pokrenuli NTBackup i dovršili pravljenje rezervne kopije stanja sistema, ne morate da sledite procedure u drugom i trećem delu. Možete preći na četvrti deo.

Prvi deo

U prvom delu potrebno je da pokrenete alatku Recovery Console, kreirate privremenu fasciklu, napravite rezervnu kopiju postojećih datoteka registratora na novoj lokaciji, izbrišete datoteke registratora sa postojeće lokacije, a zatim kopirate datoteke registratora iz fascikle za popravku u fasciklu System32\Config. Kada dovršite ovu proceduru, kreira se registrator koji možete koristiti da biste pokrenuli Windows XP. Ovaj registrator je kreiran i sačuvan tokom prve instalacije operativnog sistema Windows XP. Zbog toga se gube sve promene i postavke do kojih je došlo nakon završetka rada instalacionog programa.

Da biste dovršili prvi deo, sledite ove korake:
 1. Ubacite disketu za pokretanje operativnog sistema Windows XP u disketnu jedinicu ili ubacite Windows XP CD-ROM u CD-ROM jedinicu, a zatim ponovo pokrenite računar.
  Kliknite da biste izabrali sve opcije koje su potrebne za pokretanje računara sa CD-ROM jedinice ako se to od vas zatraži.
 2. Kada se pojavi ekran „Dobro došli u instalaciju“, pritisnite taster R da biste pokrenuli alatku Recovery Console.
 3. Ako imate računar sa dva ili više operativnih sistema, izaberite instalaciju kojoj želite da pristupite iz alatke Recovery Console.
 4. Kada se to od vas zatraži, otkucajte administratorsku lozinku. Ako je administratorska lozinka prazna, samo pritisnite taster ENTER.
 5. Na komandnoj liniji alatke Recovery Console otkucajte sledeće redove i pritisnite taster ENTER nakon svakog reda:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Otkucajte exit da biste zatvorili alatku Recovery Console. Računar će se ponovo pokrenuti.
Napomena Ova procedura pretpostavlja da je Windows XP instaliran u fascikli C:\Windows. Obavezno promenite fasciklu C:\Windows u odgovarajuću windows_fasciklu ako je u pitanju druga lokacija.

Ako imate pristup drugom računaru, možete kopirati tekst iz petog koraka, a zatim kreirati tekstualnu datoteku pod imenom „Regkopija1.txt“ (na primer) da biste uštedeli vreme. Da biste koristili ovu datoteku, pokrenite sledeću komandu kada počnete sa radom u alatki Recovery Console:
batch regcopy1.txt
Pomoću komande batch u alatki Recovery Console možete uzastopno obraditi sve komande u tekstualnoj datoteci. Kada koristite komandu batch, ne morate ručno kucati toliki broj komandi.

Drugi deo

Da biste dovršili proceduru opisanu u ovom odeljku, morate biti prijavljeni kao administrator ili administrativni korisnik (korisnik koji ima nalog u administratorskoj grupi). Ako koristite Windows XP Home Edition, možete da se prijavite kao administrativni korisnik. Ako se prijavite kao administrator, prvo morate pokrenuti Windows XP Home Edition u bezbednom režimu. Da biste pokrenuli računar sa operativnim sistemom Windows XP Home Edition u bezbednom režimu, sledite ove korake.

Napomena Odštampajte ova uputstva pre nego što nastavite. Ova uputstva ne možete prikazati kada ponovo pokrenete računar u bezbednom režimu. Ako koristite sistem datoteka NTFS, odštampajte i uputstva iz članka baze znanja KB309531. Sedmi korak sadrži referencu za članak.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Isključi (ili stavku Isključi računar), kliknite na dugme Ponovo pokreni, a zatim kliknite na dugme U redu (ili kliknite na dugme Ponovo pokreni).
 2. Pritisnite taster F8.

  Na računaru koji je konfigurisan za pokretanje sa više operativnih sistema, možete pritisnuti taster F8 kada vidite meni „Pokretanje“.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali odgovarajuću opciju bezbednog režima, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Ako imate sistem sa dva ili više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste izabrali instalaciju kojoj želite da pristupite, a zatim pritisnite taster ENTER.
U drugom delu kopirate datoteke registratora sa lokacije rezervnih kopija pomoću alatke „Oporavak sistema“. Ova fascikla nije dostupna u alatki Recovery Console i obično se ne vidi prilikom uobičajene upotrebe. Pre nego što započnete ovu proceduru, morate promeniti nekoliko postavki da bi fascikla postala vidljiva:
 1. Pokrenite Windows Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 3. Izaberite karticu Prikaz.
 4. U okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite stavku Prikaži skrivene datoteke i fascikle, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij zaštićene datoteke operativnog sistema (preporučuje se).
 5. Kliknite na dugme Da kada se pojavi dijalog koji potvrđuje da želite da prikažete te datoteke.
 6. Kliknite dvaput na disk jedinicu na kojoj ste instalirali Windows XP da biste prikazali listu fascikli. Važno je da kliknete na ispravnu disk jedinicu.
 7. Otvorite fasciklu „Informacije o sistemskom volumenu“. Ova fascikla je nedostupna zato što je podešena kao posebno skrivena fascikla.

  Napomena Ova fascikla sadrži jednu ili više _restore {GUID} fascikli kao što je „_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}“.

  Napomena Možete dobiti sledeću poruku o grešci:
  Fascikla C:\System Volume Information nije dostupna. Pristup nije dozvoljen.
  Ako dobijete ovu poruku, pogledajte sledeći članak Microsoft baze znanja da biste dobili pristup ovoj fascikli i nastavili sa procedurom:
  309531 Dobijanje pristupa fascikli „Informacije o sistemskom volumenu“
 8. Otvorite fasciklu koja nije kreirana u tom trenutku. Možda ćete morati da u meniju Prikaz izaberete stavku Detalji da biste videli kada su te fascikle kreirane. Može postojati jedna ili više fascikli čije ime počinje sa „RPx u okviru te fascikle. To su tačke vraćanja.
 9. Otvorite jednu od tih fascikli da biste pronašli potfasciklu „Snimak“. Sledeća putanja predstavlja primer putanje do fascikle „Snimak“:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Iz fascikle „Snimak“ kopirajte sledeće datoteke u fasciklu C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Preimenujte datoteke u fascikli C:\Windows\Tmp na sledeći način:
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_USER_DEFAULT u DEFAULT
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_MACHINE_SECURITY u SECURITY
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE u SOFTWARE
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM u SYSTEM
  • Preimenujte datoteku _REGISTRY_MACHINE_SAM u SAM
Te datoteke predstavljaju rezervne kopije datoteka registratora iz alatke „Oporavak sistema“. Budući da ste koristili datoteku registratora koju je kreirao instalacioni program, ovaj registrator ne zna da te tačke vraćanja postoje i da su dostupne. U okviru fascikle „Informacije o sistemskom volumenu“ kreira sa nova fascikla novim GUID-om, a kreira se tačka vraćanja koja uključuje kopiju datoteka registratora koje su kopirane u prvom delu. Zbog toga je važno da ne koristite najaktuelniju fasciklu, posebno ako je vremenska oznaka na fascikli ista kao i trenutno vreme.

Trenutna sistemska konfiguracija nije svesna postojanja prethodnih tačaka vraćanja. Morate imati prethodnu kopiju registratora iz prethodne tačke vraćanja da bi prethodne tačke vraćanja postale ponovo dostupne.

Datoteke registratora koje su kopirane u privremenu fasciklu u fascikli C:\Windows premeštaju se kako bi datoteke bile dostupne u okviru alatke Recovery Console. Morate koristiti ove datoteke da biste zamenili datoteke registratora koje se trenutno nalaze u fascikli C:\Windows\System32\Config. Po podrazumevanoj vrednosti, alatka Recovery Console ima ograničen pristup fasciklama i ne može da kopira datoteke iz fascikle „Sistemski volumen“.

Napomena Procedura opisana u ovom odeljku pretpostavlja da na računaru koristite sistem datoteka FAT32. Za više informacija o pristupu fascikli „Informacije o sistemskom volumenu“ sa sistemom datoteka NTFS kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
309531 Dobijanje pristupa fascikli „Informacije o sistemskom volumenu“

Treći deo

U trećem delu brišete postojeće datoteke registratora, a zatim kopirate datoteke registratora iz alatke „Oporavak sistema“ u fasciklu C:\Windows\System32\Config:
 1. Pokrenite alatku Recovery Console.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte sledeće redove i pritisnite taster ENTER nakon svakog reda:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Napomena Neke od ovih komandnih linija mogu se prelomiti radi lakšeg čitanja.
 3. Otkucajte exit da biste zatvorili alatku Recovery Console. Računar će se ponovo pokrenuti.
Napomena Ova procedura pretpostavlja da je Windows XP instaliran u fascikli C:\Windows. Obavezno promenite fasciklu C:\Windows u odgovarajuću windows_fasciklu ako je u pitanju druga lokacija.

Ako imate pristup drugom računaru, možete da kopirate tekst iz drugog koraka, a zatim kreirate tekstualnu datoteku nazvanu „Regkopija2.txt“ (na primer) da biste uštedeli vreme. Da biste koristili ovu datoteku, pokrenite sledeću komandu kada počnete sa radom u alatki Recovery Console:
batch regcopy2.txt

Četvrti deo

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Sistemske alatke.
 3. Izaberite stavku Oporavak sistema, a zatim izaberite stavku Vrati na prethodnu tačku vraćanja.

Reference

Za više informacija o korišćenju alatke Recovery Console kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
307654 Instaliranje i korišćenje alatke Recovery Console u operativnom sistemu Windows XP
216417 Instaliranje alatke Windows Recovery Console
240831 Kopiranje datoteka iz alatke Recovery Console na prenosivi medijum
314058 Opis Windows XP alatke Recovery Console
Za više informacija o alatki „Oporavak sistema“ kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
306084 Vraćanje operativnog sistema u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows XP
261716 Alatka „Oporavak sistema“ uklanja datoteke tokom procedure oporavka
Za više informacija o tri najverovatnija uzroka oštećenja registratora i kako se oni mogu izolovati kliknite na sledeći broj članka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
822705 Koraci za rešavanje problema u vezi sa registratorom za napredne korisnike
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.

Svojstva

Identifikator članka: 307545 - Poslednji pregled: 8. mart 2014. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Ključne reči: 
kbenv kbinfo KB307545

Pošaljite povratne informacije