THÔNG TIN: ASP.T?ng quan v? c?u h?nh m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307626 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? c?p đ?n Microsoft sau.NET Framework l?p Không gian tên thư vi?n:
 • System.Configuration
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t gi?i thi?u v? ASP.NET trang khuôn kh?.

Cho thêm ASP.NET overviews, tham kh?o như sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305140 THÔNG TIN: ASP.L? tr?nh NET

THÔNG TIN THÊM

C?u h?nh liên quan đ?n t?t c? m?i th? t? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng ch?ng h?n như các k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u b?o m?t thông tin chi ti?t và thông tin v? làm th? nào l?i nên đư?c x? l?. T?p tin c?u h?nh cung c?p m?t đ?a đi?m cho thông tin máy tính c? th? và ?ng d?ng c? th? mà b?n có th? thay đ?i mà không c?n ph?i biên d?ch m?.

Bài vi?t này đ?a ch? các ch? đ? c?u h?nh sau:

C?u h?nh: What's New

Ngư?c l?i v?i cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng Trang ph?c v? hi?n ho?t (ASP) là lưu tr? trong b?n ghi d?ch v? thông tin Internet c?a Microsoft (II) metabase, ASP.cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh m?ng đư?c lưu tr? trong Extensible Markup T?p tin ngôn ng? (XML). Đi?u này cung c?p nh?ng ưu đi?m sau khi b?n c?n ph?i thay đ?i thi?t đ?t c?u h?nh và tri?n khai các ?ng d?ng:
 • ASP.NET c?u h?nh t?p tin đư?c lưu tr? trong cùng m?t m?c tin thư thoại như n?i dung web site. Tri?n khai th?i, b?n ch? c?n sao chép các m?c tin thư thoại n?i dung đ? có đư?c n?i dung và các ?ng d?ng c?u h?nh.
 • B?n có th? s? d?ng tiêu chu?n text editor s?a đ?i c?u h?nh t?p tin. Đi?u này làm cho nó d? dàng đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh c? hai ? đ?a phương và t? xa.
 • Các t?p tin c?u h?nh đư?c m? r?ng; do đó, b?n có th? thêm thi?t đ?t c?u h?nh tùy ch?nh riêng c?a b?n.
 • H? th?ng t? đ?ng phát hi?n thay đ?i đ?i v?i ASP.NET t?p tin c?u h?nh. B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i IIS ho?c kh?i đ?ng l?i Máy ch? Web Đ?i v?i các thi?t đ?t có hi?u l?c.

d?ng th?c t?p và c?u h?nh h? th?ng phân c?p

Có hai lo?i c?a t?p tin c?u h?nh mà b?n nên đư?c quan tâm cho ASP.Các ?ng d?ng NET: Machine.config và Web.config. C? hai t?p tin XML d?a trên và ch?a ph?n c?u h?nh tương t?. Tuy nhiên, các Machine.config t?p tin ch?a thông tin c?u h?nh v? t?t c?.NET các ?ng d?ng cho m?t phiên b?n c? th? c?a khuôn kh?, trong khi Web.config t?p tin có ch?a hơn h?t cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh v? c? th? ASP.NET các ?ng d?ng. Các văn b?n trong Machine.config và Web.config là ch?.

Cho bi?t thêm thông tin v? các đ?nh d?ng c?a ASP.NET t?p tin c?u h?nh, h?y tham kh?o ch? đ? sau đây trong các.NET Framework Ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) tài li?u:
Đ?nh d?ng c?a ASP.T?p tin c?u h?nh m?ng
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ackhksh7 (vs.71) .aspx
Khi m?t yêu c?u cho m?t trang .aspx đư?c th?c hi?n, các t?p tin c?u h?nh đư?c biên so?n như v?y mà thi?t đ?t c?u h?nh trong Tệp tin Web.config mà đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại con ghi đè m?t thi?t l?p trong Web.config m?t t?p tin trong m?t m?c tin thư thoại ?ng d?ng, vi?c ghi đè thiết lập web site ? c?p và cài đ?t chuyên bi?t trong t?p tin Machine.config. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh biên so?n, chúng đư?c lưu tr? cho các yêu c?u trong tương lai cho đ?n khi m?t trong các c?u h?nh t?p tin đư?c s?a đ?i.

B?ng sau đây li?t kê m?u c?u h?nh t?p tin đ?a đi?m cho http://myserver/myapplication/mydir/mypage.aspx URL:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
M?c đ?Đư?ng d?n
cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh cho phiên b?n này c?a các.NET Khuôn kh?Winnt\Microsoft.net\Framework\v.Phiên b?n\Config\Machine.config
thiết lập web siteInetpub\Wwwroot\Web.config
?ng d?ng thi?t đ?tInetpub\Wwwroot\Myapplication\Web.config
m?c tin thư thoại con thi?t đ?tInetpub\Wwwroot\Myapplication\Mydir\Web.config

M?t t?p tin Web.config t?i b?t k? m?c là tùy ch?n, nhưng m?t Machine.config t?p tin đư?c yêu c?u.

Đ? bi?t thêm thông tin v? c?u h?nh h? th?ng phân c?p, đ? c?p đ?n ch? đ? sau đây trong các.NET Framework SDK tài li?u:
Phân c?p c?u h?nh ki?n trúc
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa720128 (v=vs.71) .aspx
Áp d?ng thi?t đ?t c?u h?nh cho tài nguyên c? th?, s? d?ng m?t <location></location> t? khóa v?i m?t thu?c tính đư?ng d?n thích h?p. B?n có th? s? d?ng đư?ng d?n thu?c tính đ? xác đ?nh m?t m?c tin thư thoại t?p tin ho?c đ?a tr? c? th? mà duy nh?t c?u h?nh thi?t đ?t áp d?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các <location></location> t? khóa, đ? c?p đ?n ch? đ? sau đây trong các.NET Framework SDK tài li?u:
C?u h?nh <Location>cài đ?t chuyên bi?t
</Location>http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/6hbkh9s7 (v=vs.71) .aspx

ASP.M?NG c?u h?nh ph?n

ASP.C?u h?nh NET ph?n đư?c ch?a trong các <system.web></system.web> ph?n, trong đó đư?c ch?a trong các <configuration></configuration> th?:
  <configuration>
   <appSettings></appSettings>
   <system.web>
     ...
     <webServices></webServices>
   </system.web>
  </configuration>
				
B?ng dư?i đây li?t kê t?t c? ASP.c?u h?nh m?ng ph?n:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?nMô t?
<appSettings></appSettings>C?u h?nh thi?t đ?t tùy ch?nh cho m?t ?ng d?ng. Các thi?t l?p trong ph?n này có th? so v?i các bi?n ?ng d?ng.
<authentication></authentication>C?u h?nh ch? đ? xác th?c đ? xác đ?nh các lo?i h?nh xác th?c đ? s? d?ng.
<authorization></authorization>C?u h?nh ?y quy?n h? tr? và ki?m soát truy c?p khách hàng đ?n các tài nguyên URL.
<browserCaps></browserCaps>C?u h?nh các thi?t l?p c?a các thành ph?n kh? năng tr?nh duy?t.
<compilation></compilation>C?u h?nh t?t c? các thi?t l?p t?ng h?p đó ASP.S? d?ng NET.
<customErrors></customErrors>Cung c?p thông tin v? các thông báo l?i tu? ch?nh cho m?t ASP.NET ?ng d?ng.
<globalization></globalization>C?u h?nh thi?t đ?t toàn c?u hóa cho các ?ng d?ng.
<httpHandlers></httpHandlers>B?n đ? các URL yêu c?u cho các l?p h?c IHttpHandler .
<httpModules></httpModules>Cho bi?t thêm, lo?i b?, ho?c xóa HTTP mô-đun trong ?ng d?ng.
<httpRuntime></httpRuntime>C?u h?nh ASP.NET HTTP l?n ch?y cài đ?t chuyên bi?t.
<identity></identity>Đi?u khi?n đ?nh danh ?ng d?ng c?a các ứng dụng web.
<machineKey></machineKey>C?u h?nh ch?a khóa đ? s? d?ng cho m? hóa và gi?i m? d? li?u cookie xác th?c c?a các h?nh th?c. Ph?n này cho phép b?n đ? c?u h?nh m?t chính xác nh?n th?c hi?n tin thư thoại xác th?c s? ki?m tra vào xem d? li?u nhà nư?c và các h?nh th?c xác th?c vé.
<pages></pages>Nh?n d?ng cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh trang c? th?.
<processModel></processModel>C?u h?nh ASP.NET quá tr?nh mô h?nh cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng máy ch? IIS Web. Lưu ? r?ng b?n có th? ch? s? d?ng th? này trong t?p tin Machine.config.
<securityPolicy></securityPolicy>Đ?nh ngh?a h?p l? ánh x? đơn v? an ninh đư?c đ?t tên theo chính sách t?p tin.
<sessionState></sessionState>C?u h?nh mô-đun phiên bang.
<trace></trace>C?u h?nh ASP.b?n ghi d?ch v? NET water.
<trust></trust>C?u h?nh các thi?t l?p c?a mức cấp phép b?o m?t m? truy nh?p đư?c s? d?ng đ? ch?y m?t c? th? ?ng d?ng.
<webServices></webServices>Đi?u khi?n các thi?t l?p c?a ASP.b?n ghi d?ch v? NET Web.

Đang truy xu?t thông tin c?u h?nh

B?n có th? truy xu?t thông tin đư?c lưu tr? trong các c?u h?nh t?p tin, nhưng nh?ng phương pháp khác nhau cho các cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh khác nhau. M?t s? thi?t đ?t đư?c ti?p xúc như là tài s?n c?a các đ?i tư?ng n?i t?i, và các thi?t đ?t khác không truy nh?p đư?c b?i v? h? là n?i b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ASP.NET.

Ví d?, b?n có th? s? d?ng sau đây m? đ? truy c?p các <browserCaps></browserCaps> cài đ?t chuyên bi?t thông qua các đ?i tư?ng Request.Browser :

Microsoft Visual Basic.NET
Response.Write(Request.Browser.VBScript.ToString())
				
Microsoft Visual C#.NET
Response.Write(Request.Browser.VBScript.ToString());
				
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? l?y các cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh, đ? c?p đ?n ch? đ? sau đây trong các.NET Framework SDK tài li?u:
Truy c?p vào cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/4c2kcht0.aspx

M? r?ng ph?n c?u h?nh

Các.Ch?c năng c?u h?nh NET Framework là hoàn toàn c?u. Có hai cách trong đó b?n có th? m? r?ng c?u h?nh:
 • T?o m?t b? x? l? ph?n c?u h?nh tùy ch?nh.

  Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o tùy ch?nh ASP.C?u h?nh NET ph?n x? l?, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
  309045 Làm th? nào đ?: T?o m?t tu? ch?nh ASP.M?NG c?u h?nh ph?n Handler trong Visual C#.NET
 • S? d?ng các <appSettings></appSettings> ph?n đ? lưu tr? d? li?u ?ng d?ng c? th?. Thông tin v? cú pháp c?a các <appSettings></appSettings> o dan adran, đ? c?p đ?n ch? đ? sau đây trong các.NET Framework SDK tài li?u:
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa903313 (v=vs.71) .aspx
  Đ? l?y giá tr? t? các <appSettings></appSettings> o dan adran, s? d?ng đo?n m? sau trong t?p tin .config:
      <appSettings>
  		<add key="MySetting" value="Valuable Information" />
      </appSettings>
  						
  Sau đó s? d?ng đo?n m? sau đ? l?y giá tr?:

  Lưu ?: b?n ph?i bao g?m không gian tên System.Configuration đ? truy c?p vào appSettings.

  Visual Basic .NET
    Label1.Text = ConfigurationSettings.AppSettings.Item("MySetting")
  					
  Visual C#.NET
    Label1.Text = ConfigurationSettings.AppSettings["MySetting"];
  					

Thu?c tính

ID c?a bài: 307626 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
T? khóa: 
kbproductlink kbarttyperoadmap kbconfig kbinfo kbweb kbmt KB307626 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307626

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com