Article ID: 307654 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מומלץ שלא להשתמש במסוף השחזור אלא לאחר שנכשלו כל האפשרויות להפעלת המערכת במצב בטוח ובאמצעים נוספים. כמו כן, מסוף השחזור אינו מומלץ אלא למשתמשים מתקדמים, שיש ביכולתם להשתמש בפקודות בסיסיות כדי לזהות ולאתר בעיות בכוננים ובקבצים. נוסף לכך, כדי להשתמש במסוף השחזור עליך להיות מנהל מערכת.

קיימות שתי דרכים להפעלת מסוף השחזור:
 • אם אינך יכול להפעיל את Windows ומסוף השחזור לא הותקן במחשב שלך קודם לכן, תוכל להפעיל את מסוף השחזור מתקליטור ההתקנה.
  לחץ על "כיצד להשתמש במסוף השחזור " לקבלת מידע מפורט.
 • לחילופין, באפשרותך להתקין את מסוף השחזור במחשבך כדי שתוכל להשתמש בו במקרה שלא ניתן להפעיל מחדש את Windows. במצב זה יהפוך מסוף השחזור לאחת מאפשרויות הבחירה מתוך רשימת מערכות ההפעלה הזמינות במהלך הפעלה.
  לחץ על "כיצד להתקין את מסוף השחזור" לקבלת מידע מפורט.


מידע נוסף

כיצד להתקין את מסוף השחזור

באפשרותך להתקין את מסוף השחזור במחשבך כדי שתוכל להשתמש בו במקרה שלא ניתן להפעיל מחדש את Windows. במצב זה יהפוך מסוף השחזור לאחת מאפשרויות הבחירה מתוך רשימת מערכות ההפעלה הזמינות במהלך הפעלה. מומלץ להתקין את מסוף השחזור בשרתים חשובים ובתחנות העבודה של אנשי צוות IT. מאמר זה מתאר כיצד להתקין את מסוף השחזור במחשב מבוסס Windows XP. כדי להתקין את מסוף השחזור עליך להיכנס למחשב כמנהל.

הגם שניתן להפעיל את מסוף השחזור ישירות מהתקליטור של Windows XP, בדרך כלל יהיה זה נוח יותר להגדירו כאחת האפשרויות בתפריט ההפעלה. כדי להפעיל את מסוף השחזור ישירות מהתקליטור, עיין בסעיף "כיצד להשתמש במסוף השחזור Recovery Console".

כדי להתקין את מסוף השחזור, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את התקליטור של Windows XP לכונן התקליטורים.
 2. לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את:, הקלד את הביטוי d:\i386\winnt32.exe /cmdcons, שבו d היא אות כונן התקליטורים. עבור Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, הקלד d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons היכן ש-d היא אות הכונן של כונן התקליטורים.
 4. כעת תופיע תיבת הדו-שיח להתקנת Windows. תיבת הדו-שיח להתקנת Windows מתארת את האפשרות של מסוף השחזור. כדי לאשר את ההתקנה, לחץ על כן. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 5. הפעל מחדש את המחשב. בפעם הבאה שתפעיל את המחשב מחדש תופיע האפשרות 'מסוף השחזור של Microsoft Windows' בתפריט ההפעלה. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
לחלופין, באפשרותך להשתמש בחיבור שהוקם באמצעות תבנית UNC (מוסכמות בינלאומיות לגבי שמות) כדי להתקין את מסוף השחזור מנקודת שיתוף ברשת.

הערה ייתכן שתקבל הודעת שגיאה דומה להודעה הבאה:
לתוכנית ההתקנה אינה יכולה להמשיך כיוון שגירסת Windows במחשב שלך חדשה יותר מהגירסה שבתקליטור.
אם אירעה בעיה זו, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
898594 כאשר מנסים להתקין את מסוף השחזור Recovery Console במחשב מבוסס Microsoft Windows XP Service Pack 2 מתקבלת הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד להשתמש במסוף השחזור

ניתן להפוך או לא להפוך לזמינים שירותים, לאתחל כוננים, לקרוא ולכתוב נתונים בכונן מקומי (כולל כוננים המאותחלים לשימוש במערכת הקבצים NTFS), וכן לבצע פעולות ניהול רבות אחרות. מסוף השחזור מועיל במיוחד כאשר עליך לתקן את המחשב על-ידי העתקת קובץ מדיסק או מתקליטור לדיסק הקשיח שלו, או כאשר עליך להגדיר מחדש תצורה של שירות המונע הפעלה של מחשבך בצורה נכונה.

אם אין באפשרותך להפעיל את Windows, תוכל להפעיל את מסוף השחזור מדיסקי האתחול של Windows XP או מהתקליטור של Windows XP.

לאחר התקנת Windows XP במחשב שלך, כדי להפעיל את המחשב ולהשתמש במסוף השחזור. דרושים דיסקי האתחול של Windows XP תקליטור Windows XP.

לקבלת מידע נוסף על אופן יצירת דיסקי אתחול עבור Windows XP (שאינם כלולים במערכת Windows XP עצמה), לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310994 השגת דיסקי אתחול של תוכנית ההתקנה ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה כדי להפעיל את המחשב מהתקליטור של Windows XP, עליך להגדיר את תצורת מערכת הקלט/פלט הבסיסית (BIOS) של המחשב כך שתתחיל לפעול מהתקליטור.

כדי להפעיל את מסוף השחזור מדיסקי האתחול של Windows XP או מהתקליטור של Windows XP, בצע את השלבים הבאים:
 1. הכנס את תקליטון האתחול של Windows XP לכונן התקליטונים, או הכנס את התקליטור של Windows XP לכונן התקליטורים, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

  לחץ כדי לסמן את האפשרויות הדרושות להפעלת המחשב מכונן התקליטורים, אם תתבקש לעשות זאת.
 2. עם הופעת מסך הפתיחה, לחץ על מקש R כדי להפעיל את מסוף השחזור.
 3. אם ברשותך מחשב בעל אפשרות לאתחול ממערכות הפעלה כפולות (dual-boot) או מרובות (multiple-boot), בחר בהתקנה שאליה עליך להיכנס ממסוף השחזור.
 4. הקלד את סיסמת המנהל, כאשר תתבקש לעשות זאת. אם סיסמת המנהל ריקה, פשוט לחץ על מקש ENTER.
 5. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודות המתאימות כדי לאבחן ולתקן את התקנתה של מערכת Windows XP שברשותך.

  לקבלת רשימת הפקודות הזמינות במסוף השחזור, הקלד פקודות מסוף השחזור או עזרה בשורת הפקודה, ולאחר מכן לחץ על מקש ENTER.

  לקבלת מידע על פקודה מסוימת, הקלד עזרה commandname בשורת הפקודה, ולאחר מכן לחץ על מקש ENTER.
 6. כדי לצאת ממסוף השחזור ולהפעיל מחדש את המחשב, הקלד exit בשורת הפקודה, ולאחר מכן לחץ על מקש ENTER.

כיצד להשתמש בשורת הפקודה של מסוף השחזור

כאשר אתה משתמש במסוף השחזור, אתה עובד בשורת פקודה מיוחדת במקום בשורת הפקודה הרגילה של Windows. מסוף השחזור מצויד במתרגם פקודות משל עצמו. כדי להיכנס למתרגם הפקודות, מסוף השחזור יבקש ממך להקליד את סיסמת המנהל המקומי.

כאשר מסוף השחזור מופעל, באפשרותך ללחוץ על מקש F6 כדי להתקין מנהל התקן מסוג SCSI או מסוג RAID של יצרן חיצוני, וזאת במקרה שנחוץ מנהל התקן כזה כדי לקבל גישה לדיסק הקשיח. הנחיה זו פועלת ממש כפי שהיא פועלת במהלך התקנת מערכת ההפעלה.

נדרשות כמה שניות למסוף השחזור כדי להתחיל בפעולתו. כאשר מופיע תפריט מסוף השחזור, מוצגת רשימה ממוספרת של התקנות Windows במחשב. (בדרך כלל קיים רק הנתיב C:\Windows.) הקש מספר לפני שתלחץ על מקש ENTER, גם אם מופיע מספר אחד בלבד. אם תלחץ על מקש ENTER בלא להקיש מספר, המחשב יופעל מחדש ויתחיל את התהליך שוב. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).
כווץ את התמונההרחב את התמונה
צילום המסך של שלב זה

כאשר מופיעה ההודעה עבור %SystemRoot% (בדרך כלל C:\Windows), ניתן להתחיל ולהשתמש בפקודות הזמינות עבור מסוף השחזור.

פעולות פקודה

 
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הרשימה הבאה מתארת את הפקודות הזמינות עבור מסוף השחזור
 • Attrib משנה את התכונות בקובץ אחד או בתיקיית משנה אחת.
 • Batch מבצעת פקודות שציינת בקובץ הטקסט Inputfile. הפרמטר Outputfile מכיל את פלט הפקודות. אם לא תזין את הפרמטר Outputfile, הפלט יופיע על המסך.
 • Bootcfg משנה את הקובץ Boot.ini עבור תצורת האתחול והשחזור.
 • CD (Chdir) פועלת רק בספריות המערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בספריית השורש של מחיצת דיסק כלשהי או במקורות ההתקנה המקומיים.
 • Chkdsk הבורר /pמפעיל את הפקודה Chkdsk גם כשהכונן אינו מסומן כמזוהם. הבורר /r מאתר סקטורים פגומים ומשחזר מידע קריא. בורר זה כולל את הבורר /p. להפעלת הפקודה Chkdsk יש להפעיל קודם לכן את הפקודה Autochk. הפקודה Chkdsk מחפשת אוטומטית אחר הקובץ Autochk.exe בתיקיית ההפעלה. אם הפקודה Chkdsk אינה יכולה לאתר את הקובץ בתיקיית ההפעלה, היא תנסה לאתר את תקליטור תוכנית ההתקנה של Windows 2000. אם הפקודה אינה יכולה לאתר את תקליטור ההתקנה, היא תשאל את המשתמש לגבי מיקומו של הקובץ Autochk.exe.
 • Cls מנקה את המסך.
 • Copy מעתיקה קובץ אחד למיקום יעד. כברירת מחדל, מיקום היעד אינו יכול להימצא במדיה נשלפת, ואף לא ניתן להשתמש בתווים כלליים. העתקת קובץ דחוס מתקליטור תוכנית ההתקנה של Windows 2000 מבטלת אוטומטית את דחיסת הקובץ.
 • Del (Delete) מוחקת קובץ אחד. פועלת בסביבת ספריות המערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, של מדיה נשלפת, של ספריית השורש של מחיצת דיסק כלשהי או של מקורות ההתקנה המקומיים. כברירת מחדל, לא ניתן להשתמש בתווים כלליים.
 • Dir מציגה רשימה של כל הקבצים, כולל קבצים מוסתרים וקובצי מערכת.
 • Disable הופכת שירות או מנהל התקן של מערכת Windows ללא זמין. המשתנה service_or_driver הוא שמו של השירות או של מנהל ההתקן שברצונך להפוך ללא זמין. אם תשתמש בפקודה זו כדי להפוך שירות ללא זמין, הפקודה תציג את סוג ההפעלה המקורי של השירות לפני החלפתו לסוג SERVICE_DISABLED. שים לב לסוג ההפעלה המקורי, כדי שתוכל להשתמש בו בעת שימוש בפקודה enable להפעלה מחדש של השירות.
 • Diskpart משמשת לניהול מחיצות על-גבי דיסקים קשיחים. /add יוצרת מחיצה חדשה. /delete מוחקת מחיצה קיימת. ההתקן המשתנה הוא שם ההתקן עבור מחיצה חדשה (כגון \device\harddisk0). כונן המשתנה הוא אות הכונן הנמחק (לדוגמה D). השם Partition הוא השם המבוסס על מחיצה עבור המחיצה הנמחקת (לדוגמה: \device\harddisk0\partition1), וניתן להשתמש בו במקום משתנה הכונן. גודל המשתנה הוא גודלה של מחיצה חדשה במגה-בייטים.
 • Enable הופכת שירות או מנהל התקן של מערכת Windows לזמין. המשתנה service_or_driver הוא שמו של השירות או של מנהל ההתקן שברצונך להפוך לזמין, והמשתנה start_type הוא סוג המשתנה עבור שירות שהפך לזמין. סוג ההפעלה עושה שימוש באחת מהתבניות הבאות:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit סוגרת את מסוף השחזור ומפעילה מחדש את המחשב.
 • Expand מבטלת את דחיסתו של קובץ דחוס. מקור המשתנה הוא הקובץ שאת דחיסתו ברצונך לבטל. כברירת מחדל, לא ניתן להשתמש בתווים כלליים. יעד המשתנה הוא הספרייה עבור הקובץ החדש. כברירת מחדל, היעד אינו יכול להיות מדיה נשלפת ואינו יכול להיות מוגדר לקריאה-בלבד. באפשרותך להשתמש בפקודה attrib כדי להסיר את התכונה לקריאה-בלבד מספריית היעד. האפשרות /f:filespec נחוצה אם המקור מכיל יותר מקובץ אחד. אפשרות זו מתירה שימוש בתווים כלליים. הבורר /y הופך את הבקשה לאישור החלפת קבצים לזמינה. הבורר /d מציין את הקבצים שדחיסתם לא תבוטל ומציג ספרייה של הקבצים בתוך המקור.
 • Fixboot כותבת סקטור הפעלה חדש במחיצת המערכת.
 • Fixmbr מתקנת את קוד האתחול הראשי של מחיצת ההפעלה. ההתקן המשתנה הוא שם אופציונלי המציין את ההתקן המחייב רשומת אתחול ראשית חדשה. השמט את המשתנה כאשר היעד הוא התקן ההפעלה.
 • Format מבצע אתחול דיסק. הבורר /q מבצע אתחול מהיר. הבורר /fs מציין את סוג מערכת הקבצים.
 • Help אם אינך משתמש במשתנה הפקודה כדי לציין פקודה מסוימת, הפקודה help מציגה רשימה של כל הפקודות שבהן תומך מסוף השחזור.
 • Listsvc מציגה את כל השירותים ומנהלי ההתקן הזמינים במחשב.
 • Logon מציגה התקנות של Windows שהתגלו ומבקשת את סיסמת המנהל המקומי עבור אותן התקנות. השתמש בפקודה זו כדי לעבור להתקנה אחרת או לספריית משנה אחרת.
 • Map מציגה מיפויי התקנים הפעילים כעת. כלול את האפשרות arc כדי לציין שימוש בנתיבי מחשוב מתקדמים (ARC) (התבנית עבור Boot.ini) במקום בנתיבים של התקני Windows.
 • MD (Mkdir) פועלת רק בתוך ספריות המערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בספריית השורש של מחיצת דיסק כלשהי או במקורות ההתקנה המקומיים.
 • More/Type מציגה על המסך את קובץ הטקסט שצוין.
 • Rd (Rmdir) פועלת רק בתוך ספריות המערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בספריית השורש של מחיצת דיסק כלשהי או במקורות ההתקנה המקומיים.
 • Ren (Rename) פועלת רק בתוך ספריות המערכת של ההתקנה הנוכחית של Windows, במדיה נשלפת, בספריית השורש של מחיצת דיסק כלשהי או במקורות ההתקנה המקומיים. אין באפשרותך לציין כונן חדש או נתיב חדש כיעד.
 • Set מציגה ומגדירה את משתני הסביבה של מסוף השחזור.
 • Systemroot קובעת את %SystemRoot% כספרייה הנוכחית.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כללי מסוף השחזור

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
מספר כללי סביבה תקפים במהלך העבודה במסוף השחזור. הקלד set כדי לצפות בסביבה הנוכחית. כברירת מחדל, אלה הם הכללים:
 • AllowAllPaths = FALSE מונעת גישה לספריות ולספריות משנה מחוץ להתקנת המערכת הנבחרת בעת הכניסה למסוף השחזור.
 • AllowRemovableMedia = FALSE מונעת גישה למדיה נשלפת כיעד עבור קבצים מועתקים.
 • AllowWildCards = FALSE מונעת תמיכה בתווים כלליים עבור פקודות כגון copy או del.
 • NoCopyPrompt = FALSE פירושה כי מסוף השחזור יבקש ממך אישור לפני החלפת קובץ קיים.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כיצד למחוק את מסוף השחזור

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי למחוק את מסוף השחזור:
 1. הפעל מחדש את מחשבך, לחץ על התחל, לחץ על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ פעמיים על הדיסק הקשיח שבו התקנת את מסוף השחזור.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
 3. לחץ על הצג קבצים ותיקיות מוסתרים, לחץ כדי לבטל את הסימון בתיבה הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. בתיקיית השורש, מחק את התיקייה Cmdcons ואת הקובץ Cmldr.
 5. בתיקיית השורש, לחץ על הקובץ Boot.ini, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון קריאה-בלבד, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אזהרה: שינוי הקובץ Boot.ini בצורה שגויה עלול למנוע את הפעלתו מחדש של המחשב. ודא כי אינך מוחק אלא את הערך עבור מסוף השחזור. כמו כן, שנה את התכונה של הקובץ Boot.ini בחזרה למצב קריאה-בלבד לאחר סיום נוהל זה. פתח את הקובץ Boot.ini בפנקס הרשימות של Microsoft Windows, והסר את הערך עבור מסוף השחזור. ערך זה דומה לביטוי הבא:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. שמור את הקובץ וסגור אותו.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כיצד להתקין את מסוף השחזור Recovery Console במהלך התקנה ללא השגחה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי להתקין את מסוף השחזור במהלך התקנה ללא השגחה של Windows, עליך להשתמש במקטע [GuiRunOnce] של הקובץ unattend.txt.
Command1="path\winnt32 /cmdcons /unattend"
לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בקובץ Unattend.txt, ראה מדריך לתכנון פריסה של Windows 2000 Server Resource Kit.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע נוסף

באפשרותך להשתמש במדיניות קבוצתית כדי לשנות את הכללים ולהוסיף לכוחו של מסוף השחזור העומד לרשותך.

לקבלת מידע נוסף על הדרך לביצוע הדבר, לחץ על מספר המאמר להלן להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310497 כיצד להשתמש בכללי מדיניות קבוצתית כדי להוסיף כוח למסוף השחזור Recovery Console

לקבלת מידע נוסף על מסוף השחזור של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314058 תיאור מסוף השחזור של מערכת Windows XP למשתמשים מתקדמים

מאפיינים

Article ID: 307654 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2014 - Revision: 7.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbcip KB307654

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com