Straipsnio ID: 307654 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Atk?rimo konsol? rekomenduojame naudoti tik tada, kai nepadeda saugusis re?imas ir kitos paleisties galimyb?s. Atk?rimo konsol? rekomenduojama naudoti tik patyrusiems vartotojams, kurie moka naudodami bendr?sias komandas atpa?inti ir surasti problemas kelian?ias tvarkykles ar failus. Be to, nor?dami naudotis atk?rimo konsole turite b?ti administratorius.

Yra du atk?rimo konsol?s paleidimo b?dai:
 • Jei negalite paleisti ?Windows?, o j?s? kompiuteryje ne?diegta atk?rimo konsol?, j? galite paleisti i? s?rankos CD disko.
  I?samesn?s informacijos rasite spustel?j? ?Kaip naudotis atk?rimo konsole?.
 • Arba savo kompiuteryje galite ?diegti atk?rimo konsol?, kad gal?tum?te ja naudotis, jei negal?site paleisti ?Windows?. Tada paleisties metu atk?rimo konsol?s parinkt? gal?site pasirinkti i? galim? operacini? sistem? s?ra?o.
  I?samesn?s informacijos rasite spustel?j? ?Kaip ?diegti atk?rimo konsol??.


Daugiau informacijos

Kaip ?diegti atk?rimo konsol?

Atk?rimo konsol? galite ?diegti savo kompiuteryje, kad ja gal?tum?te pasinaudoti, kai negal?site i? naujo paleisti ?Windows?. Tada paleisties metu atk?rimo konsol?s parinkt? gal?site pasirinkti i? galim? operacini? sistem? s?ra?o. Atk?rimo konsol? rekomenduojama ?diegti svarbiuose serveriuose ir IT darbuotoj? darbo vietose. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip atk?rimo konsol? ?diegti kompiuteryje su ?Windows XP?. Nor?dami ?diegti atk?rimo konsol?, turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis.

Nors atk?rimo konsol? galite paleisti ir tiesiogiai i? ?Windows XP? CD disko, paprastai patogiau j? nustatyti kaip paleisties parinkt?, esan?i? paleisties meniu. Jei atk?rimo konsol? norite paleisti tiesiogiai i? CD disko, per?i?r?kite skyri? ?Kaip naudotis atk?rimo konsole?.

Nor?dami ?diegti atk?rimo konsol?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite ?Windows XP? CD disk? ? CD disk? ?rengin?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti.
 3. Lauke Atidaryti ?veskite d:\i386\winnt32.exe /cmdcons, kur d yra CD disk? ?renginio raid?. Jei naudojat?s ?Microsoft Windows XP Professional? x64 leidimu, ?veskite d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons, kur d yra CD disk? ?renginio disko raid?.
 4. Pasirodys ?Windows? s?rankos dialogo langas. ?Windows? s?rankos dialogo lange apra?oma atk?rimo konsol?s parinktis. Kad patvirtintum?te, jog norite diegti, spustel?kite Taip. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 5. I? naujo paleiskite kompiuter?. Kit? kart? paleid?iant kompiuter? paleisties meniu bus rodoma ?Microsoft Windows? atk?rimo konsol??. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
Arba galite naudoti universali?j? vard? suteikimo konvencijos (UNC) ry?? ir ?diegti atk?rimo konsol? i? tinklo bendrinimo vietos.

Pastaba Gali b?ti parodytas pana?us ? ?? klaidos prane?imas:
S?ranka negali b?ti t?siama, nes kompiuteryje veikianti ?Windows? versija yra naujesn? nei CD esanti versija.
Jei kyla ?i problema, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
898594 Jei atk?rimo konsol? bandote diegti kompiuteryje su ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketu, parodomas klaidos prane?imas

Kaip naudoti atk?rimo konsol?

Galite ?jungti ir i?jungti tarnybas, formatuoti disk? ?renginius, skaityti ir ra?yti duomenis vietiniame diske (?skaitant diskus, suformatuotus naudojant NTFS fail? sistem?) ir atlikti daug kit? administravimo u?duo?i?. Atk?rimo konsol? itin naudinga, jei kompiuter? reikia taisyti nukopijuojant failus i? disko arba skaitomojo CD disko ? stand?j? disk? arba jei reikia i? naujo konfig?ruoti tarnyb?, kuri neleid?ia tinkamai paleisti kompiuterio.

Jei negalite paleisti ?Windows?, atk?rimo konsol? galite paleisti i? ?Windows XP? paleisties disk? arba ?Windows XP? skaitomojo CD disko.

?dieg? kompiuteryje sistem? ?Windows XP? paleiskite kompiuter? ir naudokit?s atk?rimo konsole. Reikia ?Windows XP? paleisties disk? arba ?Windows XP? skaitomojo CD disko.

Daugiau informacijos, kaip sukurti ?Windows XP? paleisties diskus (jie nepridedami su ?Windows XP?), rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
310994 ?Windows XP? s?rankos ?krovos disk? gavimas
Pastaba Jei kompiuter? norite paleisti i? ?Windows XP? CD-ROM, pagrindin? kompiuterio ?vesties ir i?vesties sistem? (BIOS) reikia konfig?ruoti taip, kad sistema b?t? paleid?iama i? skaitomojo CD disko.

Nor?dami paleisti atk?rimo konsol? i? ?Windows XP? paleisties disk? ar ?Windows XP? skaitomojo CD disko, atlikite tokius veiksmus:
 1. ? diskeli? ?rengin? ?d?kite ?Windows XP? paleisties disk? arba ? CD disk? ?rengin? ?d?kite ?Windows XP? skaitom?j? CD disk? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

  Paraginti spustel?dami pasirinkite bet kurias parinktis, kurios reikalingos kompiuteriui i? CD disk? ?renginio paleisti.
 2. Kai parodomas ekranas ?Sveiki! ?ia s?ranka?, paspauskite klavi?? R, kad b?t? paleista atk?rimo konsol?.
 3. Jeigu j?s? kompiuteryje ?diegtos dvi ar daugiau operacini? sistem?, pasirinkite sistem?, kuri? norite pasiekti per atk?rimo konsol?.
 4. Paraginti ?veskite administratoriaus slapta?od?. Jei administratoriaus slapta?odis tu??ias, tik paspauskite ENTER.
 5. Komandin?je eilut?je ?veskite reikiamas komandas, kad atliktum?te ?Windows XP? diegimo diagnostik? ir j? pataisytum?te.

  Nor?dami per?i?r?ti atk?rimo konsol?je galim? naudoti komand? s?ra??, komandin?je eilut?je ?veskite recovery console commands arba help, tada paspauskite ENTER.

  Jei reikia Informacijos apie konkre?ias komandas ? komandin? eilut? ?veskite help komandos pavadinimas, tada paspauskite ENTER.
 6. Nor?dami i?eiti i? atk?rimo konsol?s ir paleisti kompiuter? i? naujo, ? komandin? eilut? ?veskite exit, tada paspauskite ENTER.

Kaip naudoti atk?rimo konsol?s komandin? eilut?

Naudodamiesi atk?rimo konsole dirbate su specialia komandine eilute, o ne ?prastine ?Windows? komandine eilute. Atk?rimo konsol?je yra atskiras komand? interpretatorius. Kad gal?tum?te naudotis ?iuo komand? interpretatoriumi, atk?rimo konsol? paragins ?vesti vietinio administratoriaus slapta?od?.

Paleid? atk?rimo konsol? galite paspausti F6, kad ?diegtum?te tre?iosios ?alies SCSI arba RAID tvarkykl?, kurios gali prireikti stand?iajam diskui pasiekti. ?is raginimas veikia taip pat, kaip ir diegiant operacin? sistem?.

Atk?rimo konsol? paleid?iama per kelias sekundes. Pasirod?ius atk?rimo konsol?s meniu, kompiuteryje pasirodo sunumeruotas ?Windows? diegim? s?ra?as. (Da?niausiai yra tik c:\Windows.) Prie? paspausdami ENTER paspauskite reikiam? skai?i?, net jei yra tik vienas ?ra?as. Jei paspausite ENTER nepasirink? skai?iaus, kompiuteris bus paleistas i? naujo ir procesas bus kartojamas v?l. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iam veiksmui skirta ekrano kopija

Pasirod?ius paraginimui %SystemRoot% (da?niausiai C:\Windows), galite prad?ti naudotis prieinamomis atk?rimo konsol?s komandomis.

Komand? veiksmai

 
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Toliau pateiktame s?ra?e apra?ytos galimos atk?rimo konsol?s komandos
 • Attrib pakei?ia vieno failo arba pakatalogio atributus.
 • Batch atlieka komandas, kurias nurodote teksto faile ?Inputfile?. ?Outputfile? yra i?vesties komandos. Jei parametr? ?Outputfile? praleisite, i?vestis bus rodoma ekrane.
 • Bootcfg pakei?ia fail? ?Boot.ini?, skirt? ?krovos konfig?racijai ir atk?rimui.
 • CD (Chdir) veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos kataloguose, kai?iamojoje laikmenoje, ?akniniame bet kurio stand?iojo disko skaidinio kataloge arba vietiniuose diegimo ?altiniuose.
 • Chkdsk Raktas /p paleid?ia ?Chkdsk?, net jei diskas n?ra pa?ym?tas kaip neatnaujintas. Raktas /r suranda netinkamas dalis ir atkuria nuskaitom? informacij?. ?is raktas nurodo /p. ?Chkdsk? reikia ?Autochk?. ?Chkdsk? automati?kai paleisties aplanke ie?ko ?Autochk.exe?. Jei paleisties aplanke nepavyksta surasti ?Chkdsk?, jo ie?koma ?Windows 2000? s?rankos skaitomajame CD diske. Jei ?Chkdsk? ne?manoma rasti skaitomajame diegimo CD diske, ?Chkdsk? paragina vartotoj? nurodyti ?Autochk.exe? saugojimo viet?.
 • Cls i?valo ekran?.
 • Copy ? paskirties viet? nukopijuojamas vienas failas. Pagal numatytuosius parametrus paskirties vieta negali b?ti kei?iamoji laikmena, be to, negalima naudoti pakaitos simboli?. Nukopijavus suglaudint? fail? i? ?Windows 2000? s?rankos skaitomojo CD disko jis automati?kai i?skleid?iamas.
 • Del (Delete) panaikina vien? fail?. Veikia dabartinio ?Windows? diegimo sistemos kataloguose, kei?iamojoje laikmenoje, ?akniniame bet kurio stand?iojo disko skaidinio kataloge arba vietiniuose diegimo ?altiniuose. Pagal numatytuosius parametrus pakaitos simboli? negalite naudoti.
 • Dir parodo vis? fail? s?ra??, ?skaitant pasl?ptus ir sistemos failus.
 • Disable i?jungiama ?Windows? sistemos tarnyba arba tvarkykl?. Kintamasis tarnyba_arba_tvarkykl? yra tarnybos arba tvarkykl?s, kuri? norite i?jungti, pavadinimas. Kai ?i? komand? naudojate tarnybai i?jungti, komanda prie? pakei?iant tip? ? SERVICE_DISABLED parodo pradin? tarnybos paleisties tip?. U?sira?ykite pradin? paleisties tip?, kad naudodami komand? enable tarnyb? gal?tum?te paleisti v?l.
 • Diskpart tvarko skaidinius, esan?ius stand?iojo disko tomuose. Parinktimi /add sukuriamas naujas skaidinys. Parinktimi /delete panaikinamas esamas skaidinys. ?renginio kintamasis yra naujo skaidinio pavadinimas (pvz., \device\harddisk0). Raid?s kintamasis yra disk? ?renginio raid?, skirta norimam panaikinti skaidiniui ?ym?ti (pvz., D). Skaidinys yra skaidinio, kur? norite panaikinti, pavadinimas (pvz., \device\harddisk0\partition1) ir gali b?ti naudojamas vietoj disk? ?renginio kintamojo. Dyd?io kintamasis yra naujo skaidinio dydis megabaitais.
 • Enable ?jungiama ?Windows? sistemos tarnyba arba tvarkykl?. Kintamasis tarnyba_arba_tvarkykl? yra norimos ?jungti tarnybos arba tvarkykl?s pavadinimas, o paleisties_tipas ? tai ?galintos tarnybos paleisties tipas. Paleisties tipas nurodomas vienu i? ?i? format?:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit u?daro atk?rimo konsol? ir paleid?ia kompiuter? i? naujo.
 • Expand i?skleid?ia suglaudint? fail?. ?altinio kintamasis yra failas, kur? norite i?pl?sti. Pagal numatytuosius parametrus pakaitos simboli? negalite naudoti. Paskirties vietos kintamasis yra naujo failo katalogas. Pagal numatytuosius parametrus paskirties vieta negali b?ti kei?iamoji laikmena ir tik skaitoma. Komand? attrib galite naudoti tik skaitomiems atributams i? paskirties katalogo pa?alinti. Parinktis /f:filespec reikalinga tada, kai ?altinyje yra daugiau nei vienas failas. ?i parinktis leid?ia naudoti pakaitos simbolius. Raktas /y i?jungia raginim? patvirtinti perra?ym?. Raktas /d nurodo, kad failas nebus i?pl?stas, ir parodo ?altinio katalog?, kuriame yra failas.
 • Fixboot para?o nauj? sistemos skaidinio paleisties sektori?.
 • Fixmbr pataiso paleisties skaidinio pagrindin? ?krovos kod?. ?renginio kintamasis yra pasirinktinis pavadinimas, nurodantis ?rengin?, kuriam reikia naujo pagrindinio sistemos ?krovos ?ra?o. Praleiskite ?? kintam?j?, kai paskirties vieta yra paleisties ?renginys.
 • Format suformatuoja disk?. Raktas /q atlieka spart?j? formatavim?. Raktas /fs nurodo fail? sistem?.
 • Help Jei komandai nurodyti nenaudojate komandos kintamojo, help pateikia vis? atk?rimo konsol?s palaikom? komand? s?ra??.
 • Listsvc parodo visas kompiuteryje prieinamas tarnybas ir tvarkykles.
 • Logon parodo aptiktus ?Windows? diegimus ir papra?o ?iems diegimams nustatyto vietinio administratoriaus slapta?od?io. ?i? komand? naudokite nor?dami pereiti ? kit? diegim? arba pakatalog?.
 • Map parodo ?iuo metu aktyvius ?renginio atvaizdavimus. Prid?kite parinkt? arc, jei norite nurodyti naudoti i?pl?stinius RISC kompiuterijos (ARC) kelius (?Boot.ini? formatas), o ne ?Windows? ?rengini? kelius.
 • MD (Mkdir) veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos kataloguose, kai?iamojoje laikmenoje, ?akniniame bet kurio stand?iojo disko skaidinio kataloge arba vietiniame diegimo ?altinyje.
 • More/Type ekrane parodo nurodyt? teksto fail?.
 • Rd (Rmdir) veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos kataloguose, kai?iamojoje laikmenoje, ?akniniame bet kurio stand?iojo disko skaidinio kataloge arba vietiniame diegimo ?altinyje.
 • Ren (Rename) veikia tik dabartinio ?Windows? diegimo sistemos kataloguose, kai?iamojoje laikmenoje, ?akniniame bet kurio stand?iojo disko skaidinio kataloge arba vietiniame diegimo ?altinyje. Kaip paskirties vietos negalite nurodyti naujo disko arba kelio.
 • Set parodo ir nustato atk?rimo konsol?s aplinkos kintamuosius.
 • Systemroot nustato dabartin? katalog? ? ?%SystemRoot%?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atk?rimo konsol?s taisykl?s

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kai naudojat?s atk?rimo konsole, veikia kelios aplinkos taisykl?s. Jei norite per?i?r?ti ?iuo metu naudojam? aplink?, ?veskite set. Pagal numatytuosius parametrus naudojamos tokios taisykl?s:
 • AllowAllPaths = FALSE neleid?ia pasiekti katalog? ir pakatalogi?, esan?i? u? sistemos diegimo, kur? pasirinkote paleisdami atk?rimo konsol?, rib?.
 • AllowRemovableMedia = FALSE neleid?ia pasiekti kei?iamosios laikmenos ir naudoti jos kaip kopijuojam? fail? paskirties vietos.
 • AllowWildCards = FALSE neleid?ia naudoti pakaitos simboli? tokiose komandose kaip copy ir del.
 • NoCopyPrompt = FALSE nustato, kad atk?rimo konsol? paragins patvirtinti, kai nor?site perra?yti esam? fail?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip panaikinti atk?rimo konsol?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami panaikinti atk?rimo konsol?:
 1. Paleiskite kompiuter? i? naujo, spustel?kite Prad?ti, Mano kompiuteris, tada dukart spustel?kite stand?j? disk?, kuriame yra ?diegta atk?rimo konsol?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys, tada spustel?kite skirtuk? Rodymas.
 3. Spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus, spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus, tada spustel?kite Gerai.
 4. ?akniniame aplanke panaikinkite aplank? Cmdcons ir fail? Cmldr.
 5. ?akniniame aplanke de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Boot.ini, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Tik skaitomas, tada spustel?kite Gerai.

  ?sp?jimas: netinkamai pakeitus fail? ?Boot.ini? gali b?ti neleid?iama paleisti kompiuterio i? naujo. B?tinai panaikinkite tik atk?rimo konsolei skirt? ?ra??. Be to, atlik? ?iuos veiksmus atkeiskite failo ?Boot.ini? atribut? ? tik skaitom? b?sen?. ?Microsoft Windows? u?ra?in?je atidarykite fail? ?Boot.ini? ir pa?alinkite atk?rimo konsol?s ?ra??. Jis turi b?ti pana?us ? ??:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. ?ra?ykite fail? ir j? u?darykite.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip ?diegti atk?rimo konsol? nedialoginio diegimo metu

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami atk?rimo konsol? ?diegti nedialoginio ?Windows? diegimo metu, turite naudoti failo ?unattend.txt? skyri? [GuiRunOnce].
Command1="kelias\winnt32 /cmdcons /unattend"
Daugiau informacijos, kaip naudotis failu ?Unattend.txt?, rasite per?i?r?j? ?Windows 2000 Server Resource Kit? visuotinio diegimo planavimo vadov?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Nor?dami pakeisti taisykles ir i?pl?sti teises, kurioms jums suteikiamos atk?rimo konsol?je, galite naudoti grup?s strategij?.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip tai padaryti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
310497 Kaip naudojant grup?s strategijas suteikti daugiau teisi? atk?rimo konsol?je

Daugiau informacijos apie ?Windows XP? atk?rimo konsol? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314058 ?Windows XP? atk?rimo konsol?s patyrusiems vartotojams apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 307654 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbcip KB307654

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com