ID c?a bài: 307654 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng Recovery Console ch? sau khi ch? đ? an toàn và tùy ch?n kh?i đ?ng khác không làm vi?c. Recovery Console đư?c khuy?n khích ch? n?u b?n là ngư?i dùng nâng cao nh?ng ngư?i có th? s? d?ng l?nh cơ b?n đ? xác đ?nh và xác đ?nh v?n đ? tr?nh đi?u khi?n và t?p tin. Ngoài ra, b?n ph?i là ngư?i qu?n tr? đ? s? d?ng Recovery Console.

Có hai cách đ? B?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n:
 • N?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows c?a b?n và ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n trư?c khi, b?n có th? ch?y Recovery Console t? đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n.
  Nh?p vào"Làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console"đ?i v?i các thông tin chi ti?t.
 • Thay th?, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console trên máy tính c?a b?n đ? làm cho nó có s?n trong trư?ng h?p b?n không th? kh?i đ?ng l?i Windows. B?n có th? sau đó ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n tùy ch?n t? danh sách các hệ điều hành có s?n trên kh?i đ?ng.
  Nh?p vào"Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console"đ?i v?i các thông tin chi ti?t.


Thông tin thêm

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console

B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console trên máy tính c?a b?n đ? làm cho nó có s?n trong trư?ng h?p b?n không th? kh?i đ?ng l?i Windows. B?n có th? sau đó ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n tùy ch?n t? danh sách các hệ điều hành có s?n trong khi kh?i đ?ng. Recovery Console đư?c khuy?n khích đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? quan tr?ng và trên các máy tr?m làm vi?c c?a nhân viên IT. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console đ? máy tính d?a trên Windows XP. Đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console, b?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr?.

M?c dù b?n có th? ch?y Recovery Console b?ng cách B?t đ?u tr?c ti?p t? đ?a compact Windows XP, nói chung, nó là thu?n ti?n hơn đ? thi?t l?p nó như là m?t tùy ch?n kh?i đ?ng trên tr?nh đơn kh?i đ?ng c?a b?n. Đ? ch?y ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n tr?c ti?p t? đ?a compact, xem các "Làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console"ph?n.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đưa đ?a compact Windows XP vào ổ đĩa compact.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 3. Trong các m? h?p, g?d: \i386\winnt32.exe /cmdconsnơi d là kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho các ổ đĩa compact. Đ?i v?i Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, g? d: \amd64\winnt32.exe /cmdcons nơi d là kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho các ổ đĩa compact.
 4. M?t c?a s? cài đ?t chuyên bi?t hộp thoại xu?t hi?n. Cài đặt Windows hộp thoại mô t? tùy ch?n ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n. Đ? xác nh?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào .
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2399070
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính. Ti?p theo th?i gian mà b?n B?t đ?u c?a b?n máy tính, "Microsoft Windows Recovery Console" xu?t hi?n trên kh?i đ?ng Menu.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2586042
Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng m?t quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC)-thành l?p các k?t n?i đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console t? m?t m?ng lư?i chia s? đi?m.

Lưu ? B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các sau:
Thi?t l?p không th? ti?p t?c b?i v? các phiên b?n c?a Windows trên máy tính c?a b?n là m?i so v?i phiên b?n trên đ?a compact.
N?u đi?u này v?n đ? x?y ra, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
898594B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i n?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP Service Pack 2

Làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console

B?n có th? s? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v?, đ?nh d?ng ổ đĩa, đ?c và ghi d? li?u trên m?t đ?a c?c b? (bao g?m c? ổ đĩa đư?c đ?nh d?ng đ? s? d?ng h? th?ng t?p NTFS), và th?c hi?n nhi?u nhi?m v? hành chính khác. Recovery Console là r?t h?u ích n?u b?n c?n ph?i s?a ch?a máy tính c?a b?n b?ng cách sao chép m?t t?p tin t? m?t đ?a ho?c đ?a CD-ROM đ? đ?a c?ng c?a b?n, ho?c n?u b?n c?n ph?i c?u h?nh l?i m?t b?n ghi d?ch v? đang ngăn c?n máy tính c?a b?n B?t đ?u m?t cách chính xác.

N?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows c?a b?n, b?n có th? ch?y Recovery Console t? đ?a kh?i đ?ng Windows XP ho?c Windows XP CD-ROM.

Sau khi Windows XP đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, đ? B?t đ?u máy tính và s? d?ng Recovery Console. Nh?ng đ?a kh?i đ?ng Windows XP ho?c Windows XP CD-ROM đư?c yêu c?u.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o đ?a kh?i đ?ng cho Windows XP (h? ph?i đi kèm v?i Windows XP), b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310994L?y Windows XP cài đ?t chuyên bi?t kh?i đ?ng đ?a
Lưu ? Đ? B?t đ?u máy tính t? đ?a compact Windows XP, b?n ph?i c?u h?nh h? th?ng đ?u vào/đ?u ra cơ b?n (BIOS) c?a máy tính đ? B?t đ?u t? đ?a CD-ROM c?a b?n.

Đ? ch?y Recovery Console t? Windows XP kh?i đ?ng đ?a ho?c Windows XP CD-ROM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đưa đ?a kh?i đ?ng Windows XP vào ? đĩa mềm, ho?c đưa đ?a compact Windows XP vào ổ đĩa compact, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

  B?m vào đ? ch?n b?t c? tùy ch?n nào đư?c yêu c?u đ? B?t đ?u máy tính t? đ?a compact, n?u b?n b? nh?c.
 2. Khi màn h?nh "Chào m?ng b?n đ?n đ? thi?t l?p" xu?t hi?n, baám R ñeå B?t đ?u ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n.
 3. N?u b?n có m?t máy tính kh?i đ?ng kép ho?c đa kh?i đ?ng, h?y ch?n cài đ?t chuyên bi?t mà b?n ph?i truy c?p t? Recovery Console.
 4. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên. N?u m?t kh?u qu?n tr? là tr?ng, ch? b?m phím ENTER.
 5. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? các l?nh thích h?p đ? ch?n đoán và s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Windows XP c?a b?n.

  Đ? xem danh sách l?nh mà có s?n trong Recovery Console, lo?i ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n l?nh ho?c Tr? giúp theo l?nh nh?c nh?, và sau đó nh?n ENTER.

  Đ? bi?t thông tin v? m?t c? th? ch? huy, lo?i Tr? giúpcommandname t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Đ? thoát kh?i Recovery Console và kh?i đ?ng l?i máy tính, h?y g?thoát kh?i t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó b?m NH?P.

Làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console command prompt

Khi b?n s? d?ng Recovery Console, b?n đang làm vi?c t?i m?t d?u ki?m nh?c l?nh đ?c bi?t thay v? d?u ki?m nh?c l?nh Windows b?nh thư?ng. Recovery Console có thông d?ch l?nh riêng c?a m?nh. Đ? nh?p thông d?ch l?nh này, b?n đư?c nh?c b?ng cách ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n đ? g? m?t kh?u qu?n tr? viên đ?a phương.

Khi Recovery Console B?t đ?u, b?n có th? nh?n F6 đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t bên th? ba SCSI hay RAID đi?u khi?n, trong trư?ng h?p b?n c?n m?t tr?nh đi?u khi?n đ? truy c?p vào đ?a c?ng. d?u ki?m nh?c này ho?t đ?ng gi?ng như nó trong khi cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành.

Recovery Console m?t vài giây đ? B?t đ?u. Khi tr?nh đơn ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n xu?t hi?n, m?t danh sách c?a các cài đ?t chuyên bi?t Windows trên máy tính s? xu?t hi?n. (Nói chung, ch? c:\Windows có.) Báo chí m?t s? trư?c khi b?n nh?n ENTER, ngay c? khi ch? có m?t m?c nh?p s? xu?t hi?n. N?u b?n b?m phím ENTER mà không ch?n m?t s?, máy tính kh?i đ?ng l?i và B?t đ?u quá tr?nh này m?t l?n n?a.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2399081

Khi b?n nh?n th?y d?u ki?m nh?c % SystemRoot % (thư?ng C:\Windows), b?n có th? B?t đ?u s? d?ng các l?nh có s?n cho Recovery Console.

L?nh hành đ?ng

 
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Danh sách sau đây mô t? các l?nh có s?n cho Recovery Console
 • ATTRIB thay đ?i thu?c tính vào m?t t?p tin ho?c m?c tin thư thoại con.
 • Hàng lo?t th?c hi?n l?nh mà b?n ch? đ?nh trong t?p tin văn b?n, Inputfile. Outputfile gi? đ?u ra c?a l?nh. N?u b?n b? qua Outputfile tham s? đ?u ra xu?t hi?n trên màn h?nh.
 • Bootcfg s?a đ?i t?p Boot.ini cho c?u h?nh kh?i đ?ng và ph?c h?i.
 • CD (Chdir) ho?t đ?ng ch? trong m?c tin thư thoại h? th?ng c?a Windows hi?n th?i cài đ?t chuyên bi?t phương ti?n lưu đ?ng, m?c tin thư thoại g?c c?a b?t k? phân vùng đ?a c?ng, ho?c các ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương.
 • Chkdsk Chuy?n đ?i /p ch?y Chkdsk ngay c? khi các ổ đĩa không đư?c g?n c? là b?n. Các /r chuy?n đ?nh v? các l?nh v?c x?u và ph?c h?i thông tin có th? đ?c đư?c. Chuy?n đ?i này ng? ? /p. Chkdsk yêu c?u Autochk. Chkdsk t? đ?ng tra c?u Autochk.exe trong m?c tin thư thoại kh?i đ?ng. N?u Chkdsk không th? t?m th?y các t?p tin trong các m?c tin thư thoại kh?i đ?ng, nó s? cho đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows 2000. N?u Chkdsk có th? không T?m cài đ?t chuyên bi?t đ?a CD-ROM, Chkdsk nh?c nh? ngư?i dùng cho v? trí c?a Autochk.exe.
 • CLS xóa màn h?nh.
 • đ?ng g?i đ?ng g?i m?t t?p đ?n m?t v? trí m?c tiêu. theo m?c đ?nh, m?c tiêu không phương ti?n lưu đ?ng, và b?n không th? s? d?ng kí t? đ?i di?n đ?i di?n. Sao chép m?t nén t?p tin t? đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows 2000 t? đ?ng decompresses các t?p tin.
 • Del (Delete) xóa m?t t?p tin. Ho?t đ?ng trong các m?c tin thư thoại h? th?ng c?a các hi?n t?i Windows cài đ?t chuyên bi?t phương ti?n lưu đ?ng, m?c tin thư thoại g?c c?a b?t k? khó khăn phân vùng đ?a, ho?c các ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương. theo m?c đ?nh, b?n không th? s? d?ng kí t? đ?i di?n đ?i di?n.
 • DIR s? hi?n th? m?t danh sách t?t c? các t?p, bao g?m c? ?n và t?p tin h? th?ng.
 • Vô hi?u hoá vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? h? th?ng Windows ho?c tr?nh đi?u khi?n. Bi?nservice_or_driver là tên c?a b?n ghi d?ch v? ho?c tr?nh đi?u khi?n mà b?n mu?n vô hi?u hóa. Khi b?n s? d?ng l?nh này đ? vô hi?u hóa m?t b?n ghi d?ch v?, l?nh Hi?n th? lo?i kh?i đ?ng ban đ?u c?a b?n ghi d?ch v? trư?c khi nó thay đ?i lo?i SERVICE_DISABLED. Lưu ? các lo?i kh?i đ?ng ban đ?u đ? b?n có th? s? d?ng l?nh s? đ? kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v?.
 • DiskPart qu?n l? phân vùng trên đ?a c?ng t?p. / Thêm tùy ch?n t?o ra m?t phân vùng m?i. Các tùy ch?n/delete xóa m?t phân vùng t?n t?i. Thi?t bi?n đ?i các tên thi?t b? cho m?t phân vùng m?i (ch?ng h?n như \device\harddisk0). Các ổ đĩa bi?n là kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho m?t phân vùng mà b?n ph?i xoá (ví d?, D). Phân vùng là tên phân vùng d?a trên m?t phân vùng b?n đang xóa, (ví d?: \device\harddisk0\partition1) và có th? đư?c s? d?ng thay v? các ổ đĩa bi?n. Thay đ?i kích thư?c là kích c?, b?ng megabyte, m?i phân vùng.
 • S? cho phép m?t b?n ghi d?ch v? h? th?ng Windows ho?c tr?nh đi?u khi?n. Bi?nservice_or_driver là tên c?a b?n ghi d?ch v? ho?c tr?nh đi?u khi?n mà b?n mu?n kích ho?t, và start_type là lo?i kh?i đ?ng cho m?t b?n ghi d?ch v? đư?c kích ho?t. Lo?i kh?i đ?ng s? d?ng m?t trong các đ?nh d?ng sau:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Thoát ra kh?i Recovery Console, và sau đó kh?i đ?ng l?i nh?t các máy tính.
 • M? r?ng m? r?ng t?p tin nén. Ngu?n bi?n là các t?p tin mà b?n mu?n m? r?ng. theo m?c đ?nh, b?n không th? s? d?ng kí t? đ?i di?n đ?i di?n. Các thay đ?i đích là m?c tin thư thoại cho các t?p tin m?i. theo m?c đ?nh, các đích không phương ti?n lưu đ?ng và không th? ch?-đ?c. B?n có th? s? d?ng l?nh attrib đ? lo?i b? các thu?c tính ch?-đ?c t? các đi?m đ?n m?c tin thư thoại. L?a ch?n /f:filespec là b?t bu?c n?u ngu?n ch?a nhi?u hơn m?t t?p tin. Đi?u này tùy ch?n cho phép kí t? đ?i di?n đ?i di?n. Chuy?n đ?i /y vô hi?u hóa l?i nh?c xác nh?n ghi đè lên. Các chuy?n đ?i/d xác đ?nh r?ng các t?p tin s? không đư?c m? r?ng và hi?n th? m?t m?c tin thư thoại c?a các t?p tin trong m? ngu?n.
 • Fixboot vi?t m?t l?nh v?c kh?i đ?ng m?i vào phân vùng h? th?ng.
 • ? s?a ch?a phân ho?ch kh?i đ?ng kh?i đ?ng chính M?. Bi?n thi?t b? là m?t tên tùy ch?n xác đ?nh thi?t b? yêu c?u m?t t?ng th? m?i H? sơ kh?i đ?ng. B? qua bi?n này khi m?c tiêu là thi?t b? kh?i đ?ng.
 • Đ?nh d?ng đ?nh d?ng đ?a. Chuy?n đ?i Hz th?c hi?n m?t đ?nh d?ng nhanh chóng. Chuy?n đ?i /fs xác đ?nh h? th?ng t?p.
 • Tr? giúp N?u b?n không s? d?ng các bi?n l?nh đ? xác đ?nh m?t l?nh, giúp li?t kê t?t c? các l?nh đó ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n h? tr?.
 • Listsvc Hi?n th? Tất cả các dịch vụ hi?n có và các tr?nh đi?u khi?n trên các máy tính.
 • kí nh?p màn h?nh phát hi?n cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows và yêu c?u các đ?a phương M?t kh?u qu?n tr? cho nh?ng vi?c cài đ?t chuyên bi?t. S? d?ng l?nh này đ? di chuy?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c m?c tin thư thoại khác.
 • B?n đ? Hi?n th? ánh x? thi?t b? hi?n đang ho?t đ?ng. Bao g?m các tùy ch?n arc đ? xác đ?nh vi?c s? d?ng các đư?ng d?n máy tính RISC nâng cao (ARC) (các đ?nh d?ng cho Boot.ini) thay v? Windows thi?t b? đư?ng d?n.
 • MD (Mkdir) ho?t đ?ng ch? trong m?c tin thư thoại h? th?ng hi?n t?i cài đ?t chuyên bi?t Windows, phương ti?n lưu đ?ng, m?c tin thư thoại g?c c?a b?t k? đ?a c?ng phân vùng, ho?c các ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương.
 • Thêm / lo?i Hi?n th? các t?p tin đư?c ch? đ?nh văn b?n trên màn h?nh.
 • Rd (Rmdir) ho?t đ?ng ch? trong m?c tin thư thoại h? th?ng hi?n t?i cài đ?t chuyên bi?t Windows, phương ti?n lưu đ?ng, m?c tin thư thoại g?c c?a b?t k? đ?a c?ng phân vùng, ho?c các ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương.
 • Ren (đ?i tên) ho?t đ?ng ch? trong m?c tin thư thoại h? th?ng hi?n t?i cài đ?t chuyên bi?t Windows, phương ti?n lưu đ?ng, m?c tin thư thoại g?c c?a b?t k? đ?a c?ng phân vùng, ho?c các ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương. B?n không th? ch? đ?nh m?t ổ đĩa m?i ho?c con đư?ng là m?c tiêu.
 • Đ?t Hi?n th? và b? môi trư?ng ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n bi?n.
 • SystemRoot thi?t l?p m?c tin thư thoại hi?n t?i % SystemRoot %.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n quy t?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Nhi?u môi trư?ng quy đ?nh có hi?u l?c trong khi b?n đang làm vi?c trong Recovery Console. Lo?i thi?t l?p đ? xem hi?n t?i môi trư?ng. theo m?c đ?nh, đây là các quy t?c:
 • AllowAllPaths = FALSE ngăn ch?n truy c?p m?c tin thư thoại và m?c tin thư thoại con bên ngoài các cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng mà b?n đ? ch?n khi b?n bư?c vào ph?c h?i Giao di?n đi?u khi?n.
 • AllowRemovableMedia = FALSE ngăn ch?n truy c?p đ?n phương ti?n lưu đ?ng như m?t m?c tiêu cho sao chép t?p tin.
 • AllowWildCards = FALSE ngăn c?n kí t? đ?i di?n đ?i di?n h? tr? cho các l?nh ch?ng h?n như sao chépdel.
 • NoCopyPrompt = FALSE có ngh?a là b?n đư?c nh?c nh? b?i Recovery Console cho xác nh?n khi ghi đè t?p hi?n có.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? xóa Recovery Console

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? xóa Recovery Console:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Máy tính c?a tôi, và sau đó nh?p đúp vào đ?a c?ng nơi b?n cài đ?t chuyên bi?t các Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n.
 2. Trên menu công c? , b?m vào Tu? ch?n m?c tin thư thoại, và sau đó nh?p vào tab xem .
 3. B?m chu?t Hi?n th? t?p và c?p ?n, b?m vào đ? xóa các ?n các t?p tin đư?c b?o v? hệ điều hành hộp kiểm tra, và sau đó nh?p vào OK.
 4. T?i m?c tin thư thoại g?c, xóa m?c tin thư thoại Cmdcons và t?p tin Cmldr .
 5. T?i m?c tin thư thoại g?c, b?m chu?t ph?i vào t?p Boot.ini , và sau đó nh?p vào thu?c tính.
 6. Nh?n vào đây đ? r? ràng các ch? đ?c ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào OK.

  C?nh báo: thay đ?i t?p Boot.ini không chính xác có th? ngăn ch?n c?a b?n t? kh?i đ?ng l?i máy tính. H?y ch?c ch?n r?ng b?n xóa m?c ch? d?n cho các Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n. Ngoài ra, thay đ?i các thu?c tính cho t?p Boot.ini tr? l?i m?t ch? đ?c bang sau khi b?n hoàn t?t th? t?c này. M? t?p tin Boot.ini trong Microsoft Windows Notepad, và lo?i b? các m?c nh?p cho Recovery Console. Nó trông tương t? như này:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Lưu các t?p tin và đóng nó.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không giám sát

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? cài đ?t chuyên bi?t Recovery Console trong các không giám sát cài đ?t chuyên bi?t Windows, b?n ph?i s? d?ng ph?n [GuiRunOnce] c?a các t?p tin unattend.txt.
Command1 = "đư?ng d?n\winnt32 /cmdcons / unattend "
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng các t?p tin Unattend.txt, xem k? ho?ch tri?n khai hư?ng d?n Windows 2000 Server Tài nguyên Kit.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

B?n có th? s? d?ng chính sách nhóm đ? thay đ?i các quy t?c và m? r?ng các s?c m?nh mà b?n có trong Recovery Console.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310497Làm th? nào đ? s? d?ng chính sách nhóm đ? thêm nhi?u quy?n l?c hơn vào Recovery Console

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?a s? XP ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314058Mô t? Windows XP Recovery Console cho ngư?i dùng c?p cao

Thu?c tính

ID c?a bài: 307654 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 6.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbcip kbmt KB307654 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307654

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com