T?p l?i m?i h? tr? t? xa không ch?a s? hi?u c?ng chính xác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307711 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H? tr? t? xa có th? không chèn s? hi?u c?ng chính xác trong T?p l?i m?i.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra sau khi l?ng nghe các c?ng mà S? d?ng máy tính đ? bàn t? xa đư?c thay đ?i. Khi h? tr? t? xa t?o l?i m?i t?p tin, c?ng chính xác s? không đư?c C?p Nh?t t? s? đăng k?.

GI?I PHÁP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Windows XP v?i Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows XP v?i Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows XP Professional, x 86 d?a trên phiên b?n v?i Service Pack 1

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
Cfgbkend.dll5.1.2600.168432,76811 Tháng năm, 200506: 40x86SP1
Pchsvc.dll5.1.2600.168430,72011 Tháng năm, 200506: 40x86SP1
Racpldlg.dll5.1.2600.168439,42411 Tháng năm, 200506: 40x86SP1
Regapi.dll5.1.2600.168444,54411 Tháng năm, 200506: 40x86SP1
Safrslv.dll5.1.2600.168441,47211 Tháng năm, 200506: 40x86SP1
Sessmgr.exe5.1.2600.1684131,07211 Tháng năm, 200500: 11x86SP1
Termsrv.dll5.1.2600.1684200,19211 Tháng năm, 200506: 40x86SP1
Tscfgwmi.dll5.1.2600.168488,06411 Tháng năm, 200506: 40x86SP1

Windows XP Professional, x 86 d?a trên phiên b?n v?i Service Pack 2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Sessmgr.exe5.1.2600.2674141,31210 Tháng năm, 200523: 53x86

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng b?t k? sau đây phương pháp.
 • S? d?ng Windows Messenger đ? thi?t l?p h? tr? t? xa Phiên làm vi?c. Phương pháp này s? thành công thư?ng v? k?t n?i đ?o ngư?c c?a phương pháp s? d?ng Windows Messenger.Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng Windows Messenger cho t? xa S? tr? giúp, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306556Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? t? xa b?ng cách s? d?ng Windows Messenger
 • Ch?nh s?a t?p l?i m?i h? tr? t? xa đ? ph?n ánh các s? hi?u chính xác c?ng h? tr? t? xa đang s? d?ng:
  1. T?o ra m?t l?i m?i m?i, và sau đó lưu l?i m?i như là m?t t?p tin.
  2. M? t?p tin b?ng cách s? d?ng Notepad ho?c m?t văn b?n biên t?p viên.
  3. T?m các "RCTICKET =" ph?n. Lưu ? r?ng ph?n này trông tương t? v?i ph?n sau
   RCTICKET = "65538,1,10.10.10.1:3389;ngư?i s? d?ng name.domain name.com: 3389
   nơi 10.10.10.1 là đ?a ch? IP, ngư?i s? d?ng name.domain name.com là tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n ho?c tên máy tính, và 3389 là s? hi?u c?ng.
  4. Thay đ?i s? hi?u c?ng t? 3389 c?ng USB mà Máy tính đ? bàn t? xa đ? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng.
  5. Lưu t?p tin.
  6. G?i l?i m?i đ?n ngư?i nh?n.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i c?ng l?ng nghe cho Máy tính đ? bàn t? xa, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306759Làm th? nào đ? thay đ?i c?ng l?ng nghe cho Remote Desktop
Lưu ? r?ng c?ng l?ng nghe cho Remote Desktop c?ng dùng h? tr? t? xa trong vi?c thành l?p các k?t n?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307711 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbprb kbmt KB307711 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307711

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com