Kako da dodate ili uklonite imana iz va?eg Adresara u Windows XP-u

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 307730 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Adresar pretstavlja zgodno mesto za memorisanje informacija o kontaktima, a za lako pronala?enje iz programa kao ?to su Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting, i Microsoft Phone System. Ovaj ?lanak opisuje kako da dodate, uklonite, i organizujete imena i informacije u svom Windows XP Adresaru.

Otvorite adresar iz Windows XP programa

Kliknite na Start, zatim na Programs, pa na Accessories, a zatim kliknite na Address Book.

Otvorite adresar iz Outlook-a ili Outlook Express-a

 1. Pokrenite Outlook, ili Outlook Express.
 2. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+B, ili na meniju Tools, kliknite na Address Book.

Ru?no dodajte imena u Adresar

 1. U Adresaru, kliknite na fasciklu u koju ?elite da dodate kontakt
 2. Na liniji sa alatkama Address Book, kliknite na New, a zatim kliknite na New Contact.
 3. Na kartici Name, ukucajte najmanje ime i prezime kontakta. Ovo je display ime. Ako ukucate ime, srednje ime, ili prezime, automatski ?e se prikazati u polju Display .
 4. Display ime mo?ete promeniti tako ?to ?ete ukucati drugo ime ili izabrati neko sa drop-down liste. Ova lista sadr?i varijacije imena, srednjeg imena, i prezimena, kao i podataka koje ste uneli u polje Nickname, ili polje Company na kartici Business .
 5. Dodajte sve dodatne informacije koje ?elite da obuhvatite na ostalim karticama.
 6. Kada zavr?ite sa dodavanjem podataka, kliknite na OK.

Dodajte ime po?iljaoca iz e-mail poruke u Adresar

 • U poruci koju pregledate ili na koju odgovarate, kliknite desnim tasterom mi?a ime osobe, a zatim kliknite na Add to Address Book. -ili-

 • Na listi poruka va?eg Inbox-a ili drugog mail foldera, kliknite desnim tasterom mi?a na poruku, a zatim kliknite na Add Sender to Address Book.

Automatski dodajte ime po?iljaoca iz odgovorene poruke u Adresar

Kada odgovarate na e-mail poruku, mo?ete automatski dodati ime po?iljaoca u va? Adresar.
 1. U Outlook-u ili Outlook Express-u, na meniju Tools, kliknite na Options.
 2. Na kartici Send, kliknite na Automatically put people I reply to in my Address Book.

Dodajte informacije iz vCard-a u Adresar

 1. U Adresaru, na meniju File, poka?ite na Import, a zatim kliknite na Business Card (vCard).
 2. Locirajte datoteku poslovne kartice na va?em ra?unaru ili na mre?nom resursu, selektujte datoteku, a zatim kliknite na Open.
Kada je poslovna kartica u va?em Adresaru, otvori?e se prozor za dijalog u kome mo?ete da modifikujete ili dodate informacije o kontaktu.

Uklonite imena iz Adresara

Da biste obrisali kontakt iz va?eg Adresara, kliknite na kontakt koji ?elite da obri?ete, a zatim kliknite na Delete na toolbar-u. Ime kontakta ?e tako?e biti obrisano iz svih grupa u koje je dodato.

Organizujte imena u Adresaru

Kada imate veliki Adresar, mo?ete ga organizovati na vi?e na?ina da biste lak?e prona?li kontakte i grupe:
 • Da biste sortirali kontakte prema imenu, e-mail adresi, ili broju telefona, kliknite na odgovaraju?i naslov kolone iznad liste.
 • Da biste izmenili opdaja?i ili rastu?i redosled u koloni, kliknite na naslov kolone
 • Da biste izmenili redosled kolona, koristite pomeri-i-spusti operaciju kako bi pomerili naslov kolone u levo ili u desno dok je ne locirate gde ?elite.

Reference

Za dodatne informacije, kliknite na brojeve ?lanaka ispod da biste pogledali tekst u Microsoft Knowledge Base-u:
308668 HOW TO: Manage Groups in the Address Book in Windows XP
308670 HOW TO: Import Contacts into Your Windows XP Address Book
308665 HOW TO: Export Names from Your Windows XP Address Book to Another Program

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307730 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB307730

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com