Mô t? c?a Office XP Activation Update: 4 tháng 10 năm 2001

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307741 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office XP. B?n c?p nh?t này cung c?p cho b?n nh?ng c?i ti?n m?i nh?t trong ph?n c?ng nh?n d?ng c?a b?n Phiên b?n c?a Office XP, ngăn c?n b?n t? không c?n thi?t reactivating b?n sao c?a Office XP. B?n c?p nh?t này là m?t ph?n c?a Microsoft ti?p t?c n? l?c đ? cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a s?n ph?m đ? c?a nó khách hàng.

Bài này gi?i thích làm th? nào đ? download và cài đ?t các Office XP Activation Update: 4 tháng 10 năm 2001.

LƯU ?: C?p Nh?t công c?ng này là m?t ph?n c?a Microsoft Office XP Service Đóng gói 1 (SP-1), nhưng đ? thu?n ti?n c?a b?n các công c?ng c?ng có b?n C?p Nh?t cá nhân, như đư?c di?n t? trong ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này. N?u b?n đ? áp d?ng Office XP SP-1, b?n không c?n ph?i áp d?ng này công c?ng C?p Nh?t. Đ? thêm thông tin v? gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307841Làm th? nào đ? có đư?c các m?i nh?t Gói d?ch v? Office XP

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? đ?a CD-ROM, b?n có hai tùy ch?n:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n và Tin C?p Nh?t công c?ng.
  - hay -
 • Cài đ?t ch? nh?ng C?p Nh?t công c?ngb?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c mô t? sau này.
C? hai tùy ch?n yêu c?u b?n có đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n có s?n trong tr?nh cài đ?t.

C?p Nh?t s?n ph?m văn ph?ng

Đ? có s?n ph?m văn ph?ng C?p nh?t trang Web trang web phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? Office XP Activation Update

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t khách hàng:
 1. Trong tr?nh duy?t c?a b?n, tr?nh duy?t web Microsoft sau đây Trang web:
  Click vào đây đ? t?i v? các khách hàng C?p Nh?t
 2. Nh?p vào T?i ngay bây gi?, b?m Lưu chương tr?nh này vào đ?a, sau đó b?mOk.
 3. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin Oxp1001.exe vào c?p đ? ch?n.
 4. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào Oxp1001.exe.
 5. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?m Có.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 7. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n vào máy tính c?a b?n đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD-ROM khi b?n đư?c nh?c làm như v?y, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng b?n C?p Nh?t áp d?ng thành công, nh?p vào Ok.
LƯU ?: Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t công c?ng, b?n không th? g? b? cài đ?t nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n vá khách hàng, nh?p vào liên k?t dư?i đây Đ?i v?i các văn ph?ng công c? trên Web bài.
http://Office.Microsoft.com/downloads/2002/oxp1001.aspx

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i công chúng hành chính C?p Nh?t và sau đó tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có các qu?n tr? viên máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Khi b?n nh?p vào liên k?t sau, các Tải xuống Tệp h?p tho?i s? xu?t hi?n. Nh?p vào Lưu đ? t?i v? t?p tin C?p Nh?t máy tính c?a b?n:
  Click vào đây đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính
 2. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các Oxp1001a.exe t?p tin.
 3. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 4. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?iC:\Oxp1001a, sau đó b?m Ok.
 5. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.
 6. Nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec /a admin path\MSI t?p tin p C:\Oxp1001a\shared_admin.msp SHORTFILENAMES = 1
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và nơi MSI t?p MSI gói cơ s? d? li?u cho các Văn ph?ng XP s?n ph?m (ví d?, ProPlus.msi).
 7. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec/i admin path\MSI t?p tin Cài đ?t l?i = ProductFiles REINSTALLMODE = vomus
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP), và nơi MSI t?p MSI gói cơ s? d? li?u cho các Văn ph?ng XP s?n ph?m (ví d?, ProPlus.msi).LƯU ?: T?t c? các tính năng sau khi cài đ?t l?i b?t đ?ng s?n ch?.
Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai đ?n tr?m làm vi?c khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t hành chính c?a Office XP
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cho vi?c l?p đ?t m?t hành chính C?p Nh?t công c?ng.

Ho?c, duy?t bài vi?t sau đây trong Microsoft Office XP Resource Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/auxp104.htm

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t công c?ng đư?c cài đ?t

B?n C?p Nh?t s? thay th? t?p Mso.dll. Thu?c tính t?p Mso.dll đ? đư?c c?p nh?t đ? hi?n th? các phiên b?n như 10.0.3131.0. Các C?p Nh?t Mso.dll t?p tin có kích thư?c t?p tin là 9,996,616 byte.

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này s?a v?n đ? mô t? trong các ki?n th?c sau đây Căn c? đi?u:

304226 M?t tin nh?n cho xu?t hi?n khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh Office XP đ? đư?c cài đ?t t? m?t phiên b?n doanh nghi?p
Ngoài ra, các v?n đ? sau đây là c? đ?nh:

Lithuanian: Phân lo?i đ?t hàng là khác nhau t? Excel 2000:

Văn ph?ng chương tr?nh không chính xác s?p x?p các k? t? "y" trư?c khi "z" ? Litva. Trong Lithuania, "y" sau "i," ngo?i tr? khi các b?c thư sau khi "y" s?p x?p trư?c khi b?c thư sau "i," trong trư?ng h?p "y" đ?n trư?c "tôi." Ví d?, danh sách sau đây là theo th? t? chính xác:
IA
ya
t?c là
yo
IP
L?i trong Pivot b?ng v?i Hungary trong khu v?c Settings:

Khi b?n b?m vào K?t thúc trong thu?t s? b?ng Pivot, Microsoft Excel b?t ng? quits n?u các thi?t l?p trong khu v?c đư?c thi?t l?p đ? hung và th? t? s?p x?p đư?c thi?t l?p đ? các m?c đ?nh. Hành vi này là liên quan đ?n th? t? s?p x?p Hungary cho h?n h?p và k? t? có d?u.

Không tuân th? các chương tr?nh ODMA c? g?ng g?i ODMA h?p:

M?c dù m?t s? chương tr?nh Office XP không m? tài li?u Qu?n l? API (ODMA)-tuân th?, khi b?n c? g?ng đ? lưu các t?p tin trên m?t máy tính v?i m?t h? th?ng qu?n l? tài li?u, các chương tr?nh này có th? s? d?ng các tài li?u h? th?ng qu?n l? Löu laøm h?p tho?i thay v? c?a văn ph?ng tiêu chu?n Löu laøm h?p tho?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307741 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive atdownload kbupdate kbdownload kbinfo kbofficexpsp1fix kbmt KB307741 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307741

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com