Làm th? nào đ? ki?m soát tính năng kh? năng truy c?p cho ngư?i dùng khi?m b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? Ti?n ích trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307773 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng ti?n ích qu?n l? đ? ki?m tra t?nh tr?ng c?a m?t chương tr?nh kh? năng ti?p c?n và đ? b?t đ?u ho?c d?ng l?i m?t chương tr?nh kh? năng ti?p c?n. N?u b?n có quy?n truy c?p c?p qu?n tr? viên, b?n có th? c?u h?nh Microsoft Windows đ? các chương tr?nh ti?p c?n b?t đ?u khi kh?i đ?ng tr?nh qu?n l? Ti?n ích. Chương tr?nh đư?c xây d?ng trong kh? năng ti?p c?n sau đây có s?n t? ti?n ích qu?n l?:
  • Kính lúp
  • Tư?ng thu?t viên
  • Trên màn h?nh bàn phím
Tư?ng thu?t viên b?t đ?u m?c đ?nh khi ti?n ích qu?n l? b?t đ?u đ? cho ngư?i s? d?ng có impaired t?m nh?n có th? truy c?p ngay l?p t?c đ? b? qu?n l? Ti?n ích. Bài vi?t này mô t? cách ki?m soát tính năng kh? năng truy c?p cho ngư?i dùng khi?m b?ng cách s? d?ng ti?n ích qu?n l? trên m?t Microsoft Windows 2000 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP.


Kh?i đ?ng ti?n ích qu?n lí

Đ? m? b? qu?n l? Ti?n ích, b?m bi?u tư?ng Windows key + U. Baïn coù theå baám bi?u tư?ng Windows key + U khi các Chào m?ng đ?n v?i Windows h?p tho?i đư?c hi?n th?, trư?c khi b?n đăng nh?p vào vào máy tính. N?u b?n làm đi?u này, n?u b?n th?c hi?n thay đ?i đ? các tính năng kh? năng truy c?p đ? ch? đ?nh khi b?n đăng nh?p, nh?ng thay đ?i này đư?c t? đ?ng áp d?ng.


S? d?ng ti?n ích qu?n l?

B?n có th? thi?t đ?t Windows đ? t? đ?ng b?t đ?u b?t k? ho?c t?t c? ba chương tr?nh kh? năng ti?p c?n t?i b?t k? th?i gian sau đây:
  • Khi đăng nh?p
  • Khi b?n khóa máy tính đ? bàn máy tính
  • Khi b?n b?t đ?u qu?n l? Ti?n ích
Ví d?, b?n có th? c?u h?nh kính lúp đ? b?t đ?u t? đ?ng sau khi b?n đăng nh?p vào máy tính c?a b?n. Khi b?n làm đi?u này, b?n không ph?i làm theo các th? t?c đ? b?t đ?u kính lúp m?i l?n b?n đăng nh?p vào máy tính c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307773 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB307773 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307773

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com