"Microsoft Visual C++ thư vi?n th?i gian ch?y l?i th?i gian ch?y" thông báo l?i sau khi b?n cài đ?t Office XP ho?c m?t chương tr?nh Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307817 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
C?NH BÁO: Thông tin này là sơ b? và chưa đư?c xác nh?n ho?c th? nghi?m c?a Microsoft. S? d?ng ch? v?i tùy ?.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t Microsoft Office XP ho?c m?t trong các văn ph?ng XP chương tr?nh, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Microsoft Visual c ++ Runtime Library l?i th?i gian ch?y! Chương tr?nh:... C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSDMN.EXE ch?m d?t chương tr?nh b?t thư?ng
Microsoft Visual c ++ Runtime Library L?i th?i gian ch?y! Chương tr?nh:... C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.Ch?m d?t chương tr?nh b?t thư?ng EXE

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u m?t chương tr?nh xung đ?t v?i các T?p tin Mosdmn.exe và Mosearch.exe.

Mosdmn.exe và Mosearch.exe t?p tin là m?t ph?n c?a tính năng "h? tr? đ? t?m ki?m nhanh" trong Office XP. Đi?u này tính năng là tương t? như tính năng t?m nhanh trong Microsoft Office 2000. Nhanh t?m ki?m s? d?ng d?ch v? ch? m?c trong Office XP đ? t?o ra m?t c?a hàng c?a văn ph?ng t?p trên đ?a c?ng máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây, như c?n thi?t, theo th? t? tr?nh bày.

Phương pháp 1: Kh?i đ?ng s?ch v?i ch? MoSearch

Mosearch.exe (văn ph?ng Microsoft d?ch v? t?m ki?m) và Mosdmn.exe (Microsoft Office 10 Search Filter Daemon) Startup m?c có th? xung đ?t v?i m?t s? các chương tr?nh (ho?c chương tr?nh) ch?y dư?i n?n. V? v?y, s?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n v?i MoSearch duy nh?t đư?c ch?n vào các Kh?i đ?ng tr?nh đơn đ? xác đ?nh xem chương tr?nh này là ngu?n g?c c?a các xung đ?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i msconfig.exe, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng ch?n l?c.
 4. Trên các Kh?i đ?ng tab, b?m vào đ? xóa t?t c? các h?p ki?m tra ngo?i tr? MoSearch.

  LƯU ?: Trong Microsoft Windows Millennium Edition (Me), đ? l?i các * StateMgr h?p ki?m ch?n là t?t.
 5. Nh?p vào Ok, sau đó b?m khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.
 6. N?u các thông báo l?i có th? đư?c sao chép, l?p l?i các bư?c trư?c. Trong bư?c 3, c?ng b?m Xóa các Quá tr?nh System.ini t?p tinT?p Win.ini quá tr?nh h?p ki?m.
N?u các thông báo l?i không th? đư?c sao chép, đi?u này ch? ra r?ng MoSearch là mâu thu?n v?i m?t s? chương tr?nh khác ho?c chương tr?nh đang ch?y các n?n. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xác đ?nh v? trí chương tr?nh xung đ?t:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i msconfig.exe, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các Kh?i đ?ng tab, nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ok, sau đó b?m khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.
 5. N?u các bư?c trư?c tái s?n xu?t các thông báo l?i, các m?c cu?i cùng đư?c thêm vào các Kh?i đ?ng tr?nh đơn là gây ra các cu?c xung đ?t. N?u các thông báo l?i không tái b?n, l?p l?i các bư?c này cho đ?n khi t?t c? Kh?i đ?ng tr?nh đơn h?p ki?m đ? đư?c ch?n.
 6. N?u t?t c? các Kh?i đ?ng h?p ki?m tra tr?nh đơn đư?c l?a ch?n và thông báo l?i là v?n không tái b?n, b?t đ?u Msconfig m?t l?n n?a, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Quá tr?nh System.ini t?pT?p Win.ini quá tr?nh ki?m tra h?p.
N?u các bư?c này không giúp b?n t?m và lo?i b? các cu?c xung đ?t, ti?n hành các phương pháp sau đây.

Cách 2: G? b? cài đ?t tính năng "h? tr? đ? nhanh chóng t?m ki?m"

Đ? d? cài đ?t tính năng "H? tr? đ? t?m ki?m nhanh" t? t?t c? S?n ph?m XP văn ph?ng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, làm theo các bư?c.

Lưu ? Đi?u này ch? áp d?ng cho máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition.
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thi?t đ?t, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n tài li?u s?n ph?m đ? hoàn thành nh?ng bư?c.

 4. Trên các Cài đ?t/d? cài đ?t tab, b?m vào Microsoft Office XP s?n ph?m, nơi Office XP s?n ph?m Tên s?n ph?m văn ph?ng c? th? là trong câu h?i. N?u b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n đ?c l?p c?a m?t trong các chương tr?nh Office, b?m vào các thích h?p s?n ph?m trong danh sách.
 5. Nh?p vào Thêm/lo?i b?.
 6. Trong các Tùy ch?n ch? đ? b?o tr? h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó b?m Ti?p theo.
 7. B?m ti?p đ? d?u c?ng (+) Văn ph?ng công c?, tr? t?i bi?u tư?ng bên c?nh H? tr? cho nhanh t?m ki?m, sau đó b?m Không có s?n.
 8. Nh?p vào C?p Nh?t.
 9. L?p l?i bư?c 2 thông qua 8 cho t?t c? các s?n ph?m Office XP khác cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
 10. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
LƯU ?: Sau khi b?n th?c hi?n các bư?c, t?m ki?m Mosearch.exe và Mosdmn.exe t?p tin. B?n không nên t?m th?y chúng. N?u b?n t?m th?y chúng, b?n có th? an toàn xoá các t?p này hai.

THÔNG TIN THÊM

Cho thông tin thêm v? d?ch v? ch? m?c, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
282107 OFFXP: T?ng quan v? tính năng t?m ki?m m?i trong Office XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 307817 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbresolve kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB307817 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307817
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com