Raksta ID: 307841 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? ieg?t jaun?ko Microsoft Office XP servisa pakotni

IEVADS

Office XP servisa pakotnes nodro?ina jaun?kos Office XP atjaunin?jumus. Servisa pakotn?s ir iek?auti dro??bas, stabilit?tes un veiktsp?jas uzlabojumi. Turkl?t servisa pakotn?s ir iek?auti labojumi, kas iepriek? izlaisti k? atsevi??i atjaunin?jumi.

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? ieg?t jaun?ko Microsoft Office XP servisa pakotni.

PAPILDINDORM?CIJA

Jaun?k?s Office XP servisa pakotnes ieg??anas metodes

?aj? sarakst? ir min?tas metodes, ko varat izmantot, lai ieg?tu jaun?ko Office XP servisa pakotni:
 • Microsoft atjaunin??ana (ieteicams) vai Office atjaunin??ana
 • Microsoft lejupiel?des centrs
 • Kompaktdisks

K? ieg?t jaun?ko Office XP servisa pakotni, izmantojot Microsoft atjaunin??anu (ieteicams) vai Office atjaunin??anu

??s metodes ieteicams lietot, ja atjaunin?maj? dator? ir pieejams internets. Microsoft atjaunin??anas un Office atjaunin??anas Web vietas pied?v? dator? autom?tiski instal?t atbilsto?o Office XP servisa pakotni.
 • Microsoft atjaunin??ana (ieteicams)

  Lai ieg?t jaun?ko Office XP servisa pakotni, izmantojot Microsoft Office atjaunin??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate
  Piez?me. Ja instal?jat jaun?ko Office XP servisa pakotni, izmantojot Microsoft Office atjaunin??anu, un rodas probl?mas, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/troubleshoot.aspx
 • Office atjaunin??ana

  Lai ieg?tu jaun?ko Office XP servisa pakotni, izmantojot Office atjaunin??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://office.microsoft.com/lv-lv/downloads/default.aspx
  Piez?me. Ja, instal?jot jaun?ko Office XP servisa pakotni no Web vietas Microsoft atjaunin??ana, rodas probl?mas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
  304498 K? nov?rst k??das, kas rodas, atjauninot Office instal?ciju no Office atjaunin??anas Web vietas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K? ieg?t jaun?ko Office XP servisa pakotni no Microsoft lejupiel?des centra

?o metodi ieteicams lietot, ja v?laties lejupiel?d?t servisa pakotni, bet nev?laties to t?l?t instal?t. Izmantojiet ?o metodi, ja v?laties lejupiel?d?t servisa pakotni un p?c tam to p?rs?t?t uz datoru, kas nav savienots ar iek?t?klu vai kam ir l?ns interneta savienojums.

K? ieg?t jaun?ko Office XP servisa pakotni kompaktdisk?

Lai jaun?ko Office XP servisa pakotni ieg?tu kompaktdisk?, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/office/orkarchive/oxpsp3cd.htm

K? ieg?t papildinform?ciju par jaun?ko Office XP servisa pakotni

?ajos Microsoft zin??anu b?zes rakstos ir izkl?st?ts, k? ieg?t to probl?mu sarakstu, ko labo jaun?k? Office XP servisa pakotne. Turkl?t ?ajos rakstos ir sniegta inform?cija par zin?maj?m jaun?k?s Microsoft Office XP servisa pakotnes probl?m?m.
 • Office XP SP3 izlaides datums: 2004. gada 9. marts Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office XP SP3, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
  832671 Microsoft Office XP 3. servisa pakotnes apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Office XP SP2 izlaides datums: 2002. gada 20. augusts Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office XP SP2, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
  325671 Office XP 2. servisa pakotnes (S) apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Office XP SP1 izlaides datums: 2001. gada 13. decembris Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office XP SP1, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
  307843 Office XP 1. servisa pakotnes apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 307841 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2007. gada 4. decembris - P?rskat??ana: 2.5
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Professional with FrontPage
 • Microsoft Office XP Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbdownload atdownload kbgetsp KB307841

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com