ID c?a bài: 307841 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? có đư?c Microsoft Office XP service pack m?i nh?t.

GI?I THI?U

Văn ph?ng XP service pack cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Office XP. b?n ghi d?ch v? gói ch?a c?i ti?n b?o m?t và c?i thi?n s? ?n đ?nh và hi?u su?t. Ngoài ra, b?n ghi d?ch v? gói bao g?m các b?n s?a l?i đ? đư?c phát hành trư?c đó trong b?n C?p Nh?t riêng bi?t.

Bài vi?t này mô t? các phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? có đư?c văn ph?ng XP service pack m?i nh?t.

Thông tin thêm

Phương pháp cho vi?c thu th?p Office XP service pack m?i nh?t

Sau này là m?t danh sách các phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? có đư?c văn ph?ng XP service pack m?i nh?t:
 • Microsoft Update (khuy?n cáo) ho?c văn ph?ng C?p Nh?t
 • Microsoft t?i v? Trung tâm
 • Đ?A CD-ROM

Làm th? nào đ? có đư?c văn ph?ng XP service pack m?i nh?t t? Microsoft Update (khuy?n cáo) ho?c t? văn ph?ng C?p Nh?t

Chúng tôi khuyên b?n nên các phương pháp sau đây n?u b?n có truy c?p Internet trên máy tính mà b?n mu?n C?p Nh?t. Microsoft Update và văn ph?ng C?p nh?t web site nh?c b?n t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t các gói Office XP b?n ghi d?ch v? thích h?p cho máy tính.
 • Microsoft Update (khuy?n cáo)

  Đ? có đư?c văn ph?ng XP service pack m?i nh?t t? Microsoft Update Office, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate
  Lưu ? N?u b?n g?p v?n đ? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP service pack m?i nh?t t? Microsoft Update Office, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate/V6/Troubleshoot.aspx
 • Văn ph?ng C?p Nh?t

  Đ? có đư?c văn ph?ng XP service pack m?i nh?t t? C?p Nh?t Office, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/FX101321101033.aspx
  Lưu ? N?u b?n g?p v?n đ? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP service pack m?i nh?t t? Microsoft Update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  304498 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? th?t b?i C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t? văn ph?ng C?p nh?t web site

Làm th? nào đ? có đư?c văn ph?ng XP service pack m?i nh?t t? Microsoft Download Center

Chúng tôi khuyên b?n nên phương pháp này khi b?n mu?n t?i v? các gói b?n ghi d?ch v? nhưng không cài đ?t chuyên bi?t nó ngay l?p t?c. S? d?ng phương pháp này khi b?n mu?n t?i xu?ng các gói b?n ghi d?ch v? và sau đó chuy?n giao các gói b?n ghi d?ch v? cho m?t máy tính không đư?c k?t n?i đ?n m?ng n?i b? ho?c m?t máy tính có m?t chương tr?nh kết nối Internet.

Làm th? nào đ? có đư?c văn ph?ng XP service pack m?i nh?t trên đ?a CD-ROM

Đ? có đư?c văn ph?ng XP service pack m?i nh?t trên đ?a CD-ROM, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/orkarchive/oxpsp3cd.htm

Làm th? nào đ? có đư?c các thông tin thêm v? văn ph?ng XP service pack m?i nh?t

Các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau mô t? làm th? nào đ? có đư?c m?t danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i Office XP service pack m?i nh?t. Ngoài ra, các bài vi?t ch?a thông tin v? các v?n đ? v?i văn ph?ng XP service pack m?i nh?t.
 • Văn ph?ng XP SP3 - ngày phát hành: 9 tháng 3 năm 2004 Đ? bi?t thêm chi ti?t v? văn ph?ng XP SP3, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  832671 Mô t? v? văn ph?ng Microsoft XP Service Pack 3
 • Văn ph?ng XP SP2 - ngày phát hành: 20 tháng 8 năm 2002 Đ? bi?t thêm chi ti?t v? văn ph?ng XP SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325671 Mô t? c?a Office XP Service Pack 2 (S)
 • Văn ph?ng XP SP1 - ngày phát hành: 13 tháng 12 năm 2001 Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office XP SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  307843 Mô t? c?a Office XP Service Pack 1

Thu?c tính

ID c?a bài: 307841 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
T? khóa: 
kbgetsp kbdownload atdownload kbinfo kbmt KB307841 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307841

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com