Mô t? c?a Office XP Service Pack 1 (SP-1)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307843 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) cung c?p các C?p nh?t m?i nh?t cho Office XP. Văn ph?ng XP SP-1 có b?o m?t quan tr?ng c?i ti?n, và c?ng có nh?ng c?i ti?n trong s? ?n đ?nh và hi?u su?t. M?t s? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m v?i Office XP SP-1 đ? đư?c phát hành trư?c đó là riêng bi?t b?n C?p Nh?t. Gói d?ch v? này k?t h?p các b?n C?p Nh?t vào m?t tích h?p gói và bao g?m m?t s? thay đ?i khác đư?c thi?t k? đ? nâng cao đ? tin c?y và hi?u su?t c?a các chương tr?nh Office XP c?a b?n.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t Office XP SP-1.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t Office XP SP-1

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? đ?a CD-ROM, b?n có hai l?a ch?n:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t, bao g?m c? Service Pack 1.

  - hay -
 • Cài đ?t ch? Service Pack 1 b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c mô t? dư?i đây.
C? hai tùy ch?n yêu c?u b?n có đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n có s?n trong tr?nh cài đ?t.

C?p Nh?t s?n ph?m văn ph?ng

Ph?i có văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n các b?n C?p Nh?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, nh?p vào liên k?t sau đây:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t d?ch v? duy nh?t gói 1

Đ? t?i v? và cài đ?t ch? là b?n C?p Nh?t khách hàng SP-1, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/officexpstandard/SP/oxpsp1/w98nt42kmexp/en-US/oxpsp1.exe
 2. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin Oxpsp1.exe vào c?p đ? ch?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào Oxpsp1.exe.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?m Có.
 5. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 6. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 7. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
LƯU ?: Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t công c?ng, b?n không th? g? b? nó. Đ? Quay l?i ti?n tr?nh cài đ?t s?m hơn so v?i SP-1, b?n ph?i lo?i b? t?t c? Office XP và cài đ?t nó m?t l?n n?a t? CD g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t b?t k? s?n ph?m đư?c li?t kê vào đ?u bài vi?t này t? v? trí máy ch?, các qu?n tr? viên máy ch? ph?i c?p nh?t các v? trí máy ch? v?i công chúng hành chính C?p Nh?t và tri?n khai đó C?p Nh?t cho máy tính c?a b?n.

N?u b?n là ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, làm theo các các bư?c đ? t?i v? b?n C?p Nh?t hành chính:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/officexpstandard/SP/oxpsp1/w98nt42kmexp/en-US/oxpsp1a.exe
 2. T?i t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các oxpsp1a.exe t?p tin.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?i C:\oxpsp1a, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec /a Admin Path\MSI t?p tin p C:\adminUpdate\MSP t?p tinSHORTFILENAMES = 1
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n cài đ?t hành chính c?a b?n ch? cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),

  nơi MSI File MSI gói cơ s? d? li?u cho các s?n ph?m Office XP (cho Ví d?, ProPlus.msi), và

  nơi MSP Filelà tên c?a C?p Nh?t cài đ?t hành chính công c?ng. LƯU ?: B?n có th? ph? thêm /QB+ đ?n trư?c đó d?ng l?nh đ? tránh nh?n đư?c các Office XP cài đ?t hành chính h?p tho?i và các Th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i h?p tho?i.

 8. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec/i Admin Path\MSI t?p tin CÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomus
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n cài đ?t hành chính c?a b?n ch? cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),

  nơi MSI File là MSI cơ s? d? li?u gói cho các s?n ph?m Office XP (ví d?, ProPlus.msi), và

  nơi Danh sách các tính năng là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng cài đ?t l?i = t?t c?.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t hành chính c?a Office XP
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Ho?c, b?n có th? xem các sau bài vi?t trong các Microsoft Office XP Resource Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/Oxpsp1.htm

Phiên b?n Setup.ini không đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin Setup.ini, đ?t trong c?p Files\Setup c?a m?t cài đ?t hành chính, bao g?m m?t ph?n [s?n ph?m] bao g?m s?n ph?m thông tin Phiên b?n. Thông tin Phiên b?n này không đư?c c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng SP-1 cài đ?t hành chính c?a b?n. Đi?u này là khác nhau t? b?n c?p nh?t cho Phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng.

Kh?i đ?ng l?i máy tính trong khi cài đ?t

Theo các đi?u ki?n sau đây, cài đ?t Office XP SP-1 có th? yêu c?u ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n:
 • B?n đang ch?y Microsoft Windows 2000 và b?n không có Phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows. Đ? ngăn ch?n máy tính t? kh?i đ?ng l?i, nâng c?p lên Windows Installer 2.0. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F
 • Văn ph?ng Shortcut Bar đang ch?y. Đ? ngăn ch?n máy tính t? kh?i đ?ng l?i, đóng c?a văn ph?ng Shortcut Bar trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t.
 • SharePoint đ?i d?ch v? t? Microsoft đ? đư?c cài đ?t. Đ? ngăn ch?n máy tính kh?i đ?ng l?i, t?t d?ch v? Team SharePoint d?ch v? trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t.

SP-1 có th? yêu c?u văn ph?ng đ?a CD-ROM ho?c v? trí cài đ?t m?ng

Đ? đ?m b?o tính toàn v?n c?a cài đ?t văn ph?ng c?a b?n, các Thu?t s? cài đ?t có th? yêu c?u quy?n truy c?p vào đ?a CD s?n ph?m văn ph?ng ho?c m?ng c?a b?n cài đ?t v? trí trong ti?n tr?nh cài đ?t.

Office XP Multilingual User Interface Pack

Đ? hoàn thành Office XP SP-1 ch?c năng khi b?n đang s? d?ng m?t Văn ph?ng XP Multilingual User Interface Pack, b?n c?n nh?ng c?p nh?t sau đây:
 • Office XP Update: Gói d?ch v? 1 (SP-1)
 • Office XP Update: Gói d?ch v? 1 (SP-1) cho Office XP Multilingual User Interface Pack
Office XP Update: T?i v? Service Pack 1 (SP-1) cho các văn ph?ng XP Multilingual User Interface Pack, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/downloads/2002/lpksp1.aspx

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u gói d?ch v? 1 đư?c cài đ?t

Văn ph?ng XP SP-1 có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
Blnmgr.dll      Blnmgrps.dll     Cfgwiz.exe
Contab32.dll     Emablt32.dll     Emsabp32.dll
Emsmdb32.dll     EmSui32.dll     Eurotool.xla
Excel.exe       Exsec32.dll     Fontschm.ini
Fp5amsft.dll     Fp5autl.dll     Fp5avnb.dll
Fp5awec.dll      Fp5awel.dll     Fpcutl.dll
Fpeditax.dll     Fpmmc.dll      Frontpg.exe
Graph.exe       Imjp8k.dll      Intldate.dll
Mofl.dll       Msaccess.exe     Mscdm.dll
Msdaipp.dll      Mseuro.dll      Msgr2pb.dll
Msgrit32.DLL     MsMapi32.dll     Mso.dll
Msowc.dll       MsPst32.dll     Mspub.exe
Mssp3ko.dll      mssp3ko.lex     Msstko32.dll
Mstore.exe      Mstores.dll     Offfilt.dll
Olappt.fae      Outex.dll      Outlcm.dll
Outlctl.dll      Outllib.dll     Outllibr.dll
Outlmime.dll     Outlook.exe     Outlph.dll
Owc10.dll       Owsclt.dll      Owssvr.dll
Powerpnt.exe     Pstprx32.dll     Pub6intl.dll
Pubconv.dll      Qamgt.xlt      Rm.dll
Rtfhtml.dll      Setup.exe      Transform.mst
Vtidb.exe       Winword.exe     Wwintl.ddl
				
Đ? xác đ?nh li?u SP-1 đư?c cài đ?t, b?t đ?u b?t k? Office XP chương tr?nh, và sau đó nh?p vào V? Microsoft chương tr?nh trên các Trợ giúp tr?nh đơn. Phiên b?n s?n ph?m (SP-1) N?u SP-1 cài đ?t.

B?ng dư?i đây cho th?y các con s? xây d?ng cho các văn ph?ng s?n ph?m:
 Office program   SP-1 version
 ---------------------------------
 Access      10.3409.3501
 Excel       10.3506.3501
 FrontPage     10.3402.3501
 Outlook      10.3513.3501
 PowerPoint    10.3506.3501
 Word       10.3416.3501
				
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng SP-1

Văn ph?ng XP SP-1 đ?a ch? các v?n đ? mô t? trong sau đây Microsoft Security Bulletins: Gói d?ch v? này bao g?m t?t c? các b?n c?p nh?t trư?c đó phát hành cho Văn ph?ng XP:
300550 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2002: 21 tháng 6 năm 2001
300553 Mô t? c?a Word 2002 Update: 21 tháng 6 năm 2001
299040 T?ng quan c?a nhà xu?t b?n 2002 update: 21 tháng 6 năm 2001
300552 T?ng quan v? các b?n C?p Nh?t Office XP c?u ph?n Web: 9 tháng 8 năm 2001
303825 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2002: 16 tháng tám năm 2001
307741 Mô t? c?a Office XP Activation Update: 4 tháng 10 năm 2001
300551 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2002: 04 tháng mư?i năm 2001
306605 Mô t? v? C?p Nh?t PowerPoint 2002: 04 tháng mư?i năm 2001
306606 Mô t? v? C?p Nh?t Excel 2002: 04 tháng mư?i năm 2001
Văn ph?ng XP SP-1 có th? đư?c cài đ?t thành công, ngay c? N?u m?t ho?c nhi?u b?n C?p Nh?t có s?n công khai li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

Văn ph?ng XP SP-1 c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh mà đ? đư?c phát tri?n như là k?t qu? c?a l?i c?a Microsoft Báo cáo G?i b?i Office XP c?a ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
Báo cáo l?i c?a Microsoft
Văn ph?ng XP SP-1 s?a ch?a các v?n đ? mô t? trong sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Microsoft Excel
311597 Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i Office XP Service Pack 1 trong Excel 2002

Microsoft FrontPage
311574 Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong FrontPage 2002 b?i Office XP Service Pack 1
SharePoint đ?i d?ch v? t? Microsoft
312543 Danh sách các v?n đ? c? đ?nh b?i Office XP Service Pack 1 cho d?ch v? Team SharePoint
Microsoft Outlook
311573 Mô t? v? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Outlook 2002 b?i Office XP Service Pack 1
Microsoft Office
307560 Office XP có th? không m? tài li?u t? m?t c?p Web mà yêu c?u ch?ng ch? khách hàng
304226 M?t tin nh?n cho xu?t hi?n khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh Office XP đ? đư?c cài đ?t t? m?t phiên b?n doanh nghi?p
305086 "B?n không có quy?n truy c?p..." báo l?i khi b?n m? t? ho?c lưu sang m?t tên mi?n DFS
Microsoft PowerPoint
298797 Đ? th? Microsoft ng?ng đáp ?ng khi b?n thay đ?i lo?i bi?u đ? m?t slide PowerPoint 2002
304568 Ho?t h?nh timings cho đa phương ti?n b? m?t khi b?n m? m?t bài tr?nh bày trong m?t phiên b?n khác nhau c?a PowerPoint 2002
310409 B?n nh?n đư?c m?t l?i "trang không th? hi?n th?" thông đi?p khi b?n Click vào m?t siêu liên k?t đ?n m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2002
Nhà xu?t b?n Microsoft
297082 Kích thư?c c?a các trang Web đư?c t?o ra vào năm 2002 nhà xu?t b?n là r?t l?n mà ph?i m?t m?t th?i gian dài đ? hi?n th?
301221 Danh sách phông là tr?ng và không có không có phông đư?c hi?n th? trong nhà xu?t b?n năm 2002
Microsoft Word
311594 Mô t? v? các v?n đ? trong Word 2002 đư?c c? đ?nh b?i Office XP Service Pack 1
301405 Word 2002 d?ng đáp ?ng khi b?n chèn m?t AutoShape
Ngoài ra, các v?n đ? sau đư?c c? đ?nh.

Microsoft Access

Microsoft Access không th? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u đ? t?o ra Bound Datapage

Khi b?n c? g?ng đ? thi?t k? m?t trang d? li?u trong Th? Nh? K? Microsoft Access, danh sách trư?ng có th? có s?n ph?m nào.

Office

G?i đ?n không có s?n trên phím t?t Menu

Khi b?n b?m chu?t ph?i vào m?t t?p tin trong các M? h?p tho?i (trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?) trong m?t chương tr?nh Microsoft Office, G?i đ?n không có s?n (xu?t hi?n dimmed).

?nh TIFF không th? nh?n th?y trong văn ph?ng cho Macintosh

Các v?n đ? sau đây có th? x?y ra n?u b?n chèn m?t t?p tin TIFF thành m?t Tài li?u Microsoft Word, m?t tài li?u Microsoft Excel ho?c m?t Microsoft PowerPoint tài li?u năm 2002. Khi t?p tin đ? lưu và m? c?a tr? l?i trong Microsoft Office 98 Macintosh Edition ho?c Microsoft Office 2001 cho Mac, b?c tranh đư?c thay th? v?i m?t d?u x đ? l?n.

Không th? lưu tài li?u vào MSN c?ng đ?ng

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n không th? s? d?ng các chương tr?nh Office đ? lưu tài li?u trên MSN c?ng đ?ng.

L?i 25003 cài đ?t văn ph?ng thông tin C?p Nh?t

Khi b?n c? g?ng áp d?ng b?t c? C?p Nh?t s?m hơn so v?i SP-1 cho b?t k? Microsoft văn ph?ng 2002 chương tr?nh đư?c cài đ?t s?n b?ng máy tính nhà s?n xu?t, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:
Microsoft Office Setup không th? ti?p t?c do các cài đ?t ngu?n đ? b? l?i.

Thi?t l?p không b?t đ?u C?p Nh?t

Khi b?n c? g?ng ch?y thi?t l?p đ? C?p Nh?t Office XP, b?n có th? nh?n di?n thông báo l?i nói r?ng m?t phiên b?n c?a s?n ph?m này đ? cài đ?t. Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n ph?i lo?i b? b?n g?c.

Kich thư sau khi l?p ghép ho?c vi?c tháo r?i máy tính xách tay

Văn ph?ng có th? báo cáo phát hi?n m?t thay đ?i đáng k? trong máy tính c?a b?n c?u h?nh sau khi b?n g?n m?t máy tính xách tay. B?n ph?i kích ho?t l?i s?n ph?m c?a b?n.

B? đ?m Overrun m? tài li?u HTML

T?t c? các chương tr?nh Office XP có th? thoát kh?i b?t ng? khi m? m?t HTML t?p tin v?i m?t chu?i r?t dài trong m?t th? nh?t đ?nh.

Outlook

Geresh d?u hi?u hi?n th? d?u hi?u như ph?n trăm trong ti?ng Do Thái Outlook

Geresh d?u ch?m câu ti?ng Do Thái đư?c hi?n th? như là m?t d?u hi?u ph?n trăm khi b?n g? d?u hi?u Geresh trong b?t k? thanh công c? c?a h?p văn b?n trong ti?ng Do Thái Outlook.

PowerPoint

Tùy ch?nh Timings b? m?t gi?a PowerPoint 2002 và PowerPoint 2000

Các v?n đ? sau đây có th? x?y ra v?i thuy?t tr?nh đư?c t?o ra Microsoft PowerPoint 2002 và đư?c xem trong phiên b?n trư?c c?a PowerPoint ho?c v?i PowerPoint Viewer. Th?i gian ho?t h?nh đ?i tư?ng c?a phương ti?n truy?n thông đư?c b? qua. Đi?u này v?n đ? có th? c?ng x?y ra v?i bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2000 b?n m? trong m?t PowerPoint 2002 slideshow.

Nhà xu?t b?n

Phông ch? m?t tích t? danh sách xem trư?c phông

Trong m?t s? đ? án màu s?c, phông ch? l?a ch?n h?p combo ngày s?a đ?i thanh công c? s? xu?t hi?n đ? tr?ng trong Microsoft nhà xu?t b?n năm 2002.

Clip Art Gallery hi?n th? bi?u tư?ng tiêu chu?n

Trong m?t s? trư?ng h?p, khi b?n c? g?ng đ? xem b?t k? đo?n phim dư?i Web Các b? sưu t?p, t?t c? nh?ng đo?n phim đư?c hi?n th? v?i bi?u tư?ng h? th?ng cho t?p tin đó g?.

Không th? áp d?ng m?t đ? án Font trong nhà xu?t b?n ti?ng Do Thái

Khi b?n c? g?ng áp d?ng m?t đ? án phông ch? trong ti?ng Do Thái nhà xu?t b?n năm 2002 v?i giao di?n ngư?i dùng trong ti?ng Do Thái, không có g? s? x?y ra. Khi b?n chuy?n đ?i ngư?i dùng giao di?n ti?ng Anh, b?n có th? áp d?ng đ? án phông ch?.

C?u ph?n web

Phân tích ToolPak không phát hành b? nh?

M?t máy ch? v?i m?t trang Web có s? d?ng phân tích ToolPak add-in có th? ch?y thi?u b? nh?. Phân tích ToolPak add-in đư?c instantiated trong b? nh?, nhưng các b? nh? không đư?c phát hành khi b? nh? là không c?n c?n thi?t.

Phân tích ToolPak r? r? b? nh?

Khi b?n s? d?ng m?t trang Web v?i các thành ph?n b?ng tính Web t? các Phân tích ToolPak, b?t k? tài li?u tham kh?o thông tư trong công th?c c?p phát b? nh? mà không có phát hành b? nh? sau đó. H? ph?c v? t? t? ch?y ra kh?i b? nh?.

Không có l?i trong các phân tích ch?c năng ToolPak v?i tham s? không đúng

Khi b?n s? d?ng m?t trang Web v?i các thành ph?n b?ng tính Web t? các Phân tích ToolPak, m?t ch?c năng đó có các tham s? quá nhi?u ho?c quá ít tr? v? giá tr? "0" thay v? c?a l?i (#VALUE!).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p sau đây c?a Microsoft Office XP Web Trang web:
http://Office.Microsoft.com/downloads/2002/oxpsp1.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 307843 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbinfo kbofficexpsp1fix kbmt KB307843 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307843

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com