Raksta ID: 307844 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? diskam, nodal?jumam vai s?jumam pie??irt, main?t vai no?emt disku burtu, izmantojot papildprogrammu Disk Management sist?m? Microsoft Windows XP.

Papildprogramma Disk Management ir administrat?vais r?ks, kas paredz?ts cieto disku un to s?jumu vai nodal?jumu p?rvald?bai. Izmantojiet papildprogrammu Disk Management, lai datora ciet? diska, CD-ROM diskdzi?u un citu no?emamo datu nes?ju ier??u diskiem, nodal?jumiem vai s?jumiem pievienotu, main?tu vai no?emtu disku burtus.

Dator? var izmantot ne vair?k k? 26 disku burtus no A l?dz Z. Cietajiem diskiem izmantojiet disku burtus C?Z. Disku burti A un B ir rezerv?ti diske?u diskdzi?iem. Tom?r, ja dator? nav diske?u diskdzi?a, ?os burtus var pie??irt no?emamajiem diskiem.

Pirms pie??irto disku burtu modific??anas ?emiet v?r? ??dus nosac?jumus:
 • Sist?mas s?juma vai s?kn??anas s?juma diska burta main??anas l?dzeklis papildprogramm? Disk Management nav ieb?v?ts.
 • Daudzas MS-DOS un Microsoft Windows b?zes programmas izmanto noteiktus disku burtus vides un citiem main?gajiem. Modific?jot diska burtu, ??s programmas, iesp?jams, nedarbojas pareizi.

K? pie??irt diska burtu

Lai diskam, nodal?jumam vai s?jumam pie??irtu diska burtu, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties k? administrators vai administratoru grupas dal?bnieks.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, Vad?bas panelis un p?c tam uz Veiktsp?ja un uztur??ana.

  Piez?me. Ja opcija Veiktsp?ja un uztur??ana nav redzama, p?rejiet pie 3. darb?bas. Opcija Veiktsp?ja un uztur??anaVad?bas panel? tiek par?d?ta tikai kategoriju skat?. Klasiskaj? skat? opcija Veiktsp?ja un uztur??ana netiek r?d?ta.
 3. Noklik??iniet uz Administrat?vie r?ki, veiciet dubultklik??i uz Datora p?rvald?ba un p?c tam kreisaj? r?t? noklik??iniet uz Disk Management (Disku p?rvald?ba).
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, nodal?juma, lo?isk?s diskier?ces vai s?juma, kam j?pie??ir diska burts, un p?c tam noklik??iniet uz Change Drive Letter and Paths (Main?t diska burtu un ce?us).
 5. Noklik??iniet uz Add (Pievienot).
 6. Noklik??iniet uz Assign the following drive letter (Pie??irt ?o diska burtu), ja ?? opcija v?l nav atlas?ta, un p?c tam vai nu akcept?jiet noklus?to diska burtu vai noklik??iniet uz diska burta, kas j?izmanto.
 7. Noklik??iniet uz OK (Labi).
Diska burts tiek pie??irts nor?d?tajam diskam, nodal?jumam vai s?jumam, un p?c tam ?is diska burts r?k? Disk Management tiek par?d?ts atbilsto?aj? disk?, nodal?jum? vai s?jum?.

K? main?t diska burtu

Lai main?tu eso?o diska, nodal?juma vai s?juma diska burtu, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties k? administrators vai administratoru grupas dal?bnieks.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, Vad?bas panelis un p?c tam uz Veiktsp?ja un uztur??ana.
 3. Noklik??iniet uz Administrat?vie r?ki, veiciet dubultklik??i uz Datora p?rvald?ba un p?c tam kreisaj? r?t? noklik??iniet uz Disk Management (Disku p?rvald?ba).
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, nodal?juma, lo?isk?s diskier?ces vai s?juma, kam j?pie??ir diska burts, un p?c tam noklik??iniet uz Change Drive Letter and Paths (Main?t diska burtu un ce?us).
 5. Noklik??iniet uz Change (Main?t).
 6. Noklik??iniet uz Assign the following drive letter (Pie??irt ?o diska burtu), ja ?? opcija v?l nav atlas?ta, noklik??iniet uz diska burta, kas j?izmanto, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 7. Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t diska burta mai?u, noklik??iniet uz Yes (J?).
Nor?d?t? diska, nodal?juma vai s?juma diska burts tiek nomain?ts, un jaunais diska burts r?k? Disk Management tiek par?d?ts atbilsto?aj? disk?, nodal?jum? vai s?jum?.

K? no?emt diska burtu

Lai no?emtu eso?o diska, nodal?juma vai s?juma diska burtu, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties k? administrators vai administratoru grupas dal?bnieks.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, Vad?bas panelis un p?c tam uz Veiktsp?ja un uztur??ana.
 3. Noklik??iniet uz Administrat?vie r?ki, veiciet dubultklik??i uz Datora p?rvald?ba un p?c tam kreisaj? r?t? noklik??iniet uz Disk Management (Disku p?rvald?ba).
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, nodal?juma, lo?isk?s diskier?ces vai s?juma, kam j?pie??ir diska burts, un p?c tam noklik??iniet uz Change Drive Letter and Paths (Main?t diska burtu un ce?us).
 5. Noklik??iniet uz Remove (No?emt).
 6. Kad tiek par?d?ts aicin?jums apstiprin?t no?em?anu, noklik??iniet uz Yes (J?).
Nor?d?t? diska, nodal?juma vai s?juma diska burts tiek no?emts.

Probl?mu nov?r?ana

 • Kad m??in?t main?t eso?u diska burtu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  The volume volume_label drive_letter is currently in use.
  If you continue, the new drive letter will be assigned; but you can still use the old drive letter to access the volume until you restart your computer. The old drive letter will not be available for assignment until you restart.

  Warning: Changing the drive letter of a volume could cause programs to no longer run. (S?jums s?juma_eti?etes diska_burts ?obr?d tiek lietots. Ja turpin?sit, tiks pie??irts jaunais diska burts; tom?r l?dz datora restart??anai veco diska burtu joproj?m varat izmantot, lai piek??tu s?jumam. Pirms dators ir restart?ts, veco diska burtu pie??irt nevar. Br?din?jums. Mainot s?juma diska burtu, programmas, iesp?jams, vairs nedarbosies.)
  ?is k??das zi?ojums var tikt par?d?ts, ja disk?, nodal?jum? vai s?jum? ir faili, kas tiek lietoti. ?os failus, iesp?jams, lietojat j?s vai citi lietot?ji t?kl?. Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Kad tiek par?d?ts k??das zi?ojums, noklik??iniet uz No (N?). Izejiet no vis?m programm?m, kas izmanto ?aj? s?jum? eso?os failus, un p?c tam nomainiet diska burtu. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz s?juma, noklik??iniet uz Change Drive Letter and Paths (Main?t diska burtu un ce?us) un p?c tam uz Change (Main?t).
  • Lai turpin?tu diska burta mai?u, noklik??iniet uz Yes (J?).
 • Kad m??in?t no?emt eso?u diska burtu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  The volume volume_label drive_letter is currently in use.
  If you continue, the drive letter will be freed; however, it will still be available for use until you restart your computer.

  Warning: Changing the drive letter of a volume could cause programs to no longer run. (S?jums s?juma_eti?etes diska_burts ?obr?d tiek lietots. Ja turpin?sit, diska burts tiks atbr?vots; tom?r l?dz datora restart??anai to joproj?m var?s lietot. Br?din?jums. Mainot s?juma diska burtu, programmas, iesp?jams, vairs nedarbosies.)
  ?is k??das zi?ojums var tikt par?d?ts, ja disk?, nodal?jum? vai s?jum? ir faili, kas tiek lietoti. ?os failus, iesp?jams, lietojat j?s vai citi lietot?ji t?kl?. Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Kad tiek par?d?ts k??das zi?ojums, noklik??iniet uz No (N?). Izejiet no vis?m programm?m, kas izmanto ?aj? s?jum? eso?os failus, un p?c tam no?emiet diska burtu. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz s?juma, noklik??iniet uz Change Drive Letter and Paths (Main?t diska burtu un ce?us) un p?c tam uz Remove (No?emt).
  • Noklik??iniet uz Yes (J?), lai no?emtu diska burtu n?kamaj? reiz?, kad start?sit datoru.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandrindas util?tas Diskpart izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
300415 Komandrindas util?tas Diskpart apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par mont?tu disku veido?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
307889 K? izveidot un lietot NTFS failu sist?mas mont?tus diskus sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par pamata disku konfigur??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
309000 K? izmantot disku p?rvald?bas papildprogrammu Disk Management pamata disku konfigur??anai sist?m? Windows XP
Lai ieg?tu papildinform?ciju par dinamisko disku konfigur??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
308424 K? izmantot papildprogrammu Disk Management dinamisko disku konfigur??anai sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
326683 Sist?mas nodal?jumam var tikt pie??irts cits diska burts, nevis instal?jot Windows XP paredz?tais (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 307844 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 10. augusts - P?rskat??ana: 4.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com