Làm th? nào đ?: K?t n?i v?i m?t máy in b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307847 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? k?t n?i v?i m?t máy in b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web.

Làm th? nào Internet in ho?t đ?ng

V?i các tính năng in Internet c?a Microsoft Windows XP, b?n có th? s? d?ng trình duyệt Web c?a b?n đ? k?t n?i v?i các máy in chia s? trên m?t máy ch? in đang ch?y Microsoft Internet Information Services (IIS). In đư?c th?c hi?n b?ng cách giao th?c in Internet (IPP), mà đư?c đóng gói trong Giao th?c Truy?n Siêu văn b?n (HTTP). B?ng cách g? các B? đ?nh v? Tài nguyên Đ?ng nh?t (URL) c?a m?t máy in t? xa trong thanh đ?a ch? c?a tr?nh duy?t c?a b?n, b?n có th? k?t n?i v?i, và in t? máy in trong cùng m?t cách như th? nó đ? đư?c g?n vào máy tính c?a riêng b?n.

B?n có th? xem m?t web site mà t?t c? máy in trên m?t máy ch? in đư?c li?t kê, ho?c m?t trang c? th? cho máy in mà b?n mu?n k?t n?i. T? web site c?a m?t máy in c? th?, b?n có th? xem thông tin v? máy in, ch?ng h?n như mô h?nh máy in, v? trí, các s? tài li?u đang ch? đ? in, c?ng như tài s?n, ch?ng h?n như in t?c đ? và cho dù máy in h? tr? in màu. B?n có th? t?m d?ng, ti?p t?c, và h?y b? vi?c in ?n c?a b?t k? tài li?u nào mà b?n g?i t?i máy in. Ngoài ra, n?u b?n có s? cho phép qu?n l? máy in cho máy in, b?n có th? c?ng t?m d?ng ho?c ti?p t?c các ho?t đ?ng c?a máy in.

K?t n?i v?i m?t máy in b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web

Đ? k?t n?i v?i m?t máy in b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh duy?t Web:
 1. B?t đ?u Microsoft Internet Explorer.
 2. Trong thanh đ?a ch? , th?c hi?n m?t trong các thao tác sau:
  • N?u b?n không bi?t tên c?a máy in mà b?n mu?n k?t n?i, g? như sau, nơi PrintServer là tên c?a h? ph?c v? in:
   http://PrintServer/Printers/
   Ví d?, đ? xem m?t danh sách t?t c? các máy in đư?c đ?t trên m?t máy ch? in đư?c đ?t theo tên MyPrintServer, g? như sau:
   http://MyPrintServer/Printers/
   M?t danh sách t?t c? máy in trên h? ph?c v? in s? đư?c hi?n th? trong c?a s? tr?nh duy?t c?a b?n. Trong danh sách có s?n máy in, b?m vào tên máy in b?n mu?n.

   -OR-
  • N?u b?n bi?t tên c?a máy in mà b?n mu?n k?t n?i, nh?p URL c?a máy in b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng sau, nơi PrintServer là tên c?a h? ph?c v? in và Máy in là tên máy in:
   http://PrintServer/Máy in/
   Ví d?, n?u b?n mu?n đi tr?c ti?p web site c?a m?t máy in đư?c đ?t tên theo Laser đư?c chia s? t? m?t máy ch? đư?c g?i là MyPrintServer, g? như sau:
   http://MyPrintServer/laser/
  Trong c?a s? tr?nh duy?t, th? tr?n này có m?t web site m? trong đó thu?c tính máy in đư?c hi?n th?. Nh?p vào liên k?t đ? xem thêm thông tin v? máy in c?a b?n, ho?c th?c hi?n m?t máy in ho?c tài li?u hành đ?ng.

 3. Đ? k?t n?i t?i máy in, b?m k?t n?i theo Máy in hành đ?ng.

  B?n đang k?t n?i t?i máy in, và Windows cài đ?t chuyên bi?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in phù h?p cho máy tính c?a b?n.

  Sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong, bi?u tư?ng cho máy in này đư?c thêm vào máy in và máy Fax m?c tin thư thoại trên máy tính c?a b?n. B?n sau đó có th? s? d?ng, giám sát và qu?n l? máy in như n?u nó đư?c g?n vào máy tính c?a b?n.
Lưu ?: đ? k?t n?i v?i m?t máy in Internet, b?n c?ng có th? nh?p URL c?a máy in trong b?t k? c?a s? ho?c m?c tin thư thoại v?i m?t thanh đ?a ch? , ch?ng h?n như m?c tin thư thoại Window Explorer, Máy tính c?a tôi, ho?c máy in và máy Fax.

Xem máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n

Đ? xem các máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó b?m máy in và máy Fax. Các máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n đư?c hi?n th? trong máy in và máy Fax m?c tin thư thoại.

Thi?t l?p máy in m?c đ?nh

Đ? xác đ?nh m?t máy in m?c đ?nh:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó b?m máy in và máy Fax.
 2. B?m chu?t ph?i vào máy in b?n mu?n s? d?ng như là máy in m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Đ?t như m?c đ?nh máy in.

  M?t d?u ki?m ki?m s? đư?c hi?n th? bên c?nh bi?u tư?ng máy in.

Kh?c ph?c s? c?

Khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t máy in, b?n nh?n đư?c thông báo sau trong tr?nh duy?t c?a b?n:
Không t?m th?y trang này
Đi?u này có th? x?y ra n?u URL c?a máy in là không chính xác.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ki?m ch?ng r?ng b?n có đ?a ch? URL chính xác cho máy in mà b?n mu?n k?t n?i và r?ng nó g? m?t cách chính xác trong thanh đ?a ch? c?a trình duyệt Web c?a b?n.
Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? in ?n trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305609 Làm th? nào đ?: T?m máy in trong m?c tin thư thoại Windows XP và thi?t l?p m?t k?t n?i


Thu?c tính

ID c?a bài: 307847 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307847 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307847

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com