Làm th? nào đ? kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307852 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t trong Windows XP. Các tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t là m?t l?a ch?n ph?c h?i mà b?n có th? s? d?ng đ? kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng các thi?t đ?t m?i nh?t mà làm vi?c. Tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t ph?c h?i thông tin đăng k? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n đ? có hi?u l?c cu?i cùng th?i gian máy tính b?t đ?u thành công. S? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t khi b?n không th? kh?i đ?ng Windows XP sau khi b?n th?c hi?n m?t thay đ?i máy tính c?a b?n, ho?c khi b?n nghi ng? r?ng m?t s? thay đ?i mà b?n ch? c?n th?c hi?n có th? gây ra m?t v?n đ?. Ví d?, b?n có th? s? d?ng tính năng này n?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows XP sau khi b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n m?i cho v? màn h?nh c?a b?n, ho?c n?u b?n đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n không chính xác và đ? không đư?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t, c?a s? XP ph?c h?i thông tin trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Chú ý B?t k? thay đ?i nào đư?c th?c hi?n cho các khóa registry v?n c?n.THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t

Đ? kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Kh?i đ?ng máy tính.
  2. Khi b?n th?y thông báo "H?y ch?n h? đi?u hành đ? b?t đ?u", nh?n phím F8.
  3. Khi các C?a s? tùy ch?n nâng cao tr?nh đơn xu?t hi?n, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Cu?i cùng bi?t đ?n t?t Configuration (thi?t đ?t m?i nh?t mà làm vi?c), sau đó nh?n ENTER.
  4. N?u b?n đang ch?y h? đi?u hành khác trên máy tính c?a b?n, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Microsoft Windows XP, sau đó nh?n ENTER.

Khắc phục sự cố

  • V?i tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t, b?n có th? ph?c h?i t? v?n đ? c?u h?nh như m?i đư?c cài đ?t tr?nh đi?u khi?n không đúng cho ph?n c?ng máy tính c?a b?n. Nó không s?a v?n đ? x?y ra do các t?p tin ho?c tr?nh đi?u khi?n b? thi?u ho?c h?ng.
  • Tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t s? d?ng thông tin đư?c lưu t? l?n cu?i cùng b?n t?t máy tính c?a b?n đ? khôi ph?c l?i thi?t đ?t đăng k? và tr?nh đi?u khi?n. V? v?y, b?n có th? s? d?ng tính năng này ch? n?u b?n đ? có th? kh?i đ?ng máy tính thành công trư?c khi b?n khôi ph?c l?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các c?u h?nh đư?c bi?t đ?n cu?i t?t.
  • Sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng tính năng cu?i cùng bi?t đ?n c?u h?nh t?t, nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n k? t? khi kh?i đ?ng thành công cu?i cùng b? m?t.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? khôi ph?c Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306084Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó
306546 Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng đi?u khi?n cu?n l?i đ? khôi ph?c l?i phiên b?n trư?c đó c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 307852 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307852 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307852

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com