Straipsnio ID: 307859 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Kai norite atidaryti fail? du kartus j? spustel?dami, o ne naudodami programos meniu Failas, ?Windows XP? i?tirtia failo pavadinimo pl?tin?. Jei ?Windows XP? atpa??sta failo pavadinimo pl?tin?, ?Windows XP? atidaro fail? programoje, kuri yra susieta su ?iuo failo pavadinimo pl?tiniu. Ta?iau kaip elgtis, kai norite pakeisti program?, kuri atsidaro, kai du kartus spustelite fail? su tam tikru failo pavadinimo pl?tiniu? Pavyzd?iui, tekstinis failas, kurio pavadinimo pl?tinys yra .txt, paprastai atidaromas u?ra?in?s programa. O jei j?s norite atidaryti fail? ne ja, o ?Microsoft Word? programa? Kaip tai padaryti? ?iame straipsnyje apra?oma, kaip pakeisti, kuri programa bus paleid?iama du kartus spustelint fail? ?Windows XP? sistemoje.

Pastaba Priklausomai nuo j?s? ?Aplanko parink?i?? nustatym?, galite atidaryti fail? j? spustel?dami vien?, o ne du kartus.

Kaip pakeisti, kuri programa bus paleid?iama du kartus spustelint fail?

Pastabos
 • ?io b?do negalite naudoti failui, kuris neturi failo pavadinimo pl?tinio arba failui, kurio pl?tinys sisteminis, pvz., exe, .com, .bat ir pan.
 • Neblogai b?t? ?sid?m?ti ankstesni?j? failo pavadinimo pl?tinio program? prie? pakei?iant program?, naudojam? ?io tipo failams atidaryti. Tuomet gal?site lengvai atkurti ankstesn? failo pavadinimo pl?tinio program?, jei failas tinkamai neatidaromas programoje, kuri? nurodote.
Nor?dami pakeisti program?, kuri pasileid?ia, kai du kartus spustelite fail?, kurio failo tipas susietas su tam tikra programa, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite Mano kompiuteris arba ?Windows Explorer? nar?ykl?, de?iniuoju klavi?u spustel?kite fail?, kurio tipo fail? atidarymo program? norite pakeisti, ir naudokite vien? i? nurodyt? b?d? pakeisti paleid?iam? program?:
  • Spustel?kite Atidaryti naudojant ir pasirinkite norim? program?.
  • Pasirinkite Atidaryti naudojant, po to spustel?kite Pasirinkite program? ir pasirinkite norim? program?.
 2. Atkreipkite d?mes?, kad pasirodo dialogo langas Atidaryti naudojant. Naudodami vien? i? ?i? b?d? pasirinkite program?, kuri? norite naudoti ?ios r??ies failams atidaryti:
  • Program? s?ra?e spustel?kite norim? program?.
  • Spustel?kite Nar?yti, susiraskite ir spustel?kite program?, kuri? norite naudoti, po to spustel?kite Gerai.
  • Spustel?kite Ie?koti tinkamos programos internete, nor?dami susirasti internete norim? program?.
 3. Spustel?dami pasirinkite ?ym?s langel? Atidarant ?io tipo failus visada naudoti pa?ym?t? program?, jei jis dar nepasirinktas.
 4. Spustel?kite Gerai.

  Pastaba Nuo dabar ?Windows XP? atidarys visus failus su ?io failo pavadinimo pl?tiniu susietoje programoje. Nor?dami tai pakeisti, tur?site atlikti ?iuos veiksmus i? naujo ir susieti kit? program? su ?iuo failo pavadinimo pl?tiniu.

Kaip rodyti visus failo pavadinimo pl?tinius ?diegtoms programoms

Priklausomai nuo j?s? nustatym? Aplanko parinktyse, gali b?ti, kad nematysite savo fail? pavadinimo pl?tinio. Nor?dami pamatyti savo fail? pavadinimo pl?tin?, kai jie nerodomi, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite Mano kompiuteris arba ?Windows Explorer? nar?ykl?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Rodymas.
 4. Spustel?kite, kad ?ym?s langelyje panaikintum?te ?ym? Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius.

Daugiau informacijos patyrusiems vartotojams

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, galite kreiptis ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/

Kaip nesusietiems fail? tipams sukurti fail? ry?ius

J?s galite sukurti failo ry?? failo tipui, kuris j?s? kompiuteryje n?ra susietas su programa. Da?niausiai ?iam veiksmui yra dvi prie?astys:
 • Programa, pavyzd?iui, duomen? baz?s programa, prane?a, kad turi fail? pavadinim? pl?tinius, kurie n?ra registruoti ?Windows XP? sistemoje.
 • Gaunate el. pa?to lai?ko priedus, kurie sukurti programa, ne?diegta j?s? kompiuteryje. Bet kompiuteryje yra ?diegta programa, galinti perskaityti ?iuos failus.
Jei norite sukurti fail? susiejim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite fail?, kurio pl?tin? norite pakeisti, ir spustel?kite Atidaryti.

  Pastaba Jei komandos Atidaryti pasirinkti negalima, spustel?kite Atidaryti naudojant arba du kartus spustel?kite fail?.
 2. Windows XP rodo dialogo lang?, nurodant?, kad su ?ia rinkmena nesusieta jokia programa. Dialogo lange si?lomi du b?dai, kaip sukurti ry??:
  • Norint surasti tinkam? program?, naudokite ?iniatinkl?
  • Pasirinkite program? i? s?ra?o
  Geriausias b?das yra rinktis program? i? s?ra?o, nebent norite rasti ir atsisi?sti ?io tipo failus atidaran?i? programin? ?rang?.
 3. Spustel?kite Pasirinkti program? i? s?ra?o ir spustel?kite Gerai.
 4. Atsiranda dialogo langas Atidaryti naudojant. Naudodami vien? i? ?i? b?d? pasirinkite program?, kuri? norite naudoti ?ios r??ies failams atidaryti:
  • Program? s?ra?e spustel?kite norim? program?.
  • Spustel?kite Nar?yti, susiraskite ir spustel?kite program?, kuri? norite naudoti, po to spustel?kite Gerai.
  • Spustel?kite Ie?koti tinkamos programos internete, nor?dami susirasti internete norim? program?.
 5. Spustel?dami pasirinkite ?ym?s langel? Atidarant ?io tipo failus visada naudoti pa?ym?t? program?, jei jis dar nepasirinktas.
 6. Spustel?kite Gerai.

Trik?i? ?alinimas

Jei pakei?iate program?, kuri? ?Windows? naudoja tam tikros r??ies failams atidaryti, toks failas ?ioje programoje gali b?ti rodomas netinkamai. ?sitikinkite, kad j?s? pasirinkta tam tikro tipo failams atidaryti programa gali tinkamai tvarkyti ?? fail?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 307859 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. lapkri?io 29 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbresolve KB307859

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com