Thông báo l?i khi b?n k?t n?i v?i m?t th? hi?n c?a SQL Server: "Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?c đ?nh"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307864 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

M?i ngư?i dùng có m?t b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh. Khi b?n k?t n?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server, và b?n không ch? đ?nh m?t kí nh?p b? máy cơ s? d? li?u, b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh đư?c s? d?ng. Tuy nhiên, n?u b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh không có s?n t?i th?i đi?m k?t n?i, b?n có th? không th? k?t n?i. Thay vào đó, b?n nh?n đư?c thông báo l?i 4062 ho?c thông báo l?i 4064. Các văn b?n c?a các thông báo l?i là như sau:
Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?c đ?nh

Nguyên nhân

b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?c đ?nh không có s?n t?i th?i đi?m k?t n?i. Có th? r?ng cơ s? d? li?u:
 • Đang ? ch? đ? nghi ng?.
 • Không c?n t?n t?i.
 • ? ch? đ? ngư?i dùng duy nh?t và ch? có k?t n?i này đ? đư?c s? d?ng b?i ngư?i khác ho?c b?i cái g? khác.
 • Đ? đư?c tách ra.
 • Đ? đư?c thi?t l?p trạm đậu RESTRICTED_USER.
 • Là di?n đàn.
 • Đư?c thi?t l?p đ? t?nh tr?ng kh?n c?p.
 • Hi?n không có tài kho?n kí nh?p ánh x? t?i m?t ngư?i s? d?ng ho?c ngư?i s? d?ng đ? b? t? ch?i truy c?p.
 • Là m?t ph?n c?a m?t máy nhân b?n b? máy cơ s? d? li?u.
Ngoài ra, các tài kho?n kí nh?p có th? là thành viên c?a nhi?u nhóm và b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh cho m?t trong các nhóm là không có s?n t?i th?i đi?m k?t n?i.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? gi?i quy?t v?n hành vi này, ch? đ?nh m?t b? máy cơ s? d? li?u h?p l?, có s?n trong chu?i k?t n?i.Đ? tránh l?i khi b? máy cơ s? d? li?u c?a ngư?i dùng m?c đ?nh không có s?n, kí nh?p dư?i tên người dùng nh?ng ngư?i có th? s?a đ?i thông tin kí nh?p. Sau đó, thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh c?a ngư?i dùng đ?n m?t b? máy cơ s? d? li?u hi?n có s?n cho m?t k?t n?i.

SQL Server 2005 và phiên b?n m?i hơn

B?n có th? s? d?ng ti?n ích sqlcmd đ? thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh trong SQL Server 2005. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?n ENTER.
 2. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào lo?i xác th?c kí nh?p SQL Server s? d?ng:
  • N?u SQL Server kí nh?p s? d?ng xác th?c Microsoft Windows đ? k?t n?i v?i trư?ng h?p, g? như sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
   sqlcmd-E -S InstanceName Th?c s?-d
  • N?u SQL Server kí nh?p s? d?ng xác th?c máy ch? SQL đ? k?t n?i v?i trư?ng h?p, g? như sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
   sqlcmd -S InstanceName Th?c s? -d -U SQLLogin -P M?t kh?u
  Lưu ? InstanceName là m?t gi? ch? cho tên c?a trư?ng h?p SQL Server 2005 mà b?n đang k?t n?i. SQLLogin là m?t gi? ch? cho SQL Server kí nh?p b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh mà đ? đư?c gi?m xu?ng. M?t kh?u là m?t gi? ch? cho SQL Server kí nh?p m?t kh?u.
 3. T?i d?u ki?m nh?c sqlcmd, lo?i sau đây, và sau đó nh?n ENTER:
  nh?t k? thay đ?i SQLLogin V?I DEFAULT_DATABASE = AvailDBName
  Lưu ? AvailDBName là m?t gi? ch? cho tên c?a b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i có th? đư?c truy c?p b?ng cách kí nh?p máy ch? SQL trong trư?ng h?p.
 4. T?i d?u ki?m nh?c sqlcmd, g? ĐI, và sau đó nh?n ENTER.

SQL Server 2000 và SQL Server 7.0

B?n có th? s? d?ng ti?n ích osql đ? thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh trong SQL Server 2000 và SQL Server 7.0. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? sau đây và sau đó nh?n ENTER:
  Th?c s? -d -E C:\>osql
 2. T?i các osql nh?c, g? sau đây và sau đó nh?n ENTER:
  1 > sp_defaultdb ' ngư?i s? d?ng 's_login', 'ch?'
 3. T?i d?u ki?m nh?c th? hai, g? sau đây và sau đó nh?n ENTER:
  2 > đi

T?nh tr?ng

Hành vi này là do thi?t k?.

Thông tin thêm

Đ? ch?ng minh hành vi này, h?y th? k?t n?i v?i OSQL và s? d?ng tùy ch?n -d v?i m?t b? máy cơ s? d? li?u s?n có ? trạm đậu tr?c tuy?n b?nh thư?ng. K?t n?i thành công mà không có b?t k? thông báo l?i.

Ngư?c l?i, b?n nh?n đư?c ph?n ?ng là tương t? như sau đây t? SQL Server khách hàng ti?n ích khác nhau khi b? máy cơ s? d? li?u là không s?n dùng:
 • SQL Server Management Studio (SQL Server 2005)
  Không th? k?t n?i Tên_máy_ph?c_v?
  THÔNG TIN B? SUNG:
  Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?c đ?nh. kí nh?p không thành công.kí nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng 'tên người dùng'. (Microsoft SQL Server, l?i: 4064)
 • S? d?ng ti?n ích Sqlcmd trong SQL Server 2005
  B?t ng?t 4064, c?p 11, bang 1, máy ch? Tên_máy_ph?c_v?D?ng 1
  Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?c đ?nh. kí nh?p không thành công.
  B?t ng?t 18456, c?p 14, bang 1, máy ch? Tên_máy_ph?c_v?D?ng 1Login th?t b?i cho ngư?i s? d?ng 'tên người dùng'.
 • SQL Server 2000 Query Analyzer (QA)
  Không th? k?t n?i đ?n máy ch? TESTSERVER:
  Máy ch?: Msg 4064, c?p 16, bang 1
  [Microsoft][ODBC SQL Server lái xe][SQL máy ch?]Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?c đ?nh. kí nh?p không thành công.
 • SQL Server 2000 Server Enterprise Manager (SEM)
  M?t k?t n?i không th? đư?c thi?t l?p đ? TESTSERVER - không th? m? b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh ngư?i dùng 'dbid'. S? d?ng b? máy cơ s? d? li?u t?ng th? thay th?.

  Xin vui l?ng xác minh SQL máy ch? đang ch?y và ki?m tra thu?c tính ki?m nh?p máy ch? SQL c?a b?n (b?ng cách B?m chu?t ph?i vào nút ch?n m?t TESTSERVER) và th? l?i.
 • M?t d?u ki?m nh?c l?nh b?ng cách s? d?ng SQL Server 2000 OSQL

  B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n s? d?ng l?nh C:\>osql E :
  Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?c đ?nh. kí nh?p không thành công.
 • SQL Server 7.0 Query Analyzer (QA)
  Không th? k?t n?i đ?n máy ch? \\TESTSERVER:
  Máy ch?: Msg 4062, c?p 16, bang 1
  [Microsoft][ODBC SQL Server lái xe][SQL máy ch?]Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?c đ?nh '<ID>'. S? d?ng b? máy cơ s? d? li?u t?ng th? thay th?.</ID>
 • M?t d?u ki?m nh?c l?nh b?ng cách s? d?ng SQL Server 7.0 OSQL

  B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n s? d?ng l?nh C:\>osql E :
  Không th? m? b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh ngư?i dùng 'dbid'.
  S? d?ng b? máy cơ s? d? li?u t?ng th? thay th?.
B?ng dư?i đây cung c?p thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c các công c? t? đ?ng ki?m tra t?nh tr?ng này c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và các phiên b?n c?a s?n ph?m máy ch? SQL ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m theo đó quy t?c đư?c đánh giá
Tr?nh c? v?n Trung tâm H? th?ngSQL Server máy ch? c?p hi?u trư?ng c?u h?nh v?i b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh không t?n t?iH? th?ng Trung tâm Advisorchecks n?u b?t k? thông tin kí nh?p hi?n t?i trong trư?ng h?p c?a SQL Server đư?c c?u h?nh v?i m?t b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh mà không t?n t?i n?a. Xem l?i các chi ti?t đư?c cung c?p trong ph?n "Thông tin thu th?p" theadvisor c?nh báo, và làm theo các bư?c sau th?o lu?n trong bài vi?t này đ? gi?i quy?t t?nh h?nh. SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 307864 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbtshoot kbsqlsetup kbprb kbmt KB307864 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307864

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com