Numer ID artykułu: 307874 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307874
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Wprowadzenie

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób używających komputerów należących do sieci lub komputerów, na których jest wiele kont użytkowników.

W przypadku większości komputerów z systemem Windows XP proste udostępnianie plików jest domyślnie włączone. Jeśli proste udostępnianie plików jest włączone, każda osoba z grupy roboczej ma dostęp do folderów udostępnionych użytkownika. Jeśli proste udostępnianie plików jest wyłączone, członkowie grupy roboczej nie mają dostępu do folderów udostępnionych użytkownika, o ile nie udostępnił on konkretnych folderów bądź dysków wybranym użytkownikom bądź grupom.

Jeśli proste udostępnianie plików jest włączone, zamiast kart Zabezpieczenia i Udostępnianie jest wyświetlany interfejs użytkownika prostego udostępniania plików. Ten nowy interfejs użytkownika jest domyślnie wdrożony w systemach Windows XP Home Edition i Windows XP Professional, jeśli użytkownik pracuje w grupie roboczej. W przypadku wyłączenia prostego udostępniania plików są wyświetlane klasyczne karty Zabezpieczenia i Udostępnianie. Można wtedy określić, którzy użytkownicy i grupy mogą uzyskiwać dostęp do folderów udostępnionych na danym komputerze.

Uwaga W systemie Windows XP Home Edition nie można wyłączyć prostego udostępniania plików.

Wyłączanie prostego udostępniania plików

Aby automatycznie wyłączyć proste udostępnianie plików, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby zrobić to samodzielnie, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby wyłączyć proste udostępnianie plików, należy kliknąć poniższe łącze Rozwiąż ten problem. W wyświetlonym oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.

Fix this problem
Microsoft Fix it 50053


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, zostaw komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu). Możesz też wysłać wiadomość e-mail.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie wyłączyć proste udostępnianie plików, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Kliknij kartę Widok.
 4. W sekcji Ustawienia zaawansowane wyczyść pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).
 5. Kliknij przycisk OK.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Ustawianie uprawnień do folderu udostępnionego

Udostępnianie folderu lub dysku określonym użytkownikom bądź grupom

Uwaga Aby móc udostępniać foldery i dyski, należy zalogować się jako członek jednej z następujących grup:
 • Administratorzy
 • Operatorzy serwerów
 • Użytkownicy zaawansowani
Aby udostępnić folder lub dysk określonym użytkownikom bądź grupom, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, kliknij polecenie Eksploruj, a następnie zlokalizuj folder lub dysk, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij folder lub dysk prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 3. Na karcie Udostępnianie kliknij opcję Udostępnij ten folder.

  Uwagi
  • Jeśli folder jest już udostępniony, kliknij pozycję Nowy udział, a następnie wpisz nazwę nowego udziału.
  • Jeśli karta Udostępnianie nie jest wyświetlana, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów”.
 4. Aby zmienić nazwę udziału folderu lub dysku udostępnionego, wpisz nową nazwę w polu Nazwa udziału. Inni użytkownicy zobaczą nową nazwę udziału po połączeniu się z tym folderem lub dyskiem udostępnionym. Rzeczywista nazwa folderu lub dysku nie ulega zmianie.

  Uwaga Aby ukryć folder udostępniony, wpisz znak $ jako ostatni znak nazwy udziału. W wyniku tego inni użytkownicy nie będą widzieć tego folderu udostępnionego podczas wyszukiwania przy użyciu okna Mój komputer lub Eksploratora Windows. Będą jednak mogli nawigować do tego folderu udostępnionego.
 5. Aby dodać komentarz dotyczący folderu lub dysku udostępnionego, wpisz tekst w polu Komentarz.
 6. Aby ograniczyć liczbę osób, które mogą równocześnie łączyć się z folderem lub dyskiem udostępnionym, kliknij opcję Zezwalaj tylu użytkownikom w obszarze Limit użytkowników, a następnie wybierz lub wpisz liczbę użytkowników.

  Uwaga W systemie Windows XP Professional liczba użytkowników jest ograniczona do 10 lub mniejszej liczby osób.
 7. Aby ustawić uprawnienia udziału w odniesieniu do folderu lub dysku udostępnionego, kliknij przycisk Uprawnienia. Aby dodać lub usunąć użytkowników bądź grupy, kliknij przycisk Dodaj lub Usuń, a następnie zaznacz pola wyboru w celu udzielenia albo odebrania uprawnień tym użytkownikom bądź grupom.
 8. Aby skonfigurować ustawienia dostępu w trybie offline, kliknij przycisk Buforowanie.
 9. Kliknij przycisk OK.
Uwaga Aby zezwolić określonym użytkownikom na dostęp do folderu udostępnionego po wyłączeniu prostego udostępniania plików, należy skonfigurować zarówno uprawnienia systemu NTFS na karcie Zabezpieczenia, jak i uprawnienia udziału na karcie Udostępnianie folderu udostępnionego. Uprawnienia systemu NTFS można ustawić tylko na partycji z systemem plików NTFS. Jeśli z uprawnień systemu NTFS zostanie usunięta grupa Wszyscy, nie będzie można uzyskać dostępu do folderu udostępnionego za pośrednictwem sieci.

Zarządzanie wszystkimi folderami udostępnionymi z jednego miejsca

Ta metoda jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić o pomoc inną osobę lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=pl
Do pracy z folderami udostępnionymi można używać przystawki Foldery udostępnione. Za pomocą tej przystawki można tworzyć foldery udostępnione i zarządzać nimi, przeglądać listę wszystkich użytkowników połączonych z folderem udostępnionym za pośrednictwem sieci, odłączać pojedynczych lub wszystkich użytkowników, przeglądać listę plików otwartych przez użytkowników zdalnych i zamykać pojedyncze lub wszystkie otwarte pliki. Aby uruchomić przystawkę Foldery udostępnione, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer.
 2. Kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Foldery udostępnione w obszarze Narzędzia systemowe.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli karta Udostępnianie nie jest wyświetlana

Należy uruchomić usługę Serwer, korzystając z przystawki Usługi. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Usługi.

  Uwaga Jeśli Panel sterowania zostanie otwarty w widoku klasycznym, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Usługi.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Serwer, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

Następne kroki

Jeśli żadna z tych metod nie zadziałała, można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z usługodawcą internetowym bądź administratorem sieci. Można też poszukać innych rozwiązań problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: wyszukiwanie informacji pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft
 • Centrum rozwiązań: często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje pomocy technicznej dla konkretnych produktów
 • Inne opcje pomocy technicznej: zadaj pytanie, skontaktuj się z pomocą techniczną lub wyślij opinię za pośrednictwem sieci Web
Jeśli po skorzystaniu z tych witryn nadal występują problemy lub nie można znaleźć rozwiązania problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web, kliknij poniższe łącze w celu skontaktowania się z pomocą techniczną:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=pl

Właściwości

Numer ID artykułu: 307874 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2013 - Weryfikacja: 12.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme kbacwsurvey kbhowtomaster KB307874

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com