Làm th? nào đ? vô hi?u hoá chia s? t?p tin đơn gi?n và làm th? nào đ? đ?t c?p phép trên c?p chia s? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307874 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này là dành cho nh?ng ngư?i s? d?ng m?t máy tính là m?t ph?n c?a m?ng ho?c cho nh?ng ngư?i có m?t máy vi tính đ? nhi?u trương m?c ngư?i dùng.

Theo m?c đ?nh, chia s? t?p tin đơn gi?n đư?c kích ho?t trên máy tính h?u h?t Windows XP. N?u chia s? t?p tin đơn gi?n đư?c kích ho?t, t?t c? m?i ngư?i trong nhóm làm vi?c c?a b?n đ? truy c?p thư m?c đư?c chia s? c?a b?n. Khi chia s? t?p đơn gi?n vô hi?u hoá, các thành viên c?a nhóm làm vi?c c?a b?n không th? truy c?p thư m?c đư?c chia s? c?a b?n cho đ?n khi b?n ch?n đ? chia s? thư m?c c? th? ho?c ? đ?a v?i nh?ng ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n ch?n.

N?u chia s? t?p tin đơn gi?n đư?c kích ho?t, các t?p tin đơn gi?n chia s? giao di?n ngư?i dùng đư?c hi?n th? thay v? các An ninhChia s? tab. Theo m?c đ?nh, giao di?n ngư?i dùng m?i này đư?c th?c hi?n trong Windows XP Home Edition và Windows XP Professional n?u b?n đang làm vi?c trong m?t nhóm làm vi?c. N?u b?n vô hi?u hóa đơn gi?n t?p tin chia s?, các c? đi?n An ninhChia s? tab xu?t hi?n, và b?n có th? ch? đ?nh mà nhóm và ngư?i dùng có quy?n truy c?p vào thư m?c đư?c chia s? trên máy tính c?a b?n.

Lưu ? B?n không th? vô hi?u hóa đơn gi?n t?p tin chia s? trong Windows XP Home Edition.

Vô hi?u hoá chia s? t?p tin đơn gi?n

Đ? có chúng tôi vô hi?u hóa đơn gi?n t?p tin chia s? cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi" keá tieáp. N?u b?n s? thay v? làm này b?n thân b?n, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh" keá tieáp.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? t?t chia s? t?p đơn gi?n, b?m vào đây S?a v?n đ? này liên k?t. Trong các T?i t?p xu?ng h?p tho?i h?p xu?t hi?n, nh?p vào Ch?y, và sau đó làm theo các bư?c trong thu?t s? này.

S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50053


Lưu ? thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? lưu nh?ng s?a ch?a t? đ?ng đ? m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u nó không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trong các "S?a ch?a nó cho tôi" blog. Ho?c, g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t? tin nhaén.

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? vô hi?u hóa đơn gi?n t?p tin chia s? cho m?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy tính c?a tôi.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. B?m vào các Xem tab.
 4. Trong các Thi?t đ?t chuyên sâu ph?n, b?m vào đ? xóa các S? d?ng đơn gi?n t?p tin chia s? (khuy?n cáo) h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u nó không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.

Thi?t đ?t c?p phép trên c?p chia s?

Chia s? m?t thư m?c ho?c m?t ? đ?a v?i ngư?i dùng c? th? ho?c các nhóm

Lưu ? Đ? chia s? thư m?c và ? đ?a, b?n ph?i đăng nh?p như là m?t thành viên c?a m?t trong các nhóm sau đây:
 • Qu?n tr? viên
 • Nhà đi?u hành máy ch?
 • Ngư?i s? d?ng đi?n
Chia s? m?t thư m?c ho?c m?t ? đ?a v?i ngư?i dùng c? th? ho?c các nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, b?m Khám phá, và sau đó xác đ?nh v? trí thư m?c ho?c ? đ?a mà b?n mu?n chia s?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c ho?c ? đ?a và b?m Chia s? và an ninh.
 3. Trên các Chia s? tab, b?m vào Chia s? c?p này.

  Ghi chú
  • N?u thư m?c đ? đư?c chia s?, h?y nh?p vào Chia s? m?i, r?i g? tên chia s? m?i.
  • N?u các Chia s? th? không ph?i là có th? nh?n th?y, xem ph?n "Gi?i đáp th?c m?c".
 4. Đ? thay đ?i tên chia s? c?a thư m?c đư?c chia s? ho?c ? đ?a, g? tên m?i trong các Tên chia s? h?p. Nh?ng ngư?i dùng khác nh?n th?y tên chia s? m?i khi chúng k?t n?i t?i c?p chia s? ho?c ? đ?a này. Th?c t? tên c?a thư m?c ho?c ? đ?a không thay đ?i.

  Lưu ? Đ? ?n thư m?c đư?c chia s?, g? $ như các k? t? cu?i c?a tên chia s?. Khi b?n làm đi?u này, ngư?i dùng khác không th? nh?n th?y thư m?c đư?c chia s? này khi h? t?m ki?m b?ng cách s? d?ng My Computer ho?c Windows Explorer. Tuy nhiên, h? v?n có th? đi?u hư?ng đ?n thư m?c đư?c chia s?.
 5. Thêm m?t b?nh lu?n v? các c?p chia s? ho?c ? đ?a, nh?p văn b?n trong các B?nh lu?n h?p.
 6. Đ? h?n ch? s? lư?ng nh?ng ngư?i có th? k?t n?i t?i c?p chia s? ho?c ? đ?a cùng m?t lúc, h?y nh?p vào Cho phép con s? này c?a ngư?i s? d?ng dư?i Gi?i h?n ngư?i dùng, và sau đó ch?n ho?c g? s? ngư?i s? d?ng.

  Lưu ? Trong Windows XP Professional, s? lư?ng ngư?i dùng là gi?i h?n đ?i v?i 10 ho?c ít hơn.
 7. Đ? đ?t c?p phép chia s? vào thư m?c đư?c chia s? ho?c ? đ?a, b?m C?p phép. Nh?p vào Thêm ho?c Lo?i b? đ? thêm ho?c lo?i b? các nhóm ho?c ngư?i dùng, và ch?n h?p ki?m đ? cho phép ho?c t? ch?i c?p phép cho ngư?i dùng ho?c nhóm.
 8. Đ? c?u h?nh các thi?t đ?t cho truy nh?p gián tuy?n, b?m B? nh? đ?m.
 9. Nh?p vào Ok.
Lưu ? Đ? cho phép ngư?i s? d?ng c? th? đ? truy nh?p c?p đư?c chia s? sau khi chia s? t?p đơn gi?n là vô hi?u hoá, b?n nên đ?t c?u h?nh c? c?p phép NTFS trên các An ninh tab và c?p phép chia s? trên các Chia s? tab c?a c?p chia s?. NTFS cho phép có th? đư?c đ?t trên m?t phân vùng ch? b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p tin NTFS. N?u b?n lo?i b? m?i nhóm t? quy?n NTFS, b?n không th? truy nh?p c?p chia s? trên m?ng.

Đ? qu?n l? các c?p chia s? t?t c? t? m?t đ?a đi?m

Phương pháp này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i nâng cao, x? l? s? c?, b?n có th? mu?n h?i ngư?i nào đó mà b?n bi?t đ?i v?i s? giúp đ?, ho?c liên h? h? tr?. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus
B?n có th? s? d?ng c?p chia s?-theo đ? làm vi?c v?i các c?p đư?c chia s? c?a b?n. Này-theo cho phép b?n t?o và qu?n l? các c?p chia s?, xem danh sách t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng đư?c k?t n?i t?i c?p chia s? trên m?ng, ng?t k?t n?i m?t s? ho?c t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng, xem danh sách các t?p tin đư?c m? b?i ngư?i dùng t? xa, và đóng m?t s? ho?c t?t c? các t?p đang m?. Đ? b?t đ?u thư m?c chia s?-theo, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p chu?t ph?i Máy tính c?a tôi.
 2. Nh?p vào Qu?n l?, sau đó b?m C?p chia s? dư?i Công c? h? th?ng.

Gi?i đáp th?c m?c

N?u các Chia s? th? không ph?i là có th? nh?n th?y

S? d?ng các D?ch v? -theo đ? b?t đ?u các H? ph?c v? d?ch v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.

  Lưu ? N?u B?ng đi?u khi?n m? trong d?ng xem c? đi?n, b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các H? ph?c v? và sau đó b?m d?ch v? B?t đ?u.

Bư?c ti?p theo

N?u không có nh?ng phương pháp này đ? giúp b?n, b?n có th? mu?n h?i ngư?i nào đó mà b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n liên h? v?i nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP) ho?c ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? đư?c giúp đ?. B?n c?ng có th? s? d?ng trang web Microsoft khách hàng h? tr? d?ch v? Web đ? t?m ki?m các gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. M?t s? d?ch v? Microsoft khách hàng h? tr? d?ch v? Web site cung c?p bao g?m:
 • Có th? t?m ki?m ki?n th?c cơ s?: T?m ki?m h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem s?n ph?m c? th? câu h?i thư?ng g?p (FAQs) và h? tr? đi?m n?i b?t.
 • Khách hàng Microsoft h? tr? các nhóm tin: Liên h? v?i các đ?i tác, đ?ng nghi?p và Microsoft nh?t có giá tr? Professionals (MVPs).
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng Web đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có nh?ng v?n đ? sau khi s? d?ng các trang Web Microsoft, ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp cho v?n đ? trên trang web Microsoft h? tr? d?ch v? Web, nh?p vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?.
http://support.Microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 307874 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 6.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbmsifixme kbfixme kbacwsurvey kbhowtomaster kbmt KB307874 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307874

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com