K? par?d?t, izmantot un not?r?t sist?mas Windows XP izv?lnes Start (S?kt) mapi "My Recent Documents" (Mani nesenie dokumenti)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 307875 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt dro??bas atjaunin?jumus sist?mai Windows, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietniDa??m sist?mas Windows versij?m beidzas atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Sist?mas Windows XP izv?lnes S?kt map? Mani nesenie dokumenti tiek r?d?ts p?d?jo izmantoto failu un dokumentu saraksts. ?aj? rakst? past?st?ts, k? par?d?t, izmantot un not?r?t mapi Mani nesenie dokumenti.

Mapes Mani nesenie dokumenti par?d??ana

Lai izv?ln? S?kt par?d?tu mapi Mani nesenie dokumenti:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti. Vai, ja izv?lne S?kt jau ir atv?rta, ar peles labo pogu noklik??iniet tuk?? izv?lnes S?kt viet? un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Noklik??iniet uz Piel?got.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 4. Sada?? Nesenie dokumenti atz?m?jiet izv?les r?ti?u Par?d?t p?d?jo atv?rto dokumentu sarakstu, noklik??iniet uz Labi un p?c tam uz Labi. N?kamaj? reiz?, kad noklik??in?sit uz S?kt, izv?ln? S?kt tiks r?d?ta komanda Mani nesenie dokumenti.

Mapes Mani nesenie dokumenti atv?r?ana

Lai atv?rtu nesen izmantotu dokumentu, noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Mani nesenie dokumenti un noklik??iniet uz vienuma, ko v?laties atv?rt.

Mapes Mani nesenie dokumenti satura not?r??anaLai autom?tiski not?r?tu mapes Mani nesenie dokumenti saturu, atveriet sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50534


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai not?r?tu sarakstu Mani nesenie dokumenti, r?kojieties ??di:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti. Vai, ja izv?lne S?kt jau ir atv?rta, ar peles labo pogu noklik??iniet tuk?? izv?lnes S?kt viet? un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Noklik??iniet uz Piel?got.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 4. Sada?? Nesen lietotie dokumenti noklik??iniet uz Not?r?t sarakstu, Labi un p?c tam uz Labi. No mapes Mani nesenie dokumenti tiek iz?emti p?d?jie izmantotie dokumenti. Iev?rojiet, ka, veicot ?o darb?bu, dokumenti cietaj? disk? netiek izdz?sti.

Probl?mu nov?r?ana

Da?as programmas nevar pievienot vienumus mapei My Recent Documents (Mani nesenie dokumenti). ??d? gad?jum? nesen izmantotais dokuments ?aj? sarakst? netiek r?d?ts. Ja v?laties atv?rt dokumentu, kura nav sarakst? Mani nesenie dokumenti, izv?ln? S?kt noklik??iniet uz Mekl?t, lai to mekl?tu.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows XP izv?lni S?kt, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
279767 Sist?mas Windows XP izv?lnes S?kt apraksts

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.Rekviz?ti

Raksta ID: 307875 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB307875

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com