ID c?a bi: 307875 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao rng ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay truy cp vao website sau cua Microsoft:Mt s phin ban Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Cp Tai liu Gn y cua Ti trn menu Bt u cua Windows XP hin thi danh sach cac tp va tai liu ma ban s dung gn y nht. Bai vit nay m ta cach hin thi, s dung, va xoa cp Tai liu Gn y cua Ti.

Hin thi Cp Tai liu Gn y cua Ti

hin thi cp Tai liu Gn y cua Ti trn menu Bt u:
 1. Bm chut phai vao Bt u, va bm Thuc tinh. Hoc, nu menu Bt u a c hin thi, bm chut phai vao vung trng cua menu Bt u, ri bm Thuc tinh.
 2. Bm Tuy chinh.
 3. Bm tabNng cao.
 4. Di muc Tai liu gn y, bm chon hp kim Lit k cac tp c m gn y nht cua ti, bm OK, ri bm OK. Ln ti ban bm Bt u, lnh Tai liu Gn y cua Ti se c hin thi trn menu Bt u.

M Tai liu c Dung Gn y

m mt tai liu ban mi dung gn y, Bm Bt u, tro vao Tai liu Gn y cua Ti, ri bm vao tai liu ban mun m.

Xoa Ni dung cua Cp Tai liu Gn y cua Tiyu cu chung ti xoa ni dung cua th muc Tai liu Gn y cua ti cho ban, hay chuyn n phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? giup ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50534


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

xoa danh sach Tai liu Gn y cua Ti, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao Bt u, va bm Thuc tinh. Hoc, nu menu Bt u a c hin thi, bm chut phai vao vung trng cua menu Bt u, ri bm Thuc tinh.
 2. Bm Tuy chinh.
 3. Bm tabNng cao.
 4. Di muc Tai liu gn y, bm Xoa Danh sach, bm OK, ri bm OK. Nhng tai liu c dung gn y nht cua ban c xoa khoi cp Tai liu Gn y cua Ti. Chu y rng thao tac nay khng xoa tai liu khoi ia cng cua ban.

Khc phuc s c

Mt s chng trinh khng th thm muc vao cp Tai liu Gn y cua Ti. Trong trng hp nay, tai liu ma ban mi s dung gn y se khng c lit k. Nu ban mun m tai liu khng co trong danh sach Tai liu Gn y cua Ti, bm Tim kim trn menu Bt u tim kim tai liu o.

THAM KH?O

bit thm thng tin v menu Bt u trong Windows XP, hay bm vao s bai vit xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
279767 M ta Menu Bt u trong Windows XP

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.Thu?c tnh

ID c?a bi: 307875 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbhowto kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB307875

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com