Làm th? nào đ? m? hóa m?t t?p tin trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307877 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tính năng Windows XP m?t m? hóa các t?p h? th?ng (EFS) đ? lưu tr? các t?p tin trong m?t đ?nh d?ng đư?c m? hóa trên đ?a c?ng c?a b?n.

M? hóa là quá tr?nh chuy?n đ?i d? li?u vào m?t đ?nh d?ng mà không th? đư?c đ?c b?i ngư?i khác. B?n có th? s? d?ng EFS đ? t? đ?ng m? hóa d? li?u c?a b?n khi nó đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng.

Tính năng EFS không đư?c bao g?m trong Microsoft Windows XP Home Edition.

Làm th? nào đ? m? hóa m?t t?p tin

B?n có th? m?t m? hóa t?p ch? trên kh?i đang đư?c đ?nh d?ng v?i h? th?ng t?p NTFS. M?t m? hóa t?p:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Windows Explorer.
 2. Xác đ?nh t?p b?n mu?n, b?m chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao.
 4. Dư?i Thu?c tính nén hay m? hoá, ch?n các M? hóa n?i dung đ? b?o m?t d? li?u h?p ki?m tra, và sau đó Nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ok. N?u t?p tin đư?c đ?t trong m?t thư m?c không đư?c m? hóa, b?n nh?n đư?c m?t C?nh báo m?t m? hoá h?p tho?i. S? d?ng m?t trong các bư?c sau:
  • N?u b?n mu?n đ? m? hóa ch? t?p, b?m M?t m? hóa t?p tin ch?, sau đó b?m Ok.
  • N?u b?n mu?n m?t m? hóa t?p và c?p mà nó là v? trí, nh?p vào M?t m? hóa t?p và ph? huynh thư m?c, sau đó b?m Ok.
N?u ngư?i dùng khác c? g?ng đ? m? m?t t?p tin đư?c m? hóa, ngư?i dùng không th? làm như v?y. Ví d?, n?u m?t ngư?i dùng c? g?ng đ? m? m?t tài li?u Microsoft Word đư?c m? hóa, ngư?i dùng nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như:
Word không th? m? tài li?u: tên ngư?i dùng không có quy?n truy c?p
(? đ?a:\tên t?p tin.doc)
N?u ngư?i dùng khác c? g?ng đ? sao chép ho?c di chuy?n m?t tài li?u đư?c m? hóa vào v? trí khác trên đ?a c?ng, thông đi?p sau s? xu?t hi?n:
L?i sao t?p ho?c c?p
Không th? sao tên t?p tin: Truy c?p b? t? ch?i.
H?y ch?c ch?n đ?a không đ?y đ? ho?c ghi và r?ng các t?p tin không ph?i là hi?n đang dùng.

Gi?i đáp th?c m?c

 • B?n không th? m?t m? hóa t?p tin ho?c thư m?c trên m?t kh?i lư?ng s? d?ng ch?t béo h? th?ng t?p tin.

  B?n ph?i lưu tr? các t?p tin ho?c thư m?c mà b?n mu?n m?t m? hóa trên NTFS kh?i lư?ng.
 • B?n không th? lưu đư?c m?t m? hóa t?p và c?p trên m?t máy ch? t? xa đó là không đáng tin c?y cho đoàn đ?i bi?u.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh máy ch? t? xa như đáng tin c?y cho đoàn đ?i bi?u. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. Đăng nh?p vào b? ki?m soát mi?n v?i trương m?c có quy?n qu?n tr?.
  2. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
  3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng các thùng ch?a tên mi?n. Xác đ?nh v? trí các máy ch? b?n mu?n, b?m chu?t ph?i vào nó, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. Trên các T?ng quát tab, ch?n các Tin tư?ng máy tính cho đoàn đ?i bi?u ki?m tra h?p (n?u nó không ph?i là đ? ch?n). Nh?p vào Ok đ? đáp ?ng v?i "Active Directory" tin nh?n s? xu?t hi?n.
  5. Nh?p vào Ok, và sau đó b? ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Các máy tính.
 • B?n không th? đư?c truy c?p vào các t?p tin đư?c m? hóa t? máy Macintosh khách hàng các máy tính.
 • B?n không th? m? tài li?u đ? đư?c lưu tr? b?i nh?ng ngư?i khác trong m?t đư?c m?t m? hóa thư m?c mà b?n t?o ra.

  N?u m?t ngư?i dùng t?o ra m?t tài li?u trong m?t thư m?c đư?c m? hóa, mà tài li?u đư?c m? hóa cho phép (theo m?c đ?nh) ch? ngư?i dùng đó đ? đ?t đư?c truy c?p. Do m?t thư m?c mà b?n m?t m? hóa có th? ch?a các t?p tin r?ng b?n không th? m?. N?u b?n c?n truy c?p vào các t?p tin này, yêu c?u tài kho?n ngư?i dùng đư?c thêm vào danh sách ngư?i dùng v?i ngư?i mà các t?p tin đư?c m? hóa đư?c chia s?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223316Th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c m?t m? hóa t?p h? th?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m? hóa t?p tin trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308989Làm th? nào đ? m? hóa m?t thư m?c
308993 Làm th? nào đ? lo?i b? m? hóa t?p tin ho?c thư m?c trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 307877 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307877 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307877

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com