Làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 t? xa trong Windows XP trên máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307880 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server t? xa b?ng cách s? d?ng đ?a qu?n l? snap-in trong Microsoft Windows XP. B?n có th? s? d?ng đ?a qu?n l? snap-in đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi t? không gian đ?a unallocated trên đ?a năng đ?ng, ho?c ph?n ánh m?t t?p đơn gi?n hi?n có trên đ?a năng đ?ng.

M?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi, c?ng đư?c bi?t đ?n như là m?t kh?i lư?ng RAID-1, là m?t kh?i lư?ng ch?u l?i b?n sao d? li?u trên hai đ?a v?t l? khác nhau. Kh?i lư?ng đư?c nhân đôi đư?c h? tr? trên đ?a năng đ?ng, và cung c?p s? th?a d? li?u b?ng cách s? d?ng hai b?n sao gi?ng h?t nhau (gương) c?a kh?i lư?ng.

B?n không th? t?o kh?i tin đư?c nhân đôi trên các máy tính đang ch?y Windows XP Home Edition, Windows XP Professional ho?c Windows XP 64-Bit Edition. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng m?t máy tính đang ch?y Windows XP Professional đ? t?o ra kh?i lư?ng đư?c nhân đôi trên t? xa máy tính ch?y Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server ho?c Windows 2000 Datacenter Server. B?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên máy tính t? xa đ? làm đi?u này.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi

Đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server t? xa t? m?t máy tính Windows XP Professional d?a trên:

K?t n?i t?i máy tính t? xa

 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 3. Nh?p chu?t ph?i Qu?n l? máy tính (Local), sau đó b?m K?t n?i t?i máy tính khác.
 4. Nh?p vào M?t máy tính khác, g? tên c?a máy tính mà b?n mu?n k?t n?i, và sau đó nh?p vào Ok. Ho?c, nh?p vào Tr?nh duy?t đ? đ?nh v? máy tính, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.

  C?a s? qu?n l? máy tính c?a máy tính t? xa s? đư?c hi?n th?. M? r?ng Lưu trữ (n?u nó không m? đ? r?ng), và sau đó nh?p vào Qu?n l? đ?a.

T?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi trên máy tính t? xa

 1. Trong c?a s? qu?n l? đ?a, b?m chu?t ph?i vào không gian unallocated trên m?t đ?a đ?ng mà b?n mu?n t?o ra kh?i lư?ng đư?c nhân đôi, và sau đó nh?p vào Kh?i lư?ng m?i.
 2. Trong thu?t s? kh?i lư?ng m?i, nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Kh?i lư?ng đư?c nhân đôi, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Dư?i T?t c? các ? đ?a có s?n năng đ?ng, b?m đ?a mà b?n mu?n đ? lưu tr? các máy nhân b?n và sau đó nh?p vào Thêm. Ki?m ch?ng r?ng đ?a mà b?n mu?n t?o ra m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi đư?c li?t kê trong các Đ?a năng đ?ng đ? ch?n h?p.
 5. Trong các Kích thước h?p, ch? ra s? lư?ng không gian đ?a unallocated đ? s? d?ng cho âm lư?ng và b?m Ti?p theo.
 6. Gán m?t k? t? ? đ?a ho?c đư?ng d?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Ch? r? các tùy ch?n đ?nh d?ng mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Xác nh?n r?ng các tùy ch?n mà b?n đ? ch?n là chính xác, và sau đó nh?p vào K?t thúc. Kh?i lư?ng đư?c nhân đôi đư?c t?o ra và xu?t hi?n trong các đ?a năng đ?ng thích h?p trong c?a s? qu?n l? đ?a.
 9. B? đ?a qu?n l? trên máy tính t? xa.

Làm th? nào đ? thêm m?t máy nhân b?n cho m?t t?p đơn gi?n hi?n có

Đ? thêm m?t máy nhân b?n cho m?t kh?i lư?ng đơn gi?n hi?n có m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server t? xa t? m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional, h?y làm theo các bư?c sau:

K?t n?i t?i máy tính t? xa

 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 3. Nh?p chu?t ph?i Qu?n l? máy tính (Local), sau đó b?m K?t n?i t?i máy tính khác.
 4. Nh?p vào M?t máy tính khác, r?i g? tên c?a máy tính mà b?n mu?n k?t n?i, và sau đó nh?p vào Ok. Ho?c, nh?p vào Tr?nh duy?t đ? đ?nh v? máy tính, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n đ? quay tr? l?i c?a s? qu?n l? đ?a. C?a s? qu?n l? máy tính c?a máy tính t? xa s? đư?c hi?n th?. M? r?ng Lưu trữ (n?u nó không m? đ? r?ng), và sau đó nh?p vào Qu?n l? đ?a.

Thêm m?t máy nhân b?n cho m?t kh?i lư?ng đơn gi?n hi?n có trên máy tính t? xa

Đ? ph?n ánh m?t t?p đơn gi?n hi?n có:
 1. Trong c?a s? qu?n l? đ?a, b?m chu?t ph?i vào kh?i lư?ng đơn gi?n mà b?n mu?n nhân b?n và sau đó nh?p vào Thêm gương.
 2. Nh?p vào đ?a mà b?n mu?n đ? lưu tr? các máy nhân b?n và sau đó nh?p vào Thêm gương.
Kh?i lư?ng đư?c nhân đôi đư?c t?o, đư?c đ?nh d?ng v?i h? th?ng t?p tin tương t? như kh?i lư?ng hi?n t?i, và xu?t hi?n trong các đ?a năng đ?ng thích h?p trong c?a s? qu?n l? đ?a.

Khắc phục sự cố

Qu?n l? đ?a hi?n th? tr?ng thái mô t? trong đ? h?a xem và dư?i các Tr?ng thái c?t c?a xem danh sách đ? thông báo cho b?n v? t?nh tr?ng hi?n t?i c?a đ?a ho?c kh?i lư?ng. S? d?ng nh?ng mô t? t?nh tr?ng đ? giúp b?n phát hi?n và g? r?i các đ?a và kh?i lư?ng th?t b?i. Border|ph?i|200px Đây là danh sách m?t ph?n c?a đ?a và th? tích tr?ng thái mô t?:
 • Tr?c tuy?n
  Đây là tr?ng thái b?nh thư?ng đ?a khi đ?a có th? truy c?p và ho?t đ?ng m?t cách chính xác.
 • Lành m?nh
  Đây là t?nh tr?ng kh?i lư?ng b?nh thư?ng khi kh?i lư?ng là có th? truy c?p và ho?t đ?ng m?t cách chính xác.
 • Lành m?nh (r?i ro)
  Kh?i lư?ng có th? truy nh?p Tuy nhiên, ti?m ?n I/O l?i đư?c phát hi?n trên đ?a. T?nh tr?ng đ?a có th? hi?n th? như Tr?c tuy?n (l?i).

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?m chu?t ph?i vào đ?a và b?m Kích ho?t l?i đ?a đ? tr? v? đ?a đ? Tr?c tuy?n t?nh tr?ng. Hành đ?ng này c?ng nên tr? v? kh?i lư?ng đ? Lành m?nh t?nh tr?ng.
 • S? th?a không thành công
  M?t ho?c c? hai thành viên c?a kh?i lư?ng đư?c nhân đôi đ? th?t b?i. Kh?i lư?ng không c?n ch?u l?i. T?nh tr?ng đ?a có th? hi?n th? như Gián tuyến ho?c M?t tích, ho?c Tr?c tuy?n (l?i).

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s?a ch?a b?t k? v?n đ? đ?a, b? đi?u khi?n ho?c k?t n?i và xác minh r?ng đ?a v?t l? đư?c b?t và đúng g?n vào máy tính. Nh?p chu?t ph?i vào đ?a th?t b?i, và sau đó nh?p vào Kích ho?t l?i đ?a đ? tr? v? đ?a đ? Tr?c tuy?n t?nh tr?ng. Đi?u này c?ng nên tr? v? kh?i lư?ng đ? Lành m?nh t?nh tr?ng.
Đ? có danh sách đ?y đ? c?a đ?a và mô t? t?nh tr?ng âm lư?ng và các th? t?c x? l? s? c?, xem đ?a qu?n l? giúp (trong đ?a qu?n l? snap-in ho?c máy tính qu?n l? c?a s?, b?m Trợ giúp trên các Hành đ?ng tr?nh đơn).
THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? chuy?n đ?i đ?a cơ b?n vào đ?a m?t năng đ?ng và làm th? nào đ? thay đ?i m?t đ?a đ?ng tr? l?i đ?a cơ b?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309044 Làm th? nào đ? chuy?n đ?i Basic và năng đ?ng đ?a
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh năng đ?ng đ?a, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308424 Làm th? nào đ? s? d?ng đ?a qu?n l? c?u h?nh năng đ?ng đ?a
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309043 Làm th? nào đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng RAID-5
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích d?ng l?nh Diskpart đ? qu?n l? đ?a c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300415 M?t mô t? v? Diskpart d?ng l?nh ti?n ích
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm vi?c v?i đ?ng đ?a, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175761 Năng đ?ng vs. Basic lưu tr? trong Windows 2000
222189 Mô t? c?a các nhóm đ?a trong Windows 2000 Disk Management
254105 Năng đ?ng đ?a ph?n c?ng gi?i h?nThu?c tính

ID c?a bài: 307880 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307880 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307880

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com