Kako da pomerite datoteku virtuelne memorije u Windows XP-u

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 307886 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da promenite lokaciju datoteke virtuelene memorije u Windows XP-u.

Datoteka virtuelene memorije je prostor na harddisku koji Windows koristi kao da je random access memory (RAM). Windows podrazumevano postavlja ovu datoteku na istu particiju na kojoj su sistemske datoteke Windowsa. Mo?ete pove?ati performanse Windowsa, i pove?ati slobodan prostor na sistemskoj particiji, tako ?to ?ete pomeriti ovu datoteku na drugu particiju.

Kako da pomerite datoteku virtuelne memorije

 1. Prijavite se na ra?unar kao Administrator.
 2. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Control Panel.
 3. Kliknite na Performance and Maintenance, a zatim kliknite na System.
 4. Kliknite na karticu Advanced, a zatim pod Performance, kliknite na Settings.
 5. Kliknite na karticu Advanced, a zatim pod Virtual memory, kliknite na Change.
 6. Na listi Drive [Volume Label], kliknite na drive koji nije onaj na kome je Windows instaliran (Windows je obi?no instaliran na C drive-u). Pod Total paging file size for all drives, zabele?ite vrednost koja je prikazana pored Recommended.
 7. Kliknite na Custom size, a zatim ukucajte preporu?enu vrednost u polje Initial size (MB) .
 8. Ukucajte maksimalnu veli?inu koju ?elite da dozvolite za virtuelnu memoriju u polje Maximum size (MB), a zatim kliknite na Set.
 9. U polju Drive [Volume Label], kliknite na drive na koji je Windows instaliran (obi?no je to C drive), a zatim uradite jedan od slede?ih koraka:
  • Ako ne ?elite datoteku virtuelne memorije na ovom drive-u, kliknite na No paging file, a zatim kliknite na Set. Pojavi?e se poruka sli?na slede?oj: Ako viruelna memorija na volume C:
   ima inicijalnu veli?inu manju od 126 megabajta, sistem mo?da ne?e mo?i da kreira informacionu debugging datoteku ako se desi STOP gre?ka. Da li ?elite da nastavite? (ovo je improvizacija, prava poruka ne glasi ovako)
   Kliknite na Yes
  • Ako ?elite da zadr?ite minimalnu veli?inu datoteke viruelne memorije na ovom drive-u, kliknite na Custom size, a zatim ukucajte vrednost koja je jednaka ili ve?a od koli?ine RAM-a u ra?unaru u polje Initial size (MB). Ukucajte istu vrednost u polje Maximum size (MB), a zatim kliknite na Set.
 10. Pojavi?e se slede?a poruka:
  The changes you have made require you to restart your computer before they can take effect.
  (treba pogledati kako glasi poruka na srpskom po?to se meni nije pojavila uop?te) Kliknite na OK, kliknite na OK, kliknite na OK, a zatim kliknite na Yes kada budete upitani da li ?elite da restartujete ra?unar .REFERENCE

Za dodatne informacije o tome kako da pomerite privremene storage datoteke, kliknite na broj ?lanka ispod da biste pogledali tekst u Microsoft Knowledge Base:
308666 How To Move the Windows XP Spool Folder

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307886 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 1.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowto KB307886

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com