Làm th? nào đ?: S? d?ng Windows Messenger thư thoại tin t?c th?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307887 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Windows XP bao g?m Windows Messenger chương tr?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? g?i tin thư thoại t?c th?i cho ngư?i dùng Messenger khác trên Internet ho?c trên m?t m?ng lư?i.

Windows Messenger là m?t tin thư thoại t?c th? chương tr?nh mà b?n có th? s? d?ng đ?:
 • Xem các liên h? c?a b?n đ? đư?c tr?c tuy?n.
 • G?i tin thư thoại.
 • G?i m?t s? liên l?c máy tính.
 • G?i cho ai đó m?t t?p tin.
 • Có m?t cu?c tr? chuy?n tin h?i tho?i b?ng tin thư thoại t?c th?i v?i m?t nhóm b?n bè.
 • M?i ngư?i nào đó đ? chơi m?t tr? chơi.
 • Đư?c thông báo v? thư e-mail m?i t? Hotmail c?a b?n tài kho?n.
Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? s? d?ng các tính năng chính c?a Windows thư thoại tin t?c th?i.

Làm th? nào đ? ki?m nh?p cho m?t Microsoft Passport

Trư?c khi b?n s? d?ng Windows Messenger, b?n ph?i ki?m nh?p m?t Microsoft h? chi?u:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Windows Messenger.
 2. B?m chu?t Click vào đây đ? kí nh?p. B?n đang nh?c nh? cho Microsoft Passport tên và m?t kh?u c?a b?n.
 3. B?m chu?t L?y .NET Passport, và sau đó làm theo Các bư?c trong thu?t s? .NET Passport.

Làm th? nào đ? s? d?ng Windows Messenger

Sau khi b?n hoàn thành thu?t s? .NET Passport, b?n có th? s? d?ng Windows Messenger đ? g?i tin nhắn nhanh cho ngư?i dùng khác.

Đ? s? d?ng Windows Messenger, nh?p vào bi?u tư?ng Windows Messenger trong l?nh v?c t?nh tr?ng thanh tác v?.

Làm th? nào đ? g?i tin thư thoại

Đ? g?i tin nh?n:
 1. Nh?p vào bi?u tư?ng Windows Messenger trong l?nh v?c t?nh tr?ng thanh tác v?.
 2. Đi?m đ?n G?i tin thư thoại, và sau đó nh?p vào tên c?a ngư?i b?n mu?n liên h? v?i.
 3. Nh?p tin thư thoại c?a b?n, và sau đó nh?p vào g?i ho?c nh?n ENTER. Tin thư thoại c?a b?n sau đó hi?n th? cho b?n s? liên l?c.
L?i khuyên:
 • Trong thanh trạng thái c?a c?a s? tin thư thoại t?c th?, b?n có th? xem khi nh?ng ngư?i khác là đánh máy, c?ng như ngày và th?i gian cu?i cùng tin thư thoại mà b?n nh?n đư?c.
 • Đ? B?t đ?u m?t đo?n m?i trong tin thư thoại c?a b?n, Gi? các Thay đ?i quan tr?ng, và sau đó nh?n ENTER.
 • Nh?p vào Hi?n th? bi?u tư?ng c?m xúc trên menu ch?nh s?a đ? b?t bi?u tư?ng c?m xúc ho?c t?t.
 • M?i tin thư thoại có th? t?i đa 400 kí t? đ?i di?n trong chi?u dài.

Làm th? nào đ? thêm m?t s? liên l?c vào danh sách c?a b?n

Đ? thêm m?t s? liên l?c vào danh sách c?a b?n:
 1. B?m vào Thêm.
 2. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n trong thêm m?t thu?t s? s? liên l?c.
 • N?u b?n nh?p vào Theo đ?a ch? e-mail ho?c kí nh?p Tên, b?m vào ti?p theo , và n?u c?n thi?t, b?m vào b?n ghi d?ch v? liên h? c?a b?n s? d?ng. Lo?i Các đ?a ch? e-mail c?a ngư?i. Thu?t s? s? ki?m tra đ? xem n?u ngư?i này có m?t H? chi?u.

  N?u nh?ng ngư?i có m?t h? chi?u, tên c?a h? đư?c thêm vào c?a b?n danh sách liên hệ.
 • B?m chu?t tra c?u m?t s? liên l?c, b?m vào ti?p theo, và sau đó lo?i ngư?i c?a l?n đ?u tiên và cu?i cùng tên.
 • Trong các tra c?u ngư?i này t?i h?p, nh?p vào m?c tin thư thoại mà b?n mu?n tra c?u, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 • N?u b?n t?m th?y nh?ng ngư?i mà b?n đang tra c?u, h?y nh?p vào tên c?a h?, và sau đó nh?p vào ti?p theo đ? xem n?u h? có m?t h? chi?u.

  N?u nh?ng ngư?i có m?t H? chi?u, Windows Messenger không th? ti?t l? đ?a ch? e-mail c?a h?, nhưng có th? g?i m?t b?c e-mail mà gi?i thích làm th? nào h? có th? cài đ?t chuyên bi?t Windows Messenger. B?n đang Thêm vào Danh sách Liên h? c?a h?.

  N?u ngư?i không có m?t h? chi?u, b?n s? đư?c nh?c đ? g?i b?c e-mail l?i m?i ngư?i này đ? có đư?c m?t H? chi?u và đ? t?i v? Windows Messenger.
Ghi chú:
 • Khi b?n nh?p vào tra c?u m?t s? liên l?c, b?n không th? s? d?ng kí t? đ?i di?n đ?i di?n kí t? đ?i di?n ho?c d?u ki?m hoa th? (*) khi b?n nh?p tên.
 • N?u b?n nh?p vào tra c?u m?t s? liên l?c và b?n không nh?n th?y s? đ?a ch? trong danh sách, b?n có không có tên trong Microsoft c?a s? đ?a ch? c?a b?n Cu?n sách.

  Đ? m? s? đ?a ch?, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Nhi?u chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào s? đ?a ch?. s? đ?a ch? này c?ng có s?n trong Microsoft Outlook Express.
 • B?n có th? thêm lên đ?n 150 đ?a ch? liên l?c vào danh sách đánh s? liên l?c và b?n có th? g?i tin nhắn nhanh cho b?t c? ai s? d?ng Windows Messenger, ngay c? khi h? không có trong s? đ?a ch? c?a b?n.

Làm th? nào đ? g?i m?t t?p tin

Đ? g?i m?t t?p tin:
 1. Ch?n s? liên l?c mà b?n mu?n g?i các t?p tin b?ng cách b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • B?m chu?t ph?i vào tên c?a m?t s? liên l?c tr?c tuy?n, và sau đó B?m chu?t G?i t?p

   - ho?c -
  • B?m chu?t G?i m?t t?p tin đ? trên t?p tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào tên c?a s? liên l?c.

   - ho?c -
  • Trên các t?p tr?nh đơn, nh?p vào G?i t?p.
 2. Trong các G?i t?p hộp thoại h?p, b?m vào các t?p mà b?n mu?n g?i, và sau đó nh?p vào m?.

  Yêu c?u đ? chuy?n các t?p tin đư?c g?i và b?n đang thông báo khi nó đư?c ch?p nh?n b?i ngư?i nh?n. Cho đ?n khi ngư?i nh?n ch?p nh?n các t?p tin, b?n có th? b?m h?y b? đ? d?ng truy?n t?p.
Ghi chú:
 • B?n có th? g?i m?t t?p tin cho b?t c? ai có m?t h? chi?u. (H? chi?u có th? đư?c c?p cho b?t k? đ?a ch? email). Trên các t?p tr?nh đơn, nh?p vào G?i m?t t?p tin đ?, và sau đó nh?p vào khác. G? đ?a ch? h? chi?u c?a ngư?i.
 • N?u b?n đang ? trên m?t m?ng c?c b? là đ?ng sau m?t tư?ng l?a (như b?n có th? có trong m?t công ty), b?n có th? g?i t?p tin s? liên l?c bên ngoài các b?c tư?ng l?a. N?u b?n đang trong t?nh hu?ng này, b?n có th? s? d?ng Hotmail đ? g?i t?p tin.

Làm th? nào đ? nh?ng ngư?i khác bi?t r?ng b?n đang không có s?n

Đ? cho ngư?i khác bi?t r?ng b?n đang không có s?n:
 1. Nh?p vào tên c?a b?n, và sau đó nh?p vào m?c hay nh?t Mô t? t?nh tr?ng c?a b?n.

  - ho?c -
 2. Nh?p vào bi?u tư?ng Windows Messenger trong khu v?c t?nh tr?ng c?a các thanh tác v?, tr? đ?n Tr?ng tháivà nh?p vào m?c mô t? đúng nh?t t?nh tr?ng c?a b?n.

  - ho?c -
 3. Trên t?p tr?nh đơn, đi?m đ?n Tr?ng thái, và sau đó nh?p vào m?c mà t?t nh?t mô t? c?a b?n trạm đậu.
B?n ti?p t?c nh?n đư?c tin thư thoại tr? chuy?n; Tuy nhiên, n?u b?n ch?n b?n ho?c Trên đi?n tho?idi đ?ng, c?a s? tin thư thoại không flash, và b?n không nghe th?y các thông báo tin thư thoại âm thanh.

Lưu ?: b?n đư?c đánh d?u ki?m là đi trong khi b?o v? màn h?nh c?a b?n đang ch?y.

Làm th? nào đ? đ?c b?c e-mail

Đ? đ?c thư đi?n t?:
 • Nh?p vào liên k?t s? hi?n th? e-mail bao nhiêu thông đi?p b?n có. Khi b?n làm đi?u này, chương tr?nh b?c e-mail m?c đ?nh c?a b?n B?t đ?u.

  - ho?c -
 • Trên menu công c? , nh?p vào Ngày c?a tôi Hotmail h?p thư đ?n ho?c H?p thư E-mail c?a tôi (đi?u này thay đ?i tùy thu?c vào nhà cung cấp dịch vụ Internet c?a b?n [ISP]).

  Đi?u này s? đưa b?n tr?c ti?p đ?n h?p thư đ?n c?a b?n chương tr?nh thư m?c đ?nh, Ví d?: đ? h?p thư Hotmail c?a b?n.
Lưu ?: n?u b?n vô hi?u hoá cài đ?t chuyên bi?t Kích ho?t JavaScript trong Netscape Navigator Phiên b?n 4.0 và b?n đang c? g?ng k?t n?i v?i tài kho?n Hotmail Hotmail kí nh?p trang đư?c hi?n th? thay v? c?a h?p thư Hotmail c?a b?n.

Làm th? nào đ? g?i E-mail cho m?t s? liên l?c

Đ? g?i e-mail cho m?t s? liên l?c:
 1. B?m chu?t ph?i vào tên c?a s? liên l?c mà b?n mu?n g?i b?c e-mail (s? liên l?c có th? online ho?c offline), và sau đó b?m vào G?i thư.
 2. N?u b?n kí nh?p b?ng cách s? d?ng Hotmail hay MSN Internet truy c?p tài kho?n Hotmail so?n trang đư?c hi?n th? v?i m?t thông đi?p b?c e-mail pre-addressed.
 3. N?u b?n kí nh?p b?ng cách s? d?ng b?t k? h?nh th?c nào khác c?a tài kho?n h? chi?u, chương tr?nh mail m?c đ?nh trên máy tính c?a b?n (ch?ng h?n như Outlook Express) B?t đ?u v?i m?t b?c e-mail pre-addressed.
 4. Đ? g?i b?c e-mail cho nh?ng ngư?i không ph?i là ngày c?a b?n danh sách đ?a ch? liên l?c, b?m vào G?i thư trên menu công c? đ? m? trang Hotmail so?n ho?c chương tr?nh email m?c đ?nh c?a b?n.

Làm th? nào đ? g?i m?t máy tính

N?u máy tính c?a b?n có m?t micro, m?t cạc âm thanh, và ngư?i nói, b?n có th? g?i m?t s? liên l?c tr?c tuy?n và nói chuy?n. Đ? g?i m?t máy tính, b?m vào g?i, và sau đó s? d?ng m?t trong các bư?c sau:
 • Tr? t?i ngư?i b?n mu?n g?i, và sau đó nh?p vào máy tính.

  - ho?c -
 • B?m chu?t ph?i vào tên c?a m?t s? liên l?c tr?c tuy?n, đi?m đ? g?i, và sau đó nh?p vào máy tính.

  - ho?c -
 • B?m chu?t B?t đ?u nói chuy?n trên thanh bên.

  N?u các bên không hi?n th?, b?m vào bên trên xem tr?nh đơn.
N?u m?t s? liên l?c không ch?p nh?n l?i m?i c?a b?n, nh?ng ngư?i có th? không có m?t cạc âm thanh ho?c m?t micro.

Lưu ?: n?u b?n đang ? trên m?t m?ng c?c b? (LAN) đ?ng sau m?t b?c tư?ng l?a (cho Ví d?, n?u b?n đang ? trên m?t m?ng lư?i các công ty), b?n có th? nói chuy?n v?i m?t ngư?i Firewall tương t? mà b?n có, nhưng b?n có th? không th? k?t n?i vào m?t máy tính-t?i-máy tính g?i v?i m?t ai đó là bên ngoài c?a các tư?ng l?a.

Đ? bi?t thông tin v? cách s? d?ng Windows Messenger, nh?p vào tr?nh đơn Tr? giúp trong c?a s? Messenger.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307887 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
T? khóa: 
kbhowtomaster kbenv kbhowto kbmt KB307887 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 307887
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com