Article ID: 307890 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מערכת Windows XP משתמשת בטכנולוגיית הפעלת מוצר מבוססת-תוכנה. לכן, כדי להשתמש בעותק שבידך, עליך להפעיל אותו תחילה. מאמר זה מתאר כיצד להפעיל את מערכת Windows XP.

כיצד מתבצעת ההפעלה

הפעלת המוצר גורמת לצמצום סוג מסוים של גניבות תוכנה המכונה "העתקה מקרית". העתקה מקרית היא שיתוף בתוכנה והתקנתה שלא בהתאם להסכם הרישיון של משתמש הקצה (EULA).

הפעלת המוצר מבטיחה, כי כל רישיון של Windows XP יותקן בהתאם להסכם הרישיון של משתמש הקצה, ולא יותקן במחשבים שמספרם עולה על המותר ברישיון. מערכת Windows יוצרת מזהה התקנה ייחודי (ID), המבוסס על מידע משולב ממזהה המוצר ומזהה החומרה הנוצרים בעת התקנת Windows XP. להפעלת המערכת, השתמש באשף הפעלת מוצר של Windows כדי לספק ל-Microsoft את מזהה ההתקנה דרך האינטרנט או קו הטלפון. מזהה ההתקנה רושם שיוך בין מזהה המוצר לבין המחשב שלך, ומזהה אישור נשלח בחזרה אל המחשב שלך כדי להפעיל את Windows XP.

ההפעלה היא אנונימית, ולא נדרש כל מידע אישי כדי לבצעה. מזהה ההתקנה רושם שיוך בין מזהה המוצר לבין המחשב שלך ושולח אישור בחזרה ל-Microsoft. לאחר מכן תוכל להשתמש במפתח המוצר כדי להתקין את Windows באותו מחשב מספר בלתי מוגבל של פעמים. ואולם, אם ברצונך להתקין את Windows במחשב אחר בעזרת אותו מפתח מוצר, ייתכן שיהיה עליך לפנות לנציג שירות לקוחות של Microsoft.

יש לבצע את הפעלת המוצר בתוך 30 יום מיום ההפעלה הראשון של Windows XP. אם ברצונך לבצע את הפעלת מערכת Windows במועד מאוחר יותר ממועד התקנתה, הסמל הפעלת Windows יופיע באזור ההודעות. סמל זה מציג מדי פעם הודעות כדי להזכירך כמה זמן נותר עד ליום ההפעלה המחייב. לאחר פקיעת תקופת 30 הימים, עליך להפעיל את מערכת Windows כדי להמשיך ולהשתמש בה.

בזמן ההפעלה תוכל גם לרשום את עותק Windows שברשותך. הפעלת המוצר היא הליך שונה מרישום המוצר בכך שההפעלה היא תהליך חובה, בעוד שהרישום הוא רשות. אם ברצונך לרשום את Windows XP על-ידי מסירת שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים אחרים ליצירת קשר, תוכל גם לבחור אם לקבל מידע על עדכוני המוצר והצעות מיוחדות אחרות.

הערה מספר התקנות של יצרני ציוד מקורי (OEM) והתקנות נבחרות של Windows XP, העושות שימוש בהסכם רישיון קבוצתי, מופעלות מראש ואין צורך בכל פעולה נוספת כדי להפעילן. כדי לבדוק את מצב ההפעלה שלך, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, ולאחר מכן לחץ על הפעלת Windows.

שיטות הפעלה

באפשרותך להפעיל את עותק Windows XP שברשותך באמצעות אחת השיטות הבאות:
 • הפעלת Windows XP באמצעות האינטרנט

  אם תשתמש בשיטה זו, אשף הפעלת מוצר של Windows ייצור חיבור עם שרת ההפעלה, ישלח את מזהה ההתקנה ולאחר מכן יעבד את בקשת ההפעלה.
 • הפעלת Windows XP באמצעות מודם

  אם ברשותך מודם ואין באפשרותך להתחבר לאינטרנט, האשף יזהה את המודם וייצור חיבור לשרת ההפעלה באמצעות קו הטלפון שלך.
 • הפעלת Windows XP בטלפון

  אם אין ברשותך חיבור אינטרנט או מודם, באפשרותך להפעיל את Windows XP על ידי יצירת קשר טלפוני עם נציג שרות לקוחות של Microsoft. אשף ההפעלה מציג את מספר הטלפון (שיחת חינם) אליו תוכל לחייג.
להלן במאמר זה מתואר השימוש בכל אחת משיטות אלה.

כיצד להפעיל את Windows XP באמצעות האינטרנט

כדי להפעיל את Windows XP באמצעות החיבור לאינטרנט, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, ולאחר מכן לחץ על הפעלת Windows.

  לחילופין, לחץ על הסמל של הפעלת Windows באזור ההודעות.
 2. לחץ על כן, ברצוני לבצע הפעלה של Windows באינטרנט כעת.
 3. לחץ על קרא את הצהרת הפרטיות של ההפעלה של מוצר Windows, לחץ על חזרה, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. השתמש באחת השיטות הבאות:
  • אם ברצונך להפעיל ולרשום את Windows באותו זמן, לחץ על כן, ברצוני לרשום ולהפעיל את Windows בו-זמנית, לחץ על קרא את הצהרת הפרטיות של הרישום של Windows, לחץ על חזרה, לחץ על הבא, הקלד את פרטי הקשר שלך בתיבות המתאימות בטופס הרישום, ולאחר מכן לחץ על הבא. ליד כל פריט מידע נדרש תופיע כוכבית (*).
  • אם ברצונך רק להפעיל את Windows, לחץ על לא, אין ברצוני להירשם כעת, ברצוני לבצע רק הפעלה של Windows, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  האשף יתחבר לשרת הפעלה, ולאחר מכן יעבד את בקשת ההפעלה.
 5. לאחר סיום ההפעלה ולאחר קבלת ההודעה הבאה, לחץ על אישור:
  הפעלת בהצלחה את עותק Windows שברשותך.

כיצד להפעיל את Windows XP באמצעות מודם

כדי להפעיל את Windows XP באמצעות מודם, בצע את השלבים שלהלן.

הערה הצעדים הבאים זהים לאלה המשמשים להפעלת Windows באמצעות האינטרנט בפיסקה "כיצד להפעיל את Windows XP באמצעות האינטרנט". אם ברשותך חיבור אינטרנט אך ברצונך לבצע את ההפעלה באמצעות מודם, נתק את חיבור האינטרנט לפני ביצוע שלבים אלה.
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, ולאחר מכן לחץ על הפעלת Windows.

  לחילופין, לחץ על הסמל של הפעלת Windows באזור ההודעות.
 2. לחץ על כן, ברצוני לבצע הפעלה של Windows באינטרנט כעת.
 3. לחץ על קרא את הצהרת הפרטיות של ההפעלה של מוצר Windows, לחץ על חזרה, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. השתמש באחת השיטות הבאות:
  • אם ברצונך להפעיל ולרשום את Windows באותו זמן, לחץ על כן, ברצוני לרשום ולהפעיל את Windows בו-זמנית, לחץ על קרא את הצהרת הפרטיות של הרישום של Windows, לחץ על חזרה, לחץ על הבא, הקלד את פרטי הקשר שלך בתיבות המתאימות בטופס הרישום, ולאחר מכן לחץ על הבא. ליד כל פריט מידע נדרש תופיע כוכבית (*).
  • אם ברצונך רק להפעיל את Windows, לחץ על לא, אין ברצוני להירשם כעת, ברצוני לבצע רק הפעלה של Windows, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  האשף יתחבר לשרת הפעלה, ולאחר מכן יעבד את בקשת ההפעלה.
 5. לאחר סיום ההפעלה ולאחר קבלת ההודעה הבאה, לחץ על אישור:
  הפעלת בהצלחה את עותק Windows שברשותך.

כיצד להפעיל את Windows XP בטלפון

כדי ליצור קשר עם נציג שירות לקוחות של Microsoft להפעלת Windows באמצעות הטלפון, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, ולאחר מכן לחץ על הפעלת Windows.

  לחילופין, לחץ על הסמל של הפעלת Windows באזור ההודעות.
 2. לחץ על כן, ברצוני ליצור קשר טלפוני עם נציג שירות לקוחות כדי להפעיל את Windows כעת.
 3. לחץ על קרא את הצהרת הפרטיות של ההפעלה של מוצר Windows, לחץ על חזרה, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. בצע את השלבים בתיבת הדו-שיח הפעלת Windows באמצעות הטלפון, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה עתה יופיע מספר טלפון, והוא תלוי במיקום הנבחר ליצירת הקשר הטלפוני.
 5. לאחר סיום ההפעלה ולאחר קבלת ההודעה הבאה, לחץ על אישור.
  הפעלת בהצלחה את עותק Windows שברשותך.

פתרון בעיות

אם אין באפשרותך ליצור חיבור מקוון באמצעות מודם או חיבור אינטרנט, האשף יבקש ממך ליצור קשר עם נציג שירות לקוחות כדי להפעיל את עותק Windows XP שברשותך בטלפון.מידע נוסף

לקבלת פרטים על הפעלת מוצר של Windows, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://www.microsoft.com/israel/piracy/basics/activation/default.mspx
לקבלת רשימה של שאלות נפוצות על הפעלת מוצר של Windows, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx
לקבלת פרטים נוספים על הפעלת Windows XP', לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
306555 עליך להפעיל את Windows XP בתוך 30 יום מיום השדרוג מגירסת הערכה לגירסה המסחרית של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
291983 היציאות הנמצאות בשימוש הפעלת מוצר של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
291997 כיצד להפעיל את Windows XP באמצעות קובץ Unattend.txt

מאפיינים

Article ID: 307890 - Last Review: יום שני 23 אוקטובר 2006 - Revision: 2.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbsetup KB307890

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com