Jak zsynchronizować czas z usługą Czas systemu Windows w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 307897 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule wyjaśniono, jak zsynchronizować czas na komputerach za pomocą usługi Czas systemu Windows.

W systemie Microsoft Windows XP usługa Czas systemu Windows automatycznie synchronizuje zegar wewnętrzny komputera z innymi zegarami w sieci. To, jakie źródło czasu jest używane do tej synchronizacji, zależy od tego, czy komputer jest przyłączony do domeny usługi Active Directory, czy do grupy roboczej.

Jeśli komputery należą do grupy roboczej, ustawienia synchronizacji czasu należy skonfigurować ręcznie. Można wskazać jakiś komputer jako lokalnie niezawodne źródło czasu, konfigurując na nim usługę Czas systemu Windows do korzystania z dokładnego źródła czasu, takiego jak specjalny sprzęt lub źródło czasu w Internecie. Na wszystkich pozostałych komputerach w grupie roboczej można ręcznie skonfigurować synchronizowanie ich czasów z tym lokalnym źródłem czasu.

Jeśli komputery należą do domeny usługi Active Directory, usługa Czas systemu Windows jest konfigurowana automatycznie przy użyciu usługi Czas systemu Windows dostępnej na kontrolerach domeny. Usługa Czas systemu Windows konfiguruje jako niezawodne źródło czasu kontroler domeny w danej domenie i okresowo synchronizuje się z tym źródłem. Te ustawienia można zmodyfikować lub zastąpić, jeśli jest taka potrzeba.

Jak zsynchronizować czas na komputerze należącym do domeny usługi Active Directory

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. Wpisz ciąg w32tm /resync, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jak zsynchronizować wewnętrzny serwer czasu ze źródłem zewnętrznym

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. Wpisz poniższy wiersz, w którym zmienna lista_elementów_równorzędnych to lista nazw DNS (Domain Name System) lub adresów IP odpowiednich źródeł czasu rozdzielanych spacjami, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:lista_elementów_równorzędnych
 3. Wpisz ciąg w32tm /config /update, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Uwagi
 • Najbardziej typowym zastosowaniem tej procedury jest synchronizowanie autorytatywnego źródła czasu sieci wewnętrznej z bardzo precyzyjnym zewnętrznym źródłem czasu. Można ją jednak zastosować na dowolnym komputerze z systemem Windows XP.
 • Jeśli komputer nie może skontaktować się z serwerami, procedura kończy się niepowodzeniem i w dzienniku zdarzeń jest dodawany odpowiedni wpis.
 • Dokładne informacje o czasie można uzyskać od komputerów w Internecie. Można na przykład skorzystać z usługi czasu instytutu NIST (National Institute of Standards and Technology): NIST Network Time.

Jak skonfigurować usługi

Jak uruchomić, zatrzymać, wstrzymać, wznowić lub ponownie uruchomić usługę

Uwaga Aby móc wykonać tę procedurę, należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest połączony z siecią, również ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie tej procedury.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Wydajność i konserwacja, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 2. W okienku szczegółów kliknij usługę.
 3. W menu Akcja kliknij polecenie Uruchom, Zatrzymaj, Wstrzymaj, Wznów lub Uruchom ponownie.
 4. Aby skonfigurować parametry uruchamiania usługi, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie wpisz parametry w polu Parametry uruchomienia i kliknij przycisk Uruchom. Te ustawienia są używane tylko raz i nie są zapisywane. Ukośnik odwrotny (\) jest traktowany jako znak kontrolny (znak ucieczki): dla każdego faktycznego ukośnika odwrotnego w parametrze należy wpisać dwa ukośniki odwrotne.
Uwagi
 • Zatrzymanie, uruchomienie czy ponowne uruchomienie usługi wpływa też na wszelkie usługi zależne.
 • Zmiana ustawień domyślnych usługi może uniemożliwić poprawne działanie kluczowych usług. Przy zmienianiu ustawień Typ uruchomienia i Logowanie jako usług skonfigurowanych do automatycznego uruchamiania należy zachować ostrożność.

Jak skonfigurować sposób uruchamiania usługi

Uwaga Aby móc wykonać tę procedurę, należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest połączony z siecią, również ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie tej procedury.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Wydajność i konserwacja, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie w polu Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, Ręczny lub Wyłączony.
 4. Aby określić konto użytkownika, za pomocą którego usługa może się logować, kliknij kartę Logowanie, a następnie skorzystaj z jednej z następujących metod:
  • Aby wskazać, że usługa ma używać konta LocalSystem, kliknij pozycję Lokalne konto systemowe.
  • Aby wskazać, że usługa ma używać konta LocalService, kliknij pozycję To konto, a następnie wpisz ciąg ZARZĄDZANIE NT\LocalService.
  • Aby wskazać, że usługa ma używać konta NetworkService, kliknij pozycję To konto, a następnie wpisz ciąg ZARZĄDZANIE NT\NetworkService.
  • Aby określić inne konto, kliknij pozycję To konto, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz konto użytkownika w oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownik. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
 5. Wpisz hasło do tego konta użytkownika w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwagi
 • Zmiana ustawień domyślnych usługi może uniemożliwić poprawne działanie kluczowych usług. Przy zmienianiu ustawień Typ uruchomienia i Logowanie jako usług skonfigurowanych do automatycznego uruchamiania należy zachować ostrożność.
 • Jeśli po włączeniu lub wyłączeniu usługi występuje problem z uruchomieniem komputera, niekiedy można uruchomić komputer w trybie awaryjnym. W tym trybie można zmienić konfigurację usługi lub przywrócić konfigurację domyślną.
 • Jeśli zaznaczono pole wyboru Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem, usługa jest skonfigurowana do udostępniania interfejsu użytkownika na pulpicie. Ta funkcja jest dostępna tylko po kliknięciu pozycji Lokalne konto systemowe i tylko wtedy, gdy usługę skonfigurowano do interakcji z pulpitem.

Rozwiązywanie problemów

Przyczyną niesynchronizowania klientów z serwerami może być ręczne zatrzymanie usługi Czas systemu Windows. Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić usługę Czas systemu Windows.

Aby uruchomić usługę Czas systemu Windows:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. Wpisz ciąg net start w32time, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Właściwości

Numer ID artykułu: 307897 - Ostatnia weryfikacja: 8 marca 2014 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbhowto kbhowtomaster KB307897

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com