Nâng c?p Windows 2000 chính sách nhóm cho Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307900 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows XP Professional h? tr? m?t superset c?a các tính năng chính sách nhóm h? tr? Windows 2000. Các tính năng m?i đư?c th?c hi?n thông qua C?p Nh?t m? r?ng phía khách hàng, t?p tin hành chính m?u (.adm) và m?t C?p Nh?t chính sách nhóm-theo.

Bài vi?t này mô t? cách nâng c?p m?t đ?i tư?ng Windows 2000 Active Directory Group Policy (GPO) đ? h? tr? các tính năng m?i trong Windows XP, và làm th? nào đ? qu?n l? các đ?i tư?ng như v?y.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n nâng c?p m?t GPO thư m?c đang ho?t đ?ng đ? h? tr? các thi?t đ?t chính sách m?i c?a Windows XP, Windows 2000 d?a trên khách hàng b? qua b?t k? cài đ?t Windows XP c? th?. Hành vi này x?y ra trên m?t m?c đ? cho m?i thi?t l?p. N?u m?t đ?i tư?ng chính sách có ch?a m?t thi?t l?p chính sách mà không đư?c h? tr?, t?t c? các thi?t đ?t chính sách đư?c h? tr? t? đ?i tư?ng chính sách đó đư?c áp d?ng.

Đ? nâng c?p m?t Windows 2000 GPO, làm theo các bư?c trên m?t thành viên tên mi?n d?a trên Windows XP:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 3. Trong các Thêm/lo?i b?-theo h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
 4. Trong các Thêm Standalone-theo h?p tho?i h?p, b?m vào Chính sách Nhóm, sau đó b?m Thêm.
 5. Trong các Ch?n nhóm đ?i tư?ng chính sách h?p tho?i, Máy tính c?c b? xu?t hi?n như là các đ?i tư?ng m?c tiêu. Nh?p vào Tr?nh duy?t, ch?n GPO mà b?n mu?n nâng c?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý Khi b?n b?m vào Tr?nh duy?t, m?t s? ch?m tr? có th? x?y ra trong khi Windows t?m ki?m đ?i tư?ng chính sách tên mi?n.
 6. Nh?p vào Đóng.
 7. Nh?p vào Ok.
Bây gi? b?n có th? đi?u ch?nh các thi?t đ?t chính sách đ?i tư?ng chính sách này b?ng cách s? d?ng Group Policy console t? máy khách d?a trên Windows XP.

Quan tr?ng Sau khi b?n áp d?ng Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), chính sách nhóm b?o m?t m?u đư?c khôi ph?c thi?t đ?t b?o m?t m?c đ?nh Windows 2000. V? c?a s? thay đ?i này, b?n c?n ph?i l?p l?i các bư?c sau b?y sau khi b?n áp d?ng Windows 2000 SP4.

Các t?p tin .adm đư?c t? đ?ng C?p Nh?t n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các t?p tin .adm trên máy tính đ?a phương có m?t d?u th?i gian m?i hơn so v?i cái đư?c đ?t trong c?p \Adm trên b? đi?u khi?n vùng.
 • .Adm t?p tin có kích thư?c t?p tin khác nhau.
 • Các "T?t và t? đ?ng c?p nh?t các t?p tin ADM b? vô hi?u hóa" chính sách nhóm không đư?c phép cho ngư?i dùng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316977Nhóm chính sách m?u hành vi trong Windows Server 2003

Chú ý

 • GPO th?c s? C?p Nh?t v?i các t?p tin .adm m?i khi b?n nh?p vào ho?c m? r?ng C?u h?nh máy tính ho?c C?u h?nh ngư?i dùng dư?i tiêu đ? c?a đ?i tư?ng chính sách. B?n có th? nâng c?p m?t đ?i tư?ng chính sách duy nh?t m?t lúc b?ng cách s? d?ng phương pháp này.
 • Chính sách nhóm Windows XP-theo ch? ho?t đ?ng trong Windows XP Professional.
 • Chính sách nhóm Windows XP-theo th?c hi?n m?t tính năng m?i mà s? hi?n th? các phiên b?n h? đi?u hành là yêu c?u c?a m?t thi?t l?p chính sách hành chính m?u trong ngăn bên giao di?n m? r?ng. Chính sách nhóm Windows 2000-theo không th? hi?n th? thông tin Phiên b?n này, nhưng có th? đư?c s? d?ng đ? s?a đ?i cài đ?t hành chính m?u sau khi đư?c nâng c?p.
 • Thi?t đ?t b?o m?t m?i c?ng đư?c h? tr? trong Windows XP. Các thi?t đ?t này có s?n b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm Windows XP snap-in. Các thi?t đ?t này không đư?c hi?n th? b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm Windows 2000-theo n?u h? đư?c đ?t c?u h?nh, ho?c n?u h? không đư?c c?u h?nh. Ch?nh s?a thi?t đ?t b?o m?t b?ng cách s? d?ng Windows 2000-theo lưu gi? thi?t đ?t b?o m?t c?a Windows XP c? th?.
Chúng tôi đ? ngh? b?n ch?nh s?a nâng c?p GPOs t? khách hàng d?a trên Windows XP. B?n có th? th?c hi?n ti?p theo qu?n l? nh?ng GPOs t? Windows 2000 Active Directory qu?n l? các công c?, ch?ng h?n như liên k?t chúng đ?n tên mi?n ho?c đơn v? t? ch?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307900 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB307900 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307900

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com