Làm th? nào đ? lo?i b? máy tính Exchange 2000 Server đ?u tiên t? trang web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307917 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Exchange Server 2003 c?a bài vi?t này, xem 822931.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các bư?c đ? lo?i b? đ?u tiên Exchange 2000 Server máy tính t? m?t nhóm hành chính.

Các máy tính Exchange 2000 Server đ?u tiên đư?c cài đ?t trong m?t nhóm hành chính n?m gi? m?t s? vai tr? quan tr?ng. Ví d?, h? ph?c v? đ?u tiên ch? là Offline Đ?a ch? cu?n sách thư m?c, thư m?c mi?n phí r?i b?n r?n, thư m?c s? ki?n g?c, và các c?p khác. V? v?y, b?n ph?i c?n th?n khi b?n lo?i b? h? ph?c v? này t? các nhóm hành chính mà nó thu?c.

THÔNG TIN THÊM

Đ? lo?i b? máy tính Exchange 2000 Server đ?u tiên t? các Trang web:
 1. Rehome t?t c? các thư m?c công c?ng, bao g?m h? th?ng thư m?c, đ?n m?t máy tính khác Exchange 2000 Server trong trang web. Ph?n c?n l?i c?a đi?u này bài vi?t đ? c?p đ?n máy ch? này khác như "đi?m đ?n máy ch?". H? ph?c v? có ngh?a là đang đư?c lo?i b? đư?c g?i là "ngu?n máy ch?".
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l? (ESM), m? r?ng Các nhóm hành chính, m? r?ng tên nhóm hành chính c?a b?n, m? r?ng Thư m?c, và sau đó m? r?ng Cặp Công cộng.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào m?t thư m?c chung c?p cao nh?t, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Sao chép tab, và sau đó nh?p vào Thêm.
  4. Trong các Ch?n m?t c?a hàng công c?ng h?p, ch?n tên c?a h? ph?c v? mà b?n mu?n m?t b?n sao c?a thư m?c chung (máy ch? đích), và sau đó nh?p vào Ok.
  5. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
  6. N?u thư m?c chung đ? b?t k? thư m?c con và b?n mu?n các c?p con đ? có m?t b?n sao trên máy ch? đích, b?m chu?t ph?i vào các thư m?c chung c?p cao nh?t, b?m T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Tuyên truy?n thi?t đ?t.
  7. Trong các Tuyên truy?n thi?t đ?t c?p h?p, nh?n vào đây đ? ch?n các B?n sao ki?m tra h?p và b?m Ok. Khi b?n hoàn thành bư?c này, t?t c? các c?p con s? đó c?p cao nh?t thư m?c này có m?t b?n sao trên máy ch? đích.

   Chú ý V? l? do hi?u su?t, b?n có th? không luôn luôn mu?n có b?n sao c?a t?t c? các c?p con c?a c?p c?p cao nh?t trên m?t máy ch?. B?n ph?i xem xét trư?ng h?p này trư?c khi b?n làm th? t?c này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   273479Mô t? v? các ch?c năng gi?i thi?u c?p công c?ng trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003
   169198 L?i khuyên cho vi?c qu?n l? thư m?c công c?ng
  8. L?p l?i bư?c qua g cho t?t c? các c?p cao nh?t c?p và c?p con mà b?n mu?n đ? rehome.
  9. Sau khi b?n sao đ? đư?c th?c hi?n đ?n đích h? ph?c v?, ch? đ?i cho nhân r?ng đ? hoàn thành, và sau đó đ?m b?o r?ng các b?n sao thư m?c đư?c đ?ng b? hóa v?i thư m?c m? ngu?n. Đ? làm đi?u này, xem các thu?c tính trong thư m?c công c?ng c? th?, nh?p vào các Sao chép tab, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t. Các Tr?ng thái sao nhân b?n c?t ch? ra Đ?ng b?.
  10. Sau khi b?n xác nh?n r?ng các b?n sao đư?c đ?ng b? hóa, l?p l?i bư?c qua AG. Tuy nhiên, trong bư?c c, trong các Tái t?o n?i dung đ? các c?a hàng công c?ng o dan adran, nh?p vào tên c?a các c?a hàng thư m?c chung v? ngu?n g?c h? ph?c v?, b?m Gỡ bỏ, b?m Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 2. Rehome thư m?c Offline Address Book:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, m? r?ng Các nhóm hành chính, m? r?ng tên nhóm hành chính c?a b?n, m? r?ng Thư m?c, sau đó b?m Cặp Công cộng.
  2. Nh?p chu?t ph?i Cặp Công cộng, sau đó b?m Xem c?p h? th?ng.

   Chú ý N?u b?n không th?y m?t Xem c?p h? th?ng tùy ch?n, sau đó, b?n đ? xem c?p h? th?ng.
  3. M? r?ng các S? đ?a ch? gián tuy?n thư m?c.
  4. Nh?p chu?t ph?i vào các / o =Tên t? ch?c/CN = addrlists/cn = oabs/cn = Default Offline Address List thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

   Chú ý N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà thư ?y quy?n cho c?p này không đư?c t?m th?y, b?m Ok.
  5. Thêm m?t b?n sao c?a c?p này vào máy ch? đích, như đ? gi?i thích ? bư?c 1.
  6. M? r?ng các / o =Tên t? ch?c/CN = addrlists/cn = oabs/cn = Default Offline Address List thư m?c, và sau đó b?m các OAB Phiên b?n 2 thư m?c. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c này và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  7. Thêm m?t b?n sao c?a c?p này vào máy ch? đích, như đ? gi?i thích ? bư?c 1.
  8. Sau khi b?n sao đ? đư?c th?c hi?n đ?n đích h? ph?c v?, ch? đ?i cho nhân r?ng đ? hoàn thành, và sau đó đ?m b?o r?ng các b?n sao thư m?c đư?c đ?ng b? hóa v?i thư m?c m? ngu?n. Đ? làm đi?u này, xem các thu?c tính trong thư m?c công c?ng c? th?, nh?p vào các Sao chép tab, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t. Các Tr?ng thái sao nhân b?n c?t ch? ra Đ?ng b?.
  9. Sau khi b?n xác nh?n r?ng các b?n sao đư?c đ?ng b? hóa, H?y b? các b?n sao c?a c?p này t? máy ch? ngu?n, như đư?c di?n t? trong bư?c 1.
 3. Thay đ?i máy ch? có trách nhi?m t?o ra các danh sách ngo?i tuy?n đ?a ch?:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, m? r?ng Ngư?i nh?n, sau đó b?m các Danh sách đ?a ch? gián tuy?n container.
  2. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i M?c đ?nh danh sách đ?a ch? gián tuy?n, sau đó b?m Thu?c tính.
  3. Trong các Thu?c tính danh sách đ?a ch? gián tuy?n m?c đ?nh h?p tho?i, máy ch? s? đư?c g? b? t? các trang web s? trong các Máy ch? danh sách đ?a ch? gián tuy?n h?p.
  4. Nh?p vào Tr?nh duy?t.
  5. G? tên c?a h? ph?c v? các b?n sao c?a s? đ?a ch? gián tuy?n đ? đư?c thêm vào trong bư?c 2. Nh?p vào Ok.

   Máy ch? m?i bây gi? đư?c li?t kê như các Máy ch? danh sách đ?a ch? gián tuy?n.
  6. Nh?p vào Ok.

   Chú ý B?n có th? ph?i thoát và kh?i đ?ng l?i tr?nh qu?n l? h? th?ng trao đ?i trư?c khi s? thay đ?i s? đư?c hi?n th?.
 4. Rehome r?i mi?n phí b?n c?p:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, m? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng tên c?a nhóm qu?n tr? c?a b?n. M? r?ng Thư m?c, sau đó b?m Cặp Công cộng.
  2. Nh?p chu?t ph?i Cặp Công cộng, sau đó b?m Xem c?p h? th?ng.

   Chú ý N?u b?n không th?y m?t Xem c?p h? th?ng tùy ch?n, sau đó, b?n đ? xem c?p h? th?ng.
  3. M? r?ng các R?i mi?n phí b?n r?nthư m?c.
  4. Nh?p chu?t ph?i vào các EX: / o =Tên t? ch?c/ou =Tên nhóm hành chính thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

   Chú ý N?u b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p v? thư ?y quy?n cho c?p này không đư?c t?m th?y, b?m Ok.
  5. Thêm m?t b?n sao c?a c?p này vào máy ch? đích, như đ? gi?i thích ? bư?c 1.
  6. Sau khi b?n sao đ? đư?c th?c hi?n đ?n đích h? ph?c v?, ch? đ?i cho nhân r?ng đ? hoàn thành, và sau đó đ?m b?o r?ng các b?n sao thư m?c đư?c đ?ng b? hóa v?i thư m?c m? ngu?n. Đ? làm đi?u này, xem các thu?c tính trong thư m?c công c?ng c? th?, nh?p vào các Sao chép tab, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t. Các Tr?ng thái sao nhân b?n c?t ch? ra Đ?ng b?.
  7. Sau khi b?n xác nh?n r?ng các b?n sao đư?c đ?ng b? hóa, H?y b? các b?n sao c?a c?p này t? máy ch? ngu?n, như đư?c di?n t? trong bư?c 1.
 5. Rehome c?p các h?nh th?c t? ch?c. N?u máy ch? đang đư?c cho ng?ng ho?t đ?ng có t? ch?c các h?nh th?c thư m?c homed và có b?n sao duy nh?t, nhân r?ng thư m?c các h?nh th?c t? ch?c đ? ph?c v? khác trong trang web. N?u b?n không sao chép thư m?c các h?nh th?c t? ch?c, khách hàng ng?ng đáp ?ng khi h? m? h? th?ng t?o ra thông đi?p như không giao hàng báo cáo (NDRs) và đ?c biên lai. Đ? rehome c?p các h?nh th?c t? ch?c, làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
  2. M? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng tên c?a nhóm qu?n tr? c?a b?n.
  3. M? r?ng Thư m?c, b?m chu?t ph?i vào Cặp Công cộng, sau đó b?m Xem c?p h? th?ng.

   Chú ý N?u b?n không th?y các Xem c?p h? th?ng tùy ch?n, b?n đ? xem c?p h? th?ng.
  4. M? r?ng các EFORMS REGISTRY thư m?c. N?u không có thư m?c thư vi?n các h?nh th?c t? ch?c, b? qua bư?c 5e qua 5gi?.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào các Các h?nh th?c t? ch?c thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

   Chú ý N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà bi?u r?ng thư ?y quy?n cho c?p này không đư?c t?m th?y, h?y nh?p vào Ok.
  6. Thêm m?t b?n sao c?a c?p này vào máy ch? đích. Đ? làm đi?u này, xem bư?c 1.
  7. Sau khi b?n sao đ? đư?c th?c hi?n cho máy ch? đích, ch? đ?i cho nhân r?ng đ? k?t thúc. Sau đó, h?y ch?c ch?n r?ng các thư m?c b?n sao đư?c đ?ng b? hóa v?i thư m?c m? ngu?n. Đ? làm đi?u này, xem các thu?c tính c?a c?p công c?ng c? th?, h?y nh?p vào các Sao chép tab, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t. Các Tr?ng thái sao nhân b?n c?t ch? ra Đ?ng b?.
  8. Sau khi b?n xác nh?n các b?n sao đư?c đ?ng b? hóa, lo?i b? các b?n sao c?a c?p này t? máy ch? ngu?n. Đ? làm đi?u này, xem bư?c 1.
 6. Rehome d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n (RUS):
  1. Trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i, m? r?ng các Ngư?i nh?n container, và sau đó nh?p vào Ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t.
  2. Trên c?a s? bên ph?i, b?n th?y ngư?i nh?n có s?n C?p Nh?t d?ch v?. B?m vào các Exchange Server c?t đ? s?p x?p ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t có s?n b?ng các Exchange Server máy tính ch? chúng.
  3. Đ?i v?i m?i d?ch v? C?p Nh?t nh?n đư?c lưu tr? trên máy tính Exchange 2000 Server b?n có k? ho?ch đ? lo?i b?, m? thu?c tính c?a d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n. Nh?p vào Tr?nh duy?t bên c?nh đ? tên c?a máy tính Exchange 2000 Server, và sau đó ch?n m?t máy tính khác Exchange 2000 Server làm máy ch? m?i đ? lưu tr? các Ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t.
 7. N?u máy ch? này là b?c th?y nhóm đ?nh tuy?n, b?n ph?i ch? đ?nh m?t máy ch? là b?c th?y nhóm đ?nh tuy?n.

  Đ? ch? đ?nh m?t máy ch? là nhóm ch? đ?nh tuy?n, dư?i Các nhóm đ?nh tuy?n, m? r?ng các Các thành viên thư m?c, kích chu?t ph?i vào h? ph?c v? mà b?n mu?n ch? đ?nh làm m?i đ?nh tuy?n nhóm th?y và b?m Đ?t làm Master.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  239556Làm th? nào đ? thay đ?i vai tr? c?a máy ch? trong m?t nhóm đ?nh tuy?n
 8. N?u máy tính Exchange 2000 Server này có các trang web Nhân r?ng d?ch v? (SRS) đư?c cài đ?t và ch?y trên nó, b?n ph?i t?o ra m?t m?i SRS trong trao đ?i h? th?ng qu?n l?:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l? trên Exchange 2000 Máy tính ph?c v? mà b?n mu?n t?o các SRS, và sau đó m? r?ng Công cụ.
  2. Nh?p chu?t ph?i D?ch v? nhân b?n trang web, b?m M?i, sau đó b?m D?ch v? nhân b?n trang web. Khi b?n nh?n đư?c các B?n có ch?c b?n mu?n cài đ?t m?t d?ch v? sao nhân b?n trang web m?i trên h? ph?c v? này (ServerName) nhanh chóng, nh?p Có.
  3. Khi b?n nh?n đư?c các Đ? t?o ra m?t trang web D?ch v? nhân b?n trên máy đ?a phương, nh?p m?t kh?u cho vi?c trao đ?i tài kho?n d?ch v? (Domain\service tài kho?n)nh?c, g? m?t kh?u cho tài kho?n d?ch v? trao đ?i. Đi?u này t?o ra các SRS. Nó c?ng t?o ra m?t k?t n?i c?u h?nh liên k?t Th?a thu?n.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
   255285Làm th? nào đ? t?o ra m?t d?ch v? nhân b?n trang web b? sung cho m?t trang web h?n h?p
 9. N?u máy tính Exchange 2000 Server này có b?t k? k?t n?i lưu tr? trên nó, nh?ng k?t n?i ph?i đư?c rehomed đ?n m?t máy ch? trư?c khi b?n lo?i b? máy tính Exchange 2000 Server này t? các trang web. N?u máy ch? này ch?u trách nhi?m cho vi?c m? r?ng nhóm phân ph?i, h?y ch?c ch?n r?ng m?t máy ch? m?i đư?c trao trách nhi?m.
 10. Chèn đ?a CD-ROM máy ch? Exchange 2000 trong Exchange 2000 Máy tính, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ Đ?i v?i m?i thành ph?n đ? đư?c cài đ?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235396Làm th? nào đ? xác đ?nh máy tính Exchange Server đ?u tiên trong trang web
152959 Làm th? nào đ? lo?i b? các máy ch? Exchange đ?u tiên trong m?t trang web
284148 Làm th? nào đ? lo?i b? máy tính Exchange Server 5.5 qua t? m?t nhóm qu?n tr? Exchange 2000
282061 Làm th? nào đ? xây d?ng l?i m?t d?ch v? nhân b?n trang web mà không có m?t b?n sao lưu
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? rehome các thư m?c công c?ng trong trao đ?i năm 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
288150Làm th? nào đ? các thư m?c công c?ng rehome trong Exchange 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 307917 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB307917 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307917

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com