OL: Làm th? nào đ? s? d?ng b? d?ng truy v?n cho xem các b? l?c và t?m ki?m nâng cao

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307922 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách c?u h?nh và s? d?ng công c? b? d?ng truy v?n đ? t?o nâng cao hơn xem các b? l?c và tiêu chí t?m ki?m trong Outlook 2002, Outlook 2000 và Outlook 98.

THÔNG TIN THÊM

B? d?ng truy v?n là m?t tính năng có s?n trong Microsoft Outlook 98, Microsoft Outlook 2000 và Outlook 2002. Truy v?n Builder cho phép b?n xác đ?nh thêm tiêu chí ph?c t?p khi b?n t?o m?t b? l?c cho m?t thư m?c xem ho?c làm m?t t?m ki?m nâng cao. B? d?ng truy v?n c?ng cung c?p m?t giao di?n tr?c quan hơn cho ngư?i dùng đ? c?u h?nh b? l?c ho?c t?m ki?m các tiêu chí. Khi nó s? d?ng, b? d?ng truy v?n s? xu?t hi?n như là m?t tab trong các T?m ki?m nâng caoBộ lọc h?p tho?i.

Làm th? nào đ? b?t b? d?ng truy v?n

Đ? b?t b? d?ng truy v?n, thêm các QueryBuilder ch?a khóa đ? đăng k?.

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? thêm các QueryBuilder Key đ? đăng k?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry d?a trên phiên b?n cài đ?t c?a b?n: Outlook 98
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Outlook
  Outlook 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, b?m Key, r?i g? QueryBuilder tên ch? ch?t.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

Làm th? nào đ? s? d?ng b? d?ng truy v?n

M?c đích chính c?a công c? b? d?ng truy v?n là đ? cung c?p các b? l?c ph?c t?p hơn và t?m ki?m các tiêu chí hơn là b?nh thư?ng có th? v?i các tùy ch?n trong các Bộ lọcT?m ki?m nâng cao h?p tho?i. Ví d?, n?u b?n s? d?ng các Nâng cao Tab làm m?t truy v?n có hai m?c mà s? d?ng cùng m?t trư?ng, k?t qu? là m?t HOẶC đi?u ki?n:
Đ?: có string1
Đ?: có string2
Truy v?n này tr? v? b?t k? m?c nào có ch?a string1 ho?c string2 trong đ?n: d?ng c?a thư đi?n t?. M?c dù phương pháp này không ph?i là r?t tr?c quan, b?n có th? làm đi?u này m?t truy v?n và b?ng cách nh?p vào các đi?u ki?n v?i các dây cách nhau b?i kho?ng tr?ng, như đư?c hi?n th?:
Đ?: có string1string2
Trong b? d?ng truy v?n, lo?i truy v?n và có th? đư?c th?c hi?n nhi?u hơn n?a tr?c giác b?ng cách thêm các l?nh v?c cùng nhi?u l?n. B? d?ng truy v?n t? đ?ng t?o ra m?t truy v?n và. B?n có th? d? dàng thay đ?i truy v?n này đ?n m?t truy v?n OR b?ng cách ch?n các giá tr? thích h?p trong các H?p l? nhóm danh sách.

Truy v?n sau đây là m?t ví d? khác c?a m?t truy v?n mà b?n có th? làm ch? v?i b? d?ng truy v?n:
Ch? đ? là không có s?n ph?m nào
Ch? đ? không ch?a giá tr?
Các tiêu chí này s? tr? v? t?t c? các m?c nơi các Ch? đ? trư?ng ch?a d? li?u và Ch? đ? không ch?a chu?i đư?c ch? ra b?i giá tr?.

Làm th? nào đ? t?o đi?u ki?n l?ng nhau

V?i b? d?ng truy v?n, b?n có th? t?o đi?u ki?n l?ng nhau b?ng cách s? d?ng các Di chuy?n lênDi chuy?n nút. Sau khi b?n đ? thêm ba ho?c nhi?u hơn các l?nh v?c vào danh sách tiêu chu?n, b?n có th? s? d?ng các nút đ? di chuy?n các d?ng đư?c ch?n lên ho?c xu?ng đ? t?o ra m?t t?nh tr?ng l?ng nhau. Đi?u ki?n l?ng nhau cho phép nhi?u ph?c t?p l?n hơn và t?t hơn m?c đ? ki?m soát các tiêu chí.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307922 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB307922 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307922

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com