Re?avanje problema sa deljenjem Internet veze u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 308006 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak sadr?i informacije o re?avanju problema sa instalacijom i kori??enjem deljenja Internet veze u operativnom sistemu Windows XP.

DODATNE INFORMACIJE

Kada koristite deljenje veze, jednu Internet vezu mogu deliti dva ili vi?e ra?unara. Pre nego ?to instalirate ili koristite deljenje veze, trebalo bi da se obratite dobavlja?u Internet usluga (ISP) ili da pro?itate njegove smernice uslova kori??enja da biste utvrdili da li vam je dozvoljeno da delite vezu.

Konfiguracija doma?ina

Da biste instalirali deljenje veze, mo?ete koristiti program ?Network Setup Wizard? (?arobnjak za instalaciju mre?e) ili ru?no konfigurisati deljenu vezu.

Da biste pokrenuli program ?Network Setup Wizard? (?arobnjak za instalaciju mre?e), sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku All Programs (Svi programi), postavite pokaziva? na stavku Accessories (Pribor), postavite pokaziva? na stavku Communications (Komunikacije) i zatim izaberite stavku Network Setup Wizard (?arobnjak za instalaciju mre?e).
 2. Kliknite vi?e puta na dugme Next (Dalje) sve dok ne vidite dijalog Select a connection method (Izaberite metod povezivanja).
 3. Izaberite opciju This computer connects directly to the Internet (Ovaj ra?unar se direktno povezuje sa Internetom) i zatim dovr?ite rad sa ?arobnjakom da biste uspe?no instalirali deljenje veze.
Za dodatne informacije o ru?nom konfigurisanju deljenja veze kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306126 Kako da konfiguri?ete deljenje Internet veze u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Kori??enje programa ?Network Setup Wizard? (?arobnjak za instalaciju mre?e) za konfigurisanje deljenja Internet veze ima slede?e prednosti:
 • Automatski poku?ava da prona?e vezu sa Internetom.
 • Mo?e da konfiguri?e funkciju ?Internet Connection Firewall (ICF)? (Za?titni zid Internet veze).
 • Mo?e da premosti vi?e mre?nih adaptera koji su povezani sa ku?nom mre?om.
 • Evidentira informacije o konfigurisanju koje je izvr?io ?arobnjak u datoteku %SystemRoot%\Nsw.log.
Ako instalacija deljenja veze nije uspe?na, proverite slede?e:
 • Proverite da li Internet veza funkcioni?e na doma?inu deljenja veze pre nego ?to po?nete da delite vezu.
 • Uverite se da je interfejs koji treba da se deli kompatibilan sa deljenjem Internet veze. Jednosmerne veze, kao ?to je satelitska veza koja koristi satelitski interfejs za preuzimanje podataka i pozivnu vezu za otpremanje podataka, nisu kompatibilne sa deljenjem veze u operativnom sistemu Windows XP.
 • Uverite da ste izabrali ispravni interfejs kao deljenu vezu. Deljeni interfejs mora biti onaj koji se povezuje sa Internetom.
 • Ako poku?avate da ru?no konfiguri?ete deljenje veze, uverite se da adapter za ku?nu mre?u nema omogu?enu funkciju ICF. Ako je funkcija ICF omogu?ena, morate je onemogu?iti da biste mogli da konfiguri?ete deljenje veze na spoljnoj vezi ili morate koristiti program ?Network Setup Wizard? (?arobnjak za instalaciju mre?e) da omogu?ite deljenje Internet veze. ?arobnjak onemogu?ava funkciju ICF na interfejsima ku?nih mre?a.
 • Proverite IP adresu na deljenoj vezi da biste potvrdili da je IP adresa dobijena od dobavlja?a Internet usluga.
 • Proverite IP adresu na unutra?njem adapteru da biste potvrdili da joj je dodeljena vrednost 192.168.0.1. Ako nije, onemogu?ite deljenje veze na deljenoj vezi, uverite se da je unutra?nji adapter konfigurisan da automatski pribavi IP adresu i zatim omogu?ite deljenje Internet veze na deljenom adapteru.
 • Proverite da li u sistemskoj evidenciji i datoteci Nsw.log postoje stavke o gre?kama koje su povezane sa konfiguracijom deljenja Internet veze. Da biste prikazali sadr?aj datoteke Nsw.log, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte nsw.log i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
Kada je problem instalacije re?en i deljenje veze omogu?eno, proverite da li je Internet veza i dalje funkcionalna na doma?inu deljenja Internet veze pre nego ?to testirate klijente funkcije ICS.

Napomena: Instalirajte deljenje veze samo na ra?unarima koje koristite za povezivanje sa Internetom. Taj ra?unar se naziva ?doma?in?. Drugi ra?unari u lokalnoj mre?i (LAN) koji koriste doma?ina da bi se povezali sa Internetom nazivaju se ?klijenti?. Ako konfiguri?ete deljenje veze na vi?e ra?unara u mre?i, mo?ete dobiti poruke o gre?ci koje ukazuju da ra?unari imaju duplirane IP adrese.

Konfiguracija i povezivanje klijenta

Kada proverite vezu na doma?inu i proverite da mo?e da ispravno pregleda u programu Microsoft Internet Explorer, re?ite problem konfiguracije i povezivanja na klijentima. Sledite ove korake:
 1. Otvorite program Internet Explorer da biste testirali otvaranje Web stranice. Ako se program Internet Explorer ne otvori uspe?no, nastavite sa slede?im koracima. Uverite se da testirate Internet Explorer posle svakog koraka da biste utvrdili da li je problem re?en.
 2. Proverite IP adresu koja je dodeljena klijentu tako ?to ?ete u fascikli ?Network Connections? (Mre?ne veze) dvaput kliknuti na adapter koji je povezan sa ku?nom mre?om. Ovo ?e otvoriti interfejs statusa. Na kartici Support (Podr?ka) uverite se da je dodeljena IP adresa u opsegu 192.168.0.x (gde je x broj izme?u 2 i 254). Ako nije, re?ite problem fizi?ke veze izme?u doma?ina i klijenta i proverite da li je klijent konfigurisan da primi adresu putem Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Da biste proverili DHCP postavke, sledite ove korake:
  1. Otvorite svojstva adaptera na klijentu.
  2. Izaberite stavku Internet Protocol (TCP/IP) (Internet protokol (TCP/IP)) sa liste klijenata i protokola i zatim kliknite na dugme Properties (Svojstva).
  3. U dijalogu TCP/IP Properties (TCP/IP svojstva) na kartici General (Op?ti podaci) proverite da li su potvr?eni izbori u poljima za potvrdu Obtain an IP address automatically (Automatski pribavi IP adresu) i Obtain DNS server address automatically (Automatski pribavi adresu DNS servera).
  4. Ako i posle provere ovih postavki nemate dodeljenu va?e?u IP adresu, poku?ajte da ru?no postavite TCP/IP svojstva. Postavite IP adresu za neiskori??enu IP adresu, 192.168.0.x, gde je x broj izme?u 2 i 254 koji nije ve? upotrebljen u ku?noj mre?i. Postavite podmre?nu masku na 255.255.255.0, podrazumevani mre?ni prolaz na 192.168.0.1 i ?eljene i alternativne postavke DNS servera na 192.168.0.1.
 3. Proverite odziv adrese 192.168.0.1 doma?ina deljenja veze da biste testirali vezu sa doma?inom. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte komandu cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
  2. Otkucajte slede?u komandu da biste proverili odziv doma?ina:
   ping 192.168.0.1
   Vide?ete seriju odgovora, kao ?to je slede?a, koja ukazuje da veza sa doma?inom funkcioni?e:
     Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Ako ovo nije uspe?no, mo?da postoji problem sa vezom ili mo?da imate problem sa TCP/IP protokolom na klijentu. Da biste re?ili ovaj problem, proverite odziv IP adrese na klijentu. Ako je ovo uspe?no, ali ping adrese doma?ina nije bio uspe?an, verovatno postoji problem sa fizi?kom vezom izme?u dva ra?unara.
 4. Koristite Internet Explorer da biste otvorili Web stranicu pomo?u IP adrese. Pomo?u ping komande sa doma?ina deljenja veze mo?ete pribaviti IP adresu Web lokacije na Internetu. Proverite da li je doma?in primio ispravan odgovor od Web servera, zato ?to neki serveri na odgovaraju na ping zahteve.

  Ako ne mo?ete da otvarate stranice u programu Internet Explorer pomo?u IP adrese, ali prethodni koraci su bili uspe?ni, poku?ajte da otvorite lokalnu .html datoteku. Ako mo?ete, verovatno postoji problem sa vezom ili Winsock problem na klijentu. Re?ite problem ovakvog pona?anja kao da deljenje veze nije bilo u konfiguraciji. Za dodatne informacije o prikazu sadr?aja sistemske evidencije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  308427 Kako da prika?ete i upravljate evidencijama doga?aja u programu ?Event Viewer? (Prikaziva? doga?aja) u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 5. Ako mo?ete da otvorite Web lokaciju pomo?u IP adrese, poku?ajte da otvarate stranice koriste?i potpuno ime domena (FQDN), kao ?to je http://www.microsoft.com. Neuspeh u ovoj fazi ukazuje na to da postoji problem sa razre?avanjem imena. Proverite da li je klijent konfigurisan da koristi vrednost 192.168.0.1 kao svoj DNS server. Ovo mo?ete proveriti tako ?to ?ete u statusu adaptera na kartici Support (Podr?ka) kliknuti na dugme Details (Detalji). Ako vrednost 192.168.0.1 nije prikazana kao DNS server, sledite ove korake:
  1. Otvorite svojstva adaptera na klijentu.
  2. Izaberite stavku Internet Protocol (TCP/IP) (Internet protokol (TCP/IP)) sa liste klijenata i protokola i zatim kliknite na dugme Properties (Svojstva).
  3. Proverite u dijalogu TCP/IP Properties (TCP/IP svojstva) na kartici General (Op?ti podaci) da li je potvr?en izbor u polju za potvrdu Obtain DNS server address automatically (Automatski pribavi adresu DNS servera).
  Kada ovo proverite, proverite da li je sada vrednost 192.168.0.1 prikazana kao adresa DNS SERVERA za klijenta i zatim ponovo testirajte vezu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308006 - Poslednji pregled: 10. avgust 2006. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbfirewall kbtshoot kbenv kbinfo kbnetwork KB308006

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com