Article ID: 308007 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מסביר כיצד לפתור בעיות שייתכן שתיתקל בהן בעת השימוש ב-Microsoft Windows XP Home Networking. למד כיצד להשתמש בתכונת הרחקת האתרים:
 • כיצד להשתמש ב-Home and Small Office Networking Troubleshooter.
 • כיצד לברר איך בנויה הרשת (טופולוגיה)
 • כיצד לפתור בעיות קישוריות בסיסיות או בעיות בשיתוף קבצים ומדפסות.

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות ברשת ביתית המבוססת על Microsoft Windows XP. כדי לפתור בעיה ברשת ביתית, השתמש תחילה בכלי Windows XP Home and Small Office Networking Troubleshooter, העומד לרשותך במרכז העזרה והתמיכה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על עזרה ותמיכה.
 2. תחת הכותרת בחר נושא עזרה, לחץ על עבודה ברשת ובאינטרנט.
 3. תחת הכותרת עבודה ברשת ובאינטרנט, לחץ על תיקון בעיות בעבודה ברשת או באינטרנט ולאחר מכן לחץ על Home and Small Office Networking Troubleshooter.
השב על השאלות שיציג לפניך פותר הבעיות שכן השאלות הללו יוכלו להנחות אותך לעבר פתרון. אם פותר הבעיות לא הצליח לפתור את הבעיה, פעל לפי ההוראות הכלולות במאמר זה.מידע נוסף

בירור מבנה הרשת

לפני שתפתור בעיות רשת ביתית, קבע תחילה את הטופולוגיה של הרשת. הטופולוגיה היא למעשה מבנה הרשת. ברשתות ביתיות יש מספר טופולוגיות נפוצות:
 • המחשבים מחוברים לרכזת ואין חיבור לאינטרנט. בתצורה כזאת, המחשבים בדרך כלל מקבלים כתובות IP בטווח של ?169.254.x.y??, כאשר x ו-y הם מספרים בין 1 ל-254.
 • המחשבים מחוברים לרכזת. מחשב אחד מחובר לאינטרנט. החיבור לאינטרנט משותף למחשבי הרשת; השיתוף מתבצע באמצעות 'שיתוף חיבור לאינטרנט'. החיבור יכול להתבצע באמצעות חייגן או בפס רחב (בדרך כלל xDSL או מודם כבלים). בתצורה כזאת, המחשב שבו מותקן החיבור לאינטרנט בדרך כלל מקצה כתובות IP למחשבים האחרים ברשת הביתית. המחשב שבו מותקן החיבור יקצה את כתובת ה-IP 192.168.0.1 למתאם המחובר לרשת הביתית. שאר המחשבים ברשת יקבלו כתובות בטווח של ?192.168.0.x?, כאשר x הם מספרים בין 2 ל-254.
 • מחשבים אלה יחוברו להתקן חומרה לתרגום כתובות רשת (NAT) שיספק להם חיבור לאינטרנט. בתצורה זו המחשבים בדרך כלל יקבלו את כתובת ה-IP שלהם מהתקן ה-NAT. בדרך כלל, התקן ה-NAT משתמש בכתובת 192.168.0.1 ומקצה לשאר המחשבים כתובות בטווח של ?192.168.0.x?, כאשר x הוא מספר בין 2 ל-254.
 • המחשבים מתחברים לרכזת והרכזת מחוברת לאינטרנט בחיבור פס-רחב. תצורה זו מכונה גם 'רשת ללא קצה'. בתצורה כזאת, לכל מחשב ברשת הביתית יש כתובת IP שניתנת לו על ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP). הכתובות הללו תלויות בספק השירותים.
 • המחשבים מחוברים לרכזת ולכל מחשב יש חיבור נפרד לאינטרנט - בחייגן או בפס-רחב. בתצורה כזאת, בדרך כלל המחשבים משתמשים בכתובות IP המוקצות להם באופן אוטומטי עבור מתאמי הרשת הביתית. בדרך כלל, מתאמי הרשת מקבלים כתובות IP בטווח של ?169.254.x.y?. המחשבים משתמשים בכתובות שמספק ה-ISP כדי להתחבר לאינטרנט.
כדי לפתור בעיות בתצורות אלה, יש לבצע שני שלבים מרכזיים:

פתרון בעיות קישוריות בסיסיות

 1. ודא שהחיבור הפיזי בין המחשבים תקין. במחשב שולחני, יש בחלק האחורי של כל מתאם רשת נוריות. הנוריות הללו מציינות חיבור תקין. אם אתה משתמש ברכזת או במתג לחיבור המחשבים, ודא שהרכזת או המתג מופעלים וכי הנוריות דולקות עבור כל חיבורי הלקוח. דבר זה מצביע על קישור תקין.
 2. ודא ש-TCP/IP מותקן בכל המחשבים. פריט זה חשוב במיוחד במחשבים עם מערכת הפעלה Microsoft Windows 95. כברירת מחדל, TCP/IP אינו מותקן במחשבי Microsoft Windows 95. אם ברשת שלך מופעלים מחשבים עם מערכות הפעלה Windows 95?, Microsoft Windows 98 או Microsoft Windows Millennium Edition, חפש את TCP/IP בעזרת הכלי 'רשת' בלוח הבקרה. אם רכיב זה לא הותקן, עליך להתקין אותו כדי לתקשר ברשת עם מחשבים עם מערכת הפעלה Microsoft Windows XP. ב-Microsoft Windows XP, הרכיב TCP/IP מותקן תמיד.
 3. רשום לעצמך את נתוני תצורת הרשת לפחות בשניים מהמחשבים ברשת באמצעות מצב המתאם. על הפרטים הללו לכלול את כתובות ה-IP. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על חיבורי רשת ואינטרנט ולאחר מכן לחץ על חיבורי רשת.
  2. אתר את הסמל המייצג את חיבורו של המחשב הנוכחי לרשת הביתית ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני. כעת לחץ על מצב.
  3. לחץ על הכרטיסייה תמיכה ורשום לעצמך את כתובת ה-IP.
  אם כתובות ה-IP אינן תואמות את הטופולוגיה המתוארת בסעיף 'בירור מבנה הרשת' במאמר זה, ייתכן שהמחשב המקצה את הכתובות אינו זמין. סביר להניח שזה המצב אם כתובות 169.254?.x.y? נמצאות בתצורה שבה טווח הכתובות אמור להיות שונה.

  שים לב הכתובות במתאם הרשת הביתית עבור כל מחשב חייבות להיות באותו טווח. אם מחשב אחד מקבל כתובת בטווח 192.168.0?.x? ומחשב אחר מקבל כתובת בטווח 169.254?.x.y?, ברר איזו מהכתובות נכונה לפי טופולוגיית הרשת. פתור את הבעיה במחשב שכתובתו אינה נכונה.

  שים לב עבור מחשבים מבוססי Windows 95 ברשת המשתמשת בכתובת 169.254.x.y, עליך לקבוע את תצורת כתובות ה-IP באופן ידני. לקבלת הנחיות כיצד לעשות זאת, עיין בעזרה המקוונת של Windows 95.
 4. ודא שהרכיבים Internet Connection Firewall (ICF) או חומת האש של Windows (WF) אינם מופעלים במתאמים המשמשים אותך לחיבור המחשבים לרשת הביתית. אם תכונות אלה מופעלות במתאמים, לא תוכל להתחבר למשאבים המשותפים בשאר המחשבים ברשת.

  רשתות ללא קצה הן מקרה מיוחד. אפשר להשתמש ב-ICF ברשתות ללא קצה. ואולם תצטרך לבצע פעולות נוספות כדי לאפשר קישוריות ברשת הביתית.
 5. השתמש בפקודה איתות Ping כדי לבדוק את הקישוריות בין שני מחשבים ברשת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. באחד מהמחשבים, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בשורת הפקודה, הקלד ping x.x.x.x (כאשר x.x.x.x הוא כתובת ה-IP של המחשב השני) ולאחר מכן הקש ENTER. אתה עשוי לקבל מספר תגובות מהמחשב השני. לדוגמה, ייתכן שתקבל את התשובה הבאה:
   Reply from x.x.x.x: bytes=32 time<1ms TTL=128
   אם לא קיבלת את התגובות הללו או אם קיבלת את ההודעה 'הזמן שהוקצב לבקשה חלף', ייתכן שהבעיה נעוצה במחשב המקומי. בצע את השלב הבא כדי לבדוק את המחשב המקומי. אם הפקודה איתות Ping הצליחה, המחשבים יכולים להתחבר כהלכה ובאפשרותך לדלג לשלב הבא.
  3. בדיקת המחשב המקומי. לשם, כך הקלד בשורת הפקודה ping x.x.x.x (כאשר x.x.x.x הוא כתובת ה-IP של המחשב המקומי) ולאחר מכן הקש ENTER. אם קיבלת תגובות, מתאם הרשת הותקן כיאות ויש להניח שמחסנית פרוטוקול TCP/IP פועלת כשורה. אם לא, פתור את הבעיה במתאם הרשת. ייתכן שהמתאם לא הותקן כהלכה, או שמחסנית פרוטוקול TCP/IP ניזוקה.

   לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות בהתקנים בעזרת מנהל ההתקנים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   283658 כיצד לנהל התקנים במערכת Windows XP
   לקבלת מידע נוסף על איפוס מחסנית פרוטוקול האינטרנט (TCP/IP), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   299357 כיצד לאפס את פרוטוקול האינטרנט (TCP/IP) במערכת ההפעלה Windows XP?
  4. לאחר שהצלחת לקבל מהמחשב השני תגובה ל-ping באמצעות כתובת ה-IP שלו, שלח לו ping לפי שם המחשב. כדי לברר את שם המחשב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי בשולחן העבודה, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה שם מחשב. כדי לשלוח למחשב ping לפי שם מחשב, הקלד ping computername (כאשר computername הוא שם המחשב המרוחק) ולאחר מכן הקש ENTER. אם קיבלת תגובות, סימן שיש קישוריות וזיהוי שמות בין המחשבים.
לאחר שווידאת שיש בין המחשבים קישוריות וזיהוי שמות, תוכל לפתור את בעיית הקישוריות לצורך שיתוף קבצים ומדפסות.

פתרון בעיות בשיתוף קבצים ומדפסות

באמצעות רשת ביתית, באפשרותך לשתף קבצים ומדפסות בין מחשבים. כדי לבדוק את רכיבי שיתוף הקבצים ושיתוף המדפסות, פעל באופן הבא:
 1. הפעל את אשף התקנת הרשת בכל אחד מהמחשבים ברשת כדי להגדיר את תצורת השיתוף של קבצים ומדפסות.

  לקבלת פרטים נוספים על אשף התקנת הרשת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  308522 תיאור של אשף התקנת הרשת במערכת Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 2. ודא ששיתוף הקבצים הוגדר כהלכה במחשב.

  לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות של שיתוף קבצים ובדיקת נכונות התצורה במחשב, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  304040 קביעת הגדרות לשיתוף קבצים במערכת Windows XP?
  במאמר מס' 304040, עין במיוחד בסעיף 'פתרון בעיות של שיתוף קבצים ב-Windows XP'.

  שים לב כל גישת רשת למחשב מבוסס Windows XP Home Edition בקבוצת עבודה או למחשב מבוסס Windows XP Professional בקבוצת עבודה, משתמשת בחשבון Guest. לפני שתמשיך, ודא שהחשבון Guest הוגדר כך שיאפשר גישה דרך הרשת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
   net user guest
  3. אם החשבון פעיל, מופיעה שורה בפלט הפקודה כלהלן:
   Account active               Yes
  4. אם החשבון אינו פעיל, השתמש בפקודה הבאה כדי להעניק לחשבון Guest גישת רשת:
   net user guest /active:yes
  5. הטקסט הבא מוחזר לאחר הפקודה:
   The command completed successfully.
  אם קיבלת תגובה אחרת, ודא שאתה מחובר למערכת עם הרשאות ניהול, וודא שהקלדת את הפקודה ללא שגיאות בטרם תנסה שוב.
 3. לאחר שווידאת את פרטי התצורה, אתר את שם המחשב של כל אחד מהמחשבים ברשת וודא שהתיקיה משותפת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בכרטיסיה 'שם מחשב', שים לב לשם המחשב בשורה "שם מחשב מלא".
  3. כדי לדעת אם התיקיה משותפת, לחץ על התחל , לחץ על הפעלה, הקלדfsmgmt.msc ולאחר מכן לחץ על אישור .
  4. בחלונית השמאלית, לחץ על מיקומים משותפים.

   בחלונית הימנית מוצגת רשימת התיקיות המשותפות. רשום לעצמך שם שיתופי אחד לכל מחשב.
 4. בדוק את החיבור בין מחשב למחשב. לחץ על התחל , לחץ על הפעלהכדי לשלוח למחשב ping לפי שם מחשב, הקלד ping computername (כאשר computername הוא שם המחשב המרוחק) ולאחר מכן הקש ENTER. החלון שייפתח על המסך יכיל סמל לכל אחת מהתיקיות המשותפות במחשב השני. פתח אחת מהתיקיות המשותפות כדי לוודא שהחיבור פועל כהלכה. אם אינך מצליח לפתוח תיקיה משותפת, בדוק את שני המחשבים האלה בכיוון ההפוך, או בצע בדיקה בין שני מחשבים אחרים כדי לוודא שהבעיה אינה קשורה במחשב מסוים ברשת.
 5. אם עדיין אינך מצליח להתחבר למחשב השני, בדוק שוב, אך הפעם הצב ב-computername את שם המחשב המקומי. כך תוכל לבדוק את החיבור באופן מקומי. החלון שייפתח על המסך יכיל סמל לכל אחת מהתיקיות המשותפות במחשב. נסה לפתוח אחת מהתיקיות המשותפות כדי לוודא שיש לך גישה.

  אם החלון המכיל את התיקיות המשותפות אינו מופיע, או אם מוצגת הודעת שגיאה, חפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base אחר מידע נוסף לגבי הודעת השגיאה הספציפית שהתקבלה. כדי לחפש במאגר הידע של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft ולאחר מכן לחץ על תמיכה:
  http://www.mysite.co.il/buy
 6. אם לא קיבלת הודעות שגיאה, או אם לא מצאת את המידע הרלוונטי ב-Microsoft Knowledge Base, חפש בקובץ היומן של אשף התקנת הרשת ונסה לאתר בשלבים השונים שגיאות שאין אחריהן פעולות שהושלמו בהצלחה. כדי לפתוח את קובץ היומן, לחץ על התחל, לחץ עלהפעלה, הקלד %SystemRoot%\nsw.log והקש ENTER. אם גילית שגיאות ביומן, חפש ב-Microsoft Knowledge Base כדי לאתר מידע נוסף כיצד לקבוע ידנית את תצורת המחשב לפי ההגדרות הנכונות.
 7. אם הקובץ Nsw.log אינו מכיל מידע שיכול לסייע בפתרון הבעיה, חפש שגיאות ביומן המערכת ובדוק אותן.
לקבלת מידע נוסף אופן השימוש במציג האירועים כדי לבדוק ערכים ביומן המערכת, לחץ על מספר המאמר כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308427 כיצד להציג יומני אירועים ולנהל אותם במציג האירועים של Windows XP?

מאפיינים

Article ID: 308007 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbtshoot kbfirewall kbenv kbnetwork kbpubtypekc KB308007

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com