ID c?a bi: 308028 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Bai vit nay cha lin kt ti ni dung m ta cach khc phuc cac s c ph bin nht v may in. Hay xem cac lin kt nay co giai quyt cac s c v may in cua ban khng.

Bai vit nay cung lit k cac tai nguyn h thng va tai nguyn trc tuyn ma ban co th s dung giai quyt s c in. Vi du, bai vit nay m ta cach s dung Trinh khc phuc s c In, tai nguyn nay c bao gm trong Windows XP va cung cp tr giup co hng dn giup ban chn oan va giai quyt s c may in cua minh.

Cach khc phuc cac s c ph bin nht v may in

giai quyt cac s c ph bin nht v may in trong Windows XP, hay truy cp cac Web site sau cua Microsoft:
Cach tai xung va cai t trinh iu khin may in mi nht t Web site nha san xut may in cua ban
http://support.microsoft.com/gp/pc_print_introduction

Thng tin v ni mua va cach i hp mc may in
http://support.microsoft.com/gp/pc_print_cartridge

Cach huy lnh in hoc xoa lnh in bi ket trong hang i in trong Windows XP
http://support.microsoft.com/gp/pc_print_introductiontocanc

giai quyt hu ht cac s c v may tin, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
Tr? gip v h? tr? in trong Windows XP
http://support.microsoft.com/gp/printxp

H tr may in trong Trung tm Tr giup va H tr Windows XP

Tim tr giup v may in trong Windows XP

Trung tm Tr giup va H tr Windows XP cha nhiu chu tr giup giup ban giai quyt cac s c v may in.

tim tr giup v may in trong Windows XP, hay lam nh sau:
 1. Bm vao Bt u, ri bm vao May in va Fax.
 2. Trn menu Tr giup, bm vao Trung tm Tr giup va H tr.
 3. Trong Trung tm Tr giup va H tr, bm vao Khc phuc s c in.

  Ban cung co th nhp cum t tim kim vao trng Tim kim trong Trung tm Tr giup va H tr, ri nhn ENTER.
 4. Chon mt chu giai quyt s c may in cua ban.

Cach s dung Trinh khc phuc s c In

Trinh khc phuc s c In c bao gm trong Windows XP va co hng dn tng bc v khc phuc s c in sau y trong Windows XP:
 • B?n khng th? ci ?t my in cuc b.
 • Cht lng anh in ra kem.
 • Tai liu cua ban khng in ra.
 • Mt s tinh nng cua may in khng hoat ng.
 • Vn ban hoc hinh anh c in khng hoan chinh.
 • Phng ch bi mt hoc trng khng ging nh trn man hinh.
 • In chm mt cach bt thng.
 • Ban khng th in t chng trinh chay MS-DOS hoc t du nhc lnh MS-DOS.
 • Ban nhn c thng bao li sau y:
  Trinh iu khin may in khng tng thich vi chinh sach c kich hoat trn may tinh, trinh iu khin nay chn trinh iu khin ch nhn cua Windows NT 4.0 hoc Windows 2000.

Cach khi ng Trinh khc phuc s c In

Nu ban a quen vi Trung tm Tr giup va H tr Windows XP, hay bm vao y t ng khi ng Trinh khc phuc s c In.

Nu ban cha quen vi Trung tm Tr giup va H tr Windows XP hoc nu lin kt khng hoat ng, chung ti khuyn ban nn lam theo cac bc nay khi ng Trinh khc phuc s c In:
 1. Bm vao Bt u, ri bm vao May in va Fax.
 2. Trn menu Tr giup, bm vao Trung tm Tr giup va H tr.
 3. Trong Trung tm Tr giup va H tr, bm vao Khc phuc s c in.
 4. Trong ngn bn phai, bm vao Trinh khc phuc s c In.

Cach s dung Trinh khc phuc s c In

 1. Bm vao tuy chon m ta s c ang xay ra, ri bm vao Tip theo.
 2. Lp lai bc 1 cho n khi s c cua ban c giai quyt hoc ban a thc hin bc khc phuc s c cui cung. Xin lu y rng ban co th bm vao Quay lai bt ky luc nao lp lai bc cui cung hoc bm vao Bt u Lai khi ng lai Trinh khc phuc s c In.

H tr trc tuyn v may in

Ban co th giai quyt c hu ht cac s c v may in trong Windows XP bng cach truy cp Web site sau cua Microsoft:
Tr? gip v h? tr? in trong Windows XP
http://support.microsoft.com/gp/printxp
Cac bai vit sau y trong C s Kin thc Microsoft giai quyt cac s c ph bin v may in.
302903 Thut si in anh khng in cac tp .ico, .emf hoc .wmf
282833 Thng bo l?i xu?t hi?n sau khi in sang may in qua mang
282120 May in Epson co th khng in c khi tuy chon "Xem trc Ban in" c bt
282897 Mau ban in co th khng khp vi mau trn man hinh
810894 Thng bao li: ng dung h thng con b m gp s c va cn ong lai
314085 Khc phuc s c nng cao khi ban khng th in trong Windows XP
314073 Khc phuc s c nng cao danh cho cac s c in qua mang trong Windows XP
315325 B?n khng th? in ti li?u sau khi nng c?p ln Windows XP

Cac d?ch v? h? tr?

Nu ban khng th giai quyt s c bng cach s dung cac tai nguyn cua Windows XP hoc cac tai nguyn trc tuyn c lit k trong bai vit nay, ban co th s dung Web site Dich vu H tr Khach hang cua Microsot tim giai phap cho s c cua minh. Mt s dich vu ma Web site Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft cung cp bao gm: Nu cac tai nguyn c lit k y khng giup ban giai quyt c s c hoc nu ban gp phai cac hin tng khac vi nhng hin tng ma bai vit nay m ta, hay tim kim trong C s Kin thc Microsoft bit thm thng tin. tim kim trong C s Kin thc Microsoft, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com
Tip theo, nh?p ni dung thng bo l?i m b?n nh?n ?c ho?c m t? s? c? vao tr?ng tim kim.

Chu y Nu s c khng c giai quyt thi tht ang tic, ni dung nay khng th giup gi thm cho ban. Vi vy, ban co th nh ngi nao o tr giup hoc ban cung co th truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=vi-vn#tab1


bit cac bc khc phuc s c va giai phap khc phuc t ng cho cac s c ph bin v may in trong Windows, hay xem trang web sau y cua Microsoft:


Trinh khc phuc s c: Cac s c may in trong Windows

Thu?c tnh

ID c?a bi: 308028 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbresolve kbenv kbinfo kbprint kbtshoot KB308028

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com