Article ID: 308029 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד ניתן לפתור קשיים שעלולים להתעורר בעת ניסיון לכבות את Windows XP. מאמר זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם פתרון בעיות ברמה מתקדמת, מומלץ לבקש עזרה ממישהו או לפנות למרכז התמיכה. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה למחלקת התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
הערהלפני שתתחיל, ודא שערכת ה- Service Pack והעדכונים האחרונים מותקנים במחשב שלך. לקבלת מידע נוסף על הדרך להשגת ערכת ה- Service Pack והעדכונים האחרונים של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה- service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

מידע נוסף

הודעת שגיאה מופיעה בעת כיבוי או הפעלה מחדש של המחשב

כדי לפתור את הבעיה, היעזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: הגדרת Windows שלא לטעון את הקובץ או השירות המוזכרים בהודעת השגיאה

אם הודעת השגיאה מתייחסת לקובץ או לשירות, ייתכן שהקובץ או השירות מופיעים באחת הכרטיסיות של תוכנית השירות להגדרת תצורת המערכת (Msconfig.exe). אם הקובץ או השירות מופיע, בצע את הנוהל, המתואר במאמר השני המוזכר בסעיף זה, כדי להשבית אותו. אם הקובץ או השירות לא מופיע, המשך לפעולה הבאה לפתרון הבעיה במאמר.

לקבלת מידע נוסף על השבתת קובץ או שירות באמצעות תוכנית השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310353 כיצד לבצע אתחול נקי במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף על אופן השבתת שירותים באמצעות 'ניהול מחשב', לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
310602 כיצד להפוך שירות או התקן שמונע את הפעלת Windows ללא זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
פנה ליצרן השירות הפגום כדי לקבל פרטים נוספים.

שים לב לקבלת פרטים נוספים על הקובץ או השירות הגורם לבעיה, פנה למומחה מטעם שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft לקבלת סיוע נוסף. לקבלת פרטים על אופן הפנייה למומחה בשירותי התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=he
אם יצרן הציוד המקורי (OEM) של המחשב שברשותך התקין את Windows XP, פנה אליו לסיוע בבעיה זו.

שיטה 2: בדוק אם בוצעה לאחרונה הסרה של תוכנית כלשהי מהמחשב

אם הסרת לאחרונה תוכנית כלשהי או רכיב של Windows מהמחשב על-ידי מחיקה ידנית, מידע הקשור לפריט זה והנמצא עדיין במחשב עלול לגרום לבעיה. התקן מחדש את התוכנית או הרכיב ולאחר מכן השתמש בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' או בצע את הוראות היצרן כדי להסירו.

כדי להסיר תוכנית מהמחשב:
  1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.
  2. ברשימת התוכניות, לחץ על התוכנית שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על שנה/הסר.
  3. לחץ על כן כאשר תתבקש לאשר שברצונך להסיר את התוכנית.
אם התוכנית אינה מופיעה בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות', פנה ליצרן כדי לקבל הוראות להסרתה.

המחשב מפסיק להגיב כאשר מנסים לכבות אותו או להפעיל אותו מחדש

כדי לפתור את הבעיה, השתמש באחת מהשיטות המתוארות בסעיפים הבאים.

שיטה 1: ניסיון לכבות את המחשב או להפעיל אותו מחדש ממצב בטוח

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות ב-Windows XP באמצעות 'מצב בטוח', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315222 תיאור האפשרויות במסגרת אתחול במצב בטוח ב-Windows XP
310602 כיצד להפוך שירות או התקן שמונע את הפעלת Windows ללא זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
שים לב אם באפשרותך לכבות את המחשב או להפעיל אותו מחדש ממצב בטוח, המשך לסעיף הבא כדי לפתור בעיות אפשריות במנהלי התקנים.

שיטה 2: שימוש במנהל ההתקנים כדי לקבוע אם הבעיה קשורה למנהל התקן

באפשרותך להשתמש במנהל ההתקנים כדי לבחון ולשנות התקנים שתצורתם מוגדרת על-ידי תוכנה. שים לב כי אם התקן החומרה משתמש בפיני מגשר או במתגי dip, עליך להגדיר את תצורת ההתקן באופן ידני.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310126 פתרון בעיות של התנגשויות התקנים באמצעות מנהל ההתקנים
314464 כיצד לפתור בעיות בהתקנים לא ידועים המופיעים ברשימה שבמנהל ההתקנים של Windows XP

שיטה 3: נסה לשחזר את הפעולה של Windows XP באמצעות הכלי 'שחזור מערכת'

באפשרותך להשתמש בכלי 'שחזור מערכת' כדי להחזיר את המחשב למצב עבודה מתקדם. כלי זה 'מצלם תמונה' של קובצי מערכת חיוניים ושל קובצי תוכניות מסוימים ושומר מידע זה כנקודות שחזור. באפשרותך להשתמש בנקודות שחזור אלה להחזרת Windows XP למצב קודם.

לקבלת מידע נוסף על השימוש בכלי 'שחזור המערכת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306084 כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם
לקבלת פרטים נוספים על כלי שחזור המערכת System Restore, לחץ על עזרה ותמיכה בתפריט התחל. בתיבה חיפוש, הקלד שחזור מערכת ולאחר מכן הקש ENTER.

שיטה 4: נסה לשחזר את הפעולה של Windows XP באמצעות הפונקציונליות 'התצורה האחרונה הידועה כתקינה'

אם Windows אינו מופעל, הפעל מחדש את Windows באמצעות הפונקציונליות 'התצורה האחרונה הידועה כתקינה':
  1. הפעל את המחשב וכאשר Windows מתחיל לפעול הקש על F8 כדי לגרום לתפריט אפשרויות מתקדמות של Windows להופיע.
  2. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור את Last Known Good Configuration (ההגדרות האחרונות שפעלו) ולאחר מכן הקש על ENTER.
  3. אם מופיע תפריט אתחול, השתמש במקשי החיצים כדי לבחור באפשרות Microsoft Windows XP ולאחר מכן הקש על ENTER.

    Windows XP מפעיל את המחשב באמצעות המידע ברישום שנשמר בכיבוי האחרון.

שיטה 5: נסה לתקן את ההתקנה של Windows XP על-ידי ביצוע שדרוג במקום

באפשרותך לתקן התקנה פגומה של Windows אם תפעיל את תוכנית ההתקנה של Windows מתוך תקליטור Windows XP.

לקבלת מידע נוסף על אופן ביצוע שדרוג במקום של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315341 כיצד לבצע שדרוג במקום (התקנה מחדש) של Windows XP

שיטה 6: בדיקה שהגדרות ה-CMOS/BIOS הן נכונות

אזהרה נוהל זה עשוי להיות כרוך בשינוי ההגדרות של complementary metal oxide semiconductor? (CMOS) וההגדרות של basic input/output system? (BIOS). שינויים לא נכונים במערכת ה-BIOS של המחשב עלולים לגרום לבעיות רציניות. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח כי תוכל לפתור בעיות הנובעות משינויים במערכת ה-BIOS. השינויים בהגדרות ה-CMOS נעשים באחריותך שלך.

הגדרות לא נכונות של ה-CMOS וה-BIOS עלולות לגרום לבעיות בהפעלה ובכיבוי. אין באפשרות Microsoft לספק הוראות ספציפיות לשינוי הגדרות ה-CMOS וה-BIOS, כיוון שהגדרות אלה הן ספציפיות למחשב שברשותך.

לקבלת פרטים על ההגדרות הנכונות של ה-CMOS וה-BIOS עבור המחשב שברשותך, ועל אופן הבדיקה והשינוי של הגדרות אלה, עיין בתיעוד של המחשב או פנה ליצרן המחשב.

שים לב סוללה פנימית פגומה או לא טעונה דיה עלולה לפגום בהגדרות ה-CMOS או ה-BIOS.

שיטה 7: ודא שהדיסק הקשיח או מערכת הקבצים אינם פגומים

ייתכן שאפשר לפתור את הבעיה על-ידי הפעלת המחשב מהתקליטור של Windows XP, הטענת מסוף השחזור של Microsoft ולאחר מכן שימוש ביישום השירות של שורת הפקודה Chkdsk.

חשוב Microsoft ממליצה שרק משתמשים מתקדמים או מנהלי מערכת יעשו שימוש במסוף השחזור. כדי להשתמש במסוף השחזור יש להכיר את הסיסמה של מנהל המערכת.

לקבלת מידע נוסף על אופן הבדיקה והתיקון של דיסק קשיח פגום באמצעות Chkdsk, עיין בסעיף 'שימוש במסוף השחזור' ובסעיף 'שימוש בשורת הפקודה של מסוף השחזור' במאמר הבא ולחץ על מספר המאמר כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307654 כיצד להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור Recovery Console במערכת Windows XP
שים לב אם הפקודה Chkdsk מדווחת כי אין אפשרות לקבל גישה לדיסק הקשיח, ייתכן שאירעה תקלה בחומרה. בדוק את כל חיבורי הכבלים ואת כל הגדרות המגשרים בכונן. בקש סיוע נוסף מטכנאי מחשבים או מיצרן המחשב.

אם הפקודה chkdsk מדווחת כי לא היתה אפשרות לתקן את כל הבעיות בכונן הקשיח, ייתכן שמערכת הקבצים או רשומת האתחול הראשית (MBR) פגומים או לא נגישים. נסה פקודות מתאימות של מסוף השחזור, כגון fixmbr וכן fixboot, פנה לשירות שחזור נתונים או חלק מחדש למחיצות ואתחל מחדש את הדיסק הקשיח.

שים לב אם אתה מחלק מחדש למחיצות ומאתחל מחדש את הדיסק הקשיח, כל המידע שבדיסק ילך לאיבוד.

חשוב לקבלת סיוע נוסף בבעיה זו, פנה ליצרן המחשב או למומחה מטעם שירותי התמיכה במוצר של Microsoft.

Microsoft ממליצה לפנות רק לבעלי מקצוע מיומנים כדי לתקן את המחשב. תיקוני מחשבים המבוצעים על-ידי אנשים לא מיומנים עלולים לשלול את האחריות למחשב.

המחשב מופעל מחדש באופן בלתי צפוי, או מופעל מחדש, בעת ניסיון לכבות אותו

לקבלת מידע נוסף על הפעלות מחדש לא צפויות ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
320299 מערכת Windows XP מופעלת מחדש באופן בלתי צפוי או מופעלת מחדש בעת כיבוי המחשב

מאפיינים

Article ID: 308029 - Last Review: יום רביעי 12 מרץ 2008 - Revision: 8.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kbtshoot kbenv kbinfo KB308029

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com