Straipsnio ID: 308029 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma, kaip spr?sti sunkumus, su kuriais gali atsitikti, kai j?s bandote u?daryti Windows XP. ?is straipsnis skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nejaukiai jau?iat?s vykdydami i?pl?stin? trik?i? diagnostik?, galite papra?yti pagalbos arba susisiekti su palaikymo. Informacijos apie tai, kaip kreiptis paramos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/
Pastaba Prie? prad?dami, ?sitikinkite, kad j?s? kompiuteryje ?diegti naujausi? pakeitim? paket? ir atnaujinimus.Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti naujinimus ir naujausi? Windows XP pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322389Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

Daugiau informacijos

Galite gauti klaidos prane?im?, kai j?s i?jungti ar perkrauti kompiuter?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? b?d?.

1 Metodas: Sukonfig?ruoti Windows taip, kad j? ?kelti fail? ar paslaugas, nurodytas klaidos prane?ime

Jei klaidos prane?imas nurodo ? fail? arba paslaugos, fail? ar paslauga gali b?ti pateiktas vienas i? skirtuk? ? sistemos konfig?ravimo priemon? (Msconfig.exe). Jei fail? arba paslaugos yra s?ra?e, atlikite ?iuos veiksmus nurodyta Antrame straipsnyje nurodytas ?iame skirsnyje j? i?jungti. Jei fail? ar paslaug? s?ra?e n?ra, pereikite prie kito trik?i? ?alinimo veiksmo ?iame straipsnyje.

Daugiau informacijos apie fail? arba paslaugos, naudojant sistemos konfig?ravimo priemon?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310353 Kaip atlikti ?vari? ?krov? Windows XP
Daugiau informacijos apie tai, kaip i?jungti paslaugas naudojant kompiuterio valdymas spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310602 Kaip i?jungti paslauga arba ?renginys, kuris neleid?ia Windows pasileisti
Susisiekite su gamintoju klaidingas paslaugos daugiau informacijos.

Pastaba Daugiau informacijos apie fail? arba paslauga, kuri sukelia problem?, susisiekite su Microsoft klient? palaikymo tarnybos profesional? pagalbos. Informacijos, kaip susisiekti su profesionalas paramos paslaugas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com
Jei O?G kompiuterio ?diegta Windows XP, susisiekite su ?io gamintojo u? pagalb? su ?ia problema.

2 Metodas: ?r. ar programa neseniai buvo pa?alintas i? kompiuterio

Jei J?s neseniai pa?alinti program? arba Windows komponent? i? kompiuterio i?trinti rankiniu b?du, susijusi? informacij?, yra vis dar j?s? kompiuteryje gali b?ti sukelia problem?. I? naujo ?diekite program? arba komponent?, ir tada naudoti ?rankio Prid?ti arba ?alinti programas arba vadovaukit?s gamintojo instrukcijomis, kad j? pa?alinti.

Nor?dami pa?alinti program? i? kompiuterio:
  1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite Valdymo skydasir spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
  2. Program? s?ra?e, spustel?kite program?, kuri? norite pa?alinti, ir tada spustel?kite Keisti/?alinti.
  3. Kai esate paraginamas patvirtinti, jei norite pa?alinti program?, spustel?kite taip .
Jei programa n?ra i?vardytos ?rankio Prid?ti arba ?alinti programas, kreipkit?s ? gamintoj?, kad gautum?te nurodymus pa?alinti j?.

Kompiuteris nebereaguoja ? paspaudimus bandant i?jungti ar perkrauti kompiuter?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite bet kuriuo i? metod?, kurie yra apra?yti tolesniuose skirsniuose.

1 Metodas: Pabandykite i?jungti ar perkrauti kompiuter? i? saugiuoju re?imu

Daugiau informacijos apie trik?i? ?alinimas Windows XP naudojant saug?j? re?im?, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
315222Windows XP saugiojo re?imo ?krovos pasirink?i? apra?as
310602 Kaip i?jungti paslauga arba ?renginys, kuris neleid?ia Windows pasileisti
Pastaba Jei j?s galite i?jungti arba i? naujo paleisti kompiuter? saugiuoju re?imu, toliau kitame skyriuje galima vairuotojo triktims.

2 Metodas: Naudokite ?rengini? tvarkytuv? nustatyti, jei problema yra susijusi su ?renginio tvarkykle

Patikrinti ir pakeisti ?rengini?, kurie yra sukonfig?ruotas programin?s ?rangos galite Naudokite ?rengini? tvarkytuv?. Atkreipkite d?mes?, kad jei aparatinis ?renginys naudoja trumpikli? kai??iai arba dip jungikliai, j?s turite sukonfig?ruoti ?rengin? neautomatiniu b?du.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
310126 Trik?i? ?alinimo prietaisas konflikt? su Device Manager
314464 Kaip spr?sti pateiktas ?rengini? tvarkytuv?je ne?inomas ?renginiai

3 Metodas: Pabandykite atkurti operacijos Windows XP naudodami sistemos atk?rim?

Kuri sugr??ins kompiuter? ? ankstesn? veikimo b?sen? galite naudoti sistemos atk?rimo ?rank?. Sistemos atk?rimas mano "fotografij?" kritin?s sistemos failus ir kai kuriuos programos failus ir saugo ?i? informacij? kaip atk?rimo ta?kus. Galite naudoti atk?rimo ta?kus Windows XP gr??inti ankstesn? b?sen?.

Daugiau informacijos apie sistemos atk?rimo ?rank?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
306084 Kaip atkurti operacin? sistem? ? ankstesn? b?sen? Windows XP
Papildomos informacijos apie sistemos atk?rim?, spustel?kite ?inyno ir palaikymo meniu prad?ti . Ie?kos lauke ?veskite sistemos atk?rimas, ir tada paspauskite ENTER.

4 Metodas: Pabandykite atkurti operacijos Windows XP naudodami funkcij? Paskutin? gera konfig?racija

Jeigu Windows nepasileid?ia, paleiskite Windows naudodami funkcij? Paskutin? gera konfig?racija:
  1. Paleiskite kompiuter?, ir kai Windows bandys paleisti, paspauskite klavi?? F8, kad Windows Advanced Options meniu rodomi.
  2. Naudokite rodykli? klavi?us pasirinkite Paskutin? ?inoma gera konfig?racija (v?liausi parametrai, kurie dirbo), ir tada paspauskite ENTER.
  3. Jei atsiras ?krovos meniu, naudokite rodykli? klavi?us pasirinkite Microsoft Windows XP, ir tada paspauskite ENTER.

    Windows XP paleid?ia kompiuter? naudodami registro informacij?, ?ra?yt? paskutinio i?jungimo.

5 Metodas: Pabandykite atkurti j?s? Windows XP ?diegimo vietoje atnaujinti

Jei jums paleisti Windows s?rank? i? Windows XP skaitom?j? CD galite sutaisyti sugadintas Windows diegimo.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atlikti in-place upgrade Windows XP, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
315341 Kaip atlikti vietoje modernizavimas (?diegim? i? naujo), Windows XP

6 Metodas: Patvirtinti, kad CMOS/BIOS nustatymai yra teisingi

?sp?jimas ?i proced?ra gali b?ti papildomas metalo oksido puslaidininkis (CMOS) parametr? keitimas ir koregavimas pagrindin? ?vesties ir i?vesties sistema (BIOS). Klaidingai pakeit? kompiuterio BIOS gali sukelti rimt? problem?. Microsoft negali garantuoti, kad d?l pakeitim? ? BIOS problem? gali b?ti i?spr?sta. Pakeisti nustatymus CMOS savo pa?i? rizika.

Neteisingi arba sugadintas CMOS ir BIOS parametrai gali sukelti paleidimo ir i?jungimo problemos. Microsoft negali pateikti konkre?ius nurodymus keisti savo CMOS ir BIOS parametrus, nes ?ie parametrai yra susijusios su j?s? kompiuteriu.

Informacija apie teising? CMOS ir BIOS parametrus kompiuteryje ir apie tai, kaip patikrinti ir pakeisti ?iuos parametrus, ie?kokite savo kompiuterio dokumentacij? arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.

Pastaba Sugadintas arba nepakankamai ?pareigoti vidin?mis baterijomis gali sugadinti CMOS ar BIOS parametrus.

7 Metodas: Patvirtinti, kad n?ra pa?eista j?s? kiet?j? disk? arba fail? sistema

Galima i?spr?sti problem?, jei jums paleisti savo kompiuter? i? Windows XP kompaktinio disko, ?kelti Microsoft atk?rimo konsol?, ir tada naudoti Chkdsk komand? eilut?s priemon?.

Svarbus Microsoft rekomenduoja, kad tik I?pl?stin? vartotojams arba administratoriams, naudoti atk?rimo konsol?. J?s turite ?inoti administratoriaus slapta?od? naudoti atk?rimo konsol?.

Daugiau informacijos apie tai, kaip patikrinti ir remontas sugadintas stand?j? disk? naudojant Chkdsk, ie?kokite "Naudodami atk?rimo konsol?" ir "Naudodami atk?rimo konsol?s komand?" skyri? ?iame straipsnyje, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
307654 Kaip ?diegti ir naudoti Windows XP atk?rimo konsol?
Pastaba Jei komand? Chkdsk prane?a, kad jis negali pasiekti j?s? stand?iajame diske, jums gali b?ti aparat?ros gedimo. Patikrinkite visus savo kabelio jungtis ir bet kokius megztinis parametrus diske. Profesionalus kompiuteri? remontas arba kompiuterio gamintojas pra?yti daugiau pagalbos.

Jei komand? chkdsk ataskaitas parei?kia, kad ji negal?jo nustatyti vis? kiet?j? disk? problem?, j?s? fail? sistemos arba Master Boot Record (MBR) gali b?ti pa?eistas arba nebegali b?ti prieinama. I?tirti atitinkam? atk?rimo konsol?s komandos fixmbr ir fixboot, susisiekite su duomen? atk?rimo paslaugas, arba suskaidyti ir performatuoti stand?j? disk?.

Pastaba Jei suskaidyti ir performatuoti stand?j? disk?, j?s prarasite vis? informacij? diske.

Svarbus Reikia daugiau pagalbos su ?ia problema, susisiekite su kompiuterio gamintojo arba Microsoft produkt? palaikymo tarnybos profesin?s.

Microsoft rekomenduoja, kad j?s papra?ykite tik kvalifikuoti specialistai atnaujinti kompiuter?. Kompiuteri? remontas atliekamas i? personalo gali kompiuterio garantija negalioja.

Kompiuterio i? naujo netik?tai paleid?iama arba paleid?iama i? naujo bandant i?jungti kompiuter?

Daugiau informacijos apie netik?t? bus paleistas i? naujo, Windows XP, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
320299 Windows XP i? naujo netik?tai paleid?iama arba paleid?iama i? naujo bandant i?jungti kompiuter?

Savyb?s

Straipsnio ID: 308029 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbtshoot kbenv kbinfo kbmt KB308029 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 308029

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com