ID c?a bài: 308029 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c nh?ng khó khăn mà có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? t?t Windows XP. Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/
Lưu ? Trư?c khi b?n B?t đ?u, h?y ch?c ch?n r?ng các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t và C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows XP m?i nh?t và C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows XP m?i nh?t

Thông tin thêm

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n t?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp.

Phương pháp 1: Đ?t c?u h?nh Windows đ? nó không t?i các t?p tin ho?c các b?n ghi d?ch v? đư?c đ? c?p trong thông báo l?i

N?u thông báo l?i đ? c?p đ?n m?t t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v?, các t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v? có th? đư?c li?t kê trên m?t trong các tab trong Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng (Msconfig.exe). N?u các t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v? đư?c li?t kê, h?y th?c hi?n theo các th? t?c đư?c nêu trong bài vi?t th? hai đư?c đ? c?p trong ph?n này đ? t?t nó đi. N?u các t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v? không đư?c li?t kê t?i đây, ti?p t?c v?i các bư?c g? r?i ti?p theo trong bài vi?t này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách t?t m?t t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?t b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng qu?n l? máy tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310602 Làm th? nào đ? vô hi?u hóa m?t b?n ghi d?ch v? ho?c thi?t b? có th? ngăn ch?n Windows t? kh?i đ?u
Liên h? v?i các nhà s?n xu?t c?a các b?n ghi d?ch v? b? l?i cho bi?t thêm thông tin.

Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v? đó gây ra v?n đ?, liên h? v?i m?t chuyên gia b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? đư?c tr? giúp. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i m?t chuyên gia b?n ghi d?ch v? h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com
N?u OEM c?a máy tính c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t này đ? đư?c giúp đ? v?i v?n đ? này.

Phương pháp 2: Nh?n th?y cho dù m?t chương tr?nh m?i đ? đư?c g? b? kh?i máy tính

N?u b?n m?i kh?i m?t chương tr?nh ho?c m?t thành ph?n Windows máy tính b?ng cách xóa nó b?ng tay, có liên quan thông tin v?n c?n n?m trên máy tính c?a b?n có th? gây ra v?n đ?. cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh ho?c các thành ph?n, và sau đó s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh ho?c làm theo hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t đ? lo?i b? nó.

Đ? lo?i b? m?t chương tr?nh t? máy tính:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiểnvà sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  2. Trong danh sách các chương tr?nh, b?m chương tr?nh mà b?n mu?n lo?i b?, và sau đó b?m Đ?i/xóa.
  3. Nh?p vào khi b?n đư?c nh?c xác nh?n n?u b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh.
N?u chương tr?nh không đư?c li?t kê trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh, liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? có đư?c hư?ng d?n đ? lo?i b? nó.

Máy ng?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? t?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng b?t k? các phương pháp đư?c mô t? trong các ph?n sau.

Phương pháp 1: C? g?ng đ? t?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính t? ch? đ? an toàn

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh?c ph?c s? c? Windows XP b?ng cách s? d?ng ch? đ? safe mode, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315222M?t mô t? v? các tùy ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP
310602 Làm th? nào đ? vô hi?u hóa m?t b?n ghi d?ch v? ho?c thi?t b? có th? ngăn ch?n Windows t? kh?i đ?u
Lưu ? N?u b?n có th? t?t ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n t? ch? đ? an toàn, ti?p t?c t?i ph?n ti?p theo đ? g? r?i các v?n đ? có th? đi?u khi?n.

Phương pháp 2: S? d?ng thi?t b? qu?n l? đ? xác đ?nh n?u v?n đ? liên quan đ?n tr?nh khi?n tr?nh

B?n có th? s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? ki?m tra và thay đ?i thi?t b? đư?c c?u h?nh b?ng ph?n m?m. Lưu ? r?ng n?u thi?t b? ph?n c?ng s? d?ng nh?y chân ho?c thi?t b? chuy?n m?ch dip, b?n ph?i c?u h?nh thi?t b? theo cách th? công.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310126 Kh?c ph?c s? c? thi?t b? xung đ?t v?i qu?n l? thi?t b?
314464 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? không r? thi?t b? đư?c li?t kê trong Device Manager

Phương pháp 3: C? g?ng đ? khôi ph?c l?i ho?t đ?ng c?a Windows XP b?ng cách s? d?ng khôi ph?c H? th?ng

B?n có th? s? d?ng công c? khôi ph?c H? th?ng đ? tr? v? máy tính c?a b?n m?t trạm đậu làm vi?c trư?c đó. Khôi ph?c H? th?ng c?n m?t b?n ch?p"" t?p tin h? th?ng quan tr?ng và m?t s? t?p tin chương tr?nh và lưu tr? thông tin này như đi?m khôi ph?c. B?n có th? s? d?ng các ph?c h?i đi?m đ? tr? v? c?a s? XP đ?n m?t nhà nư?c trư?c đó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng công c? khôi ph?c H? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306084 Làm th? nào đ? khôi ph?c H? th?ng đi?u hành m?t nhà nư?c trư?c trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khôi ph?c H? th?ng, b?m vào Tr? giúp và h? tr? trên menu B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p khôi ph?c H? th?ng, và sau đó nh?n ENTER.

Phương pháp 4: C? g?ng đ? khôi ph?c l?i ho?t đ?ng c?a Windows XP b?ng cách s? d?ng các ch?c năng c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t

N?u Windows không B?t đ?u, kh?i đ?ng l?i Windows b?ng cách s? d?ng các ch?c năng c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t:
  1. B?t đ?u các máy tính, và khi Windows B?t đ?u đ? B?t đ?u, nh?n F8 đ? làm cho tr?nh đơn Tùy ch?n nâng cao Windows xu?t hi?n.
  2. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Cu?i cùng bi?t đ?n t?t Configuration (đ?t thi?t mà làm vi?c), và sau đó nh?n ENTER.
  3. N?u m?t tr?nh đơn kh?i đ?ng xu?t hi?n, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Microsoft Windows XP, và sau đó nh?n ENTER.

    Windows XP kh?i đ?ng máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng thông tin ki?m nh?p đ? đư?c c?u s?ng t?i t?t cu?i.

Cách 5: C? g?ng s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Windows XP b?ng cách th?c hi?n nâng c?p t?i ch?

B?n có th? s?a ch?a m?t cài đ?t chuyên bi?t c?a s? b? hư h?ng n?u b?n ch?y Cài đặt Windows t? Windows XP CD-ROM.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n nâng c?p t?i ch? c?a Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315341 Làm th? nào đ? th?c hi?n nâng c?p t?i ch? (cài đ?t l?i) Windows XP

Phương pháp 6: Xác nh?n r?ng thi?t l?p CMOS/BIOS là chính xác

C?nh báo Th? t?c này có th? bao g?m thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t ch?t bán d?n (CMOS) oxit kim lo?i b? sung và s?a đ?i các cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng đ?u vào/đ?u ra cơ b?n (BIOS). Các thay đ?i không chính xác đ? BIOS c?a máy tính c?a b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng các v?n đ? v? k?t qu? t? thay đ?i BIOS c?a b?n có th? đư?c gi?i quy?t. Thay đ?i c?a b?n thi?t l?p CMOS nguy cơ c?a riêng b?n.

cài đ?t chuyên bi?t không chính xác ho?c h?ng CMOS và BIOS có th? gây ra v?n đ? kh?i đ?ng và t?t máy. Microsoft không th? cung c?p các hư?ng d?n c? th? đ? thay đ?i c?a b?n thi?t l?p CMOS và BIOS, b?i v? các thi?t đ?t c? th? cho máy tính c?a b?n.

Đ? bi?t thông tin v? các cài đ?t chuyên bi?t chính xác CMOS và BIOS cho máy tính c?a b?n và làm th? nào đ? ki?m tra và thay đ?i các thi?t đ?t này, h?y xem tài li?u máy tính c?a b?n ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n.

Lưu ? Pin b? hư h?ng ho?c không đ?y đ? tính phí n?i b? có th? làm h?ng thi?t l?p CMOS ho?c BIOS.

Phương pháp 7: Xác nh?n r?ng đ?a c?ng ho?c h? th?ng t?p c?a b?n không b? hư h?i

B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? n?u b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n t? Windows XP CD-ROM, t?i Microsoft Recovery Console, và sau đó s? d?ng ti?n ích dòng lệnh Chkdsk.

Quan tr?ng Microsoft khuy?n cáo r?ng ch? nâng cao ngư?i dùng ho?c qu?n tr? viên s? d?ng Recovery Console. B?n ph?i bi?t m?t kh?u c?a qu?n tr? viên đ? s? d?ng Recovery Console.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m tra và s?a ch?a đ?a c?ng b? hư h?i b?ng cách s? d?ng Chkdsk, xem 'B?ng cách s? d?ng Recovery Console' và 'S? d?ng ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n Command Prompt' ph?n trong bài vi?t sau, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307654 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Recovery Console trong Windows XP
Lưu ? N?u l?nh Chkdsk báo cáo r?ng nó không th? truy c?p vào đ?a c?ng c?a b?n, có th? b?n đang có m?t l?i ph?n c?ng. Ki?m tra t?t c? các k?t n?i cáp c?a b?n và b?t k? cài đ?t chuyên bi?t nh?y trên ổ đĩa c?a b?n. Yêu c?u s?a ch?a máy tính chuyên nghi?p ho?c nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n đ? đư?c tr? giúp thêm.

N?u l?nh chkdsk báo cáo r?ng nó đ? không th? s?a ch?a t?t c? các v?n đ? ? c?ng, h? th?ng t?p c?a b?n ho?c b?n ghi kh?i đ?ng ch? (MBR) có th? b? h?ng ho?c không c?n có th? truy c?p. Khám phá thích h?p Recovery Console l?nh ch?ng h?n như ?fixboot, h?y liên h? v?i m?t b?n ghi d?ch v? ph?c h?i d? li?u, phân vùng l?i hay đ?nh d?ng l?i đ?a c?ng c?a b?n.

Lưu ? N?u b?n phân vùng l?i và đ?nh d?ng l?i đ?a c?ng c?a b?n, b?n s? m?t t?t c? các thông tin trên đ?a.

Quan tr?ng Đ? đư?c tr? giúp thêm v?i v?n đ? này, liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n ho?c d?ch m?t Microsoft s?n ph?m v? h? tr? chuyên nghi?p.

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n yêu c?u ch? đ? đi?u ki?n nhân s? đ? s?a ch?a máy tính c?a b?n. S?a ch?a máy tính th?c hi?n b?i các nhân viên không đ? đi?u ki?n có th? void b?o hành máy tính c?a b?n.

Máy tính kh?i đ?ng l?i b?t ng? ho?c kh?i đ?ng l?i khi b?n c? g?ng đ? t?t máy tính

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh?i đ?ng l?i b?t ng? trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
320299 Windows XP kh?i đ?ng l?i b?t ng? ho?c kh?i đ?ng l?i khi b?n t?t máy tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 308029 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbresolve kbtshoot kbenv kbinfo kbmt KB308029 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 308029

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com