Nâng cao gi?i đáp th?c m?c v? nh?ng v?n đ? chung kh?i đ?ng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308041 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c nh?ng khó khăn có th? x?y ra khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng Windows XP. Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, xin vui l?ng ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/

Thông tin thêm

B?n nh?n đư?c m?t l?i thông báo khi b?n kh?i đ?ng máy tính

N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, làm theo các bư?c đư?c mô t? trong các ph?n sau c?a hai. N?u b?n làm không nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, đi đ?n các "Máy tính c?a b?n d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u Windows XP"ph?n.

Đ?t c?u h?nh Windows không t?i các t?p tin ho?c các b?n ghi d?ch v? đư?c đ? c?p trong các thông báo l?i

N?u các thông báo l?i đ? c?p đ?n m?t t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v?, các t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v? có th? đư?c li?t kê trên m?t trong các tab c?a b?n trong Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng (Msconfig.exe). n?u các t?p tin ho?c các b?n ghi d?ch v? đư?c li?t kê, t?t nó đi b?ng cách làm theo các th? t?c đư?c phác th?o trong bài vi?t dư?i đây. N?u các t?p tin ho?c b?n ghi d?ch v? không đư?c li?t kê t?i đây, ti?p t?c kh?c ph?c s? c? bư?c ti?p theo trong này Bài vi?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?t m?t t?p tin ho?c các b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng h? th?ng Ti?n ích c?u h?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows XP đ? B?t đ?u trong m?t nhà nư?c "kh?i đ?ng s?ch"
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?t b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng qu?n l? máy tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310602Làm th? nào đ? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? ho?c thi?t b? có th? ngăn ch?n Windows t? kh?i đ?u
Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a các b?n ghi d?ch v? b? l?i cho Thêm h? tr?.

Lưu ? Đ? bi?t thêm thông tin v? t?p tin hay b?n ghi d?ch v? mà gây ra v?n đ? này, liên h? v?i m?t chuyên nghi?p cho các b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m Microsoft Tr? giúp. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr? m?t b?n ghi d?ch v? chuyên nghi?p, H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/support
N?u nhà s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM) c?a máy tính c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP cho b?n, g?i cho h? đ? đư?c giúp đ? v?i v?n đ? này.

Xác đ?nh n?u m?t m?i chương tr?nh m?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n

N?u b?n m?i lo?i b? m?t chương tr?nh ho?c m?t thành ph?n Windows t? c?a b?n Các máy tính b?ng cách xóa nó b?ng tay, có liên quan thông tin v?n c?n trên c?a b?n máy tính có th? gây ra v?n đ?. Đ? lo?i b? các chương tr?nh ho?c các thành ph?n, đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t l?i nó, và sau đó s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh, ho?c làm theo các nhà s?n xu?t hư?ng d?n.

Đ? lo?i b? m?t chương tr?nh t? máy tính c?a b?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiểnvà sau đó nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
  2. Trong danh sách các chương tr?nh, b?m vào m?t trong nh?ng b?n mu?n h?y b?, và sau đó b?m Đ?i/xóa.
  3. Nh?p vào khi b?n đư?c nh?c v?i câu h?i "b?n có mu?n lo?i b? chương tr?nh này?"
N?u chương tr?nh không đư?c li?t kê trong Add or Remove Programs công c?, liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? có đư?c hư?ng d?n đ? lo?i b? nó.

Đi?m d?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng Windows XP

N?u máy tính c?a b?n d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng Windows XP, xem các bài vi?t đư?c li?t kê trong các ph?n sau, ho?c làm theo các Các bư?c trong các ph?n sau.

B?t đ?u c?a b?n Các máy tính trong ch? đ? an toàn

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Windows XP b?ng cách s? d?ng ch? đ? an toàn, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315222M?t mô t? v? các tu? ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? m?t ho?c m?t thi?t b? có th? ngăn ch?n Windows t? kh?i đ?u, xem bài vi?t 244905 trong các "Đ? ngh? các cơ s? ki?n th?c Bài vi?t"ph?n.

Qu?n l? thi?t b? s? d?ng đ? xác đ?nh xem v?n đ? có liên quan đ?n tr?nh khi?n tr?nh

B?n có th? s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? ki?m tra và thay đ?i c?u h?nh ph?n m?m thi?t b?. N?u thi?t b? ph?n c?ng c?a b?n s? d?ng nh?y chân ho?c nhúng thi?t b? chuy?n m?ch, b?n ph?i c?u h?nh thi?t b? theo cách th? công.

Đ?i v?i b? sung thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? xung đ?t b?ng cách s? d?ng qu?n l? thi?t b?, Xem bài vi?t 310126 trong các "Gi?i thi?u Bài vi?t cơ s? ki?n th?c"ph?n. Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager, xem Bài vi?t 314464 trong các "Đư?c gi?i thi?u ki?n th?c Cơ s? bài vi?t"ph?n.

S? d?ng công c? khôi ph?c H? th?ng đ? khôi ph?c Các ho?t đ?ng c?a Windows XP

B?n có th? s? d?ng công c? khôi ph?c H? th?ng tr? l?i máy tính c?a b?n m?t trạm đậu làm vi?c trư?c đó. Khôi ph?c H? th?ng c?n m?t b?n ch?p"" c?a h? th?ng quan tr?ng t?p tin và m?t s? t?p chương tr?nh và các c?a hàng thông tin này như khôi ph?c đi?m. B?n có th? s? d?ng các ph?c h?i đi?m đ? tr? v? c?a s? XP đ?n m?t nhà nư?c trư?c đó.

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? khôi ph?c H? th?ng, Xem bài vi?t 305084 trong các "Gi?i thi?u Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft"ph?n.

Đ?i v?i b? sung thông tin v? khôi ph?c H? th?ng, b?m vào Tr? giúp và h? tr? Ngày menu B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p khôi ph?c H? th?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

S? d?ng công c? c?u h?nh bi?t đ?n cu?i c?a t?t đ? khôi ph?c Các ho?t đ?ng c?a Windows XP

N?u Windows không B?t đ?u, c? g?ng khôi ph?c l?i ho?t đ?ng c?a Windows XP b?ng cách s? d?ng các c?u h?nh cu?i cùng bi?t đ?n t?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u máy tính, và sau đó nh?n F8 phím khi Windows B?t đ?u đ? B?t đ?u. Tr?nh đơn Tùy ch?n nâng cao Windows s? xu?t hi?n.
  2. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Cu?i cùng đư?c bi?t đ?n t?t C?u h?nh (thi?t đ?t đ?t c?a b?n mà làm vi?c), và sau đó nh?p vào Ok.
  3. N?u m?t tr?nh đơn B?t đ?u xu?t hi?n, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Microsoft Windows XP, và sau đó b?m vào Ok

    B?t đ?u Windows XP máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng thông tin ki?m nh?p đ? đư?c c?u s?ng t?i t?t cu?i.

Th?c hi?n nâng c?p t?i ch? đ? s?a ch?a c?a b?n các cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows XP

C? g?ng s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Windows XP b?ng cách th?c hi?n m?t t?i-ch? nâng c?p. Ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t t? đ?a CD-ROM Windows thư?ng xuyên s?a ch?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows b? hư h?ng.

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? th?c hi?n nâng c?p t?i ch? Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315341Làm th? nào đ? th?c hi?n nâng c?p t?i ch? (cài đ?t l?i) Windows XP

Xác nh?n r?ng b?n Thi?t l?p CMOS/BIOS là chính xác

Xác nh?n r?ng thi?t l?p CMOS/BIOS c?a b?n là chính xác.

C?nh báo Th? t?c này có th? bao g?m thay đ?i các thi?t l?p CMOS và thay đ?i BIOS c?a b?n. Các thay đ?i không chính xác cho BIOS c?a máy tính c?a b?n có th? d?n đ?n trong v?n đ? nghiêm tr?ng. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng các v?n đ? v? k?t qu? t? thay đ?i đ?i v?i BIOS c?a b?n có th? đư?c gi?i quy?t. Thay đ?i thi?t đ?t CMOS nguy cơ c?a riêng b?n. cài đ?t chuyên bi?t không chính xác ho?c h?ng CMOS và BIOS có th? gây ra v?n đ? kh?i đ?ng ho?c t?t v?n đ?.

Microsoft không th? cung c?p các hư?ng d?n c? th? cho thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t CMOS và BIOS c?a b?n b?i v? h? là dành riêng cho b?n máy tính. Đ? bi?t thông tin v? các thi?t l?p CMOS và BIOS chính xác nh?t c?a b?n máy tính và làm th? nào đ? ki?m tra và thay đ?i các thi?t đ?t này, xem máy tính c?a b?n tài li?u hư?ng d?n ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n.

Lưu ? M?t pin s?c không đ?y đ? ho?c b? hư h?ng bên trong có th? làm h?ng Các thi?t l?p CMOS ho?c BIOS.

Xác nh?n r?ng b?n đ?a c?ng ho?c h? th?ng t?p không b? hư h?i

Xác nh?n r?ng đ?a c?ng ho?c h? th?ng t?p c?a b?n không b? hư h?i. B?t đ?u máy tính c?a b?n t? Windows XP CD-ROM, t?i Microsoft ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n, và sau đó s? d?ng ti?n ích dòng lệnh Chkdsk. Đi?u này có th? gi?i quy?t c?a b?n v?n đ?.

Quan tr?ng Chúng tôi khuyên b?n nên mà nâng cao ngư?i dùng ho?c ngư?i qu?n tr? s? d?ng Recovery Console. B?n c?n ph?i bi?t m?t kh?u c?a qu?n tr? viên đ? s? d?ng các Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n.

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? ki?m tra và S?a ch?a đ?a c?ng b? hư h?i b?ng cách s? d?ng Chkdsk, xem các "b?ng cách s? d?ng the Recovery Giao di?n đi?u khi?n"và"S? d?ng Recovery Console command prompt"ph?n trong các Bài vi?t sau đây:
307654 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Recovery Console trong Windows XP
Lưu ? N?u l?nh Chkdsk báo cáo r?ng nó không th? đư?c truy c?p vào khó khăn c?a b?n đ?a, b?n có th? có m?t l?i ph?n c?ng. Ki?m tra t?t c? các k?t n?i cáp và b?t k? nh?y các cài đ?t chuyên bi?t trên ổ đĩa c?a b?n. Đ? đư?c tr? giúp thêm, liên h? v?i m?t chuyên viên s?a ch?a máy tính ho?c nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n.

N?u Chkdsk l?nh báo cáo r?ng nó không th? s?a ch?a t?t c? các v?n đ? đ?a c?ng, h? th?ng t?p c?a b?n ho?c Master Boot Record (MBR) có th? b? hư h?ng ho?c không c?n có th? truy c?p. C? g?ng thích h?p Recovery Console l?nh ch?ng h?n như ?Fixboot, liên l?c b?n ghi d?ch v? ph?c h?i d? li?u ho?c phân vùng l?i và đ?nh d?ng l?i đ?a c?ng c?a b?n.

Quan tr?ng Đ? đư?c tr? giúp thêm, liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n ho?c m?t Microsoft S?n ph?m b?n ghi d?ch v? h? tr? chuyên nghi?p.

Cho phép nhân viên đ? đi?u ki?n ch? đ? s?a ch?a máy tính c?a b?n. S?a ch?a máy tính đư?c th?c hi?n b?i ph?ng không đ? đi?u ki?n nhân viên có th? vô hi?u hóa b?o hành máy tính c?a b?n.

N?u b?n phân vùng l?i và đ?nh d?ng l?i đ?a c?ng c?a b?n, b?n s? m?t t?t c? các thông tin trên đ?a.

Sau khi nâng c?p, chương tr?nh đ? n?p lúc kh?i đ?ng không B?t đ?u

Sau khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n t? Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition cho Windows XP, Các chương tr?nh mà trư?c đó đư?c t?i trong quá tr?nh kh?i đ?ng có th? không đư?c li?t kê trong khu v?c thông báo (? phía bên ph?i c?a thanh tác v?), và h? làm không kh?i đ?ng t? đ?ng khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n.

Đ?i v?i b? sung thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xem các bài vi?t 298427 và 303561 trong Các"Đ? ngh? các cơ s? ki?n th?c Bài vi?t"ph?n.

Tham kh?o

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c đư?c đ? ngh?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?t v?n đ? trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308029Ngu?n l?c đ? giúp kh?c ph?c s? c? t?t trong Windows XP
Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242518T?m d?ng dài trong ti?n tr?nh kh?i đ?ng Windows
244905 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? ho?c thi?t b? có th? ngăn ch?n Windows t? kh?i đ?ng
249000 Tùy ch?n nâng cao Windows kh?i đ?ng đơn thi?u lúc kh?i đ?ng
252448 Cách t?o m?t đ?a kh?i đ?ng MS-DOS m?ng trong Windows 2000
266169 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i ch? đ? ch?, ng? đông, và ch? đ? t?t máy tính c?a b?n trong Windows 2000
298427 Cách ph?c h?i chương tr?nh Khuy?t t?t kh?i đ?ng sau khi nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Millennium Edition
300886 M?t mô t? v? các tùy ch?n "Ph?c h?i chương tr?nh kh?i đ?ng" đư?c s? d?ng khi b?n nâng c?p lên Windows XP
303561 C?a s? XP phím l?i tắt trong nhóm kh?i đ?ng không ho?t đ?ng khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng máy tính
306084 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i hệ điều hành m?t nhà nư?c trư?c trong Windows XP
310126 Kh?c ph?c s? c? thi?t b? xung đ?t v?i qu?n l? thi?t b?
314464 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager trong Windows XP
244601 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager trong Windows 2000

Làm th? nào đ? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đ? t?m m?t gi?i pháp

N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách làm theo các bư?c trong đi?u này Bài vi?t ho?c b?ng cách xem các bài vi?t cơ s? ki?n th?c đư?c đ? ngh?, b?n có th? s? d?ng các Microsoft s?n ph?m h? tr? b?n ghi Dịch vụ Web các web site đ? t?m m?t gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. M?t s? các b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft web site b?n ghi d?ch v? cung c?p bao g?m:

Thu?c tính

ID c?a bài: 308041 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbresolve kbenv kbtshoot kbinfo kbmt KB308041 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 308041

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com