B?n không th? đóng h?p tho?i báo cáo b?o m?t b?ng cách nh?n ALT + C

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308093 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n xem báo cáo tính riêng tư cho m?t trang Web trong Internet Explorer 6, b?n không th? nh?n ALT + C trên bàn phím đ? đóng các Báo cáo b?o m?t h?p tho?i.

Ví d?, b?n có th? g?p m?t trong các hành vi sau đây khi b?n làm đi?u này:
 • N?u m?t kho?n m?c trong các Các trang web v?i n?i dung trên các Trang hi?n t?i danh sách đư?c ch?n, và b?n nh?n ALT + C đ? đóng các Báo cáo b?o m?t h?p tho?i, các Chính sách b?o m?t h?p tho?i đư?c hi?n th? đ? thay th?.

  - hay -
 • N?u không có m?c nào trong các Các trang web v?i n?i dung trên các Trang hi?n t?i danh sách đư?c ch?n, và b?n nh?n ALT + C đ? đóng các Báo cáo b?o m?t h?p, h?p tho?i không đóng c?a. Nó v?n c?n hi?n th? trên màn h?nh c?a b?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?m ESC ho?c ALT + F4 đ? đóng các Báo cáo b?o m?t h?p tho?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Một Báo cáo b?o m?t bi?u tư?ng đư?c hi?n th? trên Internet Explorer t?nh tr?ng thanh khi b?n truy c?p vào m?t trang Web đó không đáp ?ng s? thích riêng tư c?a b?n. B?m đúp vào các bi?u tư?ng đ? m? các Báo cáo b?o m?t h?p tho?i h?p và xem báo cáo tính riêng tư c?a trang web. Báo cáo b?o m?t cung c?p thông tin v? chính sách b?o m?t c?a trang web và có th? nói v?i b?n như th? nào c?a nó nguyên t?c b?o m?t xung đ?t v?i các s? thích mà b?n thi?t l?p.

B?n c?ng có th? xem m?t báo cáo tính riêng tư cho b?t k? trang Web khi b?n nh?p vào Báo cáo b?o m?t trên các Xem tr?nh đơn.

Đ? thêm thông tin v? cách qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6, h?y nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283185 Làm th? nào đ? qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6
Cho thông tin thêm v? thi?t đ?t m?c đ?nh b?o m?t trong Internet Explorer 6, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
293222 Thi?t đ?t b?o m?t m?c đ?nh cho Internet Explorer 6
290333 Mô t? là n?n t?ng cho d? án s? thích (P3P) b?o m?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 308093 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbbug kbpending kbprb kbmt KB308093 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308093

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com