Identifikator ?lanka: 308127 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak obja?njava kako da ru?no otvorite portove na za?titnom zidu Internet veze (ICF) za operativni sistem Windows XP.

DODATNE INFORMACIJE

Neki programi mogu zahtevati ru?no otvaranje portova da bi radili ispravno kada se ICF koristi na lokalnom ra?unaru ili na ra?unaru sa mre?nim prolazom. Mo?da ?ete morati ru?no da otvorite port ako postoji usluga na ra?unaru koji koristi ICF a koju ?elite da u?inite dostupnom korisnicima na Internetu.

Napomena Postavke porta se razlikuju u zavisnosti od programa.

Da biste ru?no otvorili port, sledite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Moja mre?na mesta.
 2. U okviru Mre?ni zadaci izaberite stavku Prika?i mre?ne veze. (Ili kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu Moja mre?na mesta na radnoj povr?ini i zatim izaberite stavku Svojstva.)
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na vezu sa Internetom i zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. Izaberite karticu Vi?e opcija i zatim kliknite na dugme Postavke.

  Napomena Ukoliko dugme Postavke nije dostupno, ICF nije omogu?en za ovu vezu i ne morate da otvarate portove (zato ?to su ve? otvoreni).
 5. Kliknite na dugme Dodaj da biste otvorili novi port.
 6. U polju Opis, otkucajte prepoznatljivo ime. Na primer, otkucajte Deljenje datoteka : Port 445.
 7. U okvir Ime ili IP adresa mati?nog ra?unara za ovu uslugu na mre?i otkucajte 127.0.0.1.

  Napomena Mo?ete navesti IP adresu internog ra?unara. Ali ?ete obi?no koristiti 127.0.0.1.
 8. U okvire Eksterni port i Interni port unesite broj porta. Ovaj broj je obi?no isti.
 9. Kliknite na TCP ili UDP i zatim kliknite na dugme U redu.
 10. Ponovite korake od 1 do 9 za svaki port koji ?elite da otvorite.
Za dodatne informacije, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste pregledali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
283673 Kako da omogu?ite ili onemogu?ite funkciju li?nog za?titnog zida u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
307554 Neki od programa mogu zahtevati ru?no konfigurisanje portova za za?titni zid Internet veze (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308127 - Poslednji pregled: 7. mart 2006. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbnetwork KB308127

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com